Referater

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG TORSDAG 12. APRIL 2018

Edith I. Vevang, Bergen offentlige, leder
Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek
Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek
Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek
Marianne Tveterås, Bærum bibliotek

Fra Bibliotek-Systemer:
Åshild Haga
Odd Arne Jensen (tilstede under punkt 1)
Vidar Ringstrøm (ref)

SAKSLISTE:

1. NYE BIBLIOFIL PÅ WEB

Åshild innledet til temaet «Hurtigkatalogisering». Katalogisering i det nye webbaserte Bibliofil vil i første omgang være basert på at man ikke endrer katalogposter, men bruker eksisterende eller importerer poster fra eksternbasen.

Odd Arne demonstrerte søk i eksternbasen med det nye systemet. Søk,
f.eks: ISBN/EAN viser evt treff i egen base og treff i eksternbasen i en egen fane.

Vi diskuterte endring av eksemplaropplysninger og evt kopiering av endringene til flere eksemplarer.

Verdt å legge merke til er at det vil være ét søkefelt som søker både i katalog og lånerregister!)

2. HVA GJØR VI MED KFOND-TITLER SOM AVSLÅS/TREKKES?

Informasjon om disse titlene finnes hos http://bibsent.no/Kulturfondbøker.aspx og Biblioteksentralen sender melding til epostlisten bibbisnakk (http://liste.bibsent.no/mailman/listinfo/bibbisnakk).

Etter en diskusjon om forskjellige scenarier (hvis andre eks finnes så slettes kfond-eksemplar, hvis bare kfond-eks slettes post og eksemplar, hvis bare reservert kfond-eks sendes melding til jobb-katalog), konkluderte vi med at det beste ville være å videresende informasjonen fra BS slik at det enkelte bibliotek selv kunne velge hvordan dette bør håndteres.

Bibliotek-Systemer (Vidar) tar seg av det.

3. KATALOGPOSTER I EBOKBIB VERSJON 4

Siste versjon av ebokbib-appen introduserte nye lisensmodeller (http://ebokbib.no/faq.html#reservering). En av konsekvensene av de nye modellene er at det ikke lenger sendes ut katalogposter ved nykjøp.

Utvalget diskuterte hva man bør gjøre med eksisterende poster og ble enige om at disse bør slettes av Bibliotek-Systemer.

4. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTET (4. APRIL 2017)

 • Serielenking (via BibliofilID) er fortsatt en oppgave som ligger på vent.

Forøvrig er det planlagt automatisk pålegging av 785 ved ny 780, se BUG https://problem.bibsyst.no//cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=34565

 • Rekkefølge på delfelt i *650

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=21820.

Delfelt lagres alfabetisk, men burde vises i riktig rekkefølge med $z foran $x

Utvalget er enig i at rekkefølge i aut.par skal følges.

 • Nasjonalitetskoder (viktig, brukes i søk) idag finnes det både «gamle» og nye (brukes p.t. bare av Bokbasen) kodinger.

Eksempel fra bokbasen:

*10010$aEskeland, Ragnhild$d1986-$jNO$0(NO-TrBIB)1522752416758$8f$312498100

Hentet fra Nasjonalt autoritetsregister for navn?

http://viaf.org/processed/BIBSYS|3003425

Saken skal diskuteres på møter i Systemleverandørgruppen 17. april 2018.

 • Differensiere tilgang til autoritetregister

Regner med at dette lar seg løse via en rolle-modell i det nye Bibliofil på web.

 • Omdøpe tag 650 til 691 eller 692 ved import?

Det er et ønske om å endre 650-tagger som inneholder skjønnlitterære
emneord ved import fra Biblioteksentralen/Bokbasen: bn=a blir til 691
, bn=j blir til 692 (se bug-ene: http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=30794, http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=18154)

Utvalget diskuterte konsekvenser av å endre postene som kommer fra
sentrale leverandører. Det er to valg her: enten konvertere *650 -> *691/*692
fortløpende ved import som problemmeldingene antyder, eller ikke endre
i nye poster og evt. konvertere
eksisterende *691/*692 -> 650.

Det er mye som taler for alternativ to, dvs at poster ikke endres ved
import. Argumenter som ble diskutert var kostnadshensyn og at endrede
katalogposter er en utfordring for Biblioteksøk (det ble vist til denne som eksempel: https://bibsok.no/?tnr=2570255)

Konklusjonen ble at man fortsetter med lokal praksis, i påvente av ens nasjonal praksis hvor enkelte felt ikke skal kunne redigeres lokalt.

 • Budsjettoversikt (rapport)

Åshild har laget en rapport som viser alle føringer på en avdeling og
budsjettkategori. (Se http://bibsyst.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tkkat/bestlev.html).

 • Sjekke om rfid-plugin kan slå av alarm ved sletting

Sletting med RFID sletter nå eksemplar og slår av alarm. Se: http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tkkat/slettEksRFID.html

 • Moss ønsker endre status i eksemplarregisteret på høyreklikk. Tas i det nye Bibliofil på web.

EVENTUELT

 • Forslag: Arrangementsdata til NBs årstatistikk, kunne man få et skjema for å registrere arrangement i det nye systemet? De fleste baserte seg på Excel-ark for å registre arrangement.

