Bibliofils arbeidsutvalg
Referater / Protokoller

Gruppearbeid 1 ved Bibliofil-brukermøte, 30. mai 2000 - Del 2 - Oppsummering

Innledning

Årets gruppearbeid var lagt opp som en videreføring av fjorårets arbeid. Fjorårets tema var "Ønsker, fordeler og ulemper i det daglige arbeidet med Bibliofil. Hva krever vi av Biblioteksystemer og Bibliofil?"  Målet med dagens gruppearbeid var å gi en tilbakemelding på Biblioteksystemers svar. Som utgangspunkt fikk alle gruppene utlevert en kopi av sammenfatningen fra i fjor med Biblioteksystemers kommentarer og plass til kommentarer fra gruppene etter hvert punkt. Årets tema hadde fått formuleringen «Er vi fornøyde med Biblioteksystemers svar?» Gruppene ble bedt om å legge mest vekt på oppgavearkets siste punkt: "Hva ønsker vi at Biblioteksystemer skal prioritere?", og også fokusere på dette under plenumspresentasjonen av gruppenes arbeid.

Deltakerne var delt inn i 8 grupper etter størrelsen på bibliotekene. Hver gruppe fikk 5 minutter til rådighet for å presentere resultatet av gruppearbeidet.

Vi har valgt å lage to dokumenter. Dette dokumentet er en oppsummering av det som kom fram i gruppearbeidet. Selve referatet fra gruppene er samlet i et eget dokument.

 

Oppsummering - prioriteringer:

Dokumentasjon
Dokumentasjon er den saken de fleste gruppene er enige om skal prioriteres høyt. 7 av gruppene ønsker bedre dokumentasjon av Bibliofil. Det er ønske om at dokumentasjonen skal finnes i trykt utgave med registre i tillegg til at den skal være tilgjengelig via internett. Det skal finnes dokumentasjon for både systemansvarlige og vanlige brukere. En gruppe etterlyser bruk av faq (frequently asked questions) på Biblioteksystemers nettsider. To grupper understreker at dokumentasjonen skal være lettfattelig. En gruppe presiserer at dokumentasjonen må være oppdatert. Det nevnes av flere grupper at en bedret dokumentasjon vil avlaste Biblioteksystemer når det gjelder henvendelser om problemer.

Grafisk grensesnitt
Det er også stor enighet om at overgangen til grafisk grensesnitt på alle Bibliofils moduler må prioriteres. 6 grupper har dette med i sin prioriteringsliste. Flere understreker at de ønsker at utlånsmodulen (sp. fjernlån) snart må få et grafisk grensesnitt (i tillegg til utvidet funksjonalitet).

Kurs
5 av gruppene ønsker at Biblioteksystemer skal prioritere kurs. De fleste har ønske om at det arrangeres regionale kurs. Det blir nevnt at kursene bør være differensierte, dvs at det arrangeres kurs  tilpasset brukernes behov og kunnskapsnivå. En gruppe understreker at kursene bør være brukerstyrte. En gruppe kommer med et konkret forslag til kurs, bruk av statistikk.

Brukerstøtte og service
Dokumentasjon og kurs, som er en viktig del av brukerstøtten, er behandlet for seg. De fleste gruppene har også ønske om at den daglige brukerstøtten skal prioriteres og forbedres. Telefon må kunne brukes i tillegg til e-post-meldinger til "problem". Misbruk av telefonhenvendelser må tas opp med det enkelte bibliotek. Svartiden på problem-henvendelser må ned. Flere uttrykte ønske om en klarere tilbakemelding på hvem som behandlet saken, og når den kunne forventes løst. En gruppe foreslo en ordning med "ventelistegaranti".
Det må nevnes at flere var fornøyde med dagens servicenivå, og ønsket at dette skulle opprettholdes.
En gruppe understreker at besøk av representanter fra Biblioteksystemer er viktig og ønskelig, spesielt for å dekke lokale behov.
Det kom også fram et ønske om årlig informasjon fra Biblioteksystemer om gjeldende avtaler og hva disse innebærer.
Bruk av sjekklister ved installasjoner og teknisk service ble nevnt av en gruppe.

Websøk
5 av gruppene har ønsker knyttet til websøket. Et websøk som er spesielt tilpasset publikum etterlyses av flere av gruppene. Konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres kom fram i gruppearbeidet neste dag (Lenke). En av   gruppene ønsket en nynorsk utgave av Bibliofil. Dette inkluderer også muligheten til å velge  nynorske ledetekster i websøket. Arbeidet med pin-koder og publikums muligheter for "selvbetjening" via websøket etterlyses av en gruppe.

Programutvikling
Websøk er tatt opp som eget punkt. Full ferdigstillelse av periodikamodulen er etterlengtet. Utover dette er videreutvikling av fjernlånsmodulen nevnt flest ganger. I tillegg til overgang til grafisk grensesnitt ønskes en forbedret funksjonalitet. Spesielt må det gjøres enklere å hente inn poster fra andre bibliotekbaser ved bestilling av fjernlån slik at en unngår unødig dobbeltarbeid.
I tillegg til fjernlån er det ønske om å prioritere videreutvikling av klassesettfunksjonen, listeutskrifter og fylkesbibliotekenes statistikk.
Kvalitetssikring av programmer og tjenester ble gitt første prioritet av en av gruppene.

Fakturering
To av gruppene ønsker at integrering med kommunale faktureringssystemer skulle prioriteres. Det ble ikke nevnt hvilke system som var aktuelle utover KOMMFAKT, som det allerede finnes en løsning for.

Møter
En av gruppene ønsket en prioritering av regionale møter mellom Bibliofil-bibliotek og Biblioteksystemer. Den samme gruppa ga uttrykk for at biblioteksjefmøter, brukermøter for bibliotekledere, var viktig.

 

Referat fra gruppearbeidet, se eget dokument:

 


Materialet fra gruppearbeidet er  sammenfattet av Bibliofils arbeidsutvalg ved Randi Hausken

Tilbake  

Sist oppdatert 11.07.00 av arbutvalg@bibsyst.no