Til AU's hovedside

STATUS UTLÅN FØR BRUKERMØTET MAI 2008
 

Fargebruk: Punkter med grønn farge er nye siden Brukermøte 2007.

Grå farge betyr at saken er avsluttet

FJERNLÅN/INNLÅN

Status mai 2008

NILL-status 2008

Bibliofil  OK
Aleph OK
MikroMarc Fjernlån OK m/bestillingsrutine via (MappaMi) 
Innlån OK hos noen bibliotek, men type ”Lån” kommer ikke med (testet mot Stange, mars/april 2008) 
Bibsys Ask OK
Tidemann Innlån (? 2008) IKKE OK 2007 (her må man også klippe og lime inn poster)

• Lagre post i ”Ny bestilling”. OK, men gir bare forf. + tittel 

Strekkoder fungerer godt. 
(Hvis noen har problemer med koder f. eks. fra NBR/DEP, kan det skyldes en innstillingsfeil på skanner. Send i så fall en Bugzilla-melding til BS).
DEPOTLØSNING - PRIORITERT SAK 

• Det opprettes en ny type bestilling: "Depot" (i tillegg til dagens "Lån", "Kopi" og ”LII”).
Vi tenker oss at skjemaet "Ny bestilling” brukes. Her merker man av for ”Depot” 

• Vi sender én bestilling som generer NILL-epost til eierbiblioteket.
Bestillingsskjemaet (fra) ”Ny bestilling” som vi får opp, må inneholde felter for emne, språk, nivå, antall bøker, låners navn + kommentarfelt (tilsvarende Deichmans skjema)

Ny ”vis-gruppe”: ”Vis depot” ønskes. Denne er til vanlig skjult, dvs. uten hake. Når vi ønsker å søke blant depot-bøker, hakes denne av og vi kan søke bare her eller i alle grupper samlet.

• I innlån er det nå mulig å bruke strekkoden på det innlånte materialet!

Når fjernlånet behandles (i eierbiblioteket), skanner eier inn strekkodene til bøkene som skal ut i depot, og det sendes NILL-kvittering på hver enkelt tittel (som egen post) tilbake til låntagende biblioteks Innlån. 
De enkelte eksemplarer knyttes til depotbestillingen, gjerne slik at bare den opprinnelige bestillingen vises i utgangspunktet, men at det er mulig å ekspandere slik at alt som er knyttet til depotbestillingen vises.

• For ikke-BIBLIOFIL-bibliotek vil det bli mulig å bestille depot via et webskjema i MappaMi.

Bestillende bibliotek mottar tilbake fra eierbiblioteket én post for hver sendte tittel.

• Hver post må vise tilhørighet til depotet som er bestilt, f.eks. ”Type: Depot”. Det vil bli mulig å motta automatisk via vanlig innlevering (strekkode på hver bok brukes) istedenfor via innlånsbildet

• Ved Utlån brukes eierbibliotekets strekkode. Man må kunne låne ut til enkeltlånere.

• Ønske om at "Til låner" i Innlån viser hvilken låner som pt har boken, ikke slik som i dag hvor det viser hvem som opprinnelig bestilte den. Eller ingen låner, mens boka er i depot. (Låner kan søkes opp ved tnr= i TkSøk)

• Ved retur/innlevering av depot skannes strekkode på hvert enkelt eksemplar inn (vanlig innlevering). 
En samlerapport viser status: tilbakesendt, gjenstående/fortsatt lånt ut til låner X, osv.

Purring av samlet depot eller bare enkelttitler må være mulig.

• Returnert depot må ikke slettes før etter f.eks. 6 måneder, men kan da skje automatisk.

• Fagutvalget antok at det var ønskelig med et CCL-søkefelt i Fjernlån. Det viste seg at Brukermøtets to fjernlånsgrupper verken i 2006 eller i 2007 ikke hadde noe spesielt ønske om dette. Søkefelt blir derfor ikke tatt med nå. Vi må kunne søke opp titler i depot. 