Se https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/2018/04/Skjema_FolkeBib2017bm.pdf

Lagt som ønske i https://problem.bibsyst.no//cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=34654

 • Eksemplarkode mangler for Til avhenting og Innlevert annet biblotek? (Bergen)

«Innlevert annet bibliotek» har eksemplarkode I (stor i). «Til
avhenting» er ikke en egen status, men står som «På hylla» i f.eks. TkSøk.

Statistikkrapporten «Eksemplarer med spesiell status» inneholder en del valg som ikke har en egen eksemplarstatus, det gjelder bl.a. materiale til avhenting som i rapporten finnes som «På hylla m/til avhenting».

 • Reservere KK fra Sandvika hvis Høvik/Eiksmarka mangler/ipp. Res glob tar med hefte som er ipp (Bærum)

Ikke katalog/periodika -> Et problem for søk.

 • Tastatursnarveier fungerer ikke i katalogmalene (kopier Ctrl-m/u og Ctrl-d) (Larvik)

Åshild: Ctrl-tasten må holdes inne lenger enn bokstaven.

 • isbd-visning har en avsluttende parentes etter 650-emneord, kan man få bort den? (Larvik)

Eksempel fra tnr=242620:

EMNE: Larvik) / Stavern) / Wisting, William (fiktiv person)

Visningsformat (format.par) er synderen og problemet er visning av *650 $q. Formatet redigeres i innstillingene for TkSøk (fane Tilgang). Det sto:

%*650EMNE:^^^? / $a%& ($q)’& – $x& : $0

Dette betyr at » (» skal vises hvis $q finnes, samt at «)» skal vises uansett.

For å få dette korrekt må man endre det til: & (~)$q

%*650EMNE:^^^? / $a%& (~)$q’& – $x& : $0

~) betyr at «)» kun skal vises(etter delfeltet) hvis delfeltet finnes.

I Larvik var det allerede korrigert for flere tagger med $q, men *650 manglet…

 

MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG TIRSDAG 4.4 2017

Tilstede:
Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek
Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek
Edith I. Vevang, Bergen offentlige bibliotek, leder

Åshild Haga, Bibliotek-Systemer AS
Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer AS (ref.)

1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE (21.4 2016).

– Serielenking. I 2016 tenkte vi at dette var noe for
Biblioteksøk og det tror vi fortsatt.

– Rekkefølge på delfelt i *650

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=21820.

Utvalget ble ikke enig og saken blir fortsatt liggende på is.

– Utvalget savner den lovede artikkelen om henvisninger i Infobladets
tipshjørne.

– Nasjonalitetskoder (VIAF) se Ola Kogstads svar til Forum
20. januar 2017 11:44:
https://lister.bibsyst.no/pipermail/forum/2017/020948.html

Bibliotek-Systemer vil ordne opp i kodene når
katalogpostleverandørene enes om lik praksis.

– Differensiere tilgang til autoritetsregister? Fortsatt aktuelt,
Åshild ser på det.

– Slette katalogpost fra søk, fortsatt aktuelt. Naturlig å gjøre
dette som en Levende rapport, f.eks at når massendring sletter
siste eksemplar så slettes også posten? (gjør ikke det nå).

2. OMDØPE TAG 650 TIL 691 ELLER 692 VED IMPORT

Endre 650-tagger som inneholder skjønnlitterære emneord ved import fra Biblioteksentralen/Bokbasen. bn=a blir til 691 , bn=j blir til 692 (http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=30794, http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=18154)

Utvalget diskuterte konsekvenser av å endre postene som kommer fra
sentrale leverandører. Det er to valg her: enten konvertere *650 -> *691/*692
fortløpende ved import som problemmeldingene antyder, eller konvertere eksisterende *691/*692 -> 650.

Det er mye som taler for alternativ to, dvs at poster ikke endres ved
import. Argumenter som ble diskutert var kostnadshensyn og at endrede
katalogposter er en utfordring for Biblioteksøk. Utvalget kom ikke til
en konklusjon i denne omgang.

3. LEGGE TIL $z FOR FELTENE 691/692 i BIBLIOFIL-MARC

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=23404

Utvalget var enig i at dette var fornuftig. Åshild utfører.

4. FORHÅNDSPOSTER / FERDIGE POSTER

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=31657

Løsningen ble beskrevet i detalj av Åshild/Vidar.

5. ISBN-SJEKK PÅ K-FONDBØKER.

Finnes ISBN fra før importeres ikke kf-posten. Orientering fra Åshild.

6. BUDSJETTOVERSIKT (RAPPORT).

I dag har vi kun tilgang til totalsum, ville gjerne hatt
mulighet til å se alle føringer på en avdeling og
budsjettkategori.

Se feks http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=1723

Åshild lager rapport.

7. ENDRINGER I DVD.MAL.STD

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=32027

Åshild sender ut revidert dvd.mal.std iht bug.

8. KLASSENUMMER I $1 SKAL IKKE BEHANDLES SOM HENVISNING

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=130

Gjelder visning av T ved Deweynummer i autoritetsvinduet katalog. Enighet om at man fjerner T-en hvor Dewey er henvisning.

9. FILTRERING/MASKERING AV EKSTERNE POSTER

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=4803

Ikke nødvendig. Saken lukkes.

