Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 09.05.2007

 
Til stede:
Liv Evju, Rælingen bibliotek.
Inger B. Narmo, Ringsaker bibliotek.
Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek.
Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek.
Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek.
Odd Arne Jensen, Bibliotek-Systemer As
Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer As (ref.)


Depotløsning

Det vil bli satt i gang arbeid med å lage en omfattende Depot-modul i bibliofil. Det er her snakk om deponering mellom bibliotek, ikke avdelinger. Den depotløsningen som ligger i Bibliofil i dag opererer
mellom lokale avdelinger innen en Bibliofil-base.

Løsningen vil bygges over Innlån/Fjernlån og bruke NILL-meldinger til å sende kvitteringer ut til biblioteket som har bestilt depot.

- DFB ønsker å vite hvor mye deponert materiale er lånt ut ute i depoet.Referansemodul/Saksoppfølgingssystem.

Det ble diskutert mye omkring en løsning for oppfølging av henvendelser fra lånerne. Utgangspunktet var et forslag om en Referanse-modul, som kom fra Leif Hansen i Porsgrunn.

Det er flere typer henvendelser systemet bør kunne håndtere:
- Referansespørsmål
- Klager fra lånere
- Forslag til innkjøp.

Systemet viser så i Tkutlån, som et eget fanekort, hvilke saker låneren har gående mot biblioteket. Denne oversikten må også være synlig i MappaMi.

Det ble diskutert om vi burde opprette en wiki for utvikling av kravspesifikasjon til denne modulen.Lånerinitiert innlån

Det ble foretatt en gjennomgang av Systemleverandørenes forslag til Lånerinitiert innlån.

Det ble diskutert å lage en lettere/enklere løsning. Diskusjoner på brukermøtet i dagen etter viste at det nok forventes en løsning som er mer i tråd med forslaget fra systemleverandørene.

 

Innlevering over alt

Det ble skissert en løsning for registrering av lånt materiale som leveres på et annet bibliotek enn eierbiblioteket. Dette går ut på at det sendes ei melding (webservice-kall) til eierbiblioteket, som
så sørger for at låneren ikke blir purret.

Det ble diskutert litt omkring hvordan fjernlån/innlån skulle håndteres. Ei bok som er fjernlånt fra bibliotek A til bibliotek B kan fort bli innlevert av låner på bibliotek A, altså det egentlige eierbiblioteket. Løsningen må da sende melding til bibliotek B om at bok er mottatt og at innlånet skal slettes.

 

Purregebyr

Spørsmålet om beregning av purregebyr kommer jevnlig opp. Dersom vi skal gjøre endringer på dette så må det gjennomgås veldig grundig. Det vurderes om vi skal sette opp en wiki hvor det utvikles
en kravspesifikasjon til hvordan beregning av gebyrene skal foregå.Diverse

- Ønske om å kunne se strekkoden i "Ekstra info om lån". Dette vil bli ordnet.

- Under "Innlån" er det ønske om å kunne opprette en ny bestilling med en annen bestilling som utgangspunkt. Dette vil kunne være veldig nyttig ved avviste bestillinger. Da kan man, med utgangspunkt i den avviste bestillingen, sende en ny lik bestilling til et annet bibliotek.

- Meldingsfeltet i lånerregisteret.

Låneren har krav på å få vite alle opplysninger som er registrert på han i Bibliofil. Det er ikke noe krav at slike felt skal vises i f.eks. MappaMi. Det hadde imidlertid vært fint om alle data ble
vist i MappaMi, dette fordi bibliotekene gjerne vil framstå som åpne og ikke vil ha rykte på seg for å skjule noe for lånerne sine.

Problemet i dag er at meldingsfeltet inneholder mye som ikke er skrevet på en måte som egner seg til visning.

Løsningen på dette er at vi lager en rapport over innhold i meldingsfeltet. Denne lister opp alle lånere som har noe i meldingsfeltet, og hva som står der. Bibliotekene har da en mulighet til å redigere de som ikke egner seg til visning for låneren. Vi setter så en dato f.eks. 1/1/2008, hvor innholdet i meldingsfeltet blir vist i MappaMi.

- Quiz.
Det ble diskutert litt omkring muligheter til å utnytte katalogen bedre. Vi bør sette i gang et prosjekt som kan lage spørsmål til lånerne ut fra innhold i katalogbasen.

Vi kan tenke oss at lånere kan konkurrere om å komme på ei high-score liste på bibliotekets websider. Annen premiering kan også tenkes, f.eks. bokgaver.

Tenkte oppgaver som kan genereres er:
- Hvem har skrevet ..
- Når er noe utgitt.
- Gjette på hvilken bok som omtales ut fra bokomtaler i krydderbasen.

Vanskelighetsgrad bør kunne velges. Vi kan da bruke statistikken til å bare plukke bøker som er mye lånt, mye lånt siste år, osv.

Utlånsgruppa mener dette er noe som bør følges opp, og det vil bidra til aktivitet på bibliotekenes nettsider.


Tore Morkemo

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 21.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no