Halvårsrapporter

FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT  våren 2020

Fagutvalg for katalog og innkjøp har avholdt digitalt møte 31. mars 2020. Undertegnede har fungert som leder i fagutvalget siden  2016.

Under disse årlige møtene går vi ofte gjennom de ulike forbedringene som har skjedd i Bibliofil siden sist, spesielt med tanke på katalog og tilvekst. Den seneste tiden har vi brukt en del tid på “nye” Bibliofil, men siden katalog-biten ikke er helt ferdig, har vi brukt mest tid på søk og andre funksjoner som f.eks. plukk-lister.

Det har ikke vært mye  aktivitet i fagutvalget utenom det årlige møtet, men i året som har gått har vi hatt en del dialog via mail. 

Vi har blant annet diskutert forskjellen på å legge emneord i *650 eller 69- og hvilke konsekvenser dette fikk for visning i Biblioteksøk. Mange bibliotek bruker de lokale *69- feltene, men i Biblioteksøk (som bruker Marc-21) droppes de lokale taggene 691/692. Når vi går over til Marc-21 bør vi flytte/konvertere til gyldige tagger, men hvordan dette best kan gjøres har foreløpig ikke vært diskutert i fagutvalget.

Ellers har jeg informert om våre erfaringer med bruk av metadata fra Bokbasen, siden Bergen off. bibliotek var tidlig ute med å avslutte abonnement på metadata fra Biblioteksentralen. I tillegg til gratispakken, abonnerer vi også på tilleggsproduktet, metadata for film og engelsk litteratur.

Jeg har hatt litt kontakt med andre brukerbibliotek, men er positivt innstilt til flere henvendelser. Vi er en liten gruppe med spisskompetanse på katalogisering, og vi blir nok neppe flere med tiden, så det er viktig at vi kan stille vår kompetanse til disposisjon. Og ikke minst ta imot ønsker om forbedringer som vi kan diskutere videre i vårt forum.

Edith Irene Vevang, leder Fagutvalg for katalog og innkjøp

FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT  våren 2017

Fagutvalg for katalog og innkjøp har avholdt møte i Larvik 24. april 2016. Undertegnede ble valgt som leder i fagutvalget på brukermøtet på Kongsberg 4. mai 2016.

Det har vært liten aktivitet i fagutvalget utenom det årlige møtet i Larvik.

I etterkant av fjorårets møte sendte daværende leder Anine B. Edvardsen et ønske på vegne av fagutvalget til Biblioteksentralen om at alle Bibliofil-bibliotek fikk katalogpost (råpost) på kulturfondbøker så snart listen fra Kulturrådet forelå.

Denne funksjonen er nå på plass, men kun for bibliotek med BIBBI-abonnement.

Vi har også uttalt oss om forslag til endring av fagbok.mal.std i katalogmodulen. Ved overgang til bruk av WebDewey, var det et ønske om at teksten i delfelt $2 i *082 ble endret fra 5 til 23/nor. Fagutvalget så ingen problemer med denne endringen.

Fagutvalget har også hatt muligheten til å teste ut eksternposter fra Bokbasen før de ble tilgjengelige for alle Bibliofil-bibliotek.

Edith Irene Vevang, leder Fagutvalg for katalog og innkjøp

FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT  våren 2012

Det har ikke vært aktivitet i Fagutvalg for katalog og innkjøp siste halvår.
Bibliotek-Systemer foreslo å utsette møtet i utvalget som skulle vært avholdt i forbindelse med årsmøtet 2012 og gruppas medlemmer hadde ingen innvendinger til dette. Siden modulene stort sett virker som de skal har de blitt nedprioritert til fordel for andre utviklingsoppgaver. Hva som vil skje når BIBSYS konverterer til MARC21 og hvilke konsekvenser det evt. vil få for andre systemer som baserer seg på NORMARC-formatet er ennå uvisst.

Planen er å innkalle til et møte med fagutvalget til høsten når BS har bedre kapasitet til å se på endringer og forbedringer. Undertegnede har tatt på seg å være leder av gruppen og går dessuten inn som representant i Fagutvalget Brukertjenester.

mvh Nina Karlsen

FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT Høst 2011

Fagutvalget for katalog og innkjøp har uttalt seg i følgende saker:

Forespørsel fra Nina Berve, Leder for Den norske katalogkomité (DNK) angående bruk av *650  $c (Aktive datoer) og $d (Sted). Ønsket var å la delfeltene bytte delfeltkode for at NORMARC og MARC21 skulle samsvare. Delfeltene var ikke i bruk hos noen Bibliofil-bibliotek. Det var derfor helt uproblematisk for kataloggruppa at delfeltene bytter betydning.

Visning av delfeltene i *260 i ISBD-formatet og rekkefølgen når det er registrert flere steder og forlag. Håndteringen av dette er nå i orden.

Spørsmål og vurdering om gjennomgående oppretting og innføring av de nye språkkodene for serbisk og kroatisk.  Det ble innført nye språkkoder for serbisk (srp og kroatisk (hrv), samt lagt inn kode for bosninsk (bos). Etter en testperiode  ble endringen fulgt opp med en automatisk retting av de gamle språkkodene til nye hos alle.

I tillegg har det vært sett på situasjoner hvor det kan være ønskelig med kontakt mellom TkKat og TKSøk/TKUtlån.

Skoleslutt – innføring av dette på eksemplarpåføring og jobb med å sette dette retrospektivt.

Bibliofil-ID

Alle katalogbasene i Bibliofil har nå fått påført Bibliofil-ID. Det er laget et nytt KatalogKrydder for alle materialtyper. Dette er for tida under uttesting hos noen påmeldte testere og planen er å gjøre det tilgjengelig for alle Bibliofilbibliotekene så snart man har fått ryddet opp i duplikater.

Det jobbes med å rydde opp i duplikatene slik at man får fjernet så mange som mulig før man begynner å utvikle flere tjenester som baserer seg på Bibliofil-ID. Fjerning av duplikater er en stor jobb fordi det er vanskelig å maskinelt sammenligne poster fra forskjellige bibliotek med forskjellig katalogiseringspraksis, men Bibliofil regner likevel med å kunne fjerne en stor del av duplikatene i denne jobben. De resterende vil man måtte fjerne manuelt.

Vi har ikke klart å velge leder for fagutvalget. Representant til Fagutvalg for brukertjenester er heller ikke utnevnt.

Med vennlig hilsen

Hilde Melhuus Lorentzen

FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT VÅR 2011

Fagutvalget har i perioden bestått av:
Anne Børnes, Deichmanske bibliotek, leder
Nina Karlsen, Bergen offentlige bibliotek
Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek
Norunn Skretting, Hå bibliotek
Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek
Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer

Fagutvalget hadde møte i Larvik 14. april. Referatet fra møtet ligger her:
https://www.arbeidsutvalget.no/katalog/referat14042011.htm

Vil spesielt trekke fram punkt 2. Status for nytt katalogkrydder og Bibliofil-ID. Hvordan blir katalogmodulen påvirket? FRBR?

Vil også trekke fram punkt 7.Videreutvikling av Innkjøpsmodulen. Alle ideer/forslag til endring ligger/legges i:
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12226

Fagutvalget er også opptatt av ”skjebnen” til 520-notene fra Biblioteksentralen. Mer om det i punkt 9. Eventuelt i referatet.

Nettressurser , punkt 4: Ved å bruke felt 856$qe-bok, vil e-bøker vises med eget ikon i websøket
Nevnes bør også at Bibliotek-Systemer har laget nye koder for forskjellige typer nettressurser. Disse kodene er avklart med Biblioteksentralen.

Utlån av e-bøker, punkt 9. Dette vil det komme mer informasjon om fra Bibliotek-Systemer på brukermøtet.

Ellers kom en ny versjon av Tkkatalog med små endringer i februar:

TkKatalog:

Versjon 1.7.9 (02.02.2011)
—————————————–
* Rettet feil ved automatisk innlegging av klassenummer i 082a ved
henting av autoriteter. Autoritetene ble tilsynelatende lagt inn i
katalogbildet, men ble utelatt ved lagring. Dette skal være rettet.
(Egen parameter må være satt for å få denne funksjonaliteten.)

* Innført kode (tj) for store bokstaver (majuskel/versal) i tag 019$e.

* Lagt inn språket Kvensk (fkv)

Fagutvalget har fått spørsmål knyttet til flytting av geografiske emneord fra 650-651. Det står det litt om under punkt 1 i referatet.

Fagutvalget har fått spørsmål angående plasseringskode:

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=15580
Problem med plasseringskode

Vi har kommet til at vi må finne fram til et kompromiss her. Vi foreslår derfor å stette en maks.
> grense på plasseringsbeskrivelser til f.eks. 20 tegn, men at kun de
> f.eks. 12 første tegnene blir skrevet ut på strekkodeetikettene.
> Er dette en løsning som man kan leve med?

Fagutvalget kunne ikke se problemer med denne løsningen

Anne Børnes

Arkiv:

Halvårsrapporter fra alle fagutvalg fra perioden 2005 – 2011 finnes i vårt arkiv over de gamle nettidene til AU.
Direkte lenke til halvårsrapporter 2005 – 2011 (åpnes i nytt vindu)