' Bibliofil arbeidsutvalg -Katalog-gruppa - referat

Til AU's hovedside

 

Referat fra møte i fagutvalget for katalog og innkjøp 22. april 2008

Referat fra møte i fagutvalget for Katalog og Innkjøp 22.04.2008
Sted: Bibliotek-Systemer Larvik, kl 10:00 - 13:20.

Til stede:
Inger Moss (møteleder), Bærum bibliotek
Anne Børnes, Deichmanske bibliotek
Kirsti Opstad, Sandefjord bibliotek
Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek

Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer As
Tom Are Pedersen, Bibliotek-Systemer As
Vidar Ringstrøm (ref), Bibliotek-Systemer As


I. Gjennomgang av referat fra fjorårets møte
(www.arbeidsutvalget.no/katalog/referat26.04.2007.html).

1. UTF-8. Overgangen til nytt tegnsett internt i systemet gikk overveiende problemfritt.

En løsning for innlegging av ulike tegn som ikke enkelt er tilgjengelig på tastaturet, er på plass. Se innstillingene for Katalog/Innkjøp, under fanekortet «Katalog/Søk» og valget «Fortløpende endre følgende tegnkoder».

Visning av enkelttegn avhenger av om tegnet er tilgjengelig i fonten man bruker. Generelt kan man si at webvisning (dvs Websøk) oftest vil være riktig siden nettleserens fonter gjerne har flere tilgjengelige tegn enn tk.

Sortering av autoriteter gjøres nå etter norske tegn.


2. Saker fra forrige fagutvalgsmøte (25/5/2006:
(www.arbeidsutvalget.no/katalog/referat2504.06.html). Listen under inneholder det det var kommentarer til.

Redigering av strekkodeetiketter. Avventer installasjon av ny utskriftsløsning (CUPS) som vil bli installert på alle maskiner ved teknisk service i løpet av 2008.

Datamax og plasting av etiketter. BS skulle finne ut om det var mulig å skaffe ulaminerte etiketter. Ulaminerte etiketter er dessverre ikke
et alternativ, Datamax brenner inn tekst og er avhengig av spesielle laminerte etiketter!

Det finnes forøvrig en mulighet til å skrive ut enkelte etiketter til Datamax vha høyreklikk i Eksemplarpåføring (og la standard utskrift
gå til laser-printer). Se innstillingen «Mulighet for direkte utskrift av etiketter».

Problemer med diakriter og spesialtegn er til en stor del løst ved overgangen til UTF-8.

Trunkering av avdelingskoder ved 3 og 4-tegns avdelingskoder. «Problemet er at noen bibliotek har implementert en avdelingskode på tre tegn og også avdelinger som består av denne avdelingskoden samt et tegn til (aaa, aaab og aaav er alle avdelinger).» Utvalget gikk inn for at det _ikke_ skal være mulig å bruke 3 og 4-tegns avdelingskode på denne måten. Bibliotek som bruker 3 og 4 tegns avdelingskoder bør flytte bestand med 3-tegns avdelingskoder til 4-tegns.

Gjennomgående endringer av delfelt. BS prioriterer ikke dette p.t.

Gjenbruk av eksemplarnummer. Løsning hvor systemet holder orden på hva som er slettet av eksemplarnummer er til test i siste versjon av
tkkat (ikke eksportert til alle ennå). (Vær obs på muligheten til selv å bestemme eksemplarnummer vha innstillingen «Gjenbruk av gamle
eksemplarnummer».)

Utskrift av autoritetsregister. Basis-versjon hart vært på plass en stund. Har problemer med diakriter, bør vurdere html-utskrift (for å få
tilgang til fonter med flere tegn) i tillegg til tekstversjon.

Krydderdata fra andre kilder. Avhengig av Bibliofil-id (som er under utvikling p.t.). Antagelig klart til neste år.

EAN og ISBN-13 i forskjellige registre. Stort sett ok, men mangler for externregistret (Tom Are tar saken og skriver om externind.prg).

Dynamiske hyllesignaturer. Ligger p.t. hos Tom Are, som skal legge inn mulighet for å kjøre en funksjon fra tkkat. Funksjonen ville da
sørge for at endringene de hadde gjort via webinterfacet ble tatt i bruk.

Utfasing av bestillingsregistreret. Ikke gjort ennå.

Flere rapporter i innkjøpsmodulen. Ikke sett på ennå.

Direkte tilgang til «bindnummer» og «bruk» i «Bestilte eksemplarer». Dette er viktig og vil bli prioritert av BS. (Avhenging av utfasing av bestillingsregistret??)

Reservering direkte fra Innkjøp? Tom Are undersøker om reserveringsdialogen kan startes fra katalog.

Mulighet for å velge ikke bare alle eller en (som nå), men å kunne markere et utvalg av en liste ved bestilling til leverandør. Dette forutsetter en omskriving av programmet som BS ikke har funnet noen god løsning på ennå.

Slankere bestillingsposter (filtrering av tagger ved henting/kopiering av katalogposter til bestilling). Gruppa kom til at dette ikke lenger var nødvendig, siden man nå lett kan skille ut bestillingsposter på farge.

Endring av Budsjettregistret? Budsjettet rulleres i dag ved årsskifte, det hadde vært ønskelig å kunne ta vare på tidligere års budsjett
(som i Periodikamodulen). Vil ikke bli prioritert av BS.

Forhåndsvisning av bestillingsbrev til printer på lik linje med epost. BS vil se på dette når CUPS er installert, det bør være mulig
å få til noe med visning av postscript-filer.

