Årsmelding 2020/2021

Bibliofilforeninga. Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget har bestått av følgende medlemmer: Randi Heggland Strøm fra Tyrielden Eidskog bibliotek (leder), Kristin Flo fra Arendal bibliotek (sekretær) , Benedicte T. Ranestad fra Kristiansand bibliotek (nettsideredaktør), Tone Valand fra Lyngdal bibliotek (vara) kom inn i styret da Tonje Helene Farset fra Narvik bibliotek gikk over i en annen stilling 01.01.21. Samtidig kom Randi Agersborg fra Narvik bibliotek inn som ny lokal kontaktperson for brukermøtet i 2021.

Suzanne Næss har overtatt etter Henriette Thoner fra Bibliotek-Systemer As som kontaktperson for Bibliofilforeninga. De har begge deltatt på møter og e-postkorrespondanse. Suzanne har hatt ansvar for regnskap, påmeldinger, booking av hotell og restaurant og har ellers assistert AU.

Aktivitet:
På grunn av smittesituasjonen, ble det besluttet at Brukermøtet 2021 ble flyttet fra mai til slutten av september. Det ble også besluttet at planlagt vertsbibliotek, Narvik bibliotek, med Scandic hotell for konferansen, Fjellheisrestauranten for festmiddagen, og det planlagte programmet for Brukermøtet 2020 (som ble avlyst) flyttet til Brukermøte 2021, 28. -29. september.

AU har ikke avholdt fysiske møter dette året, men flere digitale. Møtene ble brukt til vurderinger, arbeidsfordelinger og oppdateringer om gjennnomføring av det planlagte Brukermøtet i Narvik og forarbeid til årsmøtet med forslag til endring av strukturen for fagutvalg.

Møter: 13.01.21, 20.01.21, 15.04.21, 20.08.21.

Utenom møtene har det foregått en del kommunikasjon per e-post og telefon.

Det er også blitt avholdt et digitalt møte (02.09.21) der AU inviterte lederne i fagutvalgene til å drøfte utvalgsstrukturen. Leder for valgkomiteen var også invitert og deltok på dette. Valgkomiteen er blant dem som har foreslått endring i struktur. I tillegg til dette har AU vært i dialog med Biblioteksystemer AS om den samme saka. Dette danner grunnlag for årsmøtesak om vedtektsendring.

Fagutvalg:
Møtereferat og halvårsrapporter har i liten grad blitt lagt ut på nettsidene https://www.arbeidsutvalget.no de siste årene. Dette henger delvis sammen med at aktiviteten har vært mindre i årene med aktiv deltakelse av «storbybibliotekene» i utviklingsarbeidet av nye Bibliofil. Noe har dessverre også ikke blitt utført i overgangen mellom «gammelt» og «nytt» styre. Det beklager vi. AU følger opp denne saka.

Økonomi:
Brukerbibliotekene betaler for Bibliofilforeningens virksomhet. Bibliotek-Systemer As fører regnskapet for Bibliofilforeningen og fakturerer bibliotekene. Brukermøtet skal helst være selvfinansierende.

Bibliofilforeningen hadde i 2019 et overskudd på kr. 46 193. AU har i 2019 i planleggingen av Brukermøtet 2020, jobbet for å få budsjettet i balanse slik at foreningen ikke sitter med så stor kapitalbeholdning. Siden Brukermøtet 2020 ble avlyst på grunn av Korona-pandemien, ble dette overført til regnskap for 2020. Bibliofilforeningen hadde i 2020 et overskudd på kr. 83 950. Vedlagt følger resultatregnskapet.

For Bibliofilforeningen, AU
(10.09.2021)

Randi Heggland Strøm
(leder)