Bibliofils arbeidsutvalg
Referater / Protokoller

Referat fra Brukermøte i Trondheim, 4. - 5. juni 2003

Brukermøte 4. juni 2003 - Referat

Firmapresentasjoner

Boost communications presenterte SMS-tjenester for bibliotek.
Océ Norge presenterte digitaliseringsløsninger.

Åpning av møtet ved ordfører i Trondheim: Anne Kathrine Slungård

Bibliotek-systemer informerer

- Status for grafiske klienter
- Bibliofil skal ha full grafisk løsning f.o.m 1. oktober 2003

Tkutlån ved Tore Morkemo

· Tkutlån brukes nå til 48% av alle utlån i Bibliofil
Siste nytt:
· Integrert systemet med radiobrikker
· Sensursjekk for aldersgrenser på filmer
· Bedre håndtering av flere adresser
· Mulighet til å legge inn flere telefonnummer
· "studielån" (langtidslån)
· forbedret elevutlån
· avdelingstilhørighet på lånerne
· forbedret utskriftsmuligheter av lister
· mulighet for å slå av bursdagshilsener

Planer framover:
· ferdigstille de gjenstående større delene
· kommunikasjon med de andre Tk-klientene
· bedre søking på navn
· bedre tegnsetthåndtering
· lengre meldingsfelt
· kalender hvor man kan merke av dager man ikke ønsker det skal være forfall
· 0. gangs purring. (Mulighet for purring før forfallsdato - påminning)
· Automatisk redusert lånetid på populære titler

Mappami ved Tore Morkemo
Bruk
· 143830 fornyelser i 2002
· 133667 fornyelser hittil i 2003
· 278250 interessemail sendt ut i 2002
· 31606 reserveringer lagt i MappaMi

Planlagte utvidelser

· bedre nynorskversjon
· andre språk
· låner kan lagre huskeliste med titler
· låner skal kunne slå på automatisk lagring av historikk
· mulighet til å sortere på kolonnene
· litt bedre parameterstyring av interessemailene
· samlemappa (oversikt over hva biblioteket har lånt fra andre bibliotek)
· forslag på "magasin"-bøker til interesseområdene
· harmonisering av utseende

Webmin - ny versjon (Roger)
- webmin er webbasert administrering av tjenermaskinen
- sikkerhet ved hjelp av kryptert forbindelse og ved kun å tillate oppringing fra spesifikke IP-adresser/-nett.
- Webmin inneholder rutiner for:
- legge til / fjerne bruker
- endre passord
- samba-administrering
- skriveadministrering
- stopp av prosesser
- områdeadministrering
- m.m.

· Skal installeres i løpet av sommeren på alle bibliotek ved teknisk service.

Tksøk ved Roger Niva
Ny funksjonalitet:
· Purring av enkelteksemplarer/ -titler
· Sletting av eksemplarer
· Endringer av reserveringer
· Endring av plasseringskode
· Vising av plassering i websøk
· Utskrift av reserveringsliste og fortsettelsesserier
· Utskrift av tekst i skjermbilde
· Utskrift direkte fra utvalgsliste
· Mulighet for å endre skriver raskt
· Oppsett for valg av skrifttype
· Emneordkomplettering (ctrl-mellomrom)
· Mulig for å sette tak for reserveringer
· Kryddervisning
Utvikling videre:
Utvikling av Tksøk har begynt å roe seg ned. Skal se på optimalisering for å gjøre Tksøk raskere

Statistikk ved Roger Niva
· Kikkhullet gir nå også lister som gir enten bare voksenbøker eller bare barnebøker.
· "Topp 100" lister
· Samlestatistikk for alle år.
· Mulighet for å sammenlikne seg med andre bibliotek. Foreløpig ingen påmeldte.
Nye rapporter
· Avdelingskodefeil
· Titler uten eksemplarer
· Eksemplarer med uendret status
· Reserveringpress
· Avgangsliste
· Eksemplarer med spesiell status
Webbaserte statistikker:
· nye grafrutiner
· ny presentasjon av utlånsstatistikk
· ny presentasjon av lånerstatisstikk
Fjernlånsmodul ved Tore Morkemo

