Referat fra Bibliofils brukermøte 1993:2

Sted: Mo i Rana
Tid: 9.-10. november 1993

Gruppemøter tirsdag 9. november

Referat Gruppe A: Ny utlånsmodul

Utlånsgruppa:

Ragnar Nordli har gått,over i forskning og doktorering.

Det var 15 deltakere påmeldt til møtet om ny utlånsmodul.

Arvid Hoff åpna og leda møtet.

Utlånsmodulen har vært klar ei god stund, en har avventa ny katalogmodul før installering. Pr. møtedag er modulen installert i to bibliotek: Larvik og Porsgrunn. Det rapporteres at den fungerer uten problemer begge steder. Den nye utlånsmodulen blei demonstrert og gjennomgått av Tore og Leif.

Hovedsaker i den nye modulen:

Ellers er funksjonalieteten bedra på flere punkter, og modulen benytter seg av det generelle menysystemet.

Under gjennomgangen kom det fram noen små forslag til endringer, bl a. nye/lengre felter i innlånsfunksjonen, og noe angående språklig konsekvens. Forøvrig vises det til utsendt foreløpig utgave av handbok for den nye versjonen.

Gjennomgang av kravspes. viser at det eneste kravet som ikke er oppfylt er alfabetisk sortering på låner av brevutskrifter. Det vurderes å legge inn parameterstyring av dette. Kravspesifikasjonen er tre år gammel, og det har kommet til en hel del forslag og ideer underveis. Funksjonaliteten er altså større en uttrykt i kravspesifikasjonen.

Forslag til nye funksjoner i neste versjon:

(Må suppleres av andre i utlånsgruppa). Når det gjelder gjennomgang av parametre som må settes, vises til skriv av Leif Hansen, utsendt av Biblioteksystemer A/S i sommer.

Andre saker for utlånsgruppa:

Det blei foreslått overfor brukermøtet at Leif Hansen fortsetter i utlånsgruppa som representant for Porsgrunn bibliotek.

Referert av Arvid Hoff.

Referat Gruppe B: Nytt autoritetsregister

Torkel Hasle:
Status: 2/3 av bibliotekene er konvertert, arbeidet ble mer omfattende enn planlagt (skulle vært ferdig til brukermøtet). Autoritetsmodulen er nå funksjonell og operativ, men ikke ferdig. Tida framover vil gå med til justeringer/retting av feil.

Etter konvertering: Dataene er mer effektivt organisert, dette medfører raskere reindeksering. Utlisting av søkeresultater vil også kunne gå raskere. Når gamle registre er fjernet vil vi se at vi har fått frigjort diskplass (/usr/biblo/data er redusert med 20-30%)

Problemer som har oppstått:

Diverse:

(ref.: Kristin Havstad, Østfold fylkesbibl.)

Referat Gruppe C: Mobil bibliotektjeneste

Antall deltagere: 3, i tillegg Ø. Aspaas på slutten av møtet.

Forslag:

  1. Ansvar for mobil bibliotektjeneste legges under fagutvalg utlån
  2. Det bør utarbeides kravspesifikasjon
  3. Det bør lages dokumentasjon spesielt for bruk av bibliofil i mobil bibliotektjeneste

Referent Frank Nordby

Referat Gruppe D: Nye Bibliofilbrukere

5 deltakere Vi luftet diverse frustrasjoner over bordet uten noen fastlagt dagsorden.

De fleste av frustrasjonene ser ut til å ligge i kommunikasjonen med Biblioteksystemer A.S (BS); mail med uforståelige beskjeder, lenge å vente på svar på spørsmål, av og til også uforståelige svar, endringer som gjøres fra Larvik påfører oss problemer som det tar for lang tid få rettet opp, publikumssøking fungerer ikke etter forventningene.

Bibliotekene ønsker seg bedre informasjon fra og lettere kommunikasjon med BS. Spesielt er dette viktig i oppstartsfasen. Mange ønsker seg en "spørretime" med mulighet til å snakke med folk i telefonen (avvist av BS). Nye bibliotek bør få en kontaktperson som de kan ringe til.

Noen etterlyser grundigere kurs med mer tid til praktisk øvelse, spesielt for systemansvarlig-kursene. Det er uklart hva BS forventer av bakgrunnskunskap i EDB før de starter kursingen. Forslag om at BS utvider systemansvarligkursene, gjerne med UNIX-kurs på forskjellig nivå, slik at folk uten kjennskap til operativsystemet kan få et bedre grunnlag. Et annen variant er å foreslå "pensumslitteratur" som alle bør ha kjennskap før kursene hos BS.

Noen etterlyser flere eksempler i kursdokumentasjonen. (Fra oppsummeringsmøte: Kursdokumentasjonen er blitt svart mye bedre i sin siste versjon. Denne versjoen bør tilbys også de gamle brukerne)

Eller var vi kjapt innom problemer omkring søking i Bibsys, med import av Norli-data og ønske om emneord fra Biblioteksentralen på nynorsk.

Vi snakket også om hvilken hjelp vi kan ha av hverandre for å dempe frustrasjonsnivået, bruk av info, muligheten til å få råd og hjelp fra brukere som har holdt på en stund. I Østfold er de i ferd med opprette støttegrupper - en ide for andre?!

Referent: Hilde Høgås