10. EVENTUELT

– Sjekke om rfid-plugin kan slå av alarm ved sletting. Åshild sjekker.

– Moss ønsker endre status i eksemplarregisteret på
høyreklikk. Åshild ser på saken.

MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG TORSDAG 21.4 2016

Tilstede:
Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek, leder
Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek
Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek
Edith I. Vevang, Bergen offentlige bibliotek
Åshild Haga, Bibliotek-Systemer AS
Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer AS
Marie Eikeland, Bibliotek-Systemer AS (referent)
1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Serielenking: ligger hos Roger som ikke har kapasitet nå. Ønsker fortsatt å få det på plass! Blir mer og mer aktuelt fordi Biblioteksentralen legger på flere serier nå enn før.

Rekkefølgen på delfelt i 650: ikke skjedd noe i saken på 2 år. Legger den på is. Er et forslag til løsning i saken, men ingen har kommentert om den er bra eller ikke. Kan være et problem der det er komplekse emneord. Fagutvalget ser på forslag til løsning og gir tilbakemelding. Problemmelding: http://problem.bibsyst.no/cgibin/
bugzilla/show_bug.cgi?id=21820

Henvisninger: har ikke blitt skrevet notis om dette i infobrevet, Marie gjør det.

BIBBI-poster på KF-eksemplarer: Fagutvalgets leder har fått lite tilbakemeldinger om det virkelig er nødvendig å kontakte BS. Men det er fortsatt et ønske å få dette på plass. Fagutvalgets leder tar tak i det.

NBs VIAF-register med nasjonale personregister kan høstes fra BIBSYS’ OAI-PHM-tjener: ikke gjort noe med så langt.

Fortsettelse i ISBD-visning (ved høyreklikk) i søkevinduet i tkKatalog: Åshild ser på det

Melde inn eks. i hurtiglån fra eksemplarpåføringsvinduet: Åshild ser på det

Har laget knapp for å huske fokus ved start av eksemplarpåføringsvinduet.

Importere BIBBI-poster til forslagskassa: er fortsatt et savn. Åshild ser på det.

Gjennomsynslister: slette alle med status gjennomsyn med «ett» klikk. Er en mulighet nå. (har lagt inn svar med fremgangsmåte i problemmelding http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=2457)

Felt med bestiller er på plass.

2. WEBDEWEY
Har fagutvalget noen tanker om hvordan man kan implementere det i katalogen?

Flere har vært på kurs. Fornøyd med WebDewey som verktøy, men må sette seg inn i det. Blir ikke brukt mye i bibliotekene til daglig, er stort sett til lokale ting. Mange endringer under historie og også andre steder siden denne er mer en direkte oversettelse av den amerikanske versjonen.
Biblioteksentralen klassifiserer nå etter Dewey 23 som bruker skråstrek for å angi mulige forkortelser av klassifikasjonsnumre. Dette skapte problemer for søkbarhet i biblioteksystemene (skråstrek angir kvalifikator). BS har nå sluttet med denne praksisen. Det kan ligge igjen autoriteter med skråstrek i basene rundt om. En mulig måte å rydde opp på er å søke opp aktuelle poster fra Marc-
Søk i katalogmodulen (Fil-menyen) og så rette postene:
Søk opp aktuell tag f.eks 650, delfelt 1, søkestreng: */*

Burde generelt være en enkel måte å rydde opp i autoritetsregisteret på. Mulig å differensiere tilgangen til autoritetsregistret? Noen kun tilgang til å opprette nye, mens andre også kan slette/endre?

Noen bibliotek har slutta å tilpasse BIBBI-postene så mye, pga Biblioteksøk. For eksempel slutta å flytte emneord til 691/692. Må disse taggene konverteres til 650? Så «alt» blir likt.

3. ÅSHILD INFORMERER OM HVA SOM ER GJORT SIDEN SIST
Har jobbet med Bibliofil-ID i forhold til ny klientplattform. Tatt mye tid. Vil ha en dugnadsjobb for å koble sammen ulike utgaver av titler, blir et slags verksregister. Blir en levende rapport. Åshild viste.

Ikke mange store ting, men heller flere mindre, blant annet:
Preging av RFID i eksemplarpåføringsvinduet.
Automatisk sjekk av ISBN.
Manglende bibliofil-ID: sjekker at det som trengs er med.
Kan endre kategori og avdeling ved mottak av bestilte eksemplarer.
Mulighet for personlige maler.

4. EVENTUELT
Ønske om mulighet til å slette katalogposter fra tkSøk.

E-bøker: ulik praksis rundt katalogisering. Hvis man lar postene gå rett inn i basen, bli alle autoriteter automatisk godkjent. Ser reserveringer på ebøker i tkSøk, nå kun i trefflista. For å se det på posten, må man bruke kommando v res.

Ønske om at BIBBI-postenes henvisninger automatisk kan brukes i Bibliofil.

Levende rapporter:
Ønske med mulighet for å slette fra levende rapporter: det som har vært ipp før en angitt dato, mulighet til å kassere fra rapport med eksemplarer med spesiell status (status tapt/tapt, regning betalt)

Filtrere på år. (eks. ipp før dato)

Eget kasseringsvalg med statistikk, slette eksemplar, slette post, legge forslag til nytt innkjøp, endre plassering, sjekk om NB vil ha dem. Må scanne eller søke opp boka.

