'

Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG KATALOG, 14. APRIL 2011


REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP 14. APRIL 2011 

Til stede: 
Anne Børnes, leder (Deichmanske bibliotek) 
Kristin Novang Pedersen (Moss bibliotek) 
Nina Karlsen (Bergen off. bibliotek) 

Fra Bibliotek-Systemer: 
Ola Thori Kogstad 
Sveinung Monsen 
Veslemøy Grinde (ref.) 

Forfall: 
Norunn Skretting (Hå folkebibliotek) 
Hilde M. Lorentzen (Vadsø bibliotek) 1. GJENNOMGANG AV SAKER FRA FORRIGE MØTE I FAGUTVALGET 

Vi gikk gjennom referatet fra forrige møte. Følgende saker ble spesielt kommentert: 

Registreringsmal for dataspill. Vidar er i gang med å utvikle en mal. Denne er ikke klar ennå, se status på:
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=13731

Ønske om at valg av emnetag ved oppslag på 082 i katalogmaler lokalt skal kunne knyttes andre felter enn 650, for eksempel 600. Dette er noe som er laget for systematiske kataloger hvor alt skal ligge i 650. Dette har det ikke blitt gjort noe med. 

Nedtrekksmenyer for notefelt. Det kom et ønske om å få en nedtrekksliste hvor man kan velge mellom noen standardiserte ofte brukte formuleringer i biblioteket. Altså litt som et autoritetsregister uten at det er det. Dette har foreløpig ikke blitt prioritert. 

Flytting av geografiske emneord fra 650 til 651. Dette ble innført av Biblioteksentralen i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Men fortsatt ligger disse emneordene i samme register. Ola orienterte om at det ble gjort et "konservativt valg" hvor bare emneord knyttet til deweynr. 914-929 ble flyttet til 651. Flere geografiske emneord ligger derfor fortsatt i 650. På sikt bør de skilles i egne registre. Det har vært lite tilbakemeldinger fra kundene på endringen. Det har vært tilfeller hvor 651 ikke har blitt vist i websøk og tksøk, men det ble presisert at dette kan redigeres lokalt. Bibliotek-Systemer har nylig sendt en oppdatert versjon av default visningsformat i websøket til alle. Denne har visning av 651:

Geografisk emneord: 651??$a()$q-$z-$x:$0()$7

Men det presiseres at hvis biblioteket tidligere har endret visningsformatet lokalt så vil ikke oppdateringen over tas hensyn til. Bibliotek-Systemer endrer ikke lokale tilpasninger. Da må biblioteket selv gå inn og gjøre endringen.

(Vi kom også inn på flere saker under gjennomgangen - men de er for ordens skyld referert under sine "respektive" punkter senere i referatet).2. STATUS FOR NYTT KATALOGKRYDDER OG BIBLIOFIL-ID. HVORDAN BLIR KATALOGMODULEN PÅVIRKET? FRBR? 

Ola orienterte om status for Bibliofil-ID og nytt system for krydder. Bibliofil-ID identifiserer unike verk på tvers av bibliotekene. Bibliofil-ID ligger i felt 015 på posten og blir påført om natten. Hvis man for eksempel skulle komme til å "glemme" å slette dette ved kopiering av eksisterende post som grunnlag for ny post vil dette bli oppdaget av systemet ved nattlig kjøring. 

Over 90 % av postene vil automatisk få Bibliofil-ID og dermed muligheten til å krydres. Det som kreves er at tittel, utgiverår, utgiversted og fysisk form er angitt på dokumentet. Spesielt mangler sted og år på en del dokumenter, ofte på filmer (DVD). Det kom et ønske om muligheter for å få ut en oversikt over lokale poster som mangler disse opplysningene slik at disse kan rettes på lokalt av de bibliotek som ønsker det. Hvis et bibliotek har mangelfulle poster kan ikke disse knyttes til poster andre steder. 

Akkurat nå er det fokus på krydder og å legge på Bibliofil-ID i 015. Men på sikt åpner Bibliofil-ID for flere muligheter. 

