Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for statistikk 22.08.2000

Deltagere: Hans Gjerløw, Sandefjord bibliotek; Vigdis Jacobsen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek; Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek; Turid Johansen, Fredrikstad bibliotek. Fra Bibliotek-Systemer: Ola Kogstad, Tore Morkemo, Roger Niva og Lill Bjørvik.

Referent: Lill Bjørvik
  

Som nevnt i innkallingen til møtet skal Bibliofil over på en grafisk plattform i løpet av året. Det er ikke tid til de helt store sprell, men det er nøvendig å se med friske øyne på statistikkdelene av systemet.

Første del av møtet var løst og fast omkring statistikk og fikk vel mye preg av idedugnad - inntil Vigdis følte behov for litt struktur og det hele landet på et mer pragmatisk nivå.

Av tanker som kom frem var:

- Grensesnitt er viktig, men i forhold til statistikk så er det tallene og ikke grafikken som er viktig. Tallene må presenteres først og så bør man kunne velge om man ønsker grafikk eller ikke.

- Det har hendt i utlånsstatistikken at en ny bok har utlånsstatistikk for året før.

- Tilvekst og avgang. I dagens bestandsstatistikk føres flytting mellom   avdelinger som avgang i en avdeling og tilvekst i en annen avdeling.  Dette kommer frem i den ukentlige statistikken som bibliotekene mottar.  Der er "Tilvekst i perioden" delt opp i Ny, Retro, Udef, Flyttet til,  Deponert til, Tilbakeført etter deponering.

I forhold til Tilsynet er det bare Tilvekst "ny" og permanent sletting av et eksemplar som er av interesse. I Veiledning for folkebibliotek 1999 sies det:

Tilvekst: Tilført bestand ved kjøp. Gaver medregnes når de registreres og benyttes som ordinær tilvekst. Permanente overføringer fra andre avdelinger i samme biblioteksystem registreres ikke som tilvekst.

Avgang: Medier som tas ut av bestanden ved kassasjon eller tap. Permanent overføring til andre avdelinger i samme biblioteksystem registreres ikke som   avgang.

- Vi bør ha flere faste statistikker. Spesielt  etterlengtet er "De 100 mest utlånte titler".

- Det hadde vært ønskelig å kunne ta ut Tilsynsrapporten for en tidsbegrenset periode.

- Ledelsesinformasjon. I tillegg til utlån kontra bestand, så hadde det vært ønskelig med gjennomsnittlig utlånstid pr. bok.

- Endring av status på eks. bør kunne få angitt dato for endring.

- Standardrapporter genereres hver natt. Egne lagrede rapporter kalles ikke lenger standardrapporter og genereres først når de er etterspurt.

- Vi trenger utlåntall for bøker i depot og bestandstall pr år (bøker er deponert for kortere periode - hvor mange i løpet av ett år)

- Statistikk for "andre media" er uinteressant. Gruppen må deles opp i videoer, lydbøker  etc.

- Tabeller må kunne eksporteres til Excel.

- Bestandsstatistikk og utlånsstatistikk pr år er primært for Tilsynet. For biblioteket er løpende driftsstatistikk mer interessant.

Som sagt, så ble det mer pragmatisk etterhvert, og konklusjonen lyder  som så:

Årets statistikkprosjekt begrenses til
- samle inngang til all statistikk ett sted samt at inngang fra eksisterende modul beholdes
- forbedre grensesnittet på eksisterende grafisk utlånsstatistikk
- nye standardutlånsstatistikker etter forslag fra gruppa
- alle bibliotek, også de som ikke ligger på nettet, skal ha mulighet for grafisk inngang til statistikken
- det vi klarer å få til i tillegg i denne omgang er bonus

Del 2 av møtet var en kritisk gjennomgang av det grafiske  utlånsgrensesnittet. Det kom inn en del forslag til forbedringer:

Logoen som også er inngangen til Enkel statistikk, Avansert statistikk er ikke intuitiv.

Standardstatistikkene skal bare vises under Avansert statistikk.

AVANSERT - FILTER

Avansert statistikk består av to kolonner. Venstre kolonne sløyfes.

Terminologi forsøkes gjort mer entydig: Omfang av titler - Søk

Under Lånerkategori bør lokale kategorikoder komme først, deretter alle felleslånerne.

Det hadde vært ønskelig om det hadde gått an å kombinere  Standardstatistikk med egen avgrensning. Man kunne tenke seg at klikk på gitt standardstatistikk førte til at aktuelle felt ble fylt ut. I tillegg kunne man lokalt gjøre tilleggsvalg.

"Utlån dag for dag i inneværende måned" er mye brukt. Vi burde også ha  "Dag for dag pr måned".

AVANSERT - PRESENTASJON

Det tredelte bildet virker  forvirrende. Midtre kolonne fjernes.

Terminologi: Aktuell rekkefølge - Valgt rekkefølge.

Det må komme frem i hjelpebildet at presentasjon av statistikkdata slåes sammen hvis man ikke velger Presentasjon på dato. Presentasjon pr ukedag, f.eks. vil medføre alle mandager lagt sammen etc.

Forhåndsvisning av statistikken uten tall ble diskutert, men ikke fastholdt.

Bestandsstatistikken får et lignende grensesnitt.

Lill 28.8.2000

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 24.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no