 

Referat fra møte i fagutvalg for katalog og innkjøp 9. april 2015

Til stede fra fagutvalget:
Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek, leder Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek Edith I. Vevang, Bergen off. bibliotek

Fra Bibliotek-Systemer:
Åshild Haga
Vidar Ringstrøm (ref.)

Saksliste:

1. Gjennomgang av referat fra fjorårets møte.

Åshild gjennomgikk referatet fra forrige møte 1.april 2014.

– Til Sak 1: Det nye grensesnittet for etikettproduksjon er en
suksess. Antall spørsmål til brukerstøtte har gått ned.

– Til Sak 2. Serielenking via Bibliofil-ID er det ikke gjort noe
med. Det er et sterkt ønske om få dette på plass!

Til Eventuelt:

– Rekkefølgen på delfelt i *650 og *651 alfabetiseres
alfabetisk ($a$x$z) i Bibliofils autoritetsregistre. Riktig
rekkefølge skal være $a$z$x (dvs $z FØR $x!).

En løsning skisseres i kommentar nr 10 til BUG 21820
(http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=21820#c10).
BUG-en har status Feedback, men ingen av bibliotekene har svart!

Kan man lage en rapport med dubletter i autoritetsregistrene?

– Sakene meldt av Moss vedr. innkjøpsmodulen er løst.

– Henvisninger i Bibliofil. Utvalget diskuterte hvordan dette
funger idag. Se-henvisninger: «Kvalifiserte søk som gir et
eksakt treff slås opp og vises direkte i trefflisten i
TkSøk. Ukvalifiserte treff vises som en henvisning.»

Eksempel fra TkSøk:

10 -> zimmermann, robert/fo
Zimmermann, Robert, Se (søkt opp): Dylan, Bob (FO)
11: Tilsammen 17 treff

12 -> zimmermann, robert
Zimmermann, Robert, Se: Dylan, Bob (FO) (ikke søkt opp)
<zimmermann, robert> ingen treff Fra http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tkkat/henv.html

I websøk vises henvisning uansett om man kvalifiserer eller
ikke:

Henvisninger
Zimmermann, Robert
Se : Dylan, Bob Forfatter
Utvalget mener at i websøk bør henvisninger automatisk slås
opp. Men dette er muligens noe for utvalget for Søk?

Utvalget foreslår at det skrives en notis om henvisnigner i
Infobrevet.
2. Nye muligheter for Datamax-etiketter.

Åshild orienterte. Det er nå mulig å selv bestemme innholdet på
etiketter skrevet ut med Datamax-printere (gjennom lokale
maler). I tillegg kommer mulighet for å få med bibliotekets
navn vertikalt til høyre på strekkodeetiketten.
3. Ønske om å få Bibbi-poster for kulturfondbøker direkte inn i katalogen som bestillingsposter når Kulturrådets lister er klare.

Utvalgets leder lager et utkast til brev til Biblioteksentralen.

4. Åshild informerte om hva som er gjort siden sist, og hva hun jobber med nå.
5. Eventuelt

– NBs VIAF-register med nasjonale personregister kan høstes fra
BIBSYS OAI-PMH-tjener. Utvalget lurer på hvilke tanker
Bibliotek-Systemer har om evt bruk av data herfra? Det er kjent
at data om nasjonalitet mangler.

– Ønsker FORTSETTELSE i isbd-visning i søkevinduet (Ctrl-i/høyreklikk)
– Ønske om kunne melde inn eksemplarer i Hurtiglån i
eksemplarpåføringsvinduet (idag må man gå via «Masseendring
av eksemplar» -> «Hurtiglån»).

– Kunne bestemme hvor fokus er ved start i
eksemplarpåføringsvinduet? Innstilling på brukernivå.

– Import av bibbi/eksternkatalogposter/slettede poster til
forslagskassen? Søk i eksternbase -> ta med posten over til
forslag via høyreklikk eller egen knapp?

BUG: http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=7705

– Gjennomsynslister. Slette alle med status «gjennomsyn» med
ett klikk?

Det er 2 forslagskasser, i den «nye» som er tilgjengelig fra
søkevinduet (ikon alt. Ctrl-f) kan man markere flere linjer i
trefflisten (i den «gamle» i Innkjøp-fanen kan man bare markere en av
gangen). Løsningen er å markere de linjene som skal slettes
med å dra musepeker over aktuelle linjer, eller hold inne
Ctrl-tasten for å markere enkeltlinjer. Det kan være
fornuftig å klikke på kolonneoverskriften «Status» for å
sortere på status først. Trykk deretter på knappen «Slett».

BUG:
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=2457
er et ønske om å kunne slette alt til gjennomsyn som er lagt
inn før en dato.
– Ønske om å gjøre arbeidsflyten bedre fra ny forslagskasse
til bestilling. Pr idag må man bruke den «gamle» kassa for
å kunne ta med forslaget til bestilling.

– Ønske om et nytt felt med bestiller (= pålogget
brukernavn?) i trefflisten. Hva med bsonline-bestillinger?