Bibliofil-ID gjør at man får muligheten til å knytte sammen ulike verk på tvers av bibliotekene. Lenkingen som i dag gjøres på tittelnummer (f.eks. mellom enkeltbind i serier) gjelder bare lokalt. Ved hjelp av Bibliofil-ID kan lenking som gjøres av ett bibliotek også benyttes av alle de andre. Sluttbruker er f.eks. interessert i rekkefølgen på en serie - utgaven er ikke interessant. Nå åpnes det for å knytte sammen ulike utgaver av samme verk. Hvis en låner reserverer en serie i rekkefølge og systemet ser at det biblioteket man bestiller fra mangler et bind i serien kan man tenke seg at det manglende bindet foreslås lånt fra andre bibliotek. Men Ola presiserte at dette eventuelt ligger langt fram i tid. I første omgang vil ny reserveringshåndtering basert på Bibliofil-ID basere seg på titler det enkelte bibliotek har. Om Bibliotek-Systemer i det hele tatt vil legge opp til "automatisk" innlån slik som beskrevet over er uansett noe som må tas stilling til på et senere tidspunkt.

Å knytte relasjoner mellom verk vil i noen grad være automatisk og i noen grad være avhengig av bidrag fra bibliotekene. Systemet trenger hjelp av bibliotekarene til å si noe om hvilke verk som har relasjon til hverandre og hvilken relasjon dette er. Dette vil bli en stor jobb. Men det blir samme prinsipp som for krydder - det som gjøres av ett bibliotek også vil bli tilgjengelig for alle de andre. Man kan unngå dobbeltarbeid - og gi brukeren bedre tjenester. 

I katalogmodulen kan man tenke seg at det vil fungere slik at man ved lagring av en post får en beskjed som "du har ... i basen, skal disse knyttes sammen i en relasjon...". Det må lages gode løsninger i katalogmodulen slik at det blir attraktivt for bibliotekene å være med. Det er et vesentlig poeng at nytten for bibliotekene må være så stor at de ønsker å bidra i dugnaden.

Det ble stilt spørsmål om tidsperspektivet. Nytt kryddersystem kommer først og vil bli satt i gang i løpet av året. Krydringen er nå over i en mer permanent testfase - og alt som krydres nå vil bli liggende. 

FRBR-visning vil si at treffene grupperer verk på nivå, hvor alle utgavene og manifestasjonene av et verk vises samlet. (For eksempel vil man kunne få en samlet visning av et verk som "Harry Potter og de vises stein" - på forskjellige språk, filmatisert, forkortet utg. m.m.).


3. BIBLIOTEKSØK 

Det kom spørsmål om hva som skjer med Nasjonalbibliotekets Biblioteksøk og hvordan de vil gjøre det i forhold til deduplisering av poster, emneord m.m. Nasjonalbiblioteket vil ha et innlegg på om Biblioteksøk på årets brukermøte og vi oppfordres til å stille spørsmål der. 


4. NETTRESSURSER OG DIGITALE MEDIER - ERFARINGER OG UTFORDRINGER 

Ved å bruke felt 856 $q vil ebøker vises med eget ikon i websøket. Utvalget vil teste ut dette. Her har man muligheten til å gjøre eksisterende nettressurser tilgjengelig og søkbare i egen katalog. 


5. KOMMUNIKASJON MELLOM TK-KLIENTER 

Det er i dag innført kommunikasjon mellom TkUtlån og TkSøk. Det var enighet i utvalget om at kommunikasjon med TkKatalog også ønskes. 

Kommunikasjon mellom TkSøk og TkKatalog. Hvis man for eksempel søker opp noe i TkSøk som trenger å endres så er det ønskelig at man kan "dra med seg" posten over i TkKatalog (som da åpnes hvis den ikke er åpen - for de som har tilgang til katalog selvfølgelig). Dette ble sett på som positivt - også fordi flere foretrekker søkemulighetene i TkSøk. (Tilgang til Marc-Søk fra katalog ble nevnt som et ønske. Her minner vi om at «Marc-Søk» allerede finnes i TkKatalog under Fil-menyen!). 

Kommunikasjon mellom TkKatalog og TkUtlån. Det kan tenkes at noen kan se nytten av å raskt kunne slette noe når man er i TkUtlån. Her ble det oppfordret til å forhøre seg med andre på biblioteket om eventuelle andre behov. 


6. VIDEREUTVIKLING AV UTSKRIFTSHÅNDTERING 

Det er et mål å få en mer standardisert og mer fleksibel produksjon av etiketter. 

Det kom et ønske om at produksjon av erstatningsetiketter blir enklere. 

UTF8 gjør det mulig å benytte tegn fra f.eks. andre språk, som persisk. Det er et ønske om å kunne få dette på etiketten. Men det er manglende støtte for UTF8 på mange skrivere i dag, spesielt etikettskrivere. 


