'

Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG KATALOG, 2. JUNI 2010

Til stede: 
Anne Børnes - leder (Deichmanske bibliotek)
Hilde M. Lorentzen (Vadsø bibliotek)
Kristin Novang Pedersen (Moss bibliotek)
Nina Karlsen (Bergen off. bibliotek)

Forfall: Norunn Skretting (Hå folkebibliotek)

I tillegg møtte forrige leder Inger Moss (Bærum folkebibliotek)

Fra Bibliotek-Systemer As.:
Ola Thori Kogstad
Vidar Ringstrøm (ref.)

Ola orienterte om fagutvalg og Bibliofil. 


1. GJENNOMGANG AV SAKER FRA FORRIGE FAGUTVALGSMØTE

- DYNAMISKE HYLLESIGNATUR - BOKENS PLASSERING. OK. 

Bibliotek-Systemer orienterte om begrepene. Moss er i ferd med å ta i bruk webgrensesnittet for Bokens plassering.


- OPPDATERING AV INNKJØPSMODULEN?

På vent (status LATER). Når det skal gjøres noe vil en større omskriving/designendring være nødvendig. Blir ikke prioritert med det første, det er ingen alvorlige feil og modulen fungerer.


Nye ideer/forslag til endringer legges inn i:
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12226

Kristin: Kan man bruke eksternposter i Forslagskassen? Nei det går ikke, forslagskassen bruker ikke marcformat.

Forslag fra lånerere i MappaMi går som epost, kunne de kommet rett inn i Forslag? Notert som ønske i Bug #12226.


Inger: Hva med justering av budsjett uten å bruke fiktive bestillinger
( http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12226#c5)

Ola: det er ikke mulig, budsjettet baserer seg på en sum regnet ut av bestillinger/mottak. Man må altså legge inn fiktive bestillinger hvis budsjettet skal justeres.


Når man søker opp bestillingsposter via katalogsøkebildet, får man tilgang til eksemplarregisteret for den posten søket gjelder. Hvis man deretter søker opp andre bestillingsposter når man står på fanekort "bestilling" henger eksemplardataene igjen fra det opprinnelige søket. Dette er en feilkilde.


Problemet er ikke enkelt å løse. (Ligger også i BUG #12226.)

- UTSEENDE PÅ STREKKODER I PERIODIKAMODULEN.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12229
Ikke gjort noe med.

- VISNING AV SPRÅK I WEB. OK.

- SØKING PÅ AVISER, DVS REGISTRERING AV AVISER. OK.

- NETTRESSURSER SOM DOKUMENTTYPE. Se eget punkt.

- GEOGRAFISKE EMNEORD FLYTTES FRA 650 TIL 651. OK, stort sett. Punkt 6 gjenstår:


6) Når vi har høstet erfaring med flytting av autoriteter fra 650 til 651, vurderer vi sletting av de samme autoritetene i 650. 

Vurderes fortsatt (650 og 651 bruker samme autoritetsregister foreløpig) ...
Ikke endret i gamle BIBBI-poster. 

Bibliotek-Systemer vil gjerne ha tilbakemelding om erfaringer med flyttingen!


- RAPPORT OVER BØKER SOM HAR FÅTT EKSAKT UTLÅNSTID.

Det finnes flere måter å få oversikt over materiale med eksakt lånetid. Statistikkrapporten "Eksemplarer med spesiell status" har et eget valg for dette. Se forøvrig
http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tksok/endrestrek.html#AEN5059


Flere lurte på om det gikk an å vise lånetid i websøk? Det gjør det. I innstillinger for websøk, fanekort Skrift/visning, velg Format på bestandsvisning. Høyre museknapp i den øverste listeboksen, velg Legg til
ny kolonne, velg type Lånetid.


- FUNKSJONSBETEGELSE I *700$E ER SØKBAR MED KVALIFIKATOR /FB. Ok.

- NYE KODER I 019$B.
Det er innført nye koder for mp3filer og dataspill.
Se eget punkt.

- REDIGERBAR NEDTREKKSLISTE I 300$b (illustrasjonsmateriale). OK.

- ENDRING AV RUTINER FOR UTSKRIFT FOR Å FORHINDRE AT STREKKODER FOR ALLE
AVDELINGER BLE SKREVET. OK. 


- BIBLIOTEKETS NAVN PÅ MIDLERTIDIGE STREKKODER. Dette vil det ikke bli gjort noe med.