BUG: http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=26543

 

 

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP 1.4.2014

Til stede:

Nina Karlsen, Bergen off. bibliotek, leder
Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek
Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek

Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer (til stede første del av møtet)
Åshild Haga, Bibliotek-Systemer

Veslemøy Grinde, Bibliotek-Systemer, referent

Forfall: Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek

Ola ønsket velkommen. Dette var Olas siste møte i fagutvalget. Nå er det Åshild Haga som har ansvaret for katalog- og innkjøpsmodulen.

SAKER:

Vi startet med å gå gjennom fjorårets referat:

RDA.
Veslemøy orienterte fra foredrag om RDA på Bibliotekmøtet i Trondheim. Etter anbefaling fra Den norske katalogkomité har Nasjonalbiblioteket besluttet at RDA skal tas i bruk som regelverk for katalogisering i Norge. RDA er det nye katalogiseringsregelverket som skal erstatte dagens Katalogiseringsregler (AACR2). Regelverket skal oversettes til norsk og det skal utarbeides retningslinjer for bruken i Norge.

Nasjonalbiblioteket tar ansvar for oversettelsen og arbeidet er i full gang. Det skal ikke utarbeides en trykt utgave. Det blir en online-tilgang med betaling for hver lisens.

Den norske katalogkomité brukes aktivt i spørsmål som angår biblioteksterminologi, MARC-format og innføring i bibliotekene. Andre samarbeidspartnere vil være BIBSYS og de andre biblioteksystemleverandørene i Norge.
Det antas at innføringen ikke vil føre til veldig store endringer i katalogmodulen. Bibliotek-Systemer vil følge dette videre.

Katalogisering av e-bøker. Flere bibliotek har kommet i gang med innkjøp av e-bøker. Katalogpostene for e-bøker blir lagt direkte inn i lokal katalog og dermed blir de søkbare med en gang. Bibliotekene kan velge om de vil ha postene som bestillingsposter eller som ferdige autoriserte poster. Det skal ikke legges på eksemplarer på postene, og i den forbindelse har det vært spørsmål om postene blir slettet ved massesletting (sletting av katalogposter uten eksemplarer). Det blir de ikke.

Websøk og katalogmodulen. Dette er ikke påbegynt – Åshild ser på det.

Innkjøp. Det bør tas en full gjennomgang av funksjonaliteten i innkjøpsmodulen inkludert forslagskassa. Åshild vil ta initiativ til dette, men kan ikke si noe om når dette kan komme i gang.

Flytte reservering fra gammel til ny post. Når reservert materiale må slettes og erstattes med ny utgave må reserveringer flyttes over manuelt. Åshild har ikke fått sett på dette, men vil lufte det med ansvarlig for søkemodulen.

SAK 1: NYTT GRENSESNITT FOR ETIKETTPRODUKSJON

Åshild demonstrerte det nye grensesnittet for etikettproduksjon. Dette var til test hos fagutvalget før det ble sendt til alle bibliotek. Det er laget to utskriftsmuligheter. «Utskrift pulje» (blått utskriftsikon) og «utskrift alle valg». I «utskrift pulje» kan man se hvor mange etiketter som ligger i en pulje, man kan se hvilke etiketter som ligger i en pulje, og den enkelte pulje kan markeres og skrives ut direkte uten å gå veien om å generere først. Utskrift pulje vil sannsynligvis dekke behovet for de fleste skolebibliotek og for mange folkebibliotek.

I «Utskrift alle valg» er alle uskriftsmulighetene for etiketter samlet. Gamle jobber vil bli liggende i 100 dager. Man kan se innhold i disse og skrive de ut på nytt hvis det skulle være behov for det.

Det kom innspill på at det i «utskrift alle valg» har vært for lett å misforstå de 3 ulike utskriftsmulighetene i fanekort 2. Annet/historikk. Noen har markert en pulje i øverste venstre feil, men trykket på utskrift i øverste høyre felt, og dermed har de ved en feil skrevet ut etiketter for alle avdelinger. Åshild skal se på hvordan feltene/valgene kan markeres tydeligere og legge inn en advarsel ved forsøk på å skrive ut alle etiketter.

SAK 2: SERIELENKING

Bibliotek-Systemer ønsker å lenke serier på tvers av bibliotek. Bibliofil-ID har vært i drift lenge nå og viser seg å være robust. Bibliofil-ID bør kunne brukes i en slik løsning. I dag må serielenking gjøres i hver katalog ved hjelp av lokale tittelnumre i feltene 780 og 785.

SAK 3: EVENTUELT

Åshild nevnte noen saker hun jobber med for tiden:

Mulighet for å reservere direkte fra eksemplarpåføringen i katalog. Dette er noe som har vært etterspurt av flere skoler som synes det er vanskelig å bruke søkemodulen, men er vant til å forholde seg til katalogmodulen. Dette nærmer seg en løsning.

Hun jobber også med en sak som har å gjøre med rekkefølgen på delfelter i tag 651:

Saker meldt av Moss bibliotek – Innkjøpsmodulen :

I innkjøp er det i dag mulig å legge inn etikettpulje via bestilt eksemplar. Dersom man gjør dette endres status på eksemplaret til NY. Dette bør det sperres for – noe fagutvalget sa seg enig i. Man bør ikke få bestille etikett før status er minst NY.

