Til AU's hovedside

STATUS UTLÅN BRUKERMØTET MAI 2007
 

FJERNLÅN/INNLÅN

Status mai 2007

NILL-status 2007
           

Bibliofil

 

OK

Aleph

OK 

 

MikroMarc

Fjernlån  OK   m/bestillingsrutine via (MappaMi)              

Innlån     IKKE OK (her må man klippe og lime inn poster)

Bibsys Ask

 

OK

Tidemann

 

Innlån     IKKE OK (her må man også klippe og lime inn poster)


• Lagre post i ”Ny bestilling”. OK, men gir bare forf. + tittel

• Strekkoder fungerer godt.
(Hvis noen har problemer med koder f. eks. fra NBR/DEP, kan det skyldes en innstillingsfeil på skanner. Send i så fall en Bugzilla-melding til BS).


DEPOTLØSNING - PRIORITERT SAK

• Det opprettes en ny type bestilling: "Depot" (i tillegg til dagens "Lån" og "Kopi").
Vi tenker oss at skjemaet "Ny bestilling” brukes. Her merker man av for ”Depot”

• Vi sender én bestilling som generer NILL-epost til eierbiblioteket.
Bestillingsskjemaet (fra)”Ny bestilling” som vi får opp, må inneholde felter for emne, språk, nivå, antall bøker,
låners navn + kommentarfelt (tilsvarende Deichmans skjema)

• Ny ”vis-gruppe”: ”Vis depot” ønskes. Denne er til vanlig skjult, dvs. uten hake. Når vi ønsker å søke blant depot-bøker, hakes denne av og vi kan søke bare her eller i alle grupper samlet.

• I innlån er det nå mulig å bruke strekkoden på det innlånte materialet!

Når fjernlånet behandles (i eierbiblioteket), skanner eier inn strekkodene til bøkene som skal ut i depot, og det sendes NILL-kvittering på hver enkelt tittel (som egen post) tilbake til låntagende biblioteks Innlån.
De enkelte eksemplarer knyttes til depotbestillingen, gjerne slik at bare den opprinnelige bestillingen vises i utgangspunktet, men at det er mulig å ekspandere slik at alt som er knyttet til depotbestillingen vises.

• For ikke-BIBLIOFIL-bibliotek vil det bli mulig å bestille depot via et webskjema i MappaMi.

• Bestillende bibliotek mottar tilbake fra eierbiblioteket én post for hver sendte tittel.

• Hver post må vise tilhørighet til depotet som er bestilt, f.eks. ”Type: Depot”.
Det vil bli mulig å motta automatisk via vanlig innlevering (strekkode på hver bok brukes) istedenfor via innlånsbildet

• Ved Utlån brukes eierbibliotekets strekkode. Man må kunne låne ut til enkeltlånere.

• Ønske om at "Til låner" i Innlån viser hvilken låner som pt har boken, ikke slik som i dag hvor det viser hvem som opprinnelig bestilte den. Eller ingen låner, mens boka er i depot. (Låner kan søkes opp ved tnr= i TkSøk)

• Ved retur/innlevering av depot skannes strekkode på hvert enkelt eksemplar inn (vanlig innlevering).
En samlerapport viser status: tilbakesendt, gjenstående/fortsatt lånt ut til låner X osv.

• Purring av samlet depot eller bare enkelttitler må være mulig.

• Returnert depot må ikke slettes før etter f.eks. 6 måneder, men kan da skje automatisk.

• Fagutvalget antok at det var ønskelig med et CCL-søkefelt i Fjernlån. Det viste seg at Brukermøtets to fjernlånsgrupper verken i 2006 eller i 2007 ikke hadde spesielt ønske om dette. Søkefelt blir derfor ikke tatt med nå.
Vi må kunne søke opp titler i depot.

• Utskrifter (kravspesifikasjoner foreligger fra eierbiblitoek og bestillende bibliotek. Kopi kan fåes hvis noen ønsker det)

• Klassesett.
Fagutvalget diskuterte hvorvidt skissert depotløsning kunne brukes lokalt til å håndtere klassesett. De fleste mener at titlene i et klassesett bør ha egne strekkoder.