- DEN NEDTREKKBARE FORLAGSLISTEN LAR SEG IKKE REDIGERE KORREKT. Man kan
ikke få inn forlag alfbetisk, http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12241
Fortsatt aktuell, Ola sjekker

- KULTURFOND. Ved endring av eksemplarer bør det være mulig å endre boksen
Kulturfond på flere eksemplarer samtidig, tilsvarende det som er mulig
med andre felt.

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12243
Ola sjekker.2. NETTRESSURSER

Biblioteksentralen har foreslått nye koder for nedlastbare filer i *019$b.

BS forslag:

> Koder i 019 $b for elektroniske filer:
> n nedlastbar fil (brukes ikke alene)
> (e-bøker) 
> na PDF 
> nb EPUB
> nk WMA (Windows media audio)
> ns WMV (Windows media video)
>
> Eks: di,nk nedlastbar lydbok, WMA
> dg,nk nedlastbar musikk, WMA (film)Bibliotek-Systemer svarte:

> Vi ser at våre bibliotek er godt i gang med å bruke koden dz for mp3. Det vil være en jobb for oss å konvertere dz til nk for alle bibliotekene, men ikke større jobb enn at det vil gå greit med databasene, og relativt greit med parameterfiler.

> Det som gjør at vi mener første alternativ alikevel er det beste, altså å videreføre dz for mp3, er at vi ikke greier å fange opp og konvertere all bruk av denne koden med automatiske jobber.

> I alle våre biblioteks Websøk er det en funksjon hvor man kan lage bestandige lenker til søk i basen. Dette er lenker som vi garanterer alltid vil virke, også i framtidige versjoner av Websøk. Dette er lenker som inneholder søkeuttrykk i form av ccl-kommandoer.

> Hvis vi nå endrer dz til nk for mp3, vil det gjøre alle bestandige lenker som inneholder søking på mp3, ugyldige. Dette er uheldig. Fordi dette er lenker som ligger på nettside vi ikke har kontroll med, er det umulig for oss å si hvor stort dette problemet er.

> Vi ser det ikke som noen vesentlig ulempe å bruke dz videre for mp3. Greit nok ligger den ikke ikke som en n-kode, og sånn sett er det litt uryddig. Vi tror imidlertid bibliotekene greit kan leve med det.


Nye koder sendt ut i versjon 1.7.7 (09.06.2010) av katalogprogrammet. (I
testing når referatet ble skrevet).


3. VISNING AV E-BOK I WEBSØK.

Bjørnar Skjesol (Nord-Trøndelag fylkesbibliotek) utfordret Bibliotek-Systemer på visning av e-bøker/nettressurser i de regionale samsøkene. Idag er det omstendelig å komme fram til visning av selve
dokumentet.


For å kunne identifisere e-bøker på en enkel måte har Bibliotek-Systemer kommet fram til at det enkleste ville være om alle e-bøker ble registrert på samme måte i tag 856 delfelt q.

Ved å skrive "e-bok" i 856$q vil man kunne vite eksakt at denne nettadressen peker på en e-bok.

Eks: *856$qe-bok$uhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008121000131$zE-boka

Møtet diskuterte om *856$q var egnet, og fant at det var den!

Bibliotek-Systemer vil legge inn spesialvisning i websøket for poster med *856$qe-bok.4. REGISTRERINGSMAL FOR DATASPILL.

> E-post fra Bodil Kleven/Trondheim, 4.11.:
> Her på Trondheim folkebibliotek har vi begynt å registrere dataspill, og i den forbindelse har vi bruk for en egen registreringsmal for disse. Nå som Biblioteksentralen har angitt en detaljert katalogiseringspraksis for dataspill, se http://www.bibsent.no/bibbi/katalogisering_spill.aspx, lurer vi på om kanskje Biblioteksystemer kunne lage en slik standardmal for dataspill?

Se http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=13731

Det er spørsmålet i kommentar #8 som det er nødvendig å avklare før den sendes ut!5. HENVISNINGER I TKSØK.

