Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALGET FOR SØKING 23. MAI 2006

Til stede:

Randi Hausken, Bærum, leder og møteleder
Ellen Aabakken, Deichmanske
Liv Vennevik, Trondheim (via Skype) Forbindelsen dessverre brutt ca 14.00
Henrik K. Nielsen, Bergen
Eirik Gaare, Akershus
Odd Arne Jensen, BS
Roger Niva, BS
Lill Bjørvik, BS

AGENDA

  1. Henvisninger
  2. Frasesøk
  3. Ny design
  4. Nye tjenester i websøket?
  5. Biblioteksentralens utsendelse av bokomtaler i tag 520
  6. Global reservering og kommentarer i ekspertsøket

1. HENVISNINGER I WEBSØKET

SØKEFORSLAG

Se-henv. vises slik:

Vine, Barbara, Psevd. For Ruth Rendell (Forfatter) n treff

Lenken går bare til Vine og man får ingen umiddelbar hjelp til å komme videre til Ruth Rendell. Visningen bør være som i "Søk i alfabetisk liste over søkeord". Her vises:

Vine, Barbara- psevd. for Ruth Rendell Bruk også: Rendell, Ruth (Forfatter) n treff

Søkeforslag bør bare vise søketermen én gang, ikke slik som nå når visning er:

Vine, Barbara                         Forfatter    n treff

Vine, Barbara Psevd For Ruth Rendell Forfatter    n treff

TREFFLISTE

Se-henvisninger vises ikke i trefflisten. Henvisninger bør vises under trefflisten, muligens istedenfor Vis lignende søk som gir treff. Det ble ingen konklusjon på denne problemstillingen.

Se-også henvisninger vises ikke i trefflisten. Bør vises som i Søk i alfabetisk liste over søkeord. Eks:
Kongehus Bruk også: Keisere

Generelle henvisninger vises ikke i trefflisten. Bør vises som i Søk i alfabetisk liste over søkeord. Eks:
Litteraturpriser. Søk også på Premierte bøker.

Alle eksempler fra Deichmanske bibliotek.

Konklusjon:

Henvisninger skal vises likt uansett treffliste eller søkeforslag.

Se og se-også skal behandles likt.

FORKLARENDE TILFØYELSE

på emneord/ordningsord er en form for henvisning, dvs en hjelp til å velge riktig. Eks:

Hvaler (zoologi)

Hvaler (sted)

Bjørneboe, Jens (1920-1976)

Bjørneboe, Jens (1940-    )

I øyeblikket vil det bli for tidkrevende å hente denne informasjonen etterhvert som søkeforslagene vises. En mellomløsning kan være å vise, over trefflisten, en tekst slik:

Du har søkt på:

Hvaler (zoologi)

Hvaler (sted)

Denne løsningen vurderes.

Søk på like navn er bra når personene er tilknyttet forskjellige funksjoner, f.eks. illustratør, forfatter, redaktør.

Eks: Anne Holt

Det er bare spesifikk informasjon som skal vises, ikke aliaser. Eks: forfatter ikke person.

(Søk på "Holt, Anne" gir søketype illustratør og forfatter.

Søk på "Anne Holt" gir i "Søkeforslag fra stavekontroll" ett treff. Er det mulig å behandle likt? Referentens kommentar.)

Det fremmes som et ønske at alle instanser av websøket har de samme funksjoner, f.eks. søkeforslag. Det er vanskelig å få til i øyeblikket.

VISNING AV TREFFLISTEN

Trefflisten bør vises likt uansett om den kommer fra Søkeforslag eller ikke.  Grunnen til at treffliste fra søkeforslag vises under søkeforslagene er kjapt skifte mellom forslagene og trefflisten. Odd Arne vurderer en annen måte å gjøre det på.

3. FRASESØK

Deichmanske har testet frasesøk, men mente at det trengs mer testing. Så langt ser det ikke ut som det blir merkbart mer støy i søkingen, men gruppen ble enig om at flere testere må inn på banen. Bibliotekene i søkegruppen er gode kandidater.

4. NY DESIGN, del 1

Ny design ble tatt opp i flere omganger. Momenter som dukket opp her og der og mer generelt mot slutten av møtet. Her og der følger :

Menyvalget "søk" omfatter både søk og baser. Dette bør splittes.

Det bør også være et "nytt søk" i menyen.

Det er et poeng at websøket er renest mulig. Derfor bør det vurderes om ikke søketype i søkeforslag bare skal angis ved ukvalifisert søk. Termene som brukes kan bli bedre. Liste over brukte termer pr idag sendes utvalget. De kommer med forslag.

For tidsskrifter vises både Har hefter og Innhold. Disse bør kombineres. Eks: Illustrert vitenskap

STILARK

Oppdatering av websøket bør ikke overstyre lokale stilark. Vi trenger tilbakemelding om hvilke elementer som er viktige.

Det hadde vært ønskelig med snarveier som kan legges inn på hjemmesiden.

Mange bibliotek har ikke personale nok til å jobbe mye med hjemmesider. Bør websøket kunne fungere som en slags hjemmeside?

Endring av epost kan nå gjøres fra MappaMi. Eirik ønsker å gå utenom MappaMi og la publikum endre fra hjemmesiden. Det er ikke noe i veien for det, men da går endringen som epost til biblioteket.