INNLÅN - Gjenstående saker og ønsker for øvrig:

• Meldingsfelt: Alle meldinger, både de lokale, meldinger fra eierbibliotek og bestillende bibliotek bør følge posten i "Vis info-" hele veien - både i Fjernlån/Innlån og i Utlån. De lokale meldingene mangler. ØNSKES PRIORITERT!

• Innlån på eksemplar-nivå/ Innlån av flere eks. av samme tittel fra samme eierbibliotek.

Flere måter har så langt vært praktisert, men ingen er gode nok:
1) Man bestiller via én post med melding om antall eksemplarer. Da kommer bare det ene eksemplaret med som innlånsbestilling. Fungerer bare hvis samme person skal ha alle eks. Lokal melding om antall eks. må vises i ”Ekstra info”.
2) Man bestiller én post for hvert eksemplar og til hver enkelt låner (unødvendig mye jobb hvis eierbiblioteket har de ønskede eksemplarene)
3) Man kan bestille via depotløsningen: én post sendes – flere poster i retur. Ved mottak må riktig låner registreres. Videre behandling som depot blir feil.

Nytt forslag fra fagutvalgsmøtet 9.5.2007:
Det lages en kopieringsmulighet for bestillingsposter i MappaMi:
F.eks. bestilles 3 eks. av samme bok fra Hamar. Det bestilles én tittel, deretter kopierer man denne posten og legger inn neste låner inntil riktig antall er bestilt.
ØNSKES PRIORITERT!


• Kopibestillinger via Bibsys Ask og Samper (mars 2007) har nå navn på tidsskriftet i posten i ”Ekstra info”,
og ”Type: Kopi” - OK
Men år, volum, nr, sidetall + artikkelens forfatter og tittel mangler.
Se Bugzilla 61

Men: i lagret kopipost i ”Ny bestilling” er år, volum, heftenr og sidetall med. Men artikkelens forf. og tittel mangler her også.
I sendt kopipost fra ”Ny bestilling” er år, volum osv. med. Også forf. og tittel. Vertsdokumentet er med i ”Opprinnelig best”. Bortsett fra dette siste, som blir litt merkelig, altså OK. – ØNSKES PRIORITERT!

• Innlevering over alt: Status på hvor innleverte bøker befinner seg.
Det lages et meldingssystem på tvers av bibliotek ved innlevering på andre bibliotek enn eierbibliotek.
Bakgrunn: Ideen om det sømløse bibliotek: I flere fylker er det nå innført fri rett til innlevering hvor som helst. Fri innlevering mellom nabokommuner praktiseres flere steder. Utpregede feriekommuner har også samme behov.
Funksjon: Ved innlevering med strekkode på ”ukjent” bok kommer spørsmål: ”Innlever?”. ”Ja/Nei” kan svares.
Hvis ”Ja”, sendes NILL-melding til eierbiblioteket.
Status på eksemplaret endres til ”Innlevert ved xxx bibliotek, dato”.

Kommentar fra Brukermøtets fjernlånsgrupper .2007
Hvis boka innleveres direkte til eierbiblioteket, ble det påpekt at tilbakemelding på innlevering må gå til innlånsbiblioteket. Ellers blir innlånet stående igjen og tidligere låner blir purret etter hvert. Aller helst bør tilbakemelding skje ved status-endring til ”Returnert” direkte i Innlån.

”Innlevering over alt” skal i følge Tore fungere også i forhold til andre programmer enn Bibliofil.
Det er jobbet en del med løsningen allerede.
Det ble kommentert i gruppene at dette vil bli dyrt for bibliotek uten transportordning.
Løsningen var likevel sterkt ønsket. Ønskes prioritert som nr. 1.
”Innlevering over alt” gir bibliotekene god reklame!
Tips fra Hedmark fylkesbibliotek: Fylket kan gi tilskudd til porto + at fylket har egen fylkesportokonto. ØNSKES PRIORITERT!

