Referat fra brukermøte i Bibliofil 1990:2

Tid: 10.12.1990
Sted: SAS Park Royal Hotell, Oslo
Deltakere

Åpning ved Torkel Hasle

Møteleder fra brukerne ikke valgt.

1. Informasjon om og fra Bibliotek-systemer

Utvikling, status, perspektiver

Torkel Hasle redegjordejorde for den gunstige tilstanden ved Bibliotek-Systemer. Omsetningen har hatt vekst fra i fjor, og et pent regnskapsresultat som gir trygghet og grunnlag for god virksomhet videre.
På personalsiden er det ansatt flere nye: Øivind Aspaas (1.1.89), Trygve Storrønningen (1.7.90), Tore Morkemo (16.8.90), Bente Hasle (1.7.90).
Av disse er det 3 nye stillinger og til sammen er 7 personer ansatt i firmaet. Det blir ingen stor vekst i antall stillinger, heller konsolideres.

Overgangen fra XENIX til UNIX-baserte lesninger er avsluttet. Alle brukere benytter rene UNIX-programmer. Det finner sted egenutvikling av underliggende rutiner, og man har kontroll og kildekode til det hele.

Dokumentasjon vedlikeholdes regelmessig (tidkrevende jobb). Dokumentasjon er konvertert og kan produseres på laser (rasjonaliserende). Er omtrent ajour nå.

Nye brukere er kommet til:
Arendal/Aust Agder fyb, NRK, Høyanger/Voss, Førde/Soqn & Fjordane fyb, Lyd- og Blindeskriftbibl., Statens lærerhøgskole i forming. 7 i alt og flere er rett rundt hjørnet bl.a. Bergen og Ålesund.

PC-versjonen er en grei løsning for små bibliotek, eller som et rimelig startgrunnlag. Disse kan monteres frittstående eller koblet som terminal. 40 PC'er levert til nå. Ny maskinserie fra ALTOS krever en viss innsats, noen forandringer er nødvendige selv om den er UNIX basert.

CD-Rom løsning som integreres med UNIX-løsning på PC er en fersk og ny teknologi, så tilgang på programvare er begrenset. Det er også et problem at kompetansen has leverandører kan være dårlig.

Statistikk på antall El-post viser hele 6800 mailer i et kvartal fra 1. juli..!
Aktiviteten er stor og det jobbes opp mot grensen til det forsvarlige. Det kan være problemer med å håndtere en del henvendelser som ligger litt "på siden".
Løsninger tilpasset annet utstyr, samt tilleggsprogramvare (f.eks. tekstbeh., ny versjon) kan være tidkrevende å tilpasse. Ofte lite hjelp å få fra leverandørene.

EDB-utviklingen blir mer integrert, men samtidig mer komplisert og sårbar. Det brukes en del tid på tekniske problemer, tid det hadde vært ønskelig å bruke til mer videreutvikling. EDB-løsningene blir billigere, men utstyret må tilpasses og fungere "sammen".

Spm. fra Arvid Hoff angående CD-rom i UNIX-løsning. Det bekreftes videre arbeid med dette, men avhenger også av andre enn Bibliotek-Systemer (B-S). Tidspunktet for en løsning er i beste fall i løpet av 1. halvår -91.

Spm. fra Eirik Gaare om noe av arbeidet med spesialtilpasn. kan settes bort til andre, da B-S har brukt mye ressurser på spesialtilpasn. (for fagbibl) på bekostning av generell videreutvikling av Bibliofil. B-S har håp om at alle skal få glede av spesialløsn. ved at de innkorporeres i generelle løsninger. Ikke ønske om å sette bort denne type arbeid, da kompetanse forsvinner og vedlikehold vanskeliggjøres. B-S må avveie tidsbruk mellom vedlikehold av systemet. videreutvikling, samt arbeid for nve brukere.

Generelt fra Arbeidsutvalget

Grete Kolberg orienterte om Arbeidsutvalgets aktiviteter før brukermøtet. GB hadde tatt initiativet til at AU skulle gjøre noe og ble med det leder av AU. Det kom inn mange spørsmål i en felles postkasse. GB samlet sakslisten, fant hovedpunkter og sendte denne til B-S.

