Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 06.04.2011

Til stede:
Ola Sørlie, Deichmanske, leder
Ragnhild Eggen, Bodø bibl.
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker bibl.
Bjørn Risjord, Arendal bibl.
Olga Linkovitch, Harstad bibl.
Bjørn Tore Nyland, Trondheim bibl. (Skype)

Fra Bibliotek-Systemer:
Tore Morkemo
Lill Bjørvik


Oppsummering: Hovedtema var ny ordning av fornyelser, hurtiglån, kommunikasjon mellom moduler og velkomstmelding til nye lånere.1. MAKSIMALT ANTALL FORNYELSER

Følgende forslag har vært sendt ut til fagutvalget først og senere til Forum.

Det er i dag lagt inn at en låner maksimalt kan forlenge et lån f.eks. 2 ganger. Ved fornyelser via SMS vil alle lånene en låner har fornyes, uavhengig av når de sist ble fornyet. Et lån som ble fornyet en dag vil kunne bli fornyet neste dag også. Dette fører til at lånere veldig fort kan gå tom for fornyelser.

Vi har kommet fram til et forslag til løsning på dette ved å ta bort begrensningen på antall ganger et lån kan fornyes og heller fokusere på hvor lenge låneren kan ha materialet.

Det vi tenker oss er at vi på lånekategori og dokumenttype legger inn et maksimalt antall dager en låner kan ha materialet. Antall dager fra dokumenttypen bør få høyest prioritet. Ved fornyelse fornyes det alltid fra den datoen fornyelsen gjøres.

Vi kan tenke oss følgende oppsett.

Lånerkategori v:
Lånetid 28 dager
Fornyelsestid 14 dager
Absolutt maksimal lånetid 70 dager

Dokumenttype ee (DVD)
Lånetid 7 dager
Fornyelsestid 7 dager
Absolutt maksimal lånetid 21 dager


Hvis vi tenker oss en låner som da f.eks. låner følgende den 1/3

Bok A, forfallsdato blir 29/3 (28 dagers lånetid)
DVD B, forfallsdato blir 8/1 (7 dagers lånetid)

Den 9/3 fornyer låneren alle lånene via MappaMi eller SMS:

Bok A beholder forfallsdato 29/3/2011
DVD B får forfallsdato 16/3/2011 (+7 dager)

Bok A beholder forfallsdato fordi + 14 dager fra 9/3 ville blitt en forkortelse av lånetiden og det driver vi ikke med.

Den 18/3 fornyer så låneren alle lånene en gang til.

Bok A får forfallsdato 1/4/2011 (+14 dager)
DVD B får forfallsdato 22/3/2011

DVD B får her 22/3 og ikke 25/3 som 7 dager ekstra skulle tilsi. Grunnen er at da ville maksimal lånetid blitt overskredet. 22/3 er 21 dager etter 1/3 og maksimal lånetid.

Låneren har nå fornyet begge lånene 2 ganger, men kan fortsatt forlenge Bok A flere ganger uten at lånet egentlig blir lengere enn det maksimale antall dager biblioteket mener er tillatt.

Den maksimale lånetiden kan selvfølgelig overstyres i skranken.

Hvis materialet reserveres, blokkeres alle forsøk på å fornye via selvbetjeningstjenester som MappaMi og "bib forny" via SMS.

Forslaget er blitt svært godt mottatt av fagutvalget, og de som har kommet med kommentarer på Forum har også vært positive.

Det ble diskutert om det var noen problemer med å formidle nyordningen til publikum, men utvalget fant ikke at det var tilfellet.

Bibliotek-Systemer ordner det slik at biblioteket ikke lokalt må angi maksimal lånetid. Det ordnes automatisk når vi går over til nyordningen.

Et par meldinger bør endres:
Melding ved fornyelse endres til: "Lånet er fornyet".
Melding når lånet ikke kan fornyes endres til: "Lånet kan ikke fornyes".
(Tore, har du noen bug på Maksimal lånetid? Jeg kan legge inn der, men finner ikke noen bug)

For bibliotekene kan det tenkes at de må gjøre noen endringer i utlånsreglementet.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17284
2. HURTIGLÅN

Mange bibliotek ønsker en periode å ha mulighet for kjappere sirkulasjon av populære titler. Utvalget fikk et forslag til diskusjon.