• Lånerinitiert innlån.
ABM-utvikling har avslått søknaden om å finansiere denne funksjonen i alle systemene.
Hva nå?
Fagutvalgsmøtet 9.mai diskuterte ulike løsninger.
I utgangspunktet var saken tenkt slik:
I det regionale Samsøket for publikum bestiller låner selv titler han ønsker å låne – fritt fra hvilket som helst bibliotek som har boka inne. Låner må ha nasjonalt lånekort.
Ulemper: Svært dyr løsning for bibliotek i fylker uten transportordning. Etterspurte, nye bøker av for eksempel Anne B. Ragde, Karin Fossum og A. K. Elstad vil måtte bli sendt hvor som helst. Kanskje også DVD’er, språkkurs osv.
På den annen side kan ikke det enkelte bibliotek ”uthule” systemet ved å unnta fra Fjernån det ene etter det andre.

Forlag ”light” versjon:

- Bestillingen fra ”låner på nettet” går inn i Innlån på hans hjemmebibliotek.
- ”Jeg vil låne denne” åpnes for alle med nasjonalt lånekort.
- Låner må definere hentebibliotek. – Primært hjemmebibliotek. Hvis andre bibliotek skal kunne velges, må tilknytning av nasjonalt lånekort gjøres automatisk. Aktuelt ved bl. a. ferielån.
- Låner ser ikke i websøket hvor boka er inne – det trenger han ikke å vite, bare at den finnes andre plasser enn i hjemmebiblioteket.
- En ny type innlån viser at dette er et ”Initiert innlån”.
- I Innlån gir høyrevalg på posten menyvalget ” Søk på ISBN, forfatter eller tittel i Samsøk” (tilsvarende mulighet som allerede finnes på ”Avvist bestilling”)
- Her velges eierbibliotek etter hjemmebibliotekets egen fjernlåns-rekkefølge. Også i forhold til rimeligste forsendelse som transportordninger der det finnes.
- Fanekortet signaliserer at nye innlån har kommet: Antall med sterk farge vises.
- Hjemmebiblioteket behandler bestillingen deretter på lik linje med andre innlån.

Forslag ”hierarki-løsning”:

- Låner velger hjemmebibliotek
- Hvert enkelt bibliotek setter opp et hierarki over bibliotek de ønsker å bestille fra i forhold til egen fjernlånsrekkefølge. (noe a la Samsøk-konfigurasjonen).
- Bestillingen går direkte til det øverste bibliotek i lista som har boka inne.
- Fordeler: LII følger de vanlige låneveier i forhold til hjemmebiblioteket.

Kommentarer fra fjernlånsgrupper på Brukermøtet 2007:
Torsdagsgruppa: Det ble ikke foretatt noen avstemning, men flere ønsket nok denne løsningen.
Fredagsgruppa mente at hentebibliotek bør være hjemmebibliotek. Løsningen bør uansett prøves ut kun i fylkesvise regionale samsøk i første omgang. Ingen egentlig konklusjon på hva som var den beste løsningen.
Det ble bl. a. diskutert: Skal alt være tilgjengelig fra alle bibliotek? I hovedprinsippet bør svaret være ”Ja”, men hva med nye, populære romaner som for eksempel Ragde, Elstad og Fossum? Også DVD’er, språkkurs osv.? ØNSKES PRIORITERT!

• Sett tilbake status: Spesielt ved ”Motta innlån”: En slags angreknapp eller knapp med ”Ikke motta/Tilbakestill status” for å endre status tilbake til den forrige hadde vært fint. - Hvis man ved en feil klikker på ”Mottatt innlån” får man nå ikke gått tilbake for å rette opp. Man må dra med seg feilen hele veien (mulig løsning ved bruk av ”slette siste status”?)

• Dato på purring (fra utlånsbiblioteket) av utlånte innlånsbøker ønskes i ”Ekstra info-”.
Kjekt å ha når vi får purring via e-post fra eierbibliotek og vi må søke opp tittel i Innlån (Bugzilla 62)
(Dato på purring fra bestillende bibliotek er med)

• Dato på "Sendt fra eier" ønskes. – Når låner spør og når boka lar vente på seg på grunn av for eksempel sen postgang. (Vi har fått dato på ”Vis sendte” i Fjernlån, men ikke ”Sendt fra eier” i Innlån.). Se Bugzilla 69, 5.6. 2005

• Avviste bestillinger
Framtidsønske i 2005: idéelt sett skulle man via menyvalget fra den avviste posten ha gått direkte inn i Samsøk/Bibsys eller andre med tittelen/ISBN og søkt opp denne på nytt.
Ok 2006

Dette fungerer fint, men vi mangler oppfølgningen:
Den nye bestillingen burde blitt lagret over den gamle.(Det lagres nå en ny post).