Ved mottak av bestilte bøker søkes disse opp i bestilling. Når man så klikker på ikonet «vis tittel i bestillingsvindu» kommer man til selve bestillingsposten. Moss ønsker heller å komme rett til «bestilte eksemplarer» hvor man mottar eksemplarene. De tror at dette vil være ønsket av flertallet, noe fagutvalget sluttet seg til.

Henvisninger i Bibliofil.

Larvik bibliotek tok opp henvisninger/koblinger, som de ikke synes fungerer helt slik de ønsker. Et eksempel er når forfatter skifter navn – da ønsker de at søk på begge navneformene skal gi samme søkeresultat. I slike tilfeller må det opprettes henvisninger i Bibliofil, og de ønsker at søk på «nytt» og «gammelt» navn skal gi samme treff. (Det ble nevnt at dersom man har opprettet en henvisning så vil kvalifiserte søk som gir et eksakt treff slås opp og vises direkte i trefflisten i TkSøk. Ukvalifiserte treff vises som en henvisning).

 

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP 22.4.2013

Til stede:

Nina Karlsen, Bergen off. bibliotek, leder
Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek
Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek
Anine Brathagen Edvardsen, Larvik bibliotek

Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer
Åshild Haga, Bibliotek-Systemer

Veslemøy Grinde, Bibliotek-Systemer, referent

Ola ønsket velkommen og presenterte Åshild Haga, som skal ha ansvar for katalog- og innkjøpsmodulen framover. Denne modulen har ikke vært prioritert de siste årene på grunn av for lite ressurser, men det skal det bli en endring på nå.

Ola orienterte først om eBokBib, Bibliotek-Systemers løsning for utlån av e-bøker. Foreløpig er løsningen tatt i bruk av Deichman, Trondheim, Bergen og Stavanger. Dette er bibliotek som har fått tildelt e-bøker via innkjøpsordningen via prosjekt som går fram til 2015. eBokBib er en app-løsning som foreløpig er tilgjengelig for iOS (iPhone og iPad). Det jobbes med en versjon for Android. Dette er ikke et Bibliofil-produkt, og løsningen kan dermed også tas i bruk av bibliotek som ikke bruker Bibliofil, noe Stavanger er et eksempel på. Bibliotek-Systemer og Bibliotekenes IT-senter er opptatt av at eBokBib og øvrige utlånssystemer for e-bøker kommuniserer med biblioteksystemene. E-bøker bør framstå som en integrert del av bibliotekets samling, og biblioteket bør selv kunne sette opp utlånstid m.m. Alt dette er ikke på plass ennå, men det jobbes med.

SAKER:

1. RDA – ER MARC DØD?

RDA (Resource Description & Access):
http://www.jbi.hio.no/bibin/korg_dagene/korg2011/RDA_knutsen_korg2011.pdf

Det ble orientert om at Nasjonalbiblioteket har gitt Den norske katalogkomité i oppdrag å gi en anbefaling for innføring av RDA i Norge. Bibsys kommer til å møte kravet først. Oversettelse til norsk er blant de første tiltakene. Eventuell betaling for tilgang er uavklart. Dette vil sannsynligvis bli tema på neste møte i katalogkomitéen. Fagutvalget lurer på hvordan dette vil gi utslag for de som katalogiserer. Det vet man ikke ennå, men funksjonaliteten skal være den samme. Dette følges nøye fra Bibliotek-Systemers side.


2. NASJONALT AUTORITETSREGISTER FOR NAVN I BIBLIOFIL?

http://www.jbi.hio.no/bibin/korg_dagene/korg2013/Berve_Haugen.pdf
I oppbyggingen av nasjonalt register for personer, korporasjoner og konferanser, har man bl.a. importert data fra Bibbis autoritetsregister. I denne importen har man ikke tatt vare på referansene/ID’ene fra Bibbi. Dette gjør at bibliotek som velger å ha både nasjonalt autoritetsregister og Bibbis autoritetsregister tilgjengelig, vil få duplikater, noe som er uheldig.

Det er heller ikke tatt høyde for forfatters nasjonalitet. Dette er noe det ofte blir søkt på ute i bibliotekene, noe både Bibliotek-Systemer og Bibits har meldt tilbake. Dette blir ansett som viktigere for bibliotekene enn årstall.

Det finnes ingen funksjon i Bibliofil for å ta inn eksterne autoritetsregistre. Alle registrene er bygget opp lokalt. Hvis det er viktig at Bibliofil skal kunne dette er det noe som må ses på. Bibliofil vil eventuelt måtte gjenkjenne de nasjonale autoritetene og vise de på en spesiell måte, og de nasjonale autoritetene vil ikke kunne endres lokalt. Bør det være slik at de lokale autoritetsregistrene beholdes, men at det blir mulighet til å sjekke de opp mot det nasjonale registeret? En innvendig mot dette er at målet må være å få et felles register, og at det bør samordnes nasjonalt. Hvorfor trenger man lokale varianter på navn/korporasjoner? Hvis NB har ansvar for dette må de kunne ta imot info for å kunne vedlikeholde registeret. Dette ikke er modent ennå, blant annet fordi forfatters nasjonalitet og BIBBI-ID mangler. Men når det eventuelt lages en løsning i Bibliofil vil ikke Bibliotek-Systemer gjøre endringer i de lokale autoritetsregistrene. Katalogen er eid av de enkelte bibliotekene, som dermed må godkjenne endringer.

