Halvårsrapporter

FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER – RAPPORT Høst 2011

Ingen aktivitet dette halvåret.

 

FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER – RAPPORT VÅR 2011

Utvalget har det siste halvåret bestått av:

Anne-Lena Westrum – leder (Deichmanske bibliotek)
Bjørn Tore Nyland (fra fagutvalg for utlån) – Mildrid Liasjø har fungert som stedfortreder (Trondheim folkebibliotek)
Geirr Karlsen (aldri møtt) – Kongsberg bibliotek
Eirik Gaare (fra fagutvalg for søk) – Fylkesbiblioteket i Akershus
Jonas Svartberg Arntzen – Deichmanske bibliotek
Paulo Bairos – Sørum bibliotek
Anne Børnes (fra fagutvalg for katalog og innkjøp) – Deichmanske bibliotek
Ola T. Kogstad – Bibliotek-Systemer AS

 

Det er gjennomført to møter i perioden: 15. februar og 12. april. Begge på Skype.

Utvalget har en egen blogg der saker diskuteres; http://brukertjenester.bibsyst.no Agenda og møtereferater legges også ut fortløpende her.

Fagutvalget har i perioden siden forrige brukermøte hatt fokus på å få opp aktiviteten, samt å åpne opp for dialog rundt brukertjenester.

Oppsummering av aktivitet

Det siste året har vi gjennomført fem møter der vi har prioritert og fordelt oppgaver. Vi har også blåst liv i bloggen som ble opprettet i 2007. Flere av sakene og innleggene på bloggen har skapt engasjement ut over fagutvalgets medlemmer, noen innspill har også kommet på forum-lista. Det nevnes særlig testing av nytt design på websøket, innspill om brukertesting og debatten om policy.

Et viktig område som e-bøker/e-ressurser har blitt belyst, men lite diskutert. Vi håper dette blir grundig debattert i neste periode.

Den nye kryddermodulen har også vært en gjenganger i perioden. Utvalget har vært interessert i å få vite mer om denne og være med på utprøvingen, men har ikke fått anledning til det grunnet uklare rammer for testing. Det jobbes med dette fra Bibliotek-Systemers side nå, og det er grunn til å tro at utvalget i neste periode kan spille en rolle her.

Bibliotek-Systemer har ønsket at utvalget skal komme med sitt forslag til hvordan et fremtidig websøk bør virke og se ut. Utvalget startet på oppgaven, men kom til den konklusjonen at det er en alt for omfattende jobb innenfor den nåværende rammen til utvalget. Hovedårsaken er tidsbruken og kompetansen som er nødvendig for å få laget et gjennomarbeidet og profesjonelt innspill. Dette arbeidet krever profesjonell kompetanse på brukerbehov, brukertesting, informasjonsarkitektur og design. Utvalget har stilt seg positive til å spille en rolle i et samarbeid med eksterne fageksperter på området. Dette krever at Bibliotek-Systemer setter et tydelig fokus på dette og lar konsulenter på interaksjonsdesign og brukeropplevelse jobbe med et nytt websøk. Dialogen er dokumentert på bloggen under referat fra møte 15. februar.

Utvalget har i løpet av året kommet opp med et ikke ubetydelig antall forslag og innspill som etter boka hører hjemme i andre fagutvalg. Disse sakene er sendt de respektive utvalgene for saksbehandling. Følgende saker er oversendt; sperrefunksjon på nett for mistet kort (søk), velkomstpakke (utlån), nulltreff-strategi (søk) og egen instans av websøk for søkestasjoner (søk).

Mandat

Da utvalget startet opp i denne perioden ble det satt fokus på å lage et mandat som setter rammer for arbeidet. Grenseoppgang til andre utvalg og rolleavklaring mellom utvalget og Bibliotek-Systemer har i noen tilfeller bydd på utfordringer. Håpet er at et mandat kan være med på å sette rammebetingelsene for det videre arbeidet.

I møte 15. april spikret vi vårt endelige forslag til mandat. Dette skal behandles på brukermøte 2011 og vil forhåpentligvis være et godt utgangspunkt for utvalget i neste periode.

Forslag til mandat

Utvalget skal ha fokus på de tjenester som er synlige for bibliotekenes brukere. Dette omfatter ferdige sluttbrukertjenester som leveres av Bibliotek-Systemer og grunnlaget for at andre tjenester kan bygges på bibliotekenes egne katalogdata.

Utvalget skal bidra til å teste nye brukertjenester og være pådriver for brukertesting i en profesjonell ramme.

Utvalget skal fokusere på innovasjon, strategisk tenkning og videreutvikling av sluttbrukertjenestene i Bibliofil.

Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for hva som bør prioriteres av utvikling sett i et sluttbrukerperspektiv og være pådriver for brukerinvolvering i en profesjonell ramme.

Utvalget skal samarbeide med andre fagutvalg der dette er naturlig. Dette gjelder særlig fagutvalg for søk i forhold til websøket. Utvalgets representanter fra andre fagutvalg har et særskilt ansvar for å legge til rette for dette.

 

Utfordringer

Utfordringene som er nevnt i forrige halvårsrapport er i stor grad fortsatt gjeldende (grenseoppgang til andre fagutvalg, brukertjenesteutvalget som et strategisk og overordnet utvalg, testinnsats og tilbakemeldinger og ikke tilrettelagte testforhold for ny kryddermodul).

Utvalgets møteaktivitet har, med unntak av oppstartsmøtet, vært holdt på Skype. Utvalget har ønsket å bli behandlet på lik linje med andre utvalg, det vil si å få dekket et fysisk møte i året. De andre utvalgene er på årlig besøk til Bibliotek-Systemer og har dermed et bedre utgangspunkt for diskusjon og samarbeid.

Bibliotek-Systemer besluttet at de ikke ønsker å dekke kostnadene knyttet til et slik møte. Bibliotek-Systemers behandling av saken og kommentar på bloggen reiser en del prinsipielle problemstillinger som kommenteres av leder av fagutvalget.

Det er verdt å merke seg dette for utvalget i neste periode, om ikke annet enn som et bidrag til forventningsavklaring.

 

Bibliotek-Systemers innspill til arbeidsområder for utvalget

I møte den 12. april ble Bibliotek-Systemer oppfordret til å komme med skriftlig innspill til hva de forventer at utvalget skal jobbe med. Det gjengis i sin helhet her. Utvalget må i neste periode ta stilling til dette opp mot vedtatt mandat og tidligere diskusjoner rundt skisser/innspill til nytt websøk.

Opp igjennom tiden har vi i Bibliotek-Systemer As opplevd at Bibliofil-bibliotekene har godt engasjement og klare meninger om våre nettjenester for publikum. Dette synes vi er positivt, og vi ønsker at fagutvalget for Brukertjenester tar dette et skritt videre og formulerer noen skisser og synspunkter til det fagutvalget mener vil være et optimalt framtidig brukergrensesnitt for Bibliofils nettjenester. Jo mer utførlig dette arbeidet er, jo bedre vil dette sette oss i stand til å bruke dette arbeidet som målesnor i vår videreutvikling av våre nettjenester.

Vi vil bruke dette arbeidet sammen med andre tilbakemeldinger og innhentede synspunkter, når nye versjoner av våre nettjenester skal utvikles.

Anne-Lena Westrum

 

Arkiv:

Halvårsrapporter fra alle fagutvalg fra perioden 2005 – 2011 finnes i vårt arkiv over de gamle nettidene til AU.
Direkte lenke til halvårsrapporter 2005 – 2011 (åpnes i nytt vindu)