Også viktig: Alle meldinger - også fra den opprinnelige bestillingen bør henge med i "Ekstra info-" f.eks. "Boka er avvist fra x bibliotek, dato, år". (På sammen måte som i ”Opprinnelig bestilt”)

Det har vært stilt et ønske om å kunne endre eierbiblioteket lokalt. Vi tror det kan være like greit å slette lokal post og lagre ny i stedet for å lage et system for å endre eier på posten.

OBS! Lånenummeret ved ”Avvist bestilling” må ikke forsvinne.
Det må hvis mulig følge med over på den nye bestillingen.
Se Bugzilla 575 ”Sende med lånernummer til Samsøk fra Innlån”:
Posten må henge med på låneren selv om den er avvist – inntil den er bestilt på nytt eller blir slettet. (Dette er avhenging av at lånenummer ikke blir slettet)

• Utskriftsmulighet ved avvist bestilling kan det fortsatt være greit å få.

• Innlån satt opp for flere avdelinger: I Innlån ser man ikke andre avdelingers innlån pr. i dag. Det er ønske om tilsvarende valgmulighet som i Fjernlån (ved å velge annen avd. i valgboks). Det kan være tungvint å finne ut hvor en innlevert bok er innlånt fra.
(Se Spørsmål fra Ullensaker til Bibliotek-Systemer, brukermøtet 2005.)

• ”NILL-bestilling mottatt”. Kommer nå som e-post fra eierbibliotek i Bibsys. Arbeidskrevende hvis man skal sjekke mot innlånsbasen. Bortkastet hvis man bare klikker vekk. – Ofte ikke samme person som behandler e-posten som har bestilt tittelen.
Ønske: Mottatt-melding kommer som svar i innlånsmodulen, enten som statusendring eller som melding i meldingsfeltet.
Eller: holder det ikke egentlig med ”Status: kvittering mottatt”? Er ikke denne meldingen til å stole på???

• Returnert eier. Lånenummeret skal slettes automatisk, men henger igjen på noen av bøkene som er returnert. Ser ingen fellestrekk for disse som kan forklare noe (Inger, sist sjekket 27.4.07).

Kommentar fra folkebibliotek-gruppa:
Dette varierer: Mange hos noen, ingen hos andre.

• Ved oppstart av Innlån kan fokus (markør) med fordel være satt i CCL-søkefeltet. Oftest starter vi i CCL-feltet.

• ”Ny bestilling”: ønsker mulighet til å rette skrivefeil i lagret bestilling. Har man først lagret en skrivefeil, må man dra den med seg den hele veien. Posten kan bli umulig å søke opp. Løsning med valg ”Endre tekst”?

• Hurtigtaster mangler noen steder. For eksempel ved ”Nullstill” i Innlån og ”Søk i alle”.

Ønske fra folkebibliotek-gruppa 2006:
• Adresselapp ved innlevering. Vi kan parameterstyre om vi vil ha adresselapper på bøker vi skal returnere. På denne utskriften ønskes biblioteknummeret til eierbiblioteket (nasjonalt lånenummer). De som bruker ”Norsk bibliotektransport” o. l. ønsker adresselapp med stor skrift.
Dette kan man få ordnet lokalt. Burde det vært standard?

