Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK 8. APRIL 2011 

Sted: Bibliotek-systemer Larvik
 

Til stede:
Asgeir Rekkavik (Deichman, leder)
Eirik Gaare (Akershus)
Elisabeth Gran (Asker)
Reidun Høiland (Farsund)

Fra Bibliotek-systemer:
Odd Arne Jensen
Roger Niva
Veslemøy Grinde (ref.)

Forfall: Ole David Østli (Alta)


1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Roger informerte om status for nytt kryddersystem basert på Bibliofil-ID. Dette er nå over i en mer permanent testfase. Nå kan man registrere krydder også på andre dokumenttyper enn bøker. Krydder som blir registrert nå blir liggende ved overgang til nytt kryddersystem. Det har vært lite testing og det er usikkert når overgangen vil skje. Sannsynligvis i løpet av året. Bibliofil-ID identifiserer unike verk på tvers av bibliotekene. Ved hjelp av relasjoner får man også muligheten til å knytte sammen forskjellige utgaver og forskjellige materialtyper av samme verk. I første omgang jobbes det bare med krydder men på sikt kan man også se for seg terningkast, anmeldelser m.m.2. HÅNDTERING AV NULLTREFF

Det ble vist til innspill på bloggen til fagutvalg for brukertjenester. Et konkret eksempel er søk på Knud Hamsund. Søkeforslag fra stavekontrollen foreslår i dette tilfellet ikke Knut Hamsun men flere andre uttrykk som virker mindre aktuelle. Det ble informert om at rutinene som ut fra ordet som blir søkt på foreslår alternative søkeord ikke er laget her - men er Linux-basert.

Et søk i TFB på Knud Hamsund (i TFB) gir så svaret "søket ga ingen treff. Du kan også bla i en alfabetisk liste over søkeord...". Når man så slår opp den alfabetiske listen gir den ingen hjelp til å finne Knut Hamsun. Stavekontrollen ser ut til å mangle i nulltreffsiden hos enkelte bibliotek samtidig som den kom som søkeforslag før samme søk ble utført. Odd Arne skal undersøke dette. (Ved samme søk i f.eks. Tønsberg dukker stavekontrollen opp).

Det er et ønske fra brukerutvalget at brukeren må få et svar ved søk som gir null treff. Det ble vist til Googles "mente du...". 

Et annet forslag var informasjon av typen "du kan også søke i andre bibliotek...". Odd Arne informerte om at denne meldingen kommer opp. Den ligger bare skjult bak lenken "alfabetisk liste". Den skal bli synlig igjen.3. NYTT WEBSØK - ERFARINGER OG SYNSPUNKTER

Elisabeth viste til et konkret eksempel fra Asker på søk som ikke gir ønsket treff. Det gjelder tittel "Ikke dø, Sophie" hvor det søkes på bare "ikke dø". Man får da flere treff men ikke på den tittelen man leter etter. Årsaken er at systemet søker utrunkert først. Når det så får treff utrunkert, som i dette tilfellet, vises disse og ikke de trunkerte. (Det ble vist til at man i innstillingene kan slå av at søket først skal prøves utrunkert). Det ble diskutert om man kan gjøre noe med dette og om søk alltid bør gjøres boolsk. Dette må eventuelt Bibliotek-systemer se videre på.

Det har kommet tilbakemeldinger på at bestandsopplysningene ikke er like lett synlige som tidligere. Dette skyldes at "eksemplarer" nå ligger som ett av fire fanekort under visningen av posten. Første gang man søker vil fanekortet for eksemplarer være det som vises først. Men hvis man klikker på f.eks. "flere opplysninger" så er det disse opplysningene som vises først under posten neste gang man gjør et søk. 

Odd Arne informerte om det finnes en parameter for å velge hvilket fanekort som skal vises som standard i postvisning. (Denne vil bli synlig i neste versjon og vil bli funnet her: Fellesinnstillinger->Websøk4->[velg instans]->Utseende->"Fanekort som skal vises som standard i postvisning". Hvis man ønsker at eksemplarlisten skal være standard må den gis verdien "inneholder". Informasjon om de andre mulighetene finnes i hjelpeteksten).

I tillegg kom det fram at det var et problem at postvisningen husker forrige synlige fanekort. Dette skal endres slik at dette heller blir noe låneren eksplisitt kan velge. Hvis de ikke velger skal det som biblioteket har satt som standard alltid vises. 

I Asker har det kommet reaksjoner på at regissører ikke kommer med på visningen av posten på filmer/DVD'er. Man må klikke på "flere opplysninger" for å se denne informasjonen. Der hvor hovedordningsord er tittel vil man få en "mangelfull" visning. Odd Arne sier at vi kan legge inn ulikt visningsformat på ulike medietyper. Men det kan ikke gjøres så "avansert" at bare regissører vises - man vil da også se eventuelle andre ansvarlige med andre funksjoner.

På Deichman har noen etterlyst opplysninger om utgave i postvisningen. 