3. FRBR

(FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records)
Bibliotek-Systemer vil starte med å se på gruppering av utgivelser samt det som har med reserveringer å gjøre. Å knytte sammen ulike utgaver av samme verk blir viktig etterhvert. Dette skal ikke gjøres lokalt i alle bibliotek, men arves av alle bibliotek dersom det er gjort ett sted. Tanken er at man skal kunne legge reservéring på ett «verk» samlet, det vil si ulike utgaver av en tittel med samme fysiske form. Selve jobben med å knytte ulike utgaver til samme verk må delvis gjøres av bibliotekarer. Noen må ta stilling til om titler tilhører samme verk. Det vil bli utviklet funksjonalitet i Bibliofil slik at bibliotekene kan registrere om titler tilhører samme verk.

4. KATALOGISERING AV E-BØKER

Bøker som skal være tilgjengelige i eBokBib må være i format epub, og må katalogiseres av Bibliotek-Systemer. Bibliotek-Sentralen har varslet at de snart vil begynne å selge e-bøker for utlån, og BIBBI-poster for e-bøker vil være tilgjengelige i eksternbasen for de bibliotek som abonnerer. Bibliotek-Systemer har ikke avtale om tilgang til BIBBI-postene. Slike avtaler er gjort mellom Bibliotek-Sentralen og de enkelte bibliotek.

Det bør lages en løsning i Bibliofil hvor bibliotekene blir varslet av Bibliotek-Systemer når det kommer nye poster på e-bøker biblioteket skaffer, slik at biblioteket eventuelt kan sjekke disse opp mot BIBBI, og gjøre andre lokale tilpasninger. Ved «overskriving» av post må spesielle tagger beholdes, som postens «eBokBib-nummer» i felt 015. Dette bør bakes inn i katalogprogrammet på en smidig måte.

De fritt tilgjengelige titlene som ligger i eBokBib i dag er valgt ut og katalogisert av Bibliotek-Systemer. De er i dag ikke tilgjengelige i tksøk/websøk/webapp hos de lokale bibliotekene. Det ble vist til løsningen for Bokhylla.no, som vises med knapp «Les e-bok» i bibliotekenes websøk. Det kom spørsmål om det er mulig å få til noe tilsvarende for de frie titlene i eBokBib? Det kom også spørsmål i forhold til hvordan det gjøres hvis e-boka finnes i flere formater. Blir det da én post for hvert format?

E-bøker har ikke eksemplarer og skal dermed ikke ligge i eksemplarregisteret. Men i og med at det er eksemplarmodellen som brukes for utlån er det tenkt at det skal vises eksemplarer i tksøk/ websøk/webapp/app. E-bøkene skal holdes unna program for å slette poster uten eksemplarer.

Det kom spørsmål om bruk av marc-felt 856 – Elektronisk lokalisering og tilgang. Dette feltet brukes ikke ved katalogisering av e-bøker i eBokBib, men det brukes for de som benytter BSWeblån.

5. WEBSØK OG KATALOGMODULEN

Fagutvalget ble spurt om det kan være en tanke å ha en direkte inngang til websøket fra katalogmodulen. Det vil si en løsning med en knapp eller lignende som viser aktuell post i websøket. Fagutvalget synes dette er en god idé. Man kan umiddelbart sjekke hvordan posten vises for publikum.

6. INNKJØP

Det er registrert flere ønsker for innkjøpsmodulen. Spørsmålet er om man skal flikke på eksisterende modul, eller tenke helt nytt. Det er store variasjoner i hvordan innkjøpsmodulen brukes rundt i bibliotekene. Flere uttrykker at de ønsker at modulen blir mindre omfattende. Men det er ikke uproblematisk å kutte ut funksjonalitet som er lite i bruk fordi enkelte bibliotek bruker modulen fullt ut.

Det ble nevnt at budsjettet bør nullstilles automatisk ved nyttår. I dag må dette gjøres manuelt.

Forslagskassa. Denne trenger en full gjennomgang. Det ble tatt opp om det bør være et eget register, eller om forslagskassa bør integreres mer i katalogbasen. Hvis den skal integreres i katalogbasen må postene ikke være autoriserte og ikke synlige (jfr innlånsposter og slettede poster). Reserveringer som er lagt på forslag synes ikke i utlån, så hvis låner spør etter bøker de har foreslått og eventuelt bedt om reservering på så vil ikke dette komme fram på låner. Utfordringen er at dette er reserveringer som bare blir aktuelle hvis tittelen kjøpes inn. Men hvis tittelen kjøpes inn bør det være mulig at reserveringen som er lagt blir værende. Det er også et ønske å kunne bruke poster fra eksternbasen i forslagskassa. Og å få til en enkel overføring av data fra katalogbasen til forslagskassa.

Bergen offentlig bibliotek har fortsatt ønske om større frihet til å sette egne koder i nedtrekksmenyene og å definere default status i forslagskassa (jfr problem #2383 og #13770).

Mottak av bestilt materiale. Moss synes det er tungvint å gå veien om mottak av bestilt materiale. De synes det er mer effektivt å gå rett til katalogisering. Men det ønskes en enklere form for mottak. Eventuelt kunne det vært en løsning hvor systemet automatisk kan «rydder opp» i innkjøpsdelen hvis bestilte eksemplarer blir klargjort i katalog?