• Oppsøking av innlånt bok ved hjelp av strekkoden:
Man kan skanne inn strekkoden i CCL-feltet i stedet for å skrive inn CCL-søk.
Fungerer fra statusendring ”Mottatt”.
Dette er på plass, mars 2007

• Ved reservering nr. 2 på en innlånt tittel, får vi ikke melding om dette. En melding ”OBS. Låner nr. 2” eller lignende ønskes. – Mulig? – Slik at vi ikke sender tilbake ei innlånt bok som vi har flere på venteliste på.
Se Bugzilla 71 ”Videre res. av innlån”. Hvis boka allerede er returnert i basen, men ikke fysisk: mulig løsning ”Tilbakestill status”. Deretter kan låner endres. (Ikke høyt prioritert sak).FJERNLÅN

• Depotløsning - prioritert sak. Se Innlån.

• Res. global og avdelinger: Vi får ikke ”tak i” avdelingenes eksemplarer når hovedbibliotekets eks. er ute. Vi bør ha ”res global” tilgjengelig fra meny i Fjernlån, og med mulighet for sending av epost til avdeling – slik som i TkSøk? Slik det er i dag, får vi en del manuell jobbing når vi skal ha tak i avdelingenes eksemplarer: Vi fakser i dag over utskrift av bestilling. Fungerer, men ikke helt maksimalt. Ved innlevering på avdelingen kommer det ingen melding om reservering.

Se Bugzilla 4918:

Ønsker et menyvalg "Reserver tittel på avdeling". Når du velger dette får du opp ei liste over hvilke avdelinger som har tittelen, og velger en derfra.

• Vise antall nye bestillinger i header til fanekort Fjernlån?
F.eks. at det står "Fjernlån (4)" slik at det er lett å se om det er noe nytt.

Kommentarer fra gruppa:
Fanekortet kan i tillegg få annen farge på tekst (rød) når det finnes nye fjernlånsbestillinger her. Fint for dem som ikke får inn så mange bestillinger og ikke har faste nok rutiner på sjekking. ØNSKES PRIORITERT!

• Reserver til bestillende bibliotek (et av valgene av kommentarfelt under ”Behandle fjernlån”
Idéelt sett kunne denne meldingen hadde gått automatisk til bestillende bibliotek som NILL-melding og lagt seg i ”Status”-feltet i Innlån med tekst ”Reservert dere, MMDD”.
Status nå sier ”Reservering ønskes”. (Er bestillingen virkelig behandlet da?) Se Bugzilla 898

Vidar: Dette krever en utvidelse av NILL-protokollen

• Statistikk ved fjernlånsbestillinger via telefon og fax:
Biblioteket mottar ofte bestillinger via telefon og fax. Ved utsendelse av bøker ved slike forespørsler, får ikke eierbiblioteket registrert disse utlån i fjernlånsmodulen. Statistikk blir vel heller ikke ført under Fjernlån. Gruppa kunne tenke seg en tilsvarende mulighet som for ”Ny bestilling” i Innlån, hvor man kan søke opp et bestillende bibliotek og lagre en bestilling fra dem. Dette fjernlånet kan da behandles videre som et vanlig fjernlån. Kan for eksempel kalles ”Ny fjernlånsbestilling”


UTLÅN – STATUS 2007

• Nasjonale lånekort: Bortimot problemfritt!
men et par saker:
Noe trøbbel med studenter som kommer med lånekort fra høgskolene når disse vil ha et nasjonalt lånekort. Da får vi ikke "lov" til å opprette noe nasjonalt kort.
Prøver vi å lage et nytt nasj. lånekort, får vi melding om at låner har kort fra før, og får ikke koblet dette heller.
Det ser ut til at eneste mulighet er at låner drar tilbake til studiestedet og sletter sitt studentkort. Slik skal det vel ikke være. (e-post til fagutvalg fra Ringsaker 19.4.07)

Sikkerhetsproblem i Bibliofil i forbindelse med overgang til nye kort
som vi mener må rettes opp så snart som mulig. (Trondheim):
Når felles bibliotekkort utstedes på eksisterende låner (med gammelt kort) kan låneren bruke både det nye og det gamle kortet om hverandre. Dersom låneren melder at det gamle kortet er mistet / stjålet, så får vi ikke sperret bare det gamle kortet. - Vi ønsker at det gamle kortet skal sperres automatisk ved utstedelse av felles lånekort, for det er svært mange som får utstedt nytt kort nettopp fordi kortet er mistet/stjålet.