Fagutvalget ble enige om å komme med ønske til Bibliotek-systemer på hva som skal være med i visningen for de ulike dokumenttypene. Odd Arne ønsker forslagene som konkrete webpostformater, slik man kan se de i redigeringsvinduet der formatene redigeres lokalt. Det gjøres via Fellesinnstillinger->Websøk4->websok4.tcl->Generelt->"Rediger visningsformater (webpostformat.par)"


Utseende på websøket:

Noen synes at valgene nederst på siden er i så liten skrift at de kan være vanskelige å se. Odd Arne viste til at det er meningen at disse ikke skal være så veldig synlige.

Det ble en diskusjon rundt menyvalgene øverst på siden. Noen mener at det er litt for mange valg og at noen valg med fordel først kunne blitt "synlige" for låneren først etter innlogging. Odd Arne sier at det er et poeng at menyen øverst skal være lik enten man er innlogget eller ikke. Dette er det litt ulike meninger om. Det ble snakket litt om begrepene som er valgt på menyvalgene. Noen synes at "låner" ikke er et godt begrep her og foreslår heller "min profil" eller "lånerinfo". Det ble også diskutert om "interesser" og "huskeliste" bør være egne valg slik de var tidligere. Nå ligger begge under "mer" sammen med historikk for at det ikke skal bli så mange valg. Odd Arne skal komme med forslag til ny(e) menyinndelinger i hovedmenyen, som så fagutvalget skal vurdere før det gjøres endringer.

Det er et ønske om at "innkjøpsforslag" blir mer synlig i websøket. Dette er mye brukt av lånere.

Det kom ønske om flere valg av lister for voksne. I dag finner vi for eksempel "mest utlånt for barn" og "mest utlånt". Hvis det er slik at "mest utlånt" viser til mest utlånt for voksne bør dette stå i teksten. (Etter å ha sjekket dette ble det klart at disse listene var avgrenset til bn=a, så nå blir standardtekstene endret til å reflektere dette).

Det kom spørsmål om hva valget "mitt søk" nederst under "velg lister" innebærer. Odd Arne informerte om at man her kan definere et eget skreddersydd søk som gir en egen "personlig" liste på forsiden.

Flere synes at utvalgsliste ikke er et godt begrep. Er det andre ord som er bedre? Plukkliste ble nevnt som et alternativ. Men det var ikke enighet om noe begrep og det blir derfor ikke noen endring foreløpig. Det ble nevnt at kurvsymbolet ved "husk denne" på postvisningen også bør gå igjen under menyen "utvalgsliste" til høyre for postvisningen. 

Skriftstørrelse generelt i websøket ble kommentert. Noen synes at denne varierer en del uten at det er logisk hva som blir stort og hva som er lite. Odd Arne oppfordrer fagutvalget til å være konkrete på hvilke tekster som har feil størrelse og gi tilbakemelding. Dessuten ble det enighet om å øke den generelle skriftstørrelsen i websøket et hakk.

Design bør bli mer likt i websøk og i samsøk. Odd Arne tenker seg et søkebilde i samsøk som er mer likt det nye websøket. Men her er det også avtaler med fylkesbibliotekene som må tas hensyn til. Det må diskuteres internt hva som eventuelt bør gjøres og når det skal prioriteres.4. NYTT SAFARISØK

Odd Arne informerte om det nye safarisøket som vil bli en integrert del av websøket hos de som har kjøpt det. (Safarisøk er et produkt som må kjøpes i tillegg og som ikke alle bibliotek har). 

Første nivå i det nye safarisøket vil bli presentert som tekst. (Safarisøket er ikke ment for barn som ikke kan lese). På neste nivå vises "tilfeldige"krydderbilder som representerer overskriftene. Disse vil erstatte de nåværende bildene ("barnetegningene") og vil bli presentert i markerte bokser. Det er bare krydderbilder for materiale som finnes i det aktuelle biblioteket som vil bli brukt som eksempler. (Det ble vurdert å bruke eksterne for å lage nye ikoner men man kom fram til at dette ville bli for statisk. Det må være mulig på en enkel måte å legge til nye ikoner etterhvert som behovet oppstår). De nåværende ikonene vil bli brukt som reservebilder på nivåer hvor det ikke blir funnet krydderbilde i søkeresultatet når forhåndsgenereringen gjøres.5. KOMMUNIKASJON MELLOM TK-KLIENTER. EVENTUELT FLERE TJENESTER


Det ble vist til den nye muligheten for kommunikasjon mellom TkSøk og TkUtlån. Fagutvalget ble spurt om det hadde forslag til flere tjenester her. For eksempel om det kan være aktuelt å kunne gå direkte fra en tittel i søk til katalog hvis man kommer over en post hvor noe må endres i katalogen. Dette er fagutvalget positive til uten at det kom helt konkrete innspill her.


6. VYER

Det ble liten tid til dette punktet. Roger orienterte kort om status for innhøstingsprotokollen OAI-PMH og søkeprotokollen SRU. OAI-PMH er et produkt som Bibliotek-Systemer selger. Foreløpig har det ikke vært stor etterspørsel. Flere lurer på om NB kommer til å kjøpe denne på vegne av bibliotekene. NB har signalisert at de ikke kommer til å gjøre det. Det er en sak mellom NB og bibliotekene. 

Referent: Veslemøy Grinde
Larvik 14.4.2011 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 26.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no