Leverandører og integrering i Bibliofil.

Hvis man bestiller utenfor Bibliofil, via ulike nettbutikker, må de registreres i innkjøpsmodulen manuelt (hvis man ikke bestiller via BS-Online). Kan dette gjøres på en enklere måte?

Flere bibliotek må ha anbudsrunder i forhold til leverandør av bøker. Det kom spørsmål om også andre leverandører kan få tilsvarende løsning som BS-Online har med integrering i Bibliofil, hvor bestilt materiale kommer inn i katalogen og blir tilgjengelig i websøk for bestilling. Ola orienterte om at det er laget en protokoll for dette, som ikke er hemmelig, men det er bare BS som har tatt den i bruk. Det er fritt fram for andre leverandører å lage tilsvarende løsninger.

7. HVA BØR PRIORITERES VED EN VIDEREUTVIKLING AV KATALOG OG INNKJØP?

Fagutvalget ble utfordret på hva som er viktigst å prioritere i katalog og innkjøp framover. Bør man starte med innkjøp, eller er etiketthåndtering eller andre ting viktigere? Det kom ikke noe entydig svar på dette.

8. EVENTUELT

Etikettproduksjon

Det kom spørsmål om det er nødvendig med begge valgene, «generer etiketter» og «skriv ut etiketter». Er det ikke slik at de fleste både genererer og skriver ut i samme operasjon? Bergen bruker muligheten til å generere for så å skrive ut på et senere tidspunkt. Selve dialogen i etikettproduksjonen ble også kommentert. Kan dette gjøres på en smidigere måte? Åshild vil se på dette.

I dag får Bibliotek-Systemer mange henvendelser, spesielt fra skoler, om etikettutskrifter som mislykkes. Ofte er årsaken at de svare nei eller ikke svarer på spørsmålet om etikettene er ok, selv om de har fått ut etikettene slik de skal. Dermed får de noe de oppfatter som en feilmelding neste gang de skal skrive ut etiketter.


Valg av mal ved eksemplarpåføring
. Det ble tatt opp om det er mulig å kutte ut spørsmål om valg av mal når man bare skal eksemplarpåføre. Det oppfattes som «mas». Åshild skal se på om det lar seg gjøre å kutte ut spørsmål om valg av mal der det ikke oppfattes som relevant/nødvendig.


Direkte SRU-tilgang i katalogmodulen?
Med SRU-tilgang (Search/Retrieval via URL) kan man tenke seg en løsning hvor man fra katalogmodulen gjør et felles søk blant utvalgte bibliotek med SRU (som har stilt katalogen fritt til rådighet), og får disse postene inn i katalogen. Jfr dagens eksternbase. Som alternativ til å gå veien om søk i de enkelte katalogene/samsøk og deretter innliming via utklippstavlen. Fagutvalget synes dette høres ut som en god idé.


Ønske om å få marc-søk i katalogmodulen
. Her kom det en oppklaring etter møtet, om at marc-søk finnes i katalog allerede (via Fil-menyen). Resultat av et marc-søk vises i trefflisten og derifra kan man gjøre hva man vil.

Behov for inngang fra tksøk til katalog? Hvis det kommer inn en bok som er i dårlig forfatning, eller den har strekkode som må byttes, så er det et ønske å kunne skanne denne i tksøk og velge å gå rett til eksemplarpåføring. For å kunne skrive ut ny strekkode/påføre ny alternativ strekkode. Eventuelt for å kunne legge på/endre eksakt lånetid på et eksemplar.

Kommentar: Det er muligheter for å endre på eksemplarer i tksøk i dag, via kommandoer. Sletting av eksemplarer er mulig via kommandoen sletteks. Og ved hjelp av kommandoen endreeks kan man endre eieravdeling, eksakt lånetid (her kan man legge på lånetid skoleslutt), eksemplarstatus, etikettpulje, hurtiglån, plasseringskode og utlånskode (lesesal/bruk). Og man kan velge «kassere». Tilgang til dette må slås på i innstillinger for tksøk, fane «Tilgang» -> Tilgang til å slette/endre eksemplarer. Det som ikke er mulig er å legge på ny alternativ strekkode.


Plasskoder.
Det kom ønske om en slags oversikt i tkkat over hvor mange eksemplarer som er knyttet til de ulike plasseringskodene. Hvis ny post, trykk på plassering i eksemplarpåføringen og du får en oversikt over hvor mye disse er i bruk. Samt muligheten til å se hvilke titler det gjelder?


Flytte reservering fra gammel til ny post
. Når reservert materiale må slettes og erstattes med ny utgave må reserveringer flyttes over manuelt. Kan det lages en løsning for dette?

Møtereferater fra Fagutvalg for katalog i perioden 2006 – 2011, fra arkiv:

14.04.2011: Referat fra møte i kataloggruppa
02.06.2010: Referat fra møte i kataloggruppa
20.04.2009: Referat fra møte i kataloggruppa
22.04.2008: Referat fra møte kataloggruppa
26.04.2007: Referat fra møte i kataloggruppa
05.05.2006: Referat fra møte i kataloggruppa

For referater før brukermøte 2005 se:
Utvalget for katalog- og søk
Utvalget for innkjøp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *