' Bibliofil arbeidsutvalg -Katalog-gruppa - referat

Til AU's hovedside

 

Referat fra møte i fagutvalget for katalog og innkjøp 26.04.2007

Tid: 26. april 2007 kl. 10:45 - 16:10
Sted: Bibliotek-Systemers lokaler, Larvik.
Tilstede:
Ragnild Eggen, Bodø bibliotek
Inger Moss, Bærum bibliotek
Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek
Anne Børnes, Deichmanske bibliotek
Arnhild Tveikra, Trondheim folkebibliotek
Lill Bjørvik, Bibliotek-Systemer As
Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As
Tom Are Pedersen, Bibliotek-Systemer As

Møteleder: Arnhild Tveikra
Referent: Tom Are Pedersen

Et forslag til saksliste var sendt ut på forhånd. Denne inkluderte saker som ble sendt til fagutvalget for diskusjon.

Saksliste

1. Orientering om UTF-8 fra Bibliotek-Systemer

Siden brukermøtet i 2006 har mesteparten av utviklingen av Bibliofil vært fokusert på omleggingen til UTF-8 internt i systemet. Dette har
ført til lite nyutvikling på andre områder. Konvertertingsprosessen ble ferdig i februar, og omleggingen har løst en del problemer, samtidig som andre problemer har blitt oppdaget og rettet underveis. Mange av de rapporterte problemene har vært nokså lokale og har kun blitt rapportert fra et enkelt bibliotek. Omleggingen har også ført til en del andre forandringer på databasenivå, basene kan nå vokse uten å møte en kunstig grense i overskuelig fremtid. De nye databasestrukturene er dog litt tyngre å jobbe med for serverene, så det er gjort en del optimalisering, særlig for søking og samsøket. Indeksering av eksternposter og vanlig base skjer også nå kun annenhver uke, med permanent base i oddetallsuker og ekstern base i partallsuker. En annen viktig forandring som ble implementert sammen med omleggingen
er mulighet for frasesøk på titler og emner.


Registrering av ulike tegn i Bibliofil.
Siden omleggingen til UTF-8 har ført til at den gamle diakrithåndteringen har utgått, har flere bibliotek ønsket en enkel
løsning for å legge inn tegn som ikke enkelt lar seg legge inn fra tastaturet. Jobben for å legge inn et kapittel om dette i
brukerhåndboken er påbegynt, men ikke ferdig enda. Bibliotek-Systemer er også i samarbeid med Det Flerspråklige Bibliotek for å få utviklet en god løsning for innlegging av disse tegnene ved hjelp av hurtigtaster analogt med de gamle diakrittegnene. Når denne jobben er fullført, vil løsningen bli tilgjengelig også for andre bibliotek.

Sortering av autoriteter.
Tidligere ble autoriteter sortert uten diakriter. Nå skjer sortertingen på det enkelte tegn. Bibliotek-Systemer vil se på løsninger for å få
endret dette, slik at sortering vil skje på forventet måte etter norske tegn.


2. Gjennomgang av forrige fagutvalgsmøte.
Fra tidligere har det vært en del ønsker om videreutvikling av etikettløsningene. Både Trondheim og Det Flerspråklige Bibliotek har den
siste tiden fått nye spesialløsninger innen etiketthåndtering, og en del av det arbeidet som er gjort der vil også bli implementert for andre
bibliotek som bruker standardløsningene for etiketter. Særlig gjelder dette ting som at biblioteket selv kan redigere innholdet på etikettene
på lik linje med brevmaler. DFB har også vært svært behjelpelige med håndteringen av spesialtegn og i arbeidet med å lage en
konverteringstabell for disse, da skriverene ikke støtter UTF-8.

En del bibliotek har også sendt innspill om Datamax-etikettene og velger å plaste over disse. Bibliotek-Systemer undersøker hvorvidt det er mulig å kjøpe ulaminerte versjoner av disse etikettene.

Et punkt på fjorårets møte var diakriter og spesialtegn på etiketter som ikke ble håndtert korrekt. Overgangen til UTF-8 har langt på vei rettet
opp i disse problemene.

Trunkering av avdelingskoder for utskrift av etiketter er fortsatt et ønske, slik at man kan velge avdeling "aaa" og få ut etiketter for både
"aaab" og "aaav". Problemet er at noen bibliotek har implementert en avdelingskode på tre tegn og også avdelinger som består av denne
avdelingskoden samt et tegn til (aaa, aaab og aaav er alle avdelinger). Bibliotek-Systemer vil se om det er mulig å bruke et eget
trunkeringstegn som "aaa?" for å generere kun de to siste i dette tilfellet.