Kommentarer fra Brukermøtets fjernlånsgrupper 2007:
Det er problemer med studentkort og nasjonale kort som er utstedt som lokale. Noen har problemer med å få lagret alternative adresser. Disse forsvant igjen.

• Purregebyrer
Fagutvalget foreslo i 2006 at vi skulle ta dette opp som egen sak i 2007.
Bakgrunn: Stadig til diskusjon.
Rana bibliotek ønsker en annen beregningsmåte for purregebyr.
Forslag fra gruppe 2, Brukermøtet 2005:
En del har problemer med å få tilpasset gebyr. Mange vil ha et bestemt beløp pr. brev. Forslag: Beholde dagens ordning, men i tillegg gi en mulighet til å velge fast beløp pr. brev.
Forslag fra fagutvalget (møte 9.5.2007)
Vi legger saken ut på Forum med spørsmålene: Fungerer purringene? Hva ønskes eventuelt endret?

• Erstatningskrav og priser
Når vi skriver ut regninger (erstatningskrav) til lånerne, må vi imidlertid
skrive priser for hand. Standardpriser (parameterstyrt) ønskes
Se Forum, 24.10.2005, Eirik Gaare, Fylkesbiblioteket i Akershus
- Finnes også i faktureringssystemet.
- Si fra til BS de som ønsker å få lagt inn dette.

• Selvbetjent - bøker til avhenting - automatisk lapp med refnr
Se Bugzilla 3140 (Bjørn Tore)

• Toveiskommunikasjon i Komfakt ønskes. Det vil si mulighet for å sende melding til Komfakt.
Tore sjekker.

• Til avhenting bedre funksjon for å legge av bøker som ikke er reservert. Titlene bør knyttes til låner på en enkel måte (skanne ut på låner).
Se Bugzilla 3132
• Plass i res-kø/Vis res egen avd: Reserveringene i lista over utlånte bøker ønskes skilt på avdeling (noe tilsvarende som i TkSøk med ”Vis res rho” eller ”vis res rmo”. - ifølge Tore vanskelig å få riktig.
Men vi har for eksempel fått ”Endre henteavdeling”. Hva med høyreklikk på posten for å velge ”Vis res rho” eller ”Vis res rmo”.? Noe slikt er likevel raskere enn å gå til TkSøk og søke opp posten helt på nytt. Det holder med ”Vis res egen avd.”

Nytt forslag:
Kan det være en mulig løsning å lage et menyvalg på poster under reservering tilsvarende som i Innlån: ”Samsøk på ISBN/tittel/ordningsord”? Slik at i lista over utlån får et valg som heter ”TkSøk på ISBN osv.”. Da er det rimelig raskt og finne res. på egen avdeling, og man slipper å skrive og søke opp igjen tittelen når låner vil vite hvor lenge han skal vente på ei bok.
Det har forøvrig vært andre forslag i det siste om nærmere tilknytning mellom modulene. Se nedenfor.
• Utskrift fra lånerregistrering
Se Bugzilla 85

• En mer utfyllende utlånskvittering ønskes: gamle og nye lån + bøker til avhenting tas med på utskriften. Også hvilken avdeling boka er lånt på.
Spesielt nyttig ved bruk av utlånsautomater.
Se Bugzila 3140 (ønske fra Trondheim 4.4.06)

• En enkel adresselapp ønskes ved innlevering fra egne avdelinger. Helst til kvitteringsskriver. Parameterstyres.

• Hurtiglån: korttidslån for 1 uke, purres umiddelbart. Titler unntatt fra res.kø.
En bedre løsning ønskes (Trondheim)

• Innlevering og lesing av strekkode: Fagutvalget (2006) diskuterte feilkilder i forbindelse med strekkodelesing ved innlevering. Alle opplever en del feil.
Noen (mange?) er slike vi gjør selv, men noen feil tror vi kan ligge i strekkodelesingen.
Fagutvalget foreslår at innstilling av skannere blir justert ved den årlige servicen på den enkelte bibliotek. Blir dette gjort?