Utskrifter (kravspesifikasjoner foreligger fra eierbiblitoek og bestillende bibliotek. Kopi kan fåes hvis noen ønsker det)

Klassesett.
Fagutvalget diskuterte hvorvidt skissert depotløsning kunne brukes lokalt til å håndtere klassesett. De fleste mener at titlene i et klassesett bør ha egne strekkoder.
INNLÅN - Gjenstående saker og ønsker for øvrig:

Meldingsfelt: Lokal meldinger er nå med over i Utlån.
Meldinger fra bestillende bibliotek fra MappaMi er ikke med. 
OK fra meldingsfelt i Bibsys. Bugzilla 66• Innlån på eksemplar-nivå
/ Innlån av flere eks. av samme tittel fra samme eierbibliotek.

Flere måter har så langt vært praktisert, men ingen er gode nok:
1) Man bestiller via én post med melding om antall eksemplarer. Da kommer bare det ene eksemplaret med som innlånsbestilling. Fungerer bare hvis samme person skal ha alle eks. Lokal melding om antall eks. må vises i ”Ekstra info”.
2) Man bestiller én post for hvert eksemplar og til hver enkelt låner (unødvendig mye jobb hvis eierbiblioteket har de ønskede eksemplarene)
3) Man kan bestille via depotløsningen: én post sendes – flere poster i retur. Ved mottak må riktig låner registreres. Videre behandling som depot blir feil.

Nytt forslag fra fagutvalgsmøtet 9.5.2007:
Det lages en kopieringsmulighet for bestillingsposter i MappaMi: 
F.eks. bestilles 3 eks. av samme bok fra Hamar. Det bestilles én tittel, deretter kopierer man denne posten og legger inn neste låner inntil riktig antall er bestilt. 
ØNSKES PRIORITERT!


Kopibestillinger via Bibsys Ask og Samper (mars 2007) har nå navn på tidsskriftet i posten i ”Ekstra info”, og ”Type: Kopi” - OK
Men år, volum, nr, sidetall + artikkelens forfatter og tittel mangler. 
Se Bugzilla 61

Men: i lagret kopipost i ”Ny bestilling” er år, volum, heftenr og sidetall med. Men artikkelens forf. og tittel mangler her også.
I sendt kopipost fra ”Ny bestilling” er år, volum osv. med. Også forf. og tittel. Vertsdokumentet er med i ”Opprinnelig best”. Bortsett fra dette siste, som blir litt merkelig, altså OK. – ØNSKES PRIORITERT!

• Innlevering over alt: Er innført og fungerer utmerket. 

Men ett spørsmål: Burde det være mulig å søke på kommunenummer? 
F.eks bøker fra Vang bibliotek i Hedmark, som nå fra siste året er slått sammen med Hamar, kan ikke søkes opp i basen hvis ikke denne sammenslåingen er kjent. Av og til er det ikke mulig å finne stempel i bøkene.Lånerinitiert innlån. 

Lånerinitiert innlån - eller skal vi kalle det Norgeslånet?- er nå ute til testing fra siste del av mai. 
Via for eksempel regionale samsøk kan låneren selv bestille titler han vil låne, fra andre bibliotek. Låneren må ha nasjonalt lånekort. Låneren angir et hentebibliotek, mens et underliggende program finner fram til nærmeste eksemplar i et lokalt definert hierarki. 

”Hierarki-løsningen” er tenkt slik:
- Låner velger hjemmebibliotek
- Hvert enkelt bibliotek (eller via BS?) setter opp et hierarki over bibliotek de ønsker å bestille fra i forhold til egen fjernlånsrekkefølge. (noe a la Samsøk-konfigurasjonen).
- Bestillingen går direkte til det øverste bibliotek i lista som har boka inne. 
- Fordeler: LII følger de vanlige låneveier i forhold til hjemmebiblioteket.

Låner må altså definere hentebibliotek – vanligvis hjemmebibliotek. Men andre bibliotek skal også kunne velges, for eksempel ved ferielån. Tilknytning av nasjonalt lånekort gjøres da automatisk. 