Gjennomgående endringer av delfelt i databasen er noen Bibliotek-Systemer er skeptiske til siden det er store muligheter for
feil. Det er noe som blir konstant vurdert, og inntil videre anbefales det at biblioteket tar kontakt med Bibliotek-Systemer for å bestille
slike endringer dersom det er ønskelig. Intern oppretting i tag 245$h skal komme på plass.

Det var ønskelig at MARC-søk tilsvarende det i TkSøk skulle bli implementert i TkKatatlog. Dette er nå på plass, og er tilgjengelig via
Fil-menyen.

Det var også ønskelig med nedtrekksliste i 245$h. Dette er også på plass.

Dersom man har slettet siste eksemplar i eksemplarpåføringen, vil nye eksemplarer få et eksemplarnummer som er gjenbrukt. Dette er et problem som Bibliotek-Systemer må se på.

Utskrift av autoritetsregisteret er fortsatt et ønske. Bibliotek-Systemer vil se på mulighet for dette og etterspør hvordan det
er ønskelig at denne rapporten skal se ut.

Det er fortsatt ønskelig å flagge bestillingsposter i trefflisten. Det har også kommet et ønske om et eller flere ekstra felt i trefflisten i
søkebildet i TkKatalog, slik som reserveringer. Bibliotek-Systemer skal se på dette og vurdere mer info opp mot ytelse.

Krydderdata fra andre kilder. Dette ligger på Bibliotek-Systemer for øyeblikket, som har vært i dialog med Biblioteksentralen om bruk av deres data som en kilde for mer krydder. Grunnet frysen av utvikling har det ikke vært tid til å utvikle dette. Et problem med dagens kryddertjeneste er at den ikke kan brukes til ting som ikke har ISBN (slik som musikk eller film), og den kan heller ikke brukes på utenlandske bøker grunnet rettigheter.

Samisk språkkode
Heller ikke her har det skjedd mye nytt siden forrige møte. Spørsmålet er fortsatt hvordan "lap" skal konverteres, da det er forskjellige
ønsker på bibliotekene.

EAN og ISBN-13 i forskjellige registre.
Bibliotek-Systemer skal vurdere å legge inn EAN (025$a) i slik at det blir søkbart som ISBN for eksternposter dersom posten ikke har et ISBN allerede. ISBN-13 er også implementert i forslag og bestillings-registerene sammen med omleggingen til UTF-8.

Dynamiske hyllesignaturer er nå klare til testing, og Bibliotek-Systemer avventer resultater fra dette.

Bibliotek-Systemer vil også se på en mulig utfasing av registeret for Bestilte Eksemplarer og slå dette delvis sammen med
Eksemplarregisterene. Dette for å forenkle rutinene for å hente data noe. For brukerenes vil det ikke oppleves annerledes.

Fra i fjor var det ønskelig om å få tilgang til flere rapporter i innkjøpsmodulen. Bibliotek-Systemer vil se på disse. Det gjaldt særlig
rapporter for forslagskassen med fler valg for utskrift av forslagslister med ulike fordelinger.

Det var ønskelig å få direkte tilgang til feltene "bindnummer" og "bruk" i bildet for Bestilte eksemplarer. Ønsket ble brakt opp som fortsatt
aktuelt for å slippe å gå innom eksemplarpåføringsbildet for å endre disse hver gang.

Ønsket om å kunne reservere direkte fra Innkjøpsmodulen ble også rapportert som fortsatt aktuelt. Det er også fremmet et forslag om en
forandring i bestillingsrutinene slik at man kan bestille noen titler fra en leverandør istedenfor alle eller en, slik det er i dag.

Slankere bestillingsposter er også fortsatt ønskelig. Bibliotek-Systemer skal se på muligheten for å "vaske" poster som blir tatt inn for å lage
en bestillingspost fra eksterne kilder.

Det har blitt fremmet ønske om å endre på Budsjettregisteret. Dette vil ikke bli prioritert foreløpig.

Heller ikke forhåndsvisning av brev som går til skriver på lik linje med epost vil bli prioritert for nå.

FRBR:
Bibliotek-Systemer vil utvikle Bibliofil ID-nummer, planlagt for sommeren 2007. Denne funksjonen vil føre til en del FRBR-funksjonalitet
med MARC-poster i grunn. Mer info om dette vil komme etter hvert som prosjektet tar form.

Andre saker som ble behandlet i fjor gjaldt dynamiske delfeltbokser i katalogskjemat, et problem med kobling av autoriteter der feil autoritet
ble koblet og en mulighet for å laste opp filer direkte til server via katalogskjemaet (for eksempel for bilde- og brosjyrebaser) slik at det
oppstår en øyeblikkelig kobling mellom posten og filen. De to førstnevnte er rettet og på plass, mens dialogen fortsetter om det siste
nå som frysen er over.