Målet er få all håndtering av fjernlån og innlån inn i Tkutlån. Det vil bli en del fo fjernlån (lån ut av biblioteket) og en del for innlån (lån inn til biblioteket).
· Er testet i ca. 1 måned
· Hovedfunksjoner på plass
· Bruker NILL (felles protokoll)
· Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata.
· Utviklet og vedtatt av systemleverandørene
· Målet er å redusere arbeidet med fjernlån så mye som mulig
· Håndterer bestillinger
- fra bibliotek A til bibliotek B
- fra bibliotek A til bibliotek B for bibliotek C
· Kvittering fra eierbiblioteket
· Vil bli implementert av alle systemleverandørene inkludert Nasjonalbiblioteket for bestillinger via samkatalog.
· De andre systemleverandørene kommer i løpet av høsten
· Fjernlånsdelen håndterer alle bestillinger av fjernlån som kommer til biblioteket.
· Innlånsdelen håndterer alle lån inn til biblioteket fra andre bibliotek.

Tkkatalog ved Ola Thori Krogstad

Tkkatalog er nå et "modent" program. Kun mindre endringer siste år.
· Hyllesignatur på eksemplarnivå
· Visning av alternative strekkoder på tidligere lagrede eksemplarer.

Få nye funksjoner planlagt:
- Bedre integrering av katalogkrydder.
- Tilvekst
Planer for endringer/justeringer:
- Jobber og rapporter
- Forslagskassa
- Budsjett
- Se på arbeidsflyt

Periodikamodulen ved Ola Thori Krogstad

Har fremdeles noen "skarpe kanter" som man skal forøke å fjerne.
Dugnadsbasen ved Ola Thori Krogstad

· Motto: La de tusen blomster blomstre
· Behov for å begrense størrelsen på katalogpostene

Bibliotek-Systemer informerer

TORKEL HASLE orienterte om "rikets tilstand".

Biblioteksystemer har stabil bemanning og økonomi. Programvarene har lite feil og gir anledning til å legge fokus på videreutvikling av systemene.

Biblioteksystemer vil utgi Info-brev, rettet mot kundene. Første nummer har utkommet. Det er planlagt 4 nummer pr. år.

Man kan nå tilby en Linux-løsning for tynne klienter som gir færre problemer enn ved bruk av Windows. Det tilbys også en sikker forbindelse til for eksempel filialer vis internett

Biblioteksystemer vil fortsette å basere sine programmer på Linux /open source systemer.

Vi fikk råd og tips om hvordan man kan unngå spam

Man tester nå en viruskontroll knyttet til Windows/Outlook der headerne blir filtrert og virusvedlegg fjernet.

Spørsmål: Mail kommer ikke fram fordi det mangler reverse-oppslag i enkelte mailservere. Kan Biblioteksystemer ta dette opp med kommuner og fylkeskommuner? Svar: Alle servere tilknyttet internett skal ha reverseoppslag. Biblioteksystemer kan ta opp problemet i systemleverandørgruppen.

Spørsmål : Hvordan unngå virus via browser ved nedlasting fra internett? Svar . Bruk proxieserver som renser nedlastingen for virus.

GUNNAR MONSEN snakket om sikkerhet i lokalnett.

REIDAR BJERKESETH fortalte om Biblioteksystemers markedsplan der man har som målsetting å være den beste leverandøren av biblioteksystemer. Man ønsker ikke å tilby tjenester utenfor Norge. Målgrupper er først og fremst eksisterende kunder, dernest skolebibliotek og museer/fagbibliotek. Firmaet kan tilby kommuner og firmaer kompetanse innen Linux. Biblioteksystemer kan, i samarbeid med Posten Norge tilby en løsning for utskriving og sending av purrebrev. Man kan også levere utstyr for selvbetjent utlån av flere typer.

OLA THORI KOGSTAD snakket om krav til utstyret for å få gode ytelser fra systemet. Fra årsskiftet 2003/04 vil bare den grafiske løsningen bli oppdatert. Tegnbaserte løsninger som ikke lenger fungerer vil bli fjernet etter hvert, og all bruk vil skje på eget ansvar. Ny utgave av Z39.50 implementeres i Bibliofil i sommer. Systemleverandørene arbeider for å få til nasjonalt felles lånenummr for personlige lånere

Foredrag ved Even Flood. "Den skjulte veven"

EVEN FLOOD snakket om alle de viktige opplysninger som ligger på web uten å være søkbare, etter hans mening de aller viktigste. Det gjelder f.eks leksika og oppslagsverk, databasen ERIC med henvisning til artikler og rapporter innen pedagogikk, databasen Pubmed med hele Medline gratis og mange flere. Søkemaskinen finner startsiden til disse nettsidene men ikke innholdet.