Bestilte titler kommer inn i Fjernlån hos eierbiblioteket som blir valgt. Bestillingen behandles videre som et vanlig Fjernlån. 

Hos biblioteket som er valgt som henteavdeling, kommer bestillingen på tilsvarende måte inn i Innlån. Type ”LII” kommer begge steder.
Det enkelte bibliotek kan ikke fritas for samarbeidet, men det kan parameterstyres visse unntak for fjernlån.

Vi i fagutvalget synes løsningen ser lovende ut. 


Sett tilbake status: Spesielt ved ”Motta innlån”: En slags angreknapp eller knapp med ”Ikke motta/Tilbakestill status” for å endre status tilbake til den forrige hadde vært fint. - Hvis man ved en feil klikker på ”Mottatt innlån” får man nå ikke gått tilbake for å rette opp. Man må dra med seg feilen hele veien (mulig løsning ved bruk av ”slette siste status”?)

• Dato på purring (fra utlånsbiblioteket) av utlånte innlånsbøker
ønskes i ”Ekstra info-”. 
Kjekt å ha når vi får purring via e-post fra eierbibliotek og vi må søke opp tittel i Innlån (Bugzilla 62)
(Dato på purring fra bestillende bibliotek er med)

Dato på "Sendt fra eier" ønskes. – Når låner spør og når boka lar vente på seg på grunn av for eksempel sen postgang. OK, 30.1.2008


• Avviste bestillinger 

Framtidsønske i 2005: idéelt sett skulle man via menyvalget fra den avviste posten ha gått direkte inn i Samsøk/Bibsys eller andre med tittelen/ISBN og søkt opp denne på nytt.
Ok 2006

Dette fungerer fint, men vi mangler oppfølgningen:
Den nye bestillingen burde blitt lagret over den gamle.(Det lagres nå en ny post). 

Også viktig: Alle meldinger - også fra den opprinnelige bestillingen bør henge med i "Ekstra info-" f.eks. "Boka er avvist fra x bibliotek, dato, år". (På sammen måte som i ”Opprinnelig bestilt”)

Det har vært stilt et ønske om å kunne endre eierbiblioteket lokalt. Vi tror det kan være like greit å slette lokal post og lagre ny i stedet for å lage et system for å endre eier på posten. 

Lånenummeret ved ”Avvist bestilling” må ikke forsvinne: Mener det er i orden nå (Inger)


Utskriftsmulighet ved avvist bestilling kan det fortsatt være greit å få.

• Innlån satt opp for flere avdelinger: I Innlån ser man ikke andre avdelingers innlån pr. i dag. Det er ønske om tilsvarende valgmulighet som i Fjernlån (ved å velge annen avd. i valgboks). Det kan være tungvint å finne ut hvor en innlevert bok er innlånt fra. 
(Se Spørsmål fra Ullensaker til Bibliotek-Systemer, brukermøtet 2005.) 

”NILL-bestilling mottatt”. Kommer nå som e-post fra eierbibliotek i Bibsys. Arbeidskrevende hvis man skal sjekke mot innlånsbasen. Bortkastet hvis man bare klikker vekk. – Ofte ikke samme person som behandler e-posten som har bestilt tittelen.
Ønske: Mottatt-melding kommer som svar i innlånsmodulen, enten som statusendring eller som melding i meldingsfeltet. 
Eller: holder det ikke egentlig med ”Status: kvittering mottatt”? Er ikke denne meldingen til å stole på???

Returnert eier. Lånenummeret skal slettes automatisk, men henger igjen på noen av bøkene som er returnert. OK hos andre? OK i Ringsaker, april 2008

Ved oppstart av Innlån kan fokus (markør) med fordel være satt i CCL-søkefeltet. Oftest starter vi i CCL-feltet.
Løsning 17.4.08: Under innlån er det laget en hurtigtast for å hoppe til
Ccl-søkefeltet. Hurtigtasten er Ctrl-k. Dette er samme hurtigtast som
bl.a. brukes i nettlesere for å hoppe til søkefelt.