Eirik ønsket også at biblioteket skal stå i fokus for brukerne, ikke biblioteksystemet. Det er biblioteket som skal presentere innhold for brukerne, ikke biblioteksystemet. Kfr. bib.no.

Generelt synspunkt er at eget design på basenivå er vel og bra, men det kan mange steder være vanskelig å gjøre lokale tilpasninger p.g.a. kommunale sikkerhetsforskrifter. Det forenkler at funksjoner ligger i Bibliofil.

FORSLAG

Det bør være mulig for publikum å komme med forslag til innkjøp, både ved null treff og generelt. Forslag kan ligge under trefflisten slik som Tips en venn.

Det bør automatisk kunne sendes et svar (Takk for forslaget ..)

Det må kunne parameterstyres om forslaget skal styres direkte inn i forslagskassen.

Forslag bør også kunne gjøres via MappaMi. Da ville låneren kunne få en liste over "Disse har du foreslått" med oversikt over hva biblioteket har gjort med forslaget".

"SØKET GA INGEN TREFF"

Alfabetlisten under søkeord bør fjernes.

Lagre som som interesseområde i MappaMi bør fjernes.

RSS bør fjernes.

Du kan også søke i disse basene - bør gjøres om til én linje.

FANEKORT/SAFARIVOKSEN

Det bør vurderes om søkeforslag og safari for voksne bør vises under fanekort til høyre for søkeskjemaet.

Under diskusjonen om fanekort og voksensafari kom det frem synspunkter på at voksensafari er for grovmasket. Spesielt når det gjelder musikk har publikum problemer med å kunne formulere søk på egen hånd, og ferdige termer ville være til stor hjelp.

Utvalget oppfordrer BS til å nedsette en ad hoc-gruppe som skal komme med forslag til struktur (f.eks. med representanter fra Bergen, Deichmanske, Bærum og Hamar). Utvalget mente det ikke var nødvendig å angi søketermer fordi musikksamlingene har så forskjelligartet bruk.

5. NYE TJENESTER I WEBSØKET?

Hadde det vært en idé å vise antall utlån på en tittel? I trefflisten? På posten?

Bygger vi opp under bestsselgerne som likevel har lange ventelister og kan biblioteket få problemer med å forsvare innkjøp av titler som ikke har vært utlånt på en stund? Ingen konklusjon.

En anmeldelsesbase medfører et redaktøransvar for biblioteket og kan være tidkrevende å drifte. Hadde det vært et alternativ med terningkast? Bibliofil samler inn data fra alle bibliotek og regner ut et gjennomsnitt hver natt?

Blir det i neste runde spørsmål om bare å kunne søke i 6-stjerners bøker? Hvorfor har biblioteket kjøpt bøker som alle synes er dårlige? Ingen konklusjon.

Bør man kunne gå direkte til søk i Google ved null treff?

Ikke ønskelig. Et moment er at Google ikke er vanskelig å finne for de fleste, et annet moment er eksklusivitetskrav fra Google.

Strøtanke som dukket opp: Hadde det vært et ønske med et Samsøk for musikk? Mye musikk lånes ikke ut. Ingen konklusjon.

VISNINGSFORMAT

Et bibliotek ønsker seg et mer fullstendig visningsformat. Noteres som et punkt for videreutvikling.

EKSPERTSØKET

Fra brukermøtet kommer det ønske om å kunne søke på emneord på flere språk. Søk på engelske termer skal gi treff bare på engelske bøker.

Kan man ha et Bibliofil-ID for emner?

Det er ønskelig med en mulighet for å sende med kommentarer i epostene som sendes ved globale reserveringer i TkSøk. OK.

4. NY DESIGN, del 2

Mot slutten av møtet diskuterte vi det nye designet av websøket. Noen ønsket flere søkefelt for å få mer nøyaktige søk og ikke "gjemme" all informasjonen vi egentlig har katalogisert, mens andre igjen ønsker et mer "google-aktig"(enkelt) søk. Her må det parameterstyring til.

Fast eller flytende bredde på skjermbildene var også et tema som ble tatt opp. Det har vært litt fram og tilbake de siste årene om hva som skal brukes og vi må se litt nærmere på hva som er best for websøket. Ikonene i websøket for MappaMi, Kikkhullet, etc. ser litt knotete ut i liten størrelse og vi bør se etter gode erstatninger.

Bør ikoner erstattes av ren tekst?

Så diskuterte vi utkastene til nytt websøk fra designfirmaet Allegro. Hvis vi skal ha et bilde i websøket bør det være transparent/diffust for ikke å ta fokus vekk fra søkedelen. Fargene bør være skarpere i søkedelen slik at denne får fokus. Tall på knapper slik det var i et utkast er ikke ønskelig. Ren hvitfarge er muligens ikke ønskelig, men bør dempes noe. Flagget for valgt språk kan skjules. Fargene i websøket må kunne tilpasses bibliotekenes hjemmesider slik at bl.a. bildeknapper bør unngås.

Larvik, 24. mai 2006

Lill Bjørvik (referent)

Roger Niva (referent fra kl. 15.00)

Tilbake til søkegruppa

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 08.03.06 av arbutvalg@bibsyst.no