Vi tar i bruk Masseendringsfunksjonen som finnes under Kommando (endreeks). Funksjonen finnes også i Katalog- og Søkemodul.

Det skal være mulig å angi flere typer hurtiglån (7 dager, 14 dager etc). Eksemplarer "meldes inn" i hurtiglån ved skanning, og tilsvarende "meldes ut av" hurtiglån ved skanning. Det bør være mulig å bestille ny strekkode.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14795

*Funksjonalitet:*
Regnes ikke med ved sjekk av reserveringskø ved innlevering.
Regnes ikke med ved sjekk av reserveringskø ved utlån.
Kan ikke fornyes andre steder enn i utlånsmodulen (får opp melding og må bekrefte).
Purres ved forfall som reserverte titler.
Det er mulig med egne purreintervaller.
I alle brev vil et hurtiglånseksemplar være markert som hurtiglån.
Markeres som hurtiglån i Søk, Websøk, Vis utlånte bøker og MappaMi.
Rapport over det som har hatt status hurtiglån i n-antall dager. 
Rapporten angir antall reserveringer.
Statistikkføres som hurtiglån.

*Meldingsboks* som vises ved innlevering har teksten: Eksemplaret er registrert som hurtiglånseksemplar (forfatter: tittel). Det parameterstyres om man vil at valget "Trykk Tilbakefør for å ta eksemplaret ut av hurtiglån". Hurtiglånsmeldingsbokser skal ha en bestemt bakgrunnsfarge (lysegrønt?). Som en bieffekt fant utvalget ut at 
reserveringsmeldingsbokser kunne ha en annen bakgrunnsfarge (lyserød?)
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14795

*Prioritering av hurtiglån. *Det er kun Avvikende utlånstid som leses 
før hurtiglån.

*Automat*. Innlevering i automat bør gå greit. Publikum får beskjed om å sette eksemplaret på en egen hylle.
I sorteringsautomater kan man avsette egen hylle til hurtiglån.

*Merking av hurtiglån*. Det kan være et poeng å merke hurtiglån. Noen har forsøkt klebelapper, men er ikke begeistret for det fordi det lett blir litt klissete når klebelapper fjernes. Et bibliotek har hatt god nytte av "belte" rundt forsidepermen. På "beltet" står det "Hurtiglån - lånetid - kan ikke fornyes". Lett å sette på, lett å fjerne.3. KOMMUNIKASJON MELLOM TK-KLIENTER

Fra listen over utlånte titler kan man nå gå direkte til tittelen i søkemodulen, og motsatt, fra bestandsbildet i søkemodulen kan man gå til låner i utlånsmodulen.

Ønsket ny funksjonalitet er å kunne gå fra utlån til katalog for å rette en post/rette eksemplarer (og tilbake).
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17233

Ønsket ny funksjonaliet er å kunne gå fra katalog til søk for sjekke bestandsstatistikk (og tilbake).
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=172354. LØSNING FOR Å RYDDE I GAMLE RESERVERINGER

Det bør sendes en epost til låner når reservering er eldre enn n-antall dager/måneder (standard er 3 mnd).
Melding skal ikke gjentas. Meldingen skal si: Du har nå stått i reserveringskø fra dato. Hvis reserveringen nå er uaktuell kan du klikke her for å slette reserveringen (klikker på lenke og sletter uten innlogging). Parameterstyrbart: Om det skal kunne sendes en slik melding. Antall dager til melding sendes.

Det fremkom også ønske om en ny rapport over titler som er reservert, men hvor eksemplarene har statuser som ipp, regning sendt, utstilling, m.m.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=13415


Reserveringer som har ledig eks på hylla - det bør være muligh å ta ut rapport over egen henteavdeling først.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=172365. VELKOMSTMELDING TIL LÅNER

Bibliotek-Systemer utarbeider et forslag som sendes fagutvalget.