”Ny bestilling”: ønsker mulighet til å rette skrivefeil i lagret bestilling. Har man først lagret en skrivefeil, må man dra den med seg den hele veien. Posten kan bli umulig å søke opp. Løsning med valg ”Endre tekst”?

Hurtigtaster mangler noen steder. For eksempel ved ”Nullstill” i Innlån og ”Søk i alle”.


Oppsøking av innlånt bok ved hjelp av strekkoden:
Man kan skanne inn strekkoden i CCL-feltet i stedet for å skrive inn CCL-søk. 
Fungerer fra statusendring ”Mottatt”. 
OK, mars 2007 

Vil vi kunne få den muligheten allerede ved mottak (for vanlige innlån) når depotfunksjonen er ferdig?

• Ved reservering nr. 2 på en innlånt tittel, får vi ikke melding om dette. En melding ”OBS. Låner nr. 2” eller lignende ønskes. – Mulig? – Slik at vi ikke sender tilbake ei innlånt bok som vi har flere på venteliste på. 
Se Bugzilla 71 ”Videre res. av innlån”. Hvis boka allerede er returnert i basen, men ikke fysisk: mulig løsning ”Tilbakestill status”. Deretter kan låner endres. (Ikke høyt prioritert sak).

Ønske fra gruppearbeid 2007: FORNYE I MAPPAMI hos eierbiblioteket med tilgang fra Utlån hadde vært bra: Et menyvalg på posten i Utlån kunne gi ”Eierbibliotek i Samsøk”: eierbibliotek (nasj.lånenummer) med lenke til MappaMi. 

(Vi har allerede noe tilsvarende ved menyvalg på posten i Innlån. tenkt brukt ved ”Avvist”-poster. Her gis menyvalg ”Samsøk på ISBN/forf. eller tittel”… 
Kunne vi ha et valg med Søk på eierbibliotek v/ kommunenr/nasj.lånenummer?/Inger)FJERNLÅN

Depotløsning - prioritert sak. Se Innlån.

Res. global og avdelinger: Vi får ikke ”tak i” avdelingenes eksemplarer når hovedbibliotekets eks. er ute. Vi bør ha ”res global” tilgjengelig fra meny i Fjernlån, og med mulighet for sending av epost til avdeling – slik som i TkSøk? Slik det er i dag, får vi en del manuell jobbing når vi skal ha tak i avdelingenes eksemplarer: Vi fakser i dag over utskrift av bestilling. Fungerer, men ikke helt maksimalt. Ved innlevering på avdelingen kommer det ingen melding om reservering. 

Se Bugzilla 7656:
Ønsker et menyvalg "Reserver tittel på avdeling". Når du velger dette får du opp ei liste over hvilke avdelinger som har tittelen, og velger en derfra.

Alternativt: Et menyvalg "Reserver bestemt eksemplar til bestiller". Når du velger dette kunne du fått ei liste over alle eksemplarene, med avdelinger, og markering av hvilke som står på hylla. E-post velges for sending til avdelingen. (Tores forslag, nov. 2007)

Vise antall nye bestillinger i header til fanekort Fjernlån?
F.eks. at det står "Fjernlån (4)" slik at det er lett å se om det er noe nytt.

Kommentarer fra gruppa: 
Fanekortet kan i tillegg få annen farge på tekst (rød) når det finnes nye fjernlånsbestillinger her. Fint for dem som ikke får inn så mange bestillinger og ikke har faste nok rutiner på sjekking. ØNSKES PRIORITERT!