FRBR? Avhenger av Bibliofil-ID, som BS holder på med p.t.

Opplasting av filer til server via katalogskjema. Lagt inn som BUG 9710: http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=9170


3. Hovedspråk. Løsning diskutert internt hos BS, men ennå ikke på plass.
Se forøvrig referat fra møtet i Fagutvalget for Søk, 28/04/2008.


4. Registrering av tagger på flere språk i en katalogpost.


5. Indeksering og søk i undertekster.
Løsningen er klar. Undertekst legges i *041$b og er søkbar med kvalifikator SX i tillegg til SP, f.eks: «SP=nor/SX».


6. Plasseringskoder på brukernivå. Har alltid vært mulig, men må gjøres i skallet/Unixterm.


7. Kobling av bok og film. Avventer FRBR (og Bibliofil-ID).


8. Endring av Avdeling og Kategori under Bestilte Eksemplarer uten at status blir endret, samt mulighet til å påføre enkeltbeløp i
budsjettet uten å opprette fiktive bestillinger. Ikke prioritert av BS og ikke gjort noe med ennå.

Unngå å klikke 2 ganger ved generering av bestillingspost fra ekstern post? Dessverre, det må være sånn!II. Innkomne saker.
A. Fra Kirsti Opstad" <kirsti@sandefjord.folkebibl.no
Ett ønske for eksemplarpåføringsvinduet: I bestillingsdelen får man beskjed dersom dokumentet er reservert. Kunne vi få dette inn som et felt i eksemplarpåføringa også? Det hender at eksemplarer til påføring ikke ligger i bestillingsdelen. Og det hender at vi ikke er like flinke til å finne dokumenter som blir reservert ved spesielle statuser.
Lagt inn som ønske i Bugzilla: http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=6838

BS vil legge inn en melding om reservering på egnet sted i eksemplarpåføringsvinduet.


B. Fra Kirsti Opstad" <kirsti@sandefjord.folkebibl.no
Innkjøpsmodulen bør harmoniseres mer med katalogdelen, feks manøvrering i søkevinduene: katalogsøk og innkjøp.

Kommentar fra Ola Kogstad:
Husk at innkjøp og katalog brukes forskjellig i bibliotekene. I noen bibliotek er det et ganske skarpt skille mellom bestilling og
katalogisering, mens det i andre er de samme folkene som ivaretar begge funksjoner. Ha dette i mente når dere utformer de konkrete ønskene.

Eksempler på mangler i innkjøp er at piltaster ikke virker i bestillingsvinduet. Søkefokus bør være på tittel snarere enn forfatter. Leverandører sorteres på kode og ikke navn, ønsker sorteringsmulighet på kolonner (som også ønskes for trefflisten i katalog).

Kommentar fra Kirsti etter møtet:
«Ved mottak av eksemplarer kommer man tilbake til innkjøp - og der står tittelnummeret igjen. Veldig fint om man kom tilbake til blankt skjema.»


C. Fra Anders Haukaas / Sandefjordskolene
Har dere diskutert om 090c skal være fylt ut når man henter inn poster fra dugnad?
Nå er 090c blank. Er fullstendig klar over at det er mye feil på dugnadspostene. Men det som er problemet er at de som bruker 090c, glemmer å skrive noe i det feltet hvis det er tomt. Jeg tror dette kan gjelde små bibliotek (skolebibliotek) der folk ikke er så erfarne i katalogisering.
En god del bibliotek bruker kategorisering (090a). Har dere vurdert om 090a bør autoriseres slik at det er lettere å holde styr på de
kategoriene man har?

*090 inneholder lokale felter og utvalget mener fortsatt at disse ikke skal tas med i dugnadsbasen. Autorisering av *090$a er fullt
mulig og opp til det enkelte bibliotek, ta kontakt med BS hvis man ønsker hjelp til dette.

D. Fra Anne Børnes <anneb@deichman.no>
Evt overgang til Marc21 som utvekslingsformat for katalogposter. Den norske katalogkomite jobber med den saken og systemleverandørgruppa er sterkt involvert. Det er viktig å få Biblioteksystemers syn på saken kjent for kataloggruppa og
hva det ev. måtte innebære for dem som katalogiserer. Hvis f.eks. Biblioteksentralen skal utveksle poster i Marc21 med sine
abonnenter, vil da mye informasjon gå tapt? Folkebibliotekene vil jo være interessert i best mulig funksjonalitet og gjenfinningsmuligheter.


Ola Kogstad orienterte om Marc21 og BS syn på saken. BS' holdning er at vi vil støtte marc21 som konverteringsformat, forutsatt at NB
utarbeider den lovede konverteringstjenesten. Det vil ikke være aktuelt å gå over til marc21 som registreringsformat, tapet av informasjon i forhold til behovet hos våre kunder vil være for stort.III. Eventuelt

1. Registring av $-tegn
i katalogposter.
Det er tre tegn som ikke kan brukes fritt i en katalogpost. $-tegnet betegner delfelt, ^ er slutt på katalogpost og * betegner marctagg.
Dvs at man ikke kan bruke $ inne i et delfelt. Man må skrive ordet «dollar» eller evt finne fram til tegnet ﹩ (U+FE69 SMALL DOLLAR
SIGN).


2. Sortering av trefflister i ekstern base.
Vi har dette liggende i BUG 3253 (http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=3253) og det er løst i siste versjon av katalog (ikke sendt ut ennå).
Tilbake til katalog-og-søkegruppa

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert  14.06.2010 av arbutvalg@bibsyst.no