Bibliofil - det komplette EDB-system

Referater / Protokoller

Grupper / parallelle program på Bibliofil-brukermøtet  torsdag 5. juni 2003 - ReferaterBibliofils skoleløsning

Dato og tid: Torsdag 5. juni 2003, kl. 10.30 - 12.30
Sted: Trondheim folkebibliotek, kusrrom 1, 4. etg
Til stede: Bibliotek-Systemer As: Lill Bjørvik og Reidar Bjerkseth
Trondheim folkebibliotek: Arnhild Tveikra
Prosjektansvarlig for Bibliofil i Trondheimsskolene: Grethe Naalsund
+ deltagere på Bibliofils brukermøte, samt bibliotekansvarlige fra grunnskolene i Trondheim
Referent: Kathinka Hveem

1. Hjelp

Noen opplever at "Hjelp-funksjonen" i Bibliofil kan gjøre det vanskelig å være selvhjulpen. Årsaken til det kan være at hjelpen går direkte på funksjoner. På www.bibsyst.no ligger "Håndbok for bibliotekansvarlige", som kan gi mer praktisk rettet hjelp. Det arbeides dessuten med en OSS-side, dvs. svar på Ofte Stilte Spørsmål.

Bibliotek-sysemer kan stille opp på "Hvordan går det?"-samlinger, hvor en kan få praktisk hjelp med det stadiet en befinner seg på.

2. Administrasjon

Det hadde vært fint med fellesinnstillinger for flere baser, spesielt i store kommuner. Skolene i Trondheim har sin egen base og katalogiserer selv. Egen base gjør skolebibloteket mer selvstendig. Bibliotek-Systemer anbefaler at skolebiblioteket har egen base pga. funksjonaltet.

I Trondheim er det Folkebiblioteket som har administrasjonsrettigheter og fungerer som første brukerstøtte. Det er ønskelig at skolene kan være selvhjulpne på en del ting, som å opprette ny bruker, ny skriver m.m. Kanskje en "admin-light", med enkelte rettigheter?

3. Utlån

Skolene i Trondheim har ikke tatt i bruk passord, dvs. elevene bruker kun lånekort.

Få timer til bibliotekar/lærer på biblioteket i uka, gjør at elever og lærer må kunne betjene seg selv. Det er behov for at en så enkelt som mulig kan ordne utlån, innleverin og reservasjon selv. Reservasjon kan i dag ordnes gjennom funksjonen "Mappa mi", men da må man ha et passord. Passordet kan for enkelhets skyld være det samme for flere brukere.

Utlånsprogrammet kan ikke vite om du taster inn lånernr. eller bruker skanner, da scanneren er koblet til tastaturporten. Det har ført til litt tull på noen skoler, men innføring av passord hindrer dette.

Selvbetjent utlån er veldig lettvint. En forutsetning for at dette skal fungere er at man har to brukeridenter og to PC'er på hver skole, slik at en kan ha utlånet åpent selv om man driver med katalogisering. På Trondheim kommunes interne nett har man hatt et forbud mot upersonlige identer. Håpet er at man kan få en egen "bibliotek-ident", som vil gjøre det enklere å ha utlånet stående åpent hele dagen.

4. Historikk

Noen skulle ønske at en kunne se hvem som har hatt bok, f. eks. dersom vedlegg mangler. Nå er det slik at gammel låner slettes ved innlevering, eller ved nytt utlån. I framtiden kan man, dersom låner samtykker i eget skjema, kunne se hva elevene har lånt. Møtedeltagerne diskuterte litt fram og tilbake om man har bruk for et slikt innsyn * og om det er forskjell på folkebibliotek og skolebibliotek når det gjelder innsyn.

5. Katalogkrydder

I "Katalogkrydder" kan man scanne inn forsiden på ei bok, samt taste inn vaskeseddel og innholdsregister. Innholdsregisteret skal på sikt bli søkbart. Bibliotek-Systemer har innhentet nødvendige tillatelser. Dersom alle bidrar med èn innhodsfortegnelse i uka, vil basen vokse raskt.

6. Diverse

Bibliotek-Systemer arbeider med å gjøre bibliofil enda bedre for skolebruk. Bl.a arbeides det med å samle relevante funksjoner på egen fane.

"Gratulerer med dagen"-hilsen kommer opp, dersom låner har bursdag. Populært i skolen!