Reserver til bestillende bibliotek (et av valgene av kommentarfelt under ”Behandle fjernlån”
Idéelt sett kunne denne meldingen hadde gått automatisk til bestillende bibliotek som NILL-melding og lagt seg i ”Status”-feltet i Innlån med tekst ”Reservert dere, MMDD”.
Status nå sier ”Reservering ønskes”. (Er bestillingen virkelig behandlet da?) Se Bugzilla 898

Vidar: Dette krever en utvidelse av NILL-protokollen

• Statistikk ved fjernlånsbestillinger via telefon og fax:
Biblioteket mottar ofte bestillinger via telefon og fax. Ved utsendelse av bøker ved slike forespørsler, får ikke eierbiblioteket registrert disse utlån i fjernlånsmodulen. Statistikk blir vel heller ikke ført under Fjernlån. Brukermøtets gruppe kunne tenke seg en tilsvarende mulighet som for ”Ny bestilling” i Innlån, hvor man kan søke opp et bestillende bibliotek og lagre en bestilling fra dem. Dette fjernlånet kan da behandles videre som et vanlig fjernlån. Kan for eksempel kalles ”Ny fjernlånsbestilling”
UTLÅN – STATUS 2007


Nasjonale lånekort. Fungerer i et store og hele utmerket. Har ikke hatt noen problemer med høgskolene i det siste, men tar med et par saker fra Nettverksmøtet i Hedmark i november, 2007:

Ved registrering av låner og utfylling av personnummer for å melde inn låner i Felles lånerregister bør vi ha en stoppmelding hvis man glemmer å lese inn nytt kort. 
Nå er det bare å oppdatere - tkutlån godtar at kortet ikke er lest inn. 
En del ansatte gjør dette, sier ikke fra + vet ikke hvordan floken løses.
Så må noen andre rydde opp. 

Hvis man bare bruker nasjonale/felles lånekort, bør knappen Ny lokal kunne slås av.


• Purring via SMS.
 
Etter ønske fra videregående skoler i Møre og Romsdal vedtok fagutvalget i møte 29.4.2008 å satse på purring via SMS. 
BS sjekker om det er mulig å få til rapporter over sms-meldinger som ikke er levert.

Sikkerhetsproblem i Bibliofil i forbindelse med overgang til nye kort som vi mener må rettes opp så snart som mulig. (Trondheim):
Når felles bibliotekkort utstedes på eksisterende låner (med gammelt kort) kan låneren bruke både det nye og det gamle kortet om hverandre. Dersom låneren melder at det gamle kortet er mistet /stjålet, så får vi ikke sperret bare det gamle kortet. - Vi ønsker at det gamle kortet skal sperres automatisk ved utstedelse av felles lånekort, for det er svært mange som får utstedt nytt kort nettopp fordi kortet er mistet/stjålet.

• Purregebyrer

Fagutvalget foreslo i 2006 at vi skulle ta dette opp som egen sak i 2007. 
Bakgrunn: Stadig til diskusjon. 
Rana bibliotek ønsker en annen beregningsmåte for purregebyr. 
Forslag fra gruppe 2, Brukermøtet 2005:
En del har problemer med å få tilpasset gebyr. Mange vil ha et bestemt beløp pr. brev. Forslag: Beholde dagens ordning, men i tillegg gi en mulighet til å velge fast beløp pr. brev.
Forslag fra fagutvalget (møte 9.5.2007)
Vi legger saken ut på Forum med spørsmålene: Fungerer purringene? Hva ønskes eventuelt endret?


• Toveiskommunikasjon i Komfakt
ønskes. Det vil si mulighet for å sende melding til Komfakt.
Tore sjekker.

Til avhenting bedre funksjon for å legge av bøker som ikke er reservert. Titlene bør knyttes til låner på en enkel måte (skanne ut på låner). 
Se Bugzilla 3132

Fanekort ”Reserveringer”: 
Plass i res-kø/Vis res egen avd: Reserveringene ønskes skilt på avdeling (noe tilsvarende som i TkSøk med ”Vis res rho” eller ”vis res rmo”. - ifølge Tore vanskelig å få riktig. 
Men vi har for eksempel fått ”Endre henteavdeling”. Hva med høyreklikk på posten for å velge ”Vis res rho” eller ”Vis res rmo”.? Noe slikt er likevel raskere enn å gå til TkSøk og søke opp posten helt på nytt. Det holder med ”Vis res egen avd.”


