Referat fra brukermøte i Bibliofil 1989:1

Tid: 24. mai 1989, kl. 09.00-16.00
Sted: ASI (Altos), Rolf Wickstrøms vei 15, Grefsen, Oslo

27 deltakere fra 16 bibliotek
Referenter: Vigdis G. Jakobsen, Hanne Ottosen Øhre

1 Åpning

2. Hva er gjort siden forrige møte - Torkel Hasle

Til referat fra forrige møte:

Punkt 2: Nye versjoner, rettelser sendes ut samlet
Punkt 3: Formalisering av brukermøter. Trondheim har utdypet dette muntlig, Biblioteksystemer sender ut henvendelse om dette før neste brukermøte.
Punkt 4: Erfaringer, ønsker

3. Jan Bruusgaard, Statens Bibliotektilsyn

Videreføring av Marcformatet

Tilsynet vil ta initiativ, haster. Vil antakelig anbefale Norsk utvalg for bibliotekautomatisering's løsning, d.v.s. at arbeidet legges til BRODD.

Boken kommer - personopplysningen


Henvendelse fra Biblioteksystemer angående oppsøkende bibliotektjeneste. Datatilsynet vil ikke gi generell konsesjon fra personregisterloven, hvert enkelt bibliotek må søke. Antakelig greit å få konsesjon. Datatilsynet gjør oppmerksom på sletteregler. Nødvendig med formular med avtaletekst for hver låner.

Marckoder for statistikk

Statistikk-delen gjennomgås i Tilsynet til høsten. Brusgaard i tvil om Tilsynet skal komme med normer for hvilke som skal brukes til statistikkopplysninger. Eirik presiserte at Biblioteksentralen vil ta Marckodene i bruk, bibliotek som kjøper BS-poster vil få disse opplysningene gratis. Helt nødvendig at Tilsynet anbefaler bruk av Marckoder. Torkel mente at Marckodene bør nyttes, lettere teknisk sett.
For fagbibliotekene er det også nødvendig å se på Riksbibliotektjenestens krav til statistikk. Møte avtales mellom Biblioteksystemer og Statens Bibliotektilsyn. Odvar Leine, Biblioteksentralen opplyste at Marc-komiteen ikke har tatt for seg statistikkproblemet. Biblioteksentralen har sett på dette, men er åpen for andre måter å gjøre dette på. Oppsummering: Vi benytter 019 som Biblioteksentralen

4. Biblioteksentralen v/ Odvar Leine

Prissetting på salg av data
Ved abonnement på løpende tilvekst vil prisen være avhengig av bibliotekets størrelse. Ingen forskjell i prissetting for retrospektive data.

Løpende:

Tilveksten + enkeltposter i inneværende år. Øvrige er retrospektive. Fra l. juli koster årsabonnement kr 6400, enkeltposter skjønn kr 3.60 og fag kr 4.80. På spørsmål om vi må få bøkene med kort fremdeles, svarte Leine at dette ikke er helt avklart, men at de som abonnerer på maskinleselige data bør få slippe å betale for katalogkortene.

Trondheimsdata:

Muligheter for utplukk ble diskutert.

 1. Utplukk på forhånd (som for Bibbidata)
 2. Laste i brønn, betale for det man bruker.

Biblioteksentralen var skeptisk til denne løsningen, vil gjerne ha kontroll over hva bibliotekene får. Torkel mente at dette kan løses teknisk uten mulighet for manipulering. Sterk oppfordring fra brukermøtet om en revurdering her, samt at faktureringen av et slikt kjøp må bli budsjettvennlig.
Bibsys/LC: Fagbibliotekene interessert i data fra disse.

Ønske om online hjemtak av ukefilene (løpende tilvekst)

Brukermøtet positivt til rykkekort i bane fra Biblioteksentralen, ønskelig med rykkebrev som er bibliotekspesifikke i stedet for vanlig datapost.

5. Nytt Bibliofilmarc

Konverteringen til nytt format ser greit ut.

Lenking

Eirik ønsker feedback på teoretisk oppfatning av 760-787, hva som er nødvendig å bruke osv. Tag 777 kuttes ut. Indikatorer kuttes ut i 760-787. Eirik oppfordres til å lage eksempler på lenking i 760-787

Autoritetskontroll

Alle autoritetsposter i en fil

Installeres ca. 1. oktober. Ingen nye rutiner kreves hos brukere. Nytt Bibliofilmarc tas i bruk samtidig. Problemer i forhold til Bibbi med oppdateringer av emne/forfatterregister fra Bibbi. Nye emner/forfatternavn er ok, men rettelser må legges inn manuelt.

Emneord

Fra 1. juli kommer Bibbidata i nytt utvekslingsformat. Samtlige 600 tager har flg. delfelt:
$x underavdeling (tidligere strek-forbindelse i $a)
$0 kvalifikator (tidligere $x)
$1 klassifikasjonskode (tilsvarer emneordet)

Fra l. juli: Bruk BSmarc som det kommer. Emneord med strekforbindelse kan konverteres til ny form med $x. Interesse for Biblioteksentralens emneordsregister konvertert form, til lavpris.

Statistikk

Vente på utspill fra Statens bibliotektilsyn Riksbibliotektjenesten.

6. Nytt menysystem

7. Eventuelt

Midlertidig registrering av media for utlån
Trondheim tar i bruk utlånssystemet 1. august uten å ha registrert hele bokstammen. Ønske om bedre løsning for midlertidig registrering, Trondheim har formet en del krav her.

Reservesystem for utlån
Trondheim ønsker Innbefatte rutiner for hva som skal gjøres dersom systemet ligger nede. To muligheter:

Arbeidsgruppe tilvekst
Ny tilvekstmodul installert i Asker. Tilvekstgruppe nedsatt som skal teste/finpusse modulen.

Medlemmer: Grethe Kolberg, Asker
Hanne Ottoson Øhre, Vestfold fylkesbibl.
Tone Bringedal, Handelsakademiet
1 representant fra Biblioteksystemer

Arbeidsgruppe periodikakontroll utsettes til neste brukermøte

Brukere som deltar i slike arbeidsgrupper kan få reiseutgifter dekket av Biblioteksystemer.

Oppsøkende bibliotektjeneste
Kravspesifikasjon utarbeides av Asker, sendes alle.

8. Prioritering

  0. Ajourhold henvisninger rettes straks

 1. Autoritetsregistrene - konvertering til nytt marcforrnat
 2. Tilvekstmodul
  Kurset 19. juni kjøres hvis interesse. De som ikke vil delta melder til Biblioteksystemer
 3. Midlertidig registrering
 4. Oppsøkende bibliotektjeneste
 5. PC-løsning som reserveutlånssystem

Følgende punkter skal rettes innen 1. oktober:

 1. Tilvekstliste
 2. Levering av data til Samkatalogen
 3. Bedre standard for strekkode-etikettene
 4. Forts-kommandoen i søkedel

Biblioteksystemer beklager at den store aktiviteten med nye installasjoner og mange potensielle brukere har gått på bekostning av eksisterende brukere og deres systemfeil. Det arbeides med organisasjonen for å oppnå mer rasjonell drift, og det er muligens grunnlag for å ansette en person til.

Tønsberg 31. mai 1989
Vigdis og Hanne