"Keep alive" er en funksjon som er lagt inn for skolene i Trondheim Kommune, pga. brannmur i kommunens system. "Keeep alive" gjør at forbindelsen holdes åpen.

Ønsker fra skolene:

Muligheten til å kunne bla mellom elevene i klassene, for enkelt å kunne sjekke f. eks om forfalte titler uten å ta utskrift på hver enkelt elev.

Man burde kunne skrive ut "studie-lån" og "vanlige lån" for seg.

Automatisk utskrift av reservering ved innlevering av bøker som er reservert ny låner.

08.06.2003 Kathinka Hveem


Fjernlån. Presentasjon av fjernlånsmodulen. Diskusjon. Ønsker/krav til videre utvikling.

To i gruppa er med i testingen av den nye fjernlånsmodulen:
Solveig Moen, Steinkjer
Inger B. Narmo, Ringsaker

Den nye fjernlånsmodulen var ukjent  for de andre i gruppa.
Ringsaker refererte fra testarbeidet så langt. Tore Morkemo presenterte fjernlånsmodulen.

Nye funksjoner som ønskes:

  • Lesesalslån fra andre bibliotek / bøker og annet materiale som ikke kan lånes ut av huset:
    Må få med mulighet for en beskjed om dette i registreringsskjemaet. Melding om at materialet kun kan brukes på biblioteket må med i reserveringsbrevet som går til låner.
  • Endre låner ved menyvalg "Endre låner" (når flere eller andre skal låne boka)
  • Innlevering: Nytt alternativ ved innlevering med en mellomstatus "Innlevert". Annet, nåværende valg er "Innlevert", dvs. sendt eierbibliotek.
  • Forfallsdato fra eierbibliotek ønskes.
  • Bestilling: note-/meldingsfelt ønskes
  • Utlån: skanne inn strekkode på hvert utlån


Websøk/MappaMi - Parameteroppsetting for å lage lokale tilpasninger
. Gjennomgang av parameteroppsettet. Erfaringsutveksling. Ønsker/krav til videre utvikling.

Odd Arne Jensen og Vidar Ringstrøm viste parametersettinga for websøk4 og MappaMi. De gikk nøye igjennom de valgene og mulighetene man har for lokale tilpasninger. Odd Arne kom også med gode råd om hva man burde velge for å optimalisere nedlasting av søkeresultatene. Noe parametersetting fikk ekstra oppmerksomhet, bl. a. alt som har med oppsett mot filialer å gjøre: hentevadeling, resavd osv. Her er det mye å passe på og viktig å ha tunga rett i munnen.
 
Underveis var det spørsmål fra deltakerne som ble besvart direkte eller som ble notert for å ta med hjem til Larvik.
 
Noen stikkord:
 
- hva betyr: "standardverdier vises"?
- hva er forskjellen på global og base? Trenger vi nivået base i websøk?
- kan vi få utskrift av en treffliste som likner på enlinjesformatet i den linjeorienterte?
- redigering av meldingstekster
- endring av passord i MappaMi - bør bruker identifisere seg ekstra?
- noen ganger mister man oversikten på hvor man er. I noen sammenhenger får vi ikke valget "Tilbake til treffliste"
 
Disse gjennomgangene tok all tida, det ble dermed ikke noe tid til mer systematisk innhenting av ønsker og krav til videre utvikling.


Referent:
Kirsti Opstad
Sandefjord bibliotekBibliotekenes rolle i videreutviklingen av Bibliofil

Følgende vedtak ble gjort på fjorårets brukermøte: "Arbeidsutvalget skal, i perioden fram til neste brukermøte, vurdere fagutvalgenes rolle/funksjon. Arbeidet skal skje i samarbeid med fagutvalgene og Bibliotek-Systemer AS."

Gruppa diskuterte hvordan utviklingen og testing av moduler skal foregå i fremtiden.

