Bibliofil - det komplette EDB-system

Spørsmål til brukermøtet i Trondheim 4. - 5. juni 2003

Bibliotek-Systemers svar med grønn skrift

Spørsmål til brukarmøtet i Trondheim 4.-5.juni 2003 frå  Sogndal bibliotek

Alle Bibliofilbiblioteka har no fått installert det nye «websøk4».

Her i Sogndal ser me klart fordelane med dette nye websøket. Me syntes sidene har god og instruktiv design og greie hjelpetekstar. Me er også imponert over at me kan «krydre» katalogpostane ytterlegare med bilete og omtalar.

Me er samstundes ganske oppgitt over at det nye websøket berre er tilgjengeleg på bokmål.

Ideelt sett ønskjer me oss nynorsk i alle delane av programmet som biblioteka nyttar, ikkje berre den delen av programmet som publikum ser. Av omsyn til nynorskbrukarane våre og særleg barn og ungdom som nyttar sidene våre, er det sjølvsagt denne publikumsdelen som må prioriterast.

Biblioteka i Sogndal brukte ein del ressursar på å tilpasse våre opningssider til det førre websøket til nynorsk. Me har også brukt mykje tid på å omsetja emneordregisteret vårt og difor er det for tida stort sprik mellom hjelpetekstane som gjeld emneord og dei emneorda publikum bør velja for sine søk i vår base.

Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane la ned eit stort arbeid med å omsette tekstane i dette programmet, og me forstår at dei også denne gongen vil gjera jobben med å omsetja tekstane vederlagsfritt for Bibliofil.

Vårt spørsmål er difor: Kva er framdrift og planar for å få på plass nynorsk i det nye websøket?

Med helsing Gerd Vik for

Sogndal bibliotek

Grunnskulebiblioteka i Sogndal
Dei Heibergske Samlinger/ Sogn Folkemuseum
Biblioteket v/ Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
Sogndal vidaregåande skule. Biblioteket

Svar fra Bibliotek-Systemer:

Nynorske ledetekster ble tilgjengelig i det nye websøket mandag 2. juni.

 

Spørsmål til brukermøtet i Trondheim  fra Deichmanske bibliotek

1.
Vil Unicode bli implementert i Bibliofil og eventuelt i hvilke moduler ?
Er det tanker rundt når dette vil bli gjort ?
Full funksjonalitet med andre alfabeter i alle moduler ?
Riktig visning av alle diakritiske tegn i alle moduler ?
Visning av originalspråk i Krydder ?

Deichmanske bibliotek ved DFB (Det Flerspråklige Bibliotek) har stort behov for å legge ut tilvekstlister på web i orginalspråk. Visning av originalspråk i websøket ville vært nyttig for andre bibliotek når de skal fjernlåne bøker fra Deichman / DFB.

Deichmanske bibliotek
v/ Ellen Aabakken og Ola Sørlie

 

Svar fra Bibliotek-Systemer:

Vi har allerede tatt et stort steg mot full støtte av Unicode ved å få oppgradert klientprogramvaren til Tcl/Tk 8.4 som har god støtte

for Unicode internt. Neste steg er å få oppgradert tjenerprogramvaren(bibtcl) til Tcl/Tk 8.4. Dette vil bli gjort i løpet av sommeren/høsten. Når dette er på plass vil klientene og tjeneren kunne kommunisere med full Unicodestøtte.

Når både klienten og tjeneren er klar, må vi kikke på indeksering-/katalogiseringsbitene. Dette blir uten tvil den største jobben og den vil ikke bli påbegynt før vi har lagt nyttårsfeiringen bak oss.

Andre språk i kryddervisningen vil være noe som vi vil vurdere for neste fase av utviklingen av krydderet.


2.
Nytt program for lokalutlån / nødutlån / bokbuss ?
Vil det bli mulig å overføre nødutlåndata direkte fra en filial til serveren? Helst burde dataene sjekkes slik at kun dagens og gårdsdagens data blir overført.
Dagens program med manuell overføring via diskett er en stadig kilde til feil og forsinkelser.

Deichmanske bibliotek
v/ Ellen Aabakken og Ola Sørlie

Svar fra Bibliotek-Systemer:

Ja, dette vil bli laget. Dette vil håndtere:

 •  Kun enkel registrering, som i dagens DOS-baserte nødløsning
 •  Overfører data over nettet framfor diskett, som i dag.
 •  Diskettoverføring fortsatt mulig
 •  Knapp i bildet for å starte overføring når nettet er oppe
 •  Vil selv kunne oppdage at nettverk er oppe igjen

 

Spørsmål til brukermøtet i Trondheim  fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Hvordan det går med utviklingen av grafisk versjon av utlån og søkemodulene for bokbuss. Når vil dette bli klart for bruk på bokbussen ?

Mvh

Frode Pettersen
IT-konsulent

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, 7495 TRONDHEIM

Svar fra Bibliotek-Systemer:

 •  Det tekniske på bussene blir tilrettelagt på teknisk service i år.
 •  Løsning klar pr. 1. oktober i år.
 •  Samme funksjonalitet som bokbussene har i dag

Spørsmål til brukermøtet i Trondheim  fra Trondheim folkebibliotek

De grafiske modulene i Bibliofil er tregere i bruk enn de tegnbaserte. For større bibliotek blir dette spesielt merkbart i utlånsskrankene der det kan være så travelt at alle funksjoner bør gå raskt og effektivt. Hva kan BS og bibliotekene gjøre for at Tkutlån kan bli raskere i bruk?

For IT-gruppa ved Trondheim folkebibliotek
Liv Edel Berge og Arnhild Tveikra

Svar fra Bibliotek-Systemer:

 •  Hva skyldes dårlig ytelse?
  Mere funksjonalitet, lister slås opp ved ny låner, lånerdata hentes. Tregt nett, server eller klientmaskin
 • Tk 8.4 er raskere på klientsida
 • Vi vil prøve å analysere problemet, men har ikke noe inntrykk av
  ytelsen på de grafiske klientene er et problem som mange har.

 


Meldinger | Retningslinjer | Medlemmer | Referater / Protokoller | Brukermøter | Fagutvalg | Valgkomite
Sist oppdatert 12. juni 2003 av arbutvalg@bibsyst.no