o Nytt forslag:
Kan det være en mulig løsning å lage et menyvalg på poster under reservering tilsvarende som i Innlån: ”Samsøk på ISBN/tittel/ordningsord”? Slik at i lista over utlån får et valg som heter ”TkSøk på ISBN osv.”. Da er det rimelig raskt og finne res. på egen avdeling, og man slipper å skrive og søke opp igjen tittelen når låner vil vite hvor lenge han skal vente på ei bok. 
Det har forøvrig vært andre forslag i det siste om nærmere tilknytning mellom modulene. Se nedenfor.
o Et alternativ er kanskje å få med opplysninger om dette under "Ekstra informasjon om lån"? Se tilsvarende forslag i saken nedenfor. (Inger)


Vise res-kø i utlånslista. For eksempel ved fargekoder på titler det er venteliste på i utlånslista (ønske fra Deichman, februar 2008, Bugzilla 8696). 
Tore: Dette kan forsinke oppslaget noe. Et alternativ er kanskje å få med opplysninger om dette under "Ekstra informasjon om lån". Da må de slå opp på de enkelte lånene, men informasjonen er i hvert fall greit tilgjengelig.


Utskrift fra lånerregistrering 
Se Bugzilla 85

• En mer utfyllende utlånskvittering ønskes: gamle og nye lån + bøker til avhenting tas med på utskriften. Også hvilken avdeling boka er lånt på. 
Spesielt nyttig ved bruk av utlånsautomater. 
Se Bugzila 3140 (ønske fra Trondheim 4.4.06) OK?

• Selvbetjent - bøker til avhenting - automatisk lapp med refnr
Se Bugzilla 3140 (Bjørn Tore, Trondheim) OK?


• En enkel adresselapp ønskes ved innlevering fra egne avdelinger. Helst til kvitteringsskriver. Parameterstyres.

Hurtiglån: korttidslån for 1 uke, purres umiddelbart. Titler unntatt fra res.kø.
En bedre løsning ønskes (Trondheim)

Innlevering og lesing av strekkode: Fagutvalget (2006) diskuterte feilkilder i forbindelse med strekkodelesing ved innlevering. Alle opplever en del feil. 
Noen (mange?) er slike vi gjør selv, men noen feil tror vi kan ligge i strekkodelesingen. 
Fagutvalget foreslår at innstilling av skannere blir justert ved den årlige servicen på den enkelte bibliotek. Blir dette gjort?

Fjernlånte bøker blir av og til levert direkte til eierbiblioteket. Disse blir stående igjen i fjernlånsmodulen hos det biblioteket som har fjernlånt boka. Låner får da purring på bok som er levert. Ønske om en melding fra eierbiblioteket i dette tilfellet. Men de kan ikke se hvilke bøker som kommer direkte fra låner. 
Se sak under Innlån: Innlevering over alt. Er dette i orden?


”Heftelser på lån/Vis innhold på purring”: I boksen som kommer opp ønskes at også en kolonne som viser eieravdeling er med. Praktisk for bibliotek med mange lokale avdelinger.

Ekstra info: Eieravdeling ønskes under/over Utlånsavdeling. OK


Merke og kopiere/lime inn lånernummer, spesielt det lange nasjonale lånernummer fra utlånsbildet slik at vi kan lime det inn igjen i res.vindu i TkSøk og i bestillingskjema i MappaMi. 
- Bruker nå tid på å skrive av lange nr. - med fare for feilskriving. Vi har ikke alltid lånekortet for hånda! (sterkt ønske fra Inger, meldt 23.4.07 ) 
Se også Bugzilla 7886


Mulighet for å samle opp utskrift av navnelapper (låner) 
Bakgrunn: Vi ønsker å bruke minst mulig papir, men greier det ikke helt…
Arkene med navn på låner som vi får når vi tar inn reserverte bøker, er en fin løsning, men når vi har innlånte klassesett til samme låner/lærer, innsamlet fra mange bibliotek, blir det veldig mange unødige utskrifter. Det samme gjelder for innlånte emnelån til klasser. Vi gjør daglig i stand slike kasser til lærere.