Innkomne saker:
3. Hovedspråk
Bibliotek-Systemer ser på løsninger for å kunne skille på hovedspråk og andre språk. Det benyttes først den koden som står i 008/35-37, dersom denne ikke er entydig ses det på 041$a. Problemet oppstår fordi det i dag kun er mulig å avgrense, ikke fordele på språk.
Spørsmålet om hovedspråk kommer kun opp når det er snakk om statistikk, da en dvd med fem språk vil i dag telle fem ganger i statistikken.
Dersom man definerer et hovedspråk for tittelen, vil statistikken bli mer korrekt. Hovedspråk er også forholdsvis usikkert, og vil derfor ikke
bli søkbart.

4. Registrering av flere språk i én katalogpost.
Registrering av flere språk i katalogpostene vil føre til at autoritetsregisteret vokser, da en del parallelle autoriteter vil bli lagt inn. Det vil imidlertid bli lagt inn mulighet for filtrering i autoritetsbildet slik at man kan velge å bare se autoriteter på et enkelt språk. Delfelt $9 vil bli lagt inn i alle tagger, som vil føre til at de taggene som ikke er repeterbare i dag, vil bli repeterbare dersom de har forskjellig språkkode i $9.
I forhold til andre systemer og Samkatalogen må Bibliotek-Systemer gi innspill til Katalogkomiteen vedrørende MARC 21 om hvordan denne
informasjonen skal representeres i MARC21. Bibliofil-bibliotek vil imidlertid benytte seg av eget format seg imellom da dette er langt enklere.

5. Indeksering og søk i språkkoder.
Det kom inn en sak meldt av Arendal bibliotek. Det var ønskelig å skille på 041$a og 041$b i søking. Bibliotek-Systemer skal se på muligheten for å skille disse ved å kunne benytte både prefikssøk og kvalifikatorer slik at man kan søke sp=aaa/SU for 041$b og sp=aaa/SP for 041$a. Fagutvalget for Søk har også behandlet denne saken, Bibliotek-Systemer behandler forslag fra begge utvalgene.

6. Plasseringskoder - Meldt av Moss bibliotek.
Det var ønskelig at hver enkelt bruker kunne ha sine egne plasseringskoder. Dette er mulig per i dag, men man gå ut i skallet for
å gjøre det. Dersom man legger en plasseringskodefil på /home/brukernavn/plass.kd vil denne bli lest inn istedenfor den vanlige
plasseringskodefilen. Dette betyr imidlertid at man ikke har tilgang til de globale plasseringskodene.

7. Kobling av bok og film, meldt av Inger Moss, Bærum bibliotek.
Det anbefaler ikke å gjennomføre endringer for å legge til flere slike felt per i dag for å få FRBR-funksjonalitet; Bibliotek-Systemer ser
heller at dette knyttes opp mot Bibliofil ID-nummer når dette er på plass.

8. Saker meldt av Kristin Flo.
Det ønskes mulighet for endring av Avdeling og Kategori under Bestilte Eksemplarer uten at status bestilt blir endret. Det ønskes også en
mulighet for å påføre enkeltbeløp i budsjettet uten å måtte opprette en fiktiv bestillingspost. Bibliotek-Systemer skal se på om disse lar seg
gjennomføre enkelt.

Det ble også ytret et ønske om å unngå å klikke lagre to ganger ved generering av bestillingspost fra en ekstern post slik det er i dag
(Hente post, lagre som bestillingspost i katalogskjemaet, gå inn i innkjøpsdelen og lagre bestillingspost her.) Bibliotek-Systemer skal se
om det er mulig å endre denne rutinen noe, gjerne sammen med vasking av bestillingsposter som nevnt over.

9. Eventuelt
Det ble informert om de nye etikettløsningen som Det Flerspråklige Bibliotek og Trondheim Folkebibliotek har tatt i bruk. En del av det som
er nytt her vil også bli implementert for andre bibliotek.
En rask gjennomgang av de utestående utviklingsønskene i Bugzilla ble det også tid til. En del av ønskene går igjen eller har blitt tatt opp
tidligere, og Bibliotek-Systemer skal få prioritert disse.
En nokså alvorlig feil som oppstår dersom man sletter den sist opprettede autoriteten har også blitt oppdaget. Bibliotek-Systemer vil
prioritere retting av denne feilen.
Tilbake til katalog-og-søkegruppa

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 14.06.2010 av arbutvalg@bibsyst.no