Fra Inger Moss. Bærum:

> Flerleddede henvisninger vises ikke i søk. Dette blir problematisk i $z-forbindelser:
> Tkkat: Helsingfors, Se: Finland (KT) skulle ha vært: Helsingfors, Se: Finland - Helsinki (KT) I aut.reg.: Følgende henv. finnes fra aut.22121300 - 22121200 $aFinland$zHelsinki
> Når $z-leddet har en tilføyelse/spesifisering i $q som f.eks. byen eller staten, blir $q plassert alfabetisk dvs etter $a istedenfor etter $z noe som blir seende ganske meningsløst ut. Eksempel: USA (byen) - New York - Geografi og reiser

> Geografisk emneord ? rekkefølgen på underdeling?
> Vil underdelingene ($z) sorteres alfabetisk eller slik de har blitt registrert?
> Frankrike - Paris ? Montmartre el. Frankrike ? Montmartre - Paris

Ola ser på dette. 

I forbindelse med søk på strenger kom det opp et spørsmål om hvordan søk på
personer med dobble etternavn gjøres. I Bibliofil permuteres søk på navn så
dette skal ikke være noe problem.6. VALG AV EMNETAGG VED OPPSLAG PÅ 082 I KATALOGMALER.

Fra Deichmanske:

> Når vi står i katalogskjemaet og har skrevet et deweynummer i 082-feltet, kan vi klikke oss fra det nummeret til alle registrene med emneord som har det samme deweynummeret lagt inn i $1. Hvis vi velger en av  autoritetsstrengene, vil emneordet legge seg i 650-taggen i posten vår. Det er veldig bra at vi kan hente strengen herfra på denne måten. Det som ikke er så bra er at emnet alltid legger seg i 650-tagggen. Hvorfor gjør det det? En personautoritet skal jo for eksempel ligge i 600
>
>EMNE: Mittag-Leffler, Gösta, sv., 1846-1927 510.92
Er det mulig å få gjort noe med det, eller er det vi som må være ekstra påpasselige når vi velger autoriteter på den måten?

Dette er lagd for for systematiske kataloger (hvor alt skal ligge i *650).

Bibliotek-Systemer vil lage en parameterstyring slik at man lokalt kan knytte kvalifikatorer til andre marctagger: PE knyttes til *600 osv.


7. NEDTREKKSMENYER FOR NOTEFELT.

Fra Deichmanske:

> Er det mulig å få til nedtrekksmenyer i katalogskjemaet i enkelte av notefeltene, hvor vi kan velge mellom noen standardiserte, ofte brukte formuleringer?
For eksempel i filmskjemaet kunne disse valgene vært nyttig:

>500 Basert på romanen:
> Basert på skuespillet
> Sone 1
>
>521 Aldersgrense
> Norsk aldersgrense
> Norsk aldersgrense ikke oppgitt
> Tillatt for alle
> Anbefalt aldersgrense
>
>546 Valgfri tale og tekst på flere språk.
> Engelsk tale, valgfri tekst på flere språk
> Valgfri tale og tekst på flere språk (også norsk)
> Valgfri tale og tekst på flere språk (ikke norsk)
> Engelsk tale, ingen tekst
>
> Det kan være ulik praksis i de forskjellige bibliotek på hvilke begreper en bruker. Kan biblioteket ev.selv legge inn valgene? Er det ev. en annen måte å få lagt inn mye brukte begreper for å slippe å skrive alt hver gang?
>

Dette er analogt til muligheten som finnes for å lage lister over i 260$b og 300$b.

Bibliotek-Systemer vil vurdere saken.


8. MULIGHET FOR UTSKRIFT I MARCSØK?

Fra Deichmanske:
> Muligheten til å få vist verdiene som marcsøket finner er nyttig - når vi ønsker å se hvordan vi har brukt forskjellige felter, og med tanke på opprettinger.. Men her har vi ingen utskriftsmulighet - eller annen mulighet til videre behandling, så vidt vi kan se. Det hadde vært ønskelig å kunne skrive ut listen over de verdiene marcsøket finner, vist med antall forekomster - og gjerne ordnet alfabetisk som én mulighet.Det er heller ikke mulig å kopiere innholdet i boksen til tekstbehandler. Skjermutskrift blir tungvint når det er lange lister.


Marcsøk i katalogmodulen viser resultatet som treffliste og kan ikke enkelt viderebehandles.


I TkSøk havner resultatet fra et marcsøk i Utvalgslisten og kan viderebehandles derfra. Utskrift kan feks gjøres fra høyreklikkmeny.

Se http://www.bibsyst.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tksok/id0088.html

Hvis det er ønskelig med endringer/videreutvikling av Marcsøk tas det med Søk.9. BIBLIOFIL-ID -- hvordan er stoda her?

