Til AU's hovedside

 

Referat fra møte i fagutvalget for skole 15.04.2006

Til stede:
Hanne Kortner (Venstøp skole, Skien)
Else Haugen (Korta skole, Raufoss)
Tor Harald Hafsrød (Risum ungdomsskole, Halden)
Anders Haukaas (Varden og Breidablikk ungdomsskole, Sandefjord)
Ola Thori Kogstad, Tore Morkemo og Lill Bjørvik (Bibliotek-Systemer)

Referat: Tor Hafsrød

INNLEDNING

Dette er det andre møtet i fagutvalget for skolebibliotek. Fagutvalget består av ett skolebibliotek som er en avdeling i hovedbiblioteket og tre som er virtuelle baser.

Leder av fagutvalget: Anders Haukaas

Anders hadde satt opp en saksliste for møtet. Punktene på lista ble grundig drøftet ved at Anders innledet, og deretter fikk både biblioteklærere og Bibliotek-Systemers representanter legge fram sine syn. Noen av forslagene var enkle å imøtekomme fra Bibliotek-Systemers side og ble teknisk ordnet straks. Andre forslag er mer vidtgående rent teknisk og vil bli tatt inn i systemet på noe lengre sikt.


1. KLASSEADMINISTRASJON

Det nye systemet med klasse/gruppeadministrasjon virker svært bra. Det fremkom ingen forslag til endringer på dette.

2. SKOLEJOBBER

Man ønsker seg tastekombinasjon i tillegg til museklikk. Enighet om å bruke Ctrl + S. Dette ble lagt inn straks og fungerer allerede. Ved å trykke på fil vil de forskjellige tastekombinasjoner vises.

Når man er i en jobb i skolejobber, bør man ikke falle ut når man avslutter jobben, men komme tilbake til samme jobb når man avslutter, for eksempel forfallsrapport på en klasse. Dette ble også ordnet omgående.

Forslag til endring under purringer:
Gruppe/klassevis forfall bør ha samme oppsettet som ”Skriv ut liste over utlånte bøker pr. gruppe/klasse”

De øvrige valgene på skolejobber ble diskutert + purring av enkeltlåner. Man kom fram til følgende endringsforslag:

- Purring av bøker før en bestemt dato bør deles i gruppe/klasse.

- Lånerkategorier: De lokale kategoriene bør komme først (øverst). Andre kategorier bør komme sist, eller aller helst fjernes.

- På liste over utlånte bøker bør det automatisk bli påført tittel og eksemplarnummer.

- ”Skriv ut liste over utlånte bøker pr. gruppe/klasse”: her bør det også legges inn CCL-søk

3. SELVBETJENT UTLÅN

Selvbetjent utlån er nå navnet på det som tidligere het Elevutlån.

Det har skjedd en del med selvbetjent utlån i den siste tiden. Det kan nå parameterstyres. Bl.a. har man fått til et system med utlån uten tastatur og med låst skjermbilde, slik at låneren ikke har mulighet til å skjule utlånsbildet for neste låner.

Det framkom på møtet ønske om å kunne avslutte på vanlig måte (rødt kryss oppe til høyre) ved avslutning uten passord.

4. FJERNLÅN/INNLÅN

Forskjellen i betydningen av ordene fjernlån og innlån ble presisert.
Innlån: når mitt bibliotek bestiller fra et annet bibliotek
Fjernlån: andre biblioteks bestillinger i mitt bibliotek

Framgangsmåte ved innlån:
Websøk ->   Halden bibliotek ->  Finn boka -> Jeg vil låne denne -> Skolens nummer og passord.
Bestillingene legger seg da inn under fanekortet  ”Innlån” i utlånsmodulen

Depotlån, ”kasselån” fra andre bibliotek, er ikke klart ennå. Men det jobbes med dette. Det er snart i orden.

5. FELLES LÅNEKORT

Skolene bør vurdere å innføre felles lånekort med folkebiblioteket. Elevene bør få muligheten til å be om felles lånekort på folkebiblioteket.

6. ELEVPÅLOGGING

Elevene (lånerne) bør ikke ha tilgang til menylinjen med valgene Bibliofil, Fil og Kommando. Dette bør tas vekk i elevlån. Det ble dessuten stilt spørsmål om det var mulig å bare ha tre knapper i startmenyen for elevlåner.

7. KATALOGISERING

Fagutvalget så gjennom katalogiseringsskjemaet og kom med forslag om en del som kunne fjernes når man henter inn informasjon fra et annet bibliotek.

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 08.05.06 av arbutvalg@bibsyst.no