Hovedsakene ble Statistikk, Samkatalogen og Info. Mange detaljspørsmål fant en å kunne spre på de ulike fagutvalg. Det ble uttalt en viss matthet fra de "gamle Bibliofil-bibliotekene" som føler at utviklingen har stått på stedet hvil.

2. Statistikk

/ Statens bibliotektilsyn (SB), Riksbibliotektjenesten

B-S tok opp spørsmålet om statistikk med SB for 2-3 år siden. Svar er ikke avgitt fra SB. I følge Torkel Hasle (TH) foreligger et "referat" som ingen vil stå inne for. B-S har således bestemt å lage noe selv, selv om erfaringen er at egne løsninger siden må bearbeides til andre løsniriger. Det hadde f.eks. vært ønskelig med en enhetlig løsning tor oppdeling av statistikkgrupper.

B-S har laget rutiner for statistikk som vil bli igangsatt hos de enkelt brukerne før nyttår. Vil foregå lørdag/søndag. Man har prøvd å tilpasse statistikken til SB og RB's krav. Omfatter bestand, utlån og lånere. Finnes ikke statistikkrutiner for fjernlån.

TH ble bedt om kort å skissere mulighetene i statistikken.

3. Samkatalogen

B-S jobber med en on-line-versjon som plukker data sender tiI Samkatalogen 1 gang pr. dag. Har siden 1989 vært i kontakt med Arne Gauslaa på Samkatalogen, men ikke noe er avklart. Også problemer med flytting av marc-kode i marc-formatet.
Kommentarer fra brukerne:

Midlertidig er det mulig å få kopiert data til streamer. B-S kan hjelpe til med det. Konklusjon: B-S tar kontakt med Øivind Berg. On-line-levering ordnes raskest mulig. Hvis ikke tilbyr B-S hjelp til kopiering på kassetter, slik at bibliotekene kan bli ajour med levering av data. FRIST: 1.1.90.
(Dataene bør leveres on-line via B-S som har kommunikasjon til alle bibliotekene).

4. Løpende info

Adh ønsker trykt, regelmessig info til sirkulasjon i biblioteket. F.eks. kan man samle el-posten hvert kvartal. Vil skape en info- og ide-utveksling.

Db luftet tanken om en database med status/oppdatert kort info, tilgjengelig kontinuerlig. Vil kanskje gi rasjonaliserings-gevinst. Man slipper å melde samme problem og ser hva andre har gjort.

TH redegjorde for News, et postkassesystem under Unix:

Man kan finne "gullkorn" på denne måten, men ulempen er at det kan bli veldig mye info å forholde seg til. Hver mail må høre til i en kategori, ikke diverse som idag.

Oppsummering:

Det forelå ønske om skriftlig, regelmessig info på papir, samt.løpende info på detaljer- via mail.

B-S påpekte at skriftlig regelmessig infoblad krever forberedelse og tilretteleggelse. Trykksak fra B-S utsettes inntil videre. Men B-S kan tenke seg å kombinere de to infobehovene: Det generelle infobehovet løses ved å gjøre fagutvalgene mer aktive. Referat fra aktiviteten sendes på mail og skriftlig. Vil gi orientering om status. Svar på problemer som antas å ha generell interesse sendes som kopi til Info.

5. Filoverføring fra eksterne databaser

B-S kan tilby Kermit kommunikasjonsprogram. Det er gratis. Brukerne får dokumentasjon og setter opp komm. selv. B-S bruker Cu og ønsker ikke å supportere begge deler. Spørsmål om det finnes overgang mellom Kermit og Unix?

Fullskjermorienterte databaser kan man ikke kommunisere med. Systemene overtar styringen av lokal terminal og man kommer ingen vei. Må være linjeorienterte databaser.

Det ble opplyst at Bibsys vil selge katalogposter (on-line eller diskett?). Ble stilt spørsmål om lovligheten av nedlasting av data. Enighet om at det må være lovlig om man har en avtale og betaler for dataene.