Ola orienterte om hvordan det ligger an. I første omgang kommer nytt katalogkrydder basert på Bibliofil-ID. Nå kan alt materiale krydres, og det er mulig å legge inn flere bilder for enkelttitler. Testes fra uke 23 hos bl.a. Moss. 


Bibliofil-ID er et løpenummer som legges i *015$a med BibliofilID i *015$b.

Bibliofil-ID lages basert på:

navn
tittel * 
utgiverår *
sted *
fysisk form *
(+kommentar (for å skille like))

* Obligatoriske felt.

Kan automatisk lage Bibliofil-ID på over 90% av basen. De resterende mangler ofte utg.år/sted. Bibliotek-Systemer vil utvikle funsjonalitet for å legge på dette, og tilby det til bibliotek hvor man ser at det er få
Bibliofil-ID'er lagt på i samlingen sin. 

Alle personer/korporasjoner og konferanser legges inn i Person-ID, og knyttes til Bibliofil-ID'ene med relasjoner.

Bruker relasjoner for å si at bøker er like, dvs at da kan man reservere verk istedetfor spesifike eksemplarer. Kan også lage relasjoner mellom serier, fortsettelser feks.


Relasjonene lages av et bibliotek og så gjelder det for alle.

Se også presentasjonen av Bibliofil-ID i http://bibliofil.no/info/InfoBrev/Bibliofil_2-2010.pdf10. BRUK AV INDIKATOR 1 I 245 FOR VERK UTEN FELLES TITTEL.

Fra Deichmanske/Anne:

> Har indikator 1 i 245 noen praktisk betydning? I dag registreres indikator 1=1 når boka har 100/110 osv., indikator 1=0 brukes når det er innførsel på tittel. Ut i fra eksemplene i NORMARC ser det ikke ut til at det har  noe med det å gjøre. Se også indikatordefinisjonen i Bibliofils katalogskjema. Der står det noe om utskrift.

>Eks. fra NORMARC:
>245 04 $aDet røde eplet ; Morfar er sjørøver$ctegnet og fortalt av Jan Lööf
>; oversatt av Venke Agnes Engh
>
>Her er det en personlig forfatter og da skulle indikator 1=1 i følge vår (alle bibliotek, Biblioteksentralen etc.) praksis. Men ifølge eksemplet er det ikke en entydig tittel i dette feltet, fordi det er to titler ramset opp som "ødelegger" verkstittelen i feltet.. Er det noe vi ikke har fått med oss her, som kan være nyttig med tanke på FRBR og entydighet i feltene?

Inger/Bærum:
>I Bærum har vi alltid satt indikator 1 til 0 når tittelen er hovedinnførsel. Jeg mener å huske at trefflistene i format 1 da skulle bli riktig sortert, men jeg har prøvd med en liten test nå. Uansett om indikator 1 er 1 eller 0 blir trefflistene riktige og i format 3 ser jeg heller ingen forskjell på postene.

Nina/Bergen:
>Kan det ha med utskrift/visning av posten i ISBD-format å gjøre? Ser for meg katalogkort der tittelen skal starte 3 innrykk fra marg når det finnes *100/*110/*130 i posten. Dersom tittel er hovedinnførsel skal den starte ved venstre marg. Ved postvisning i format 3 i Bibliofils tk-søk starter tittlen uansett ved 3. innrykk, i Websøk starter tittelen alltid ved venstre marg, uavhengig av om den er ordningsord eller ikke, så her ser det ut til at det ikke er tatt hensyn til evt. indikator. Slik er det ihvertfall i Bergen off. bibliotek sin katalog.

Indikatorene vil ikke bli brukt ved FRBR-isering.

I eksemplet: 245 04 $aDet røde eplet ; Morfar er sjørøver
har Moss/Bergen praktisert å legge første tittel i 245$w og andre i 740$a (ind 0 1 i *245).


11. VALG AV REPRESENTANT TIL UTVALGET FOR BRUKERTJENESTER.

Anne meldte seg og ble valgt med akklamasjon!


12 FJERNING AV 520 FRA BIBBI-POSTER? 

*520 inneholder handlingsreferat.

Noen tar de bort, andre ignorerer de. 

Bibliotek-Systemer tar opp med Biblioteksentralen (igjen) for evt å innlemme *520 i krydderbasen.

Må være tilgjengelig for alle Bibliofil-bibliotek uansett om det er BS-kunde eller ikke. 
Tilbake til katalog-og-søkegruppa

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert  14.06.2010 av arbutvalg@bibsyst.no