Ved utskrift av res-brev, kan vi trykke OK og samle opp brevene til ett ark. Er det mulig å lage en tilsvarende løsning for navnelappene? Alternativt at vi har et valg hvor vi sier nei til navnelapp. 
Det kan være like greit. Etter at alle bøkene er tatt inn, skriver vi likevel ut ei liste over lån og legger denne klar i kassa til avhenting. 
Dette er ikke så enkelt likevel: Utskrift av navnelapper går jo automatisk. Mange ville vel ikke like å ha et mellomledd hvor vi svarer Ja/Nei heller. Parametervalg for mulighet for utskrift med Ja/Nei-boks vil i så fall være nødvending./Inger
Bugzilla-ønske 8480 2.2.08


TkUtlån, Rapporter
Jeg har tatt ut en rapport over utlånte bøker til lånerkategori s pr. 19.10. Utskriften har en overskrift, hvor det bl. a. står "Utlånt", og under denne står en dato. Men datoen som kommer fram i rapporten er forfallsdato, ikke utlånsdato. Jeg hadde tenkt å bruke en slik rapport for å se hvilke titler som er lånt ut på Studielån med en bestemt forfallsdato, men en slik sorteringsmulighet fant jeg ikke - så det ønsker jeg meg! (Liv Evju, 20.10.2006)


• Vi har noen ganger behov for å ta kopi av lånerlisten og lime inn i e-post. Kan dette la seg gjøre? (Arendal, Kristin Flo, 24.4.07)
Å kopiere og lime inn fungerer på enkelttittel fra Innlån, men så langt ikke fra utlånssida. 

• Når man står i en lånerliste, er det ved høyreklikking mulig å få opp ”Ekstra info om lån” osv. Vi ønsker oss en mulighet til slå tittelen direkte opp i TkSøk.
Man ønsker f.eks. å sjekke eksemplar/utlånsstatus på boka. Ofte er det flere ganske like utgaver, slik at det er litt jobb å finne den riktige.
(Kristin Flo, Arendal, 24.4.07)
(I Innlån har vi en parallell løsning i valgboksen med "Samsøk på tittel/ISBN eller ordningsord. Dette er tenkt når en tittel er avvist fra der boka er bestilt og man må begynne på nytt å bestille. Her er det viktig å få med riktige opplysninger om tittel.
I Utlån kunne "Søk opp tittel" komme opp på samme måten./Inger)

Dialogboks ved registrering av e-post til nye lånere under 15 år
Ved registrering av nye lånere under 15 år, kunne det vært greit om det kom opp en dialogboks som opplyser at låner er for ung til å benytte egen e-postadresse hos biblioteket:
de må benytte foresattes e-postadresse, dersom man noterer ned e-postadresse under registreringen. Det er ikke alltid lett for de som utsteder lånekort å huske på å sjekke dette. Derfor burde det komme opp en melding når systemet registrerer at låner er under 15 år. 
Alternativt kunne man deaktivert e-postadressefeltet automatisk for barn, som må aktiveres ved å slå på en markeringshake før man fullfører registreringen. 
Vi tror at på en slik måte vil man kunne sikre bedre kontroll over e-postadresser som generer purringer, slik at vi vet at de går til en foresatt. 
(Per Ivar Somby/Tromsø Bibliotek og by-arkiv, 8.6.2006) 


Lånerregistrering

• Utskriftsmulighet
fra lånerregistreringsbildet (uten å måtte bruke PrintScreen og Word)

Mobilnummer ønskes over i fanekort Adresse, slik at vi slipper å hoppe over på andre fanekort for å finne felter vi har med så å si hver gang. 


Inger Benningstad Narmo
 

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 05.05.2010 av arbutvalg@bibsyst.no