• Fjernlånte bøker blir av og til levert direkte til eierbiblioteket. Disse blir stående igjen i fjernlånsmodulen hos det biblioteket som har fjernlånt boka. Låner får da purring på bok som er levert. Ønske om en melding fra eierbibl. i dette tilfellet. Men de kan ikke se hvilke bøker som kommer direkte fra låner.
Se sak under Innlån: Innlevering over alt.

• ”Heftelser på lån/Vis innhold på purring”: I boksen som kommer opp ønskes at også en kolonne som viser eieravdeling er med. Praktisk for bibliotek med mange lokale avdelinger.

• Nasjonale lånenummer på UB’ene er rettet, men høgskoler mangler. For eksempel finnes innførselen: ”Høgsk. i Hedmark”, mens andre har med hele navnet. Man må vite at høgskolen i Hedmark skrives med ”Høgsk.” RETTET i løpet av 2007

• TkUtlån, Rapporter
Jeg har tatt ut en rapport over utlånte bøker til lånerkategori s pr. 19.10. Utskriften har en overskrift, hvor det bl. a. står "Utlånt", og under denne står en dato. Men datoen som kommer fram i rapporten er forfallsdato, ikke utlånsdato. Jeg hadde tenkt å bruke en slik rapport for å se hvilke titler som er lånt ut på Studielån med en bestemt forfallsdato, men en slik sorteringsmulighet fant jeg ikke - så det ønsker jeg meg! (Liv Evju, 20.10.2006)

• Låner bør kunne angi at han ikke vil ha reserveringer i en periode, for eksempel i ferien.
Trondheim, juli 2006. Se Bugzilla 493

• Merke og kopiere/lime inn lånernummer/nasj. lånernummer fra utlånsbildet slik at vi kan lime det inn igjen i res.vindu i TkSøk og i besetillingskjema i MappaMi.
- bruker nå tid på å skrive av lange nr. Disse gir større fare for feilskriving. Vi har ikke alltid lånekortet for hånda! (sterkt ønske fra Inger, meldt 23.4.07 )

• Vi har noen ganger behov for å ta kopi av lånerlisten og lime inn i e-post. Kan dette la seg gjøre? (Arendal, Kristin Flo, 24.4.07)
Å kopiere og lime inn fungerer fra Innlån, men så langt ikke fra utlånssida.

• Når man står i en lånerliste, er det ved høyreklikking mulig å få opp ”Ekstra info om lån” osv. Vi ønsker oss en mulighet til slå tittelen direkte opp i TkSøk.
En ønsker f.eks. å sjekke eksemplar/utlånsstatus på boka. Ofte er det flere ganske like utgaver, slik at det er litt jobb å finne den riktige.
(Kristin Flo, Arendal, 24.4.07)
(I Innlån har vi en parallell løsning i valgboksen med "Samsøk på tittel/ISBN eller ordningsord. Dette er tenkt når en tittel er avvist fra der boka er bestilt og man må begynne på nytt å bestille. Her er det viktig å få med riktige opplysninger om tittel.
I Utlån kunne "Søk opp tittel" komme opp på samme måten. Inger)


• Dialogboks ved registrering av e-post til nye lånere under 15 år
Ved registrering av nye lånere under 15 år, kunne det vært greit om det kom opp en dialogboks som opplyser at låner er for ung til å benytte egen e-postadresse hos biblioteket:
de må benytte foresattes e-postadresse, dersom man noterer ned e-postadresse under registreringen. Det er ikke alltid lett for de som utsteder lånekort å huske på å sjekke dette. Derfor burde det komme opp en melding når systemet registrerer at låner er under 15 år.
Alternativt kunne man deaktivert e-postadressefeltet automatisk for barn, som må aktiveres ved å slå på en markeringshake før man fullfører registreringen.
Vi tror at på en slik måte vil man kunne sikre bedre kontroll over e-postadresser som generer purringer, slik at vi vet at de går til en foresatt.
(Per Ivar Somby/Tromsø Bibliotek og by-arkiv, 8.6.2006)


Lånerregistrering

• Utskriftsmulighet fra lånerregistreringsbildet (uten å måtte bruke PrintScreen og Word)

 

Inger Benningstad Narmo
 

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 05.05.2010 av arbutvalg@bibsyst.no