Deltakere:
Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek (AU)
Randi Hausken, Bærum bibliotek (AU)
Greta Ravndal, Hå folkebibliotek
Bjørnar Withbro, Stord folkebibliotek
Ellen Aarbakken, Deichmanske bibliotek
Karen Reisvaag, Lyngdal folkebibliotek
Anita Berulfsen, Finnmark fylkesbibliotek
Gerd Vik, Sogndal bibliotek
Fra Bibliotek-Systemer AS: Torkel Hasle og Roger Niva

Siste året har det ikke vært aktivitet i fagutvalgene (FU), men stor aktivitet i testgruppene. I forkant av brukermøte hadde Randi sendt ut spørsmål og fått følgende tilbakemelding fra bibliotek: fagutvalgene bør beholdes, testgruppene er viktige supplement til FU. Så hvordan organisere dette? Torkel fortalte at Bibliotek-Systemer har bedre erfaring med testgruppene enn FU, men at de ønsker å beholde FU. Bibliotek-Systemer kan godt tenke seg å dra igang møter med FU.

Vi diskuterte også skolebibliotek og små bibliotek. Det er viktig at disse blir hørt også. I en periode følte store bibliotek seg oversett, men dette har snudd. Store bibliotek har mer ressurser til å delta i FU og testgrupper og de små kan føle seg oversett. Bør FUs sammensetning representere kundemassen til Bibliotek-Systemer? Store bibliotek vil gjerne ha mange funksjoner, men de små vil ha det enkelt. Kompromiss fra Bibliotek-Systemer blir parameterstyring. Ønske fra gruppa er at standard parameteroppsett holdes enkelt og at man kan trykke på en knapp for å få mer "detaljert" parametersetting.

Det kom følgende forslag: Hva med å velge FU i begynnelsen av brukermøte, slik at et møte kan avholdes i forbindelse med dette? Bør valggruppa være mer aktiv for å få motiverte folk med i FU? (Sende ut på forum@ med spørsmål om noen vil være med?) Vi diskuterte også om det er en ide å la "medlemskapet" i FU være i egenskap av biblioteket. Dersom et medlem går ut av FU, er biblioteket ansvarlig for å finne en erstatning. Er dette realistisk å få til?

Bjørn Tore hadde forslag om å opprette ny postliste: villeideer@bibsyst.no i og med at det kan virke som om terskelen til forum@ er høy for mange. Her kan man trygt hive ut ideer til videreutvikling av Bibliofil.

Gruppa ble enige om at FU bør ha ansvar for de store linjene og at testgruppene kommer inn underveis. Vi ønsker også at FU blir valgt på nytt ved neste brukermøte, med ny sammensetning.

Forslag fra gruppa:
- FU fortsetter.
- FU velges på nytt, med helt ny sammensetning neste brukermøte.
- FU skal ha representanter fra store og små bibliotek, - kanskje også skolebibliotek?
- FU skal ha ansvar for de store linjene i programmet, testgruppene kommer inn når nye funksjoner skal testes. Når testing er over, følger FU opp og "pusher" på videreutvikling. Forslag til endringer av programvare sendes til FU, ikke til testgrupper.
- FU må ha jevnlige møter. Minimum 2 i året?

Gruppa ønsker at Bibliotek-Systemer tar initiativ til å innkalle til FU hvor FUs rolle er punkt på lista.

Til neste brukermøte diskuterer AU struktur i FU. Hvor mange skal være med i FU? Hvor mange FU skal vi ha?
AU kommer med forslag til neste brukermøte.

Referent:
Anita B. Steigre
16. juni 2003

 

Nett-, mobil- og teletjenester

Deltakere i gruppa:

Rigmor Haug, Vestfold fylkesbibliotek (gruppeleder)
Kjell Nilsen, Nordland fylkesbibliotek
Gunilla Klevbrink, Lillehammer bibliotek
Ingunn Evensen, Trondheim folkebibliotek
Heidi Bringsli, Asker bibliotek
Henrik Kiiehn Nielsen, Bergen off. bibliotek
Ove Graathaug, Skien bibliotek
Fra Bibliotek-Systemer AS: Gunnar Monsen

Problemstillinger / diskusjonstemaer:

 Gruppa holdt seg delvis til foreslåtte tema, men diskusjonen gikk ganske fritt. Vi utvekslet erfaringer fra deltakerne. Her er et forsøk på en oppsummering:

 

Referansetjenester:

Gruppa begynte med å snakke om referansetjenester på nett – SMS, Chat (bibliotekvakten.no) og ”Spør biblioteket” – dvs e-post.

