Bibliofils arbeidsutvalg
Referater / Protokoller

Gruppearbeid 2 ved Bibliofil-brukermøte, 31. mai 2000

«Er vi fornøyde med Bibliofils websøk?»

Gruppene skulle ta stilling til følgende spørsmål:

 1. Er dere fornøyd med den grafiske utformingen av Bibliofils websøk?
 2. Er dere fornøyd med de søkemulighetene som finnes i Bibliofils websøk?
 3. Er Bibliofils websøk brukervennlig for både bibliotekansatte og publikum?
 4. Har dere konkrete forslag til endringer i Bibliofils websøk?

Under arbeidet med spørsmål 1-3 kom det også fram forslag i gruppene til endringer.  I referatet har en derfor valgt å se hele spørsmålsstillingen under ett. De konkrete forslagene (spørsmål 4) blir da begrunnet ut fra det som kom fram under 1-3.

Grafikk - utseende - plassering på sidene

Gruppene var stort sett fornøyde med at sidene framstår som ryddige og enkle, om enn litt kjedelige. Det bør komme klarere fram på hvert skjermbilde hvilket bibliotek en søker i. En gruppe foreslo bibliotekets logo/kommunevåpenet i stedet for huset over hjemmeside-henvisningen.

Noen foreslo å komme rett inn på søkesiden, at en altså sløyfet «Velkommen»-siden.

To grupper nevnte at en burde trenge sammen opplysningene slik at en fikk fram det en søkte uten å måtte «rulle» seg for mye nedover. Av samme grunn kom det også forslag om å sløyfe ikonene på toppen av siden ved trefflister og postvisninger.

Det burde også vurderes å korte inn de bibliografiske opplysningene (f.eks. til nivå 2) for å få bedre fram det som er mest vesentlig.

 

Hvilke typer søk trenger vi?

Mange mente at det i praksis  egentlig er «avansert søk» som er det enkle, i og med at en her har avgrensingsmulighetene. Rent språklig virker dette uheldig, ikke minst med tanke på publikum. Flere grupper mente at avansert og enkelt søk kunne sammenarbeides, men at det trengtes en del forbedringer i forhold til det nåværende «avansert søk».

I tillegg måtte det fremdeles ligge lenker til «bibliotekarsøk» (CCL, registersøk etc.)

Med små variasjoner kom altså flere av gruppene med ønske om to hovedtyper søk, «Publikumssøk» og «Proffsøk». Et eksempel på hvordan et nytt publikumssøk kunne se ut, følger:

 

PUBLIKUMSSØK

Du kan fylle ut ett eller flere felt

Forfatter   (f.eks. Ibsen, Henrik
Tittel   (ett eller flere ord)
Emne    
Søk på hva du vil    

 

Video    
Lydbøker    
Cd-rom    
Musikk    
For barn    
For voksne    

Hvis du ønsker mer avanserte søkemuligheter, gå til xxxx-søk

START SØK  

NULLSTILL

 

En gruppe mente det burde vært en standard for søkemåter i de norske bibliotekkatalogene. Den samme gruppen så likevel en fordel om en kunne slå sammen enkelt og avansert søk til ett som var bedre.

Det ble også stilt spørsmål om en burde hatt egne søkebilder for barn og for musikk.

 

Språk og forkortelser

Ordene må gi en klar, utvetydig mening (jfr. kommentar til «avansert» ovenfor) og faguttrykk begrenses, særlig i publikumssøket. Det samme gjelder forkortelser som TI, FO. KE o.l.

En gruppe fremmet ønske om nynorske og engelske ledetekster i websøket.

 

Hjelpefunksjoner

Erfaringsmessig er det få som peker seg fram til omfattende hjelpetekster. En må i størst mulig grad få inn hjelpeteksten i selve bildet eller at hjelpen «popper opp» som i Samkatalogen. Understreket tekst med bakenforliggende forklaringer kan også være et alternativ.

Ved «0 treff» bør det komme forslag til søk eller henvisning til registersøket. Kanskje bør det også komme opp et spørsmål om ordet/navnet er skrevet riktig eller annen form for stavekontroll?

 

Testing av endringer

En gruppe framholdt at det var viktig også å la personer utenfor bibliotekmiljøet se på forslag til endringer.

En annen gruppe foreslo at en ganske raskt gjorde endringer på grunnlag av forslag fra brukermøtet. Deretter burde fylkesbibliotekene oppfordres til å organisere en større brukerundersøkelse i folkebibliotekene og så komme med en kravspesifikasjon til Biblioteksystemer. Dette burde så være grunnlaget for en full gjennomarbeiding av et nytt websøk.

 

Websøk kontra opac-løsning for de som besøker biblioteket

Ingen(?) av bibliotekene som gikk over fra Media til Bibliofil i 1999 har opac som publikumssøk, men baserer seg på websøket. Det er viktig at websøket er funksjonelt både for de som søker i biblioteket og de som sitter andre steder og søker. For de som søker i biblioteket kan det  f.eks. være av betydning å få visning av Dewey-nummer ved hver tittel  i  flervalgsbildet.

Andre forslag til forbedringer

 • Navn skal gi treff uansett om det skrives som etternavn, fornavn eller «rett fram». (Eventuelt at en blir veiledet om hvordan en skal søke på navn).
 • Publikumssøk bør ha automatisk trunkering (som enkelt søk nå), mens «proff-søk» bør ha selvvalgt (som avansert søk nå)
 • Mulighet til å bla i register over emner og personer ved å peke på bokstav i stedet for å rulle seg nedover.
 • På treffliste etter emnesøk bør en ved å klikke på den enkelte forfatter få opp forfatterens produksjon, mens klikk på tittelen på samme linje viser katalogposten i fullt format.
 • Ved visning av tittel: det er ønskelig at bokas plassering og staus er bedre framhevet, f.eks. ved bruk av større eller alternative bokstavtyper.
 • Henvisninger bør vises
 • Innføre begrepet «søk i alle ord» (i stedet for fritekst)
 • I avansert søk bør «Emne» komme opp automatisk i nestnederste boks i stedet for «Genre»
 • Det bør stå noe i søkebildet om å fylle ut ett eller flere av feltene. Det er lett å overse at søk også kan gjøres bare ved å bruke nederste del av søkebildet, f.eks. for å få fram bøker på engelsk
 • Flere muligheter for lokale tilpasninger.
 • Videreutvikling av publikums bestillings- og reserveringsmuligheter.
 • Søkeknapp bak hvert felt.

 


Materialet fra gruppearbeidet er  sammenfattet av Bibliofils arbeidsutvalg ved Aud Grimstveit

Tilbake  

Sist oppdatert 13.06.00 av arbutvalg@bibsyst.no