Det er mange grunner til at stoffet blir usynlig, bl a. at informasjonen har en dynamisk adresse som blir lagt i selve søket, ingen faste adresser søkemaskinen kan plukke opp. Eksempler er Bibliofil, Bibsyst og Pubmed. Eller de som eier sidene har stoppet robotene fra å indekserer dem, de vil selv ha retten til å presentere dataene sine slik de selv ønsker.

Foredraget ga mange eksempler på hva som kan være gjemt og hvor, dessuten gode råd om hvordan man kan finne fram i denne delen av internettet.

Hva skjer i bibliotekene ?

Sandefjord biblioteks nettsider v/Kirsti Opstad

Kirsti Opstad redegjorde for tanker og ønsker Sandefjord biblioteket har for sine hjemmesider. De vil først og fremst ha sider som er interaktive og med fokus på formidling. De viktigste innslagene på hjemmesiden er søk i katalog og Mappami. Inngangen til disse ligger derfor godt synlig på åpningssiden. Biblioteket ønsker kontakt med brukerne og spalten "Ris og ros" hjelper til her, For å gjøre terskelen for henvendelser lavere, har man laget et skjema folk kan skrive inn i og har i tillegg kommet med forslag til emner folk kan kommentere.

Man ønsker et forholdsvis lite antall lenker slik at det er greitt å vedlikeholde. Lenkene er hovedsakelig lokalt forankret og peker til nettsteder for kommunale tjenester, offentlige kontorer, lokale foreninger, lokale forfattere o.a.

Biblioteket ønsker å være brukergrupperettet og har opprettet startsider for forskjellige lånergrupper. Slik kan man gi skreddersydde tilbud til for eksempel voksne, for barn og for spesielle interessegrupper.

Det gis også tematips rettet mot spesialinteresser og hobbier, merkedager og høytider.

Sidene må stadig inneholde noe nytt stoff så de ikke blir kjedelige. Det nye må ligge på hovedsiden.

De som ønsker å se på sidene finner dem på http://www.sandefjord.folkebibl.no

WEBSØK
Bibliofils nye websøk, inkl.KatalogKrydder
Erfaringer fra brukerbibliotek.

TONE MARTINSEN, Lier bibliotek representerte små og mellomstore bibliotek. Hun snakket om personalets og brukernes erfaringer med det nye websøket. Resultatet av begge parters undersøkelser var som følger :
Personalet :
Det ble fort en balansegang mellom lånernes behov og personalets språkbruk.

Personalet forsøkte å søke på emneord som ikke fantes i katalogen og fikk forslag til andre ord som kunne forsøkes. Det var lite samsvar mellom det opprinnelige søkeordet og de forslagene som kom opp.

Det var vanskelig å finne hvor i innstillingene man har mulighet for søk på en enkelt avdeling

Ved parametersetting bør de forklarende tekstene bli tydeligere
Manualen gir for dårlige opplysninger og må utvides med detaljopplysninger.

Låneren: var fornøyd med utseende på siden.
Han ønsket at det skulle komme informasjon om hva plasseringskodene står for.
Det detaljerte søket var det mest spennende, men mulighetene for å gå seg vill var også størst der.

HENRIK KIIEHN NIELSEN, Bergen off.bibliotek representerte de store folkebibliotekene.
Bibliotek med mange filialer har hatt problemer fordi katalogbildet viser at boka er inne men ikke hvor. Det får man først vite ved å trykke på bokens status, Publikum har problemer med å forstå dette.
Problemet er under retting.

Når man trykker på mer informasjon om tittelen kommer det opp utfyllende opplysninger om innførselen. Men dersom man har bladd seg langt nede på siden, ser man ikke den utfyllende teksten for den ligger øverst på bildet.

ODD ARNE JENSEN, Biblioteksystemer gjennomgikk de største forskjellene på gammelt websøk og det nye websøk4.

Sist oppdatert: 16. mars 2004 arbutvalg@bibsyst.no