Det var enighet om at slike tjenester krever kontinuerlig markedsføring, hvis de skal bli brukt. Og markedsføring til riktig målgruppe! Gutter og IKT er en fin kombinasjon, og ungdom bruker mye SMS og internett…

SMS (som referansetjeneste) har ikke ”tatt av” helt enda, men er i bruk ved flere bibliotek. Flott hvis man kan få til bruk av SMS også via Bibliofil. Særlig med tanke på å sende melding om reservert materiale, og kanskje en 0.purring til låneren – en påminnelse. Men viktig at det blir brukt på positive meldinger fra biblioteket – reserveringer, meldinger om arrangement etc.

Chat – bibliotekvakten.no. Et samarbeid mellom 16 bibliotek fra hele landet. Fortsatt muligheter for flere bibliotek til å gå inn i prosjektet som deltager. Anses som kompetansehevende av de som er med – bibliotekarene får mye trening i å bruke internett og søke i bibliotekbaser på nett.

 

Vi snakket så en del omkring forskjellige tjenester:

Netthent – søk i Bibliofil via WAP-telefon

Trondheim har denne tjenesten, og vektlegger at det er en flott tjeneste å ha som en slags signaleffekt (eller ”fyrtårn” om man vil…). Her gjelder det å få folk til å ta ibruk mobilen sin til dette (og ikke bare til ”unyttige” tjenester som ringetoner og vitser). Krever markedsføring, men vi tror vi når en ny målgruppe: ungdom med mobil!

 MappaMi:

Gruppa kom med et forslag om at man i MappaMi tilrettelegger for at brukerne kan krysse av for om de vil motta nyheter fra biblioteket, og hvordan de vil motta disse nyhetene. Biblioteket kan da sende informasjon til disse brukerne (eller reklame om man vil kalle det det). Man bør kunne velge å få meldinger på SMS eller på e-post, og gjerne velge mellom å motta filmtips, boktips, musikktips…eller annet som biblioteket kan tilby.

 Temasider/lenkesamlinger:

Det var enighet om at ikke alle bibliotek skal sitte på generelle lenkesamlinger. Det å ha lokale lenker og temasider (om lokalt stoff) synes vi er positivt – hvem skal ellers ivareta denne biten? Men ellers ønsker vi at de nasjonale tjenestene brukes. Detektor tar imot lenketips, og er en kvalitetstjeneste fra Deichman. Her katalogiseres lenkene også. Og BIBSYS emneportal er god.

Websøket:

Statistikken over nettsidene til bibliotekene, og bruken av dem, viser at mer enn 50% av brukerne går rett i katalogen og søker etter materiale. Gruppa foreslår at det tilrettelegges (i websøket) for en ”Tips en venn om denne boka”-funksjon. På lik linje med slike som finnes hos forskjellige aviser – ”Tips en venn om denne saken”

Gruppa snakket litt om rapporten ”Sådan bliver et elektronisk bibliotek brugervennligt” fra Danmark (mer info her: http://www.uni-c.dk/produkter/usability/nyheder/bibliotek-rapport.html). Denne rapporten gir et godt innblikk i hvordan våre brukere bruker nettsidene og nettjenestene våre. Nyttig lesning.

Ferdig formulerte søk
-         er en god ting! Flere bibliotek melder om god respons fra publikum på dette.

Kikkhullet

Tips fra gruppa om dette kan brukes overfor mediene. Pushe det til avisene, som kan lage noe på det. ”Hva lånes ut nå da?” ”Hva er pop på biblioteket i disse sommertider?” osv. God erfaring med dette i f.eks Skien.

Kikkhullet gir liv til nettsidene – dynamisk er bra! Men dette er mest en godbit for publikum. ”Få inspirasjon til å lese” ”Få svar på spørsmålene du ikke visste at du hadde tenkt på å spørre”

Om ”Hold av” i Websøket

Enten er denne funksjonen av eller på, men vi savner en mellomting. Hva med noe info om at man kan hanvende seg på filial, dersom materialet ikke er inne på hovedbiblioteket? Teksten som popper opp er ikke redigerbar – det ønsker vi oss.

 

Trådløse løsninger for publikum og ansatte

Høres besnærende ut, men ingen på gruppa hadde noen erfaringer med dette. Rekkevidde på sender er et problem – signalpunktene. Veldig viktig med sikkerhet.

Teknisk sett fungerer dette bra.

 

Referent: Rigmor Haug

 

TilbakeMeldinger | Retningslinjer | Medlemmer | Brukermøter| Referater / Protokoller | Fagutvalg | Valgkomite
Sist oppdatert 05.08.03 av arbutvalg@bibsyst.no