Det bør være mulig å sende en versjon til gamle lånere som en engangsjobb, og deretter til nye lånere fortløpende.


6. KVITTERING TIL LÅNER PÅ EPOST

Når man leverer inn i automat, og kanskje leverer for flere, så får man ikke kvittering. Det bør være mulig å sende en kvittering på epost til låneren ved dagens slutt. Samlejobb. Låner må angi i MappaMi at hun ønsker å motta kvittering. Det må også kunne angis i utlånsmodulen. Det kom forslag om en ny liten markeringsboks à la forhåndsvarsling, purring og reservering på SMS.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17237
7. EVENTUELT

*Fjernlån
*Når en tittel er unntatt fjernlån fordi eksemplaret har status tapt, ipp, purret, regning sendt m.m. - eller fordi dokumenttyåen er unntatt fjernlån, bør det fremkomme at posten ikke kan bestilles. Det kan kanskje gjøres slik at når man klikker Bestill, så vises meldingen Kan ikke bestilles. Det er ikke brukervennlig at publikum må logge seg inn og gjøre flere operasjoner før en slik melding vises.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17238


*Innlån *
Det bør være mulig å endre tittel på innlånte titler. Spesielt er det problemer med innlån fra Bibsys. Når man bestiller ett bind i et flervalgsverk, så har bindet én tittel, men Bibsys bruker overordnet tittel. Man vet ikke hva man ser etter med andre ord. Likelydende innlån (mikrofilm) hadde det også vært greit å kunne endre.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17239


Det bør også være mulig å endre eierbibliotek. Når man bestiller fra utlandet via NB eller fylkesbibliotek, er det disse som står som eierbibliotek. Det gjør livet vanskeligere ved retur av tittelen. Man bør kunne rette opp en skrivefeil. Vanskelig å søke opp i ettertid.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17240


Ny bestilling. Ønsker mulighet til å rette skrivefeil i lagret bestilling. Har man først lagret en skrivefeil, må man dra den med seg den hele veien. Posten kan bli umulig å søke opp. Løsning med valg ”Endre tekst”?
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12554


Status endres ved en feil til "mottatt". Det bør være en mulighet for å kunne rette opp dette (angre).
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17241
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=69


Når man bestiller et innlån er det et ønske at det skal være mulig å lime inn lånenummer fra utlånsmodulen.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17242
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=7886Kommentarfelt for bestillers initialer ønskes. Kommentarfeltet sendes med bestillingen.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17243

Denne har tydeligvis vært behandlet tidligere (Bug 12555). Tore Morkemo har svart at det NILL-protokollen må endres. Han foreslår å bruke kommentarfeltet.


*Tilbakeføring av lån
*I innleveringsautomater er det mulig å ha forsinket innlevering, slik at når en innlevering er mangelfull (lydbøker f.eks.), så kan man finne frem til låner og tilbakeføre lånet til denne låneren. Det bør gå melding til låner om at innlevering ikke var komplett.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17244


Noen bibliotek har innlevering i kasse selv om biblioteket er åpent. De savner en slik mulighet.
Jeg mener at konklusjonen på dette innspillet var at det skal gjelde fortsatt bare for automater.

*Studenter med n-kort* Det bør være mulig å opprette studenter med lokalt lånekort.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17246


*Masseendring*. Når man sletter siste eks bør man spørres om man vil slette posten.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17247

*Eksternt depot*. Ønske om lokalt kommentarfelt i MappaMi-skjemaet, spesielt for å oppgi låner som skal ha beskjed. Nå brukes kommentarfeltet til eierbiblioteket (DFB).
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17248


Ønske om at systemet skriver ut returadresselapp.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17249


Ved retur av depot klikkes høyre musetast og man velger "retur". Alle titler som ikke er utlånt får status "returnert". Dette gir for liten kontroll. Ønske om en skanneboks.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=17250Referent: Lill Bjørvik
Larvik 13.4.2011


Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 14.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no