Årsmelding 2011/2012

Årsmelding 2011/2012. Bibliofilforeningen. Arbeidsutvalget (AU)

Bibliofils Arbeidsutvalg (AU) har i perioden 2011/2012 bestått av:

Rigmor Haug. Larvik bibliotek, leder
Gunilla Klevbrink, Lillehammer bibliotek
Ingrid Østlyngen, Lørenskog bibliotek
Asbjørn Ramsøy, Voss bibliotek

Varamedlemmer :

Anne Lauritsen, Askøy folkebibliotek
Sølvi Riise, Nordland fylkesbibliotek

Varamedlemmene har i perioden ikke vært innkalt til møtene.


Aktivitet

Det har blitt avholdt to møter i perioden. Første møte ble holdt i september 2011 på Deichmanske bibliotek i Oslo. Her ble brukermøtet på Lillehammer evaluert, og planleggingen av brukermøtet på Voss påbegynt.

Vårt andre møte ble avholdt på Voss i januar 2012. Dette var et todagers møte med planleggingen av brukermøtet 2012 som hovedtema. På dag to hadde vi et møte via Skype med Bibliotek-Systemer AS.

De viktigste sakene AU har jobbet med i denne perioden har vært:
– evaluering av brukermøtet 2011 på Lillehammer (119 deltagere)
– planlegging av brukermøtet 2012 på Voss (113 påmeldte deltagere)
– registrering av Bibliofilforeningen i Brønnøysundregistrene for å få eget organisasjonsnummer.
– utarbeidelse av nye nettsider for AU med nytt og enklere verktøy (overgang fra FrontPage og CoreFTP til WordPress)
– oppfølging av fagutvalgenes arbeid ved behov

Kommunikasjonen utenom møtene har i all hovedsak foregått på e-post.

AU har egen pc som følger leder.

Møtereferat og annen viktig informasjon er publisert på nettet. Adressen er https://www.arbeidsutvalget.no med standard brukernavn og passord.

Det foreligger egne retningslinjer for AUs arbeid. I tillegg har tidligere arbeidsutvalg utarbeidet sjekklister som vi har hatt stor nytte av i arbeidet med planleggingen av brukermøtet.

 

Fagutvalgenes møter:

Søk: møte torsdag 19. april
Utlån: møte onsdag 18. april
Katalog/innkjøp: vårens møte er utsatt til høst 2012
Skole: liten aktivitet
Periodika: ingen aktivitet
Statistikk: ingen aktivitet
Brukertjenester: ingen aktivitet

Utgifter til de fysiske møtene i fagutvalgene som Bibliotek-Systemer As kaller inn til, dekkes av Bibliotek-Systemer As. Alle referat fra møter i fagutvalga er lagt ut på Arbeidsutvalgets nettsted.

Fagutvalgene skal sende rapport til AU to ganger per år, 1. desember og 1. mai. Disse publiseres på våre nettsider.

Noen av fagutvalgene har ikke hatt noen valgt leder denne perioden. Fagutvalg for brukertjenester har også delvis manglet noen av medlemmene. Dette er beklagelig og bør rettes opp i så snart som mulig etter valget på årets brukermøte på Voss.

 

Økonomi:

Brukerbibliotekene betaler for AUs virksomhet. Bibliotek-Systemer As fører regnskapet for AU og fakturere bibliotekene.
Avslutta regnskap for 2011 [lenke]

Brukermøtet skal helst være selvfinansierende. I 2011 var det et (planlagt) underskudd på 11.509,26 kr.  AU hadde pr. 1/1-2012 kr. 81.543,28 på bok. P.g.a. god økonomi i AU har vi i år redusert prisen på deltakelse på brukermøtet igjen, samt valgt å bruke noe av pengene på ekstern foredragsholder. I 2012 har også Bibliotek-Systemer AS betalt kr 250,- av deltageravgiften til hver enkelt påmeldte til brukermøtet. Dette for å bidra til at flest mulig melder seg på møtet.

 

for Bibliofilforeningen, AU
20.04.2012

Rigmor Haug
leder