Finnes 2 alternative måter for filoverføring:

  1. Alt som tastes legges på fil i tekstbehandlingen. Må redigeres.
  2. Bare en enkelt tekst filoverføres, dvs. uten søkekommandoer etc. Løsningen krever kommuniasjonsprogram X-25 fra Datapak.

CD-rom vil bli et tredje alt. Slipper kommunikasjon. Katalogposter kan søkes fram i Marc-formatet og importeres i egen ekstern base. Programvaren koster ca. kr. 25-30.000.

Konklusjon: Alt. a anbefales og Sandefjord bibliotek får Kermit. (Sandefjord innsender av spørsmål.)

6. Arbeidsgruppenes arbeidsform

Spm. ble stilt om arbeidsgrupper (heretter kalt fagutvalg), er en god arbeidsform. Flere har fungert dårlig (eks. musikk).

Konkl. ble at fagutv. fortsetter de er nødvendige (kanskje også eneste mulige arb.form, jfr. andre system). Viktig med regelmessige møter (2-3 ganger i året), og fast kontaktperson i B-S. Fagutv. bør samarbeide der det er interessant (eks. katalog og musikk). Fagutv. bør utpeke en leder. Referater fra møter i gruppene distribueres til alle, via el-post og papir. Biblioteka oppfordres til å sende "heimesnekra" løsninger til fagutv. eller B-S.

Informasjon fra fagutvalgene

8. Katalog

Siste møte var i aug. 90 (referat sendt). Gruppa har prioritert arbeidet med autoritetsreg. Ønske om at små problemer løses først... "Rangering av problemer i enkelt og viktig / vanskelig og ressurskrevende). Ønske om møte sammen med musikkutv.

Status: Det vanskligste er løst. Nå kan emnereg. m/se-henv. (BIBBI) importeres rett inn. Kobling mellom katalogpost og aut.reg. er løst. Mer generell rutine for å håndtere alle typer marc-poster.
Gjenstår: smårutiner + vedlikeholdsprogram for aut.poster.

Neste møte: fagutvalgene katalog + musikk, uke 2, 1991 (Torkel H. innkaller).

9. Tilvekst

Siste møte 4.12. (referat sendt). Utvalget har fungert bedre etter at de fikk egen kontaktperson i B-S (Marianne). Nyprogrammert versjon testet hos medl. av utvalget.

Status: se referat fra møte 4.12 (ønsker fra brukerne rangert i prioritert/nedprioritert/forkastet). Forkasta forslag ikke prioritert pga. arbeidsmengden ved å gjennomføre dem. Ny versjon m/prioriterte endringer sendes ut før jul.
NB! Uenighet (kommunikasjonssvikt) mellom medl. av utvalget og Bibliotek-syst. ang. hva utvalget har prioritert i denne versjonen (før jul), og hva som må utstå til versjon 2 (høsten 1991). Dette må avklares.

Utvalget er ikke nedlagt, men lagt "på is" inntil videre.

10. Utlån

Hatt møte i febr. (referat sendt) og juni (muntlig referert på brukercruiset, kravspesifik. fra utlån og depot ble også presentert her). Utv. har regnet seg som nedlagt siden juni, men det var enighet om at utvalget må fortsette. Neste møte skal "samle tråder" fra juni-møtet og dokumentere dette, samt ta opp nye problemer. Alle oppfordres til å melde probl. til bibsyst!utlaan (særlig nye brukere av utlån). Depotutv. nedlegges. Arbeidet med depotsaml. videreføres i utlånsutv.

Neste møte: Januar 1991 (jfr. mail fra NrkBib!tine)

11. Publikumssøk

Spm om pub.søk/søking bør ha eget fagutvalg. Konklusjonen ble at i allefall inntil videre behandles problemstillinger ang. søking av katalogutv. Innkomne sp. ang. pub.søk behandles på katalogutv.møtet uke 2, 1991.

12. Tilvekstliste

Ønske om bedre utskriftsmuligheter, som valgfri sortering (alfabetisk eller systematisk). Ønske om tilvekstliste pr. avdeling (er OK?), og at tilvekstlista kan plukke ut info på eks.nivå. Enkelte løsn. her ligger langt fram i tid. Problemst. tas opp på katalogutv.møtet uke 2.

13. Eventuelt