Årsmelding 2016/2017

Årsmelding 2016/2017

Bibliofilforeningen.  Arbeidsutvalget (AU)

Etter valget på brukermøtet 2016 bestod arbeidsutvalget av følgende medlemmer: Bjørn Rune Kristmoen, Hamar bibliotek (leder), Heidi Merete Gleden, Kongsberg bibliotek, Ingrid Østlyngen, Lørenskog bibliotek og Ingeborg Westerman Hansen.

Bjørn Rune Kristmoen og Ingeborg Westerman Hansen trakk seg fra sine verv i Januar 2017. Varamedlemmene Beate Bjørklund, Søgne bibliotek og Veslemøy Grinde, Sandefjord bibliotek, ble da innkalt for å være med i planleggingen og gjennomføringen av brukermøtet 2017. Ingrid Østlyngen har fungert som leder fra februar 2017.

Henriette Thoner fra Bibliotek-Systemer As har deltatt på møter og epostkorrespondanse. Hun har hatt ansvar for regnskap, påmeldinger, booking av hotell og ellers assistert AU.

Aktivitet:
Det har blitt avholdt to møter i perioden, i november 2016 og februar 2017, begge på Lørenskog bibliotek.  Tema på møtene har vært evaluering av brukermøtet på Kongsberg og planlegging av årets brukermøte.

Kommunikasjon utenom møtene har i all hovedsak foregått på e-post.

Møtereferat og annen viktig informasjon er publisert på nettet.  Adressen er https://www.arbeidsutvalget.no med standard brukernavn og passord.

Fagutvalg:
Møtereferat og halvårsrapporter blir lagt ut på nettsidene.

Økonomi:
Brukerbibliotekene betaler for Bibliofilforeningens virksomhet.  Bibliotek-Systemer As fører regnskapet for Bibliofilforeningen og fakturerer bibliotekene. Brukermøtet skal helst være selvfinansierende.

I 2016 hadde AU et overskudd på 40294,59. Det er påberegnet en kostnad i begynnelsen av 2017 for tilbakebetaling av lån på kr 20 000 fra Bibliotek-Systemer As.

For Bibliofilforeningen, AU
03.05.2017

Ingrid Østlyngen