7. VIDEREUTVIKLING AV INNKJØPSMODULEN 

Ola orienterte kort om innkjøpsmodulen. Historisk sett er den frikoblet fra katalog. En omskriving må til for at innkjøpsmodulen skal bli en mer organisk del av katalog. Det er usikkert når dette vil skje. Alle idéer og forslag til endringer ligger/legges i: 

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12226

Informasjon om at noe er i bestilling, mottatt osv. ligger i et annet register enn eksemplarregisteret. Ved en revisjon bør man rydde opp i dette - dvs gå fra to til ett register. 

Det kom innspill på at det er tungvint å skrive ut. Noen ønsker seg et ikon for utskrift ved ikonet for forslagskassa. 

Det viser seg at bibliotek bruker innkjøpsmodulen på litt ulike måter. Noen synes det er tungvint og tidkrevende å bruke mottaksfunksjonen og lar heller dokumentet stå som "bestilt" fram til det blir katalogisert. Man vil da få problemer i forhold til kjøring av purring - men dette har liten betydning for bibliotek som uansett ikke kjører purring. Det skaper allikevel en inkonsistens i systemet når det ikke blir brukt riktig. 

Ved en revisjon av innkjøp bør man sørge for at bestilling knyttes til eksemplarregisteret. Klargjøring i katalog bør føre til at eksemplaret implisitt blir mottatt. 

BIBBI-poster som "detter" inn i systemet automatisk ved bestilling bør likebehandles med bestillinger lagt inn lokalt. 

Ved en revisjon bør det tilstrebes en forenkling av innkjøp. Det bør ses på hvordan bibliotekene faktisk driver innkjøp. 


8. UTLÅN AV EBØKER - STATUS 

Ola orienterte om status for utlån av ebøker. Foreløpig har man ikke landet på noen løsning for utlån av ebøker i bibliotek. Holdningen til Bibliotek-Systemer i denne saken er at de ønsker metadata om ebøker inn i bibliotekets egen katalog og de ønsker at eboklån skal statistikkføres i biblioteksystemet. Ola vil si mer om dette på brukermøtet. 


9. EVENTUELT 

Bruk av felt 240 (standardtittel/originaltittel). Det kom fram at flere bibliotek endrer originaltittel fra 240 til 740 under katalogisering fordi de mente at visningen av originaltittelen (i ISBD) blir feil ved bruk at 240. (Dette har vi sjekket ut. Hvis man f.eks. søker i Haugesund på tittel "Sommeren uten menn" er originaltittel lagt på riktig felt, *24014$aThe summer without men. Den vises da helt greit i websøket og i TkSøk. Riktignok mangler forteksten "originaltittel:" i ISBD-visningen i websøket, men den ligger der i den første visningen som publikum ser. Det er viktig å fylle ut indikator 1 riktig, hvor 0=standardtittel og 1=originaltittel, men dette ligger riktig i BIBBI-postene. Visning kan redigeres lokalt på det enkelte bibliotek - noe som kan være årsaken til manglende visning av enkelte felt hos noen bibliotek). 

Søk på originalspråk. Det kom ønske fra Nina om å kunne søke på et dokuments originalspråk, som ligger i felt 041$h. 
(Ola kommenterer at dette er interessant å forfølge videre, men at fagutvalg for søk da bør på banen. I dag har vi indeksering av språk i 041$a som gir treff av typen sp=xxx/sp, og 041$b som gir treff av typen sp=xxx/sx. Vi kan f.eks tenke oss originalspråk indeksert tilsvarende, f.eks. som sp=xxx/so.)

Barnebøker (eller andre bøker) uten tekst. Det kom et ønske om en egen kode for disse for å kunne søke de opp slik man kan med bøker med versaler. (Jfr. "kaninbøkene" av Lena Andersson som er bøker uten tekst). Nina skal ta opp dette med Biblioteksentralen direkte.

520-feltet i BIBBI-postene. Flere bibliotek fjerner disse lokalt. De synes det er uryddig å ha denne informasjonen som en del av posten når den ligger på katalogkrydderet. Det kom spørsmål om det er mulig at det som ligger på 520 kommer på plassen for krydder hvis det ikke er krydder på posten? Dette er kanskje spesielt aktuelt med innføring av Bibliofil-ID og krydring av flere dokumenttyper. Ola presiserer at dette egentlig dreier seg om to saker. Den ene er om vi i websøk kan vise tag 520 som krydder der hvor krydder ikke finnes fra før. Dette skal Bibliotek-Systemer se på. Den andre er å ta opp tråden med Biblioteksentralen i forhold til å la Biblioteksentralen bidra med krydder. Det skal tas opp igjen når Bibliofil-ID er på plass.Veslemøy Grinde, referentTilbake til katalog-og-søkegruppa

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert  28.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no