Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - VÅREN 2011
 

FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER - RAPPORT VÅR 2011

Utvalget har det siste halvåret bestått av:

Anne-Lena Westrum – leder (Deichmanske bibliotek)
Bjørn Tore Nyland (fra fagutvalg for utlån) – Mildrid Liasjø har fungert som stedfortreder (Trondheim folkebibliotek)
Geirr Karlsen (aldri møtt) – Kongsberg bibliotek
Eirik Gaare (fra fagutvalg for søk) – Fylkesbiblioteket i Akershus
Jonas Svartberg Arntzen – Deichmanske bibliotek
Paulo Bairos – Sørum bibliotek
Anne Børnes (fra fagutvalg for katalog og innkjøp) – Deichmanske bibliotek
Ola T. Kogstad – Bibliotek-Systemer AS

 

Det er gjennomført to møter i perioden: 15. februar og 12. april. Begge på Skype. 

Utvalget har en egen blogg der saker diskuteres; http://brukertjenester.bibsyst.no Agenda og møtereferater legges også ut fortløpende her.

Fagutvalget har i perioden siden forrige brukermøte hatt fokus på å få opp aktiviteten, samt å åpne opp for dialog rundt brukertjenester.

Oppsummering av aktivitet

Det siste året har vi gjennomført fem møter der vi har prioritert og fordelt oppgaver. Vi har også blåst liv i bloggen som ble opprettet i 2007. Flere av sakene og innleggene på bloggen har skapt engasjement ut over fagutvalgets medlemmer, noen innspill har også kommet på forum-lista. Det nevnes særlig testing av nytt design på websøket, innspill om brukertesting og debatten om policy. 

Et viktig område som e-bøker/e-ressurser har blitt belyst, men lite diskutert. Vi håper dette blir grundig debattert i neste periode. 

Den nye kryddermodulen har også vært en gjenganger i perioden. Utvalget har vært interessert i å få vite mer om denne og være med på utprøvingen, men har ikke fått anledning til det grunnet uklare rammer for testing. Det jobbes med dette fra Bibliotek-Systemers side nå, og det er grunn til å tro at utvalget i neste periode kan spille en rolle her.

Bibliotek-Systemer har ønsket at utvalget skal komme med sitt forslag til hvordan et fremtidig websøk bør virke og se ut. Utvalget startet på oppgaven, men kom til den konklusjonen at det er en alt for omfattende jobb innenfor den nåværende rammen til utvalget. Hovedårsaken er tidsbruken og kompetansen som er nødvendig for å få laget et gjennomarbeidet og profesjonelt innspill. Dette arbeidet krever profesjonell kompetanse på brukerbehov, brukertesting, informasjonsarkitektur og design. Utvalget har stilt seg positive til å spille en rolle i et samarbeid med eksterne fageksperter på området. Dette krever at Bibliotek-Systemer setter et tydelig fokus på dette og lar konsulenter på interaksjonsdesign og brukeropplevelse jobbe med et nytt websøk. Dialogen er dokumentert på bloggen under referat fra møte 15. februar.

Utvalget har i løpet av året kommet opp med et ikke ubetydelig antall forslag og innspill som etter boka hører hjemme i andre fagutvalg. Disse sakene er sendt de respektive utvalgene for saksbehandling. Følgende saker er oversendt; sperrefunksjon på nett for mistet kort (søk), velkomstpakke (utlån), nulltreff-strategi (søk) og egen instans av websøk for søkestasjoner (søk).

 Mandat

Da utvalget startet opp i denne perioden ble det satt fokus på å lage et mandat som setter rammer for arbeidet. Grenseoppgang til andre utvalg og rolleavklaring mellom utvalget og Bibliotek-Systemer har i noen tilfeller bydd på utfordringer. Håpet er at et mandat kan være med på å sette rammebetingelsene for det videre arbeidet.

I møte 15. april spikret vi vårt endelige forslag til mandat. Dette skal behandles på brukermøte 2011 og vil forhåpentligvis være et godt utgangspunkt for utvalget i neste periode.

Forslag til mandat

Utvalget skal ha fokus på de tjenester som er synlige for bibliotekenes brukere. Dette omfatter ferdige sluttbrukertjenester som leveres av Bibliotek-Systemer og grunnlaget for at andre tjenester kan bygges på bibliotekenes egne katalogdata.

Utvalget skal bidra til å teste nye brukertjenester og være pådriver for brukertesting i en profesjonell ramme.

Utvalget skal fokusere på innovasjon, strategisk tenkning og videreutvikling av sluttbrukertjenestene i Bibliofil.

Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for hva som bør prioriteres av utvikling sett i et sluttbrukerperspektiv og være pådriver for brukerinvolvering i en profesjonell ramme.

Utvalget skal samarbeide med andre fagutvalg der dette er naturlig. Dette gjelder særlig fagutvalg for søk i forhold til websøket. Utvalgets representanter fra andre fagutvalg har et særskilt ansvar for å legge til rette for dette.

 

Utfordringer

Utfordringene som er nevnt i forrige halvårsrapport er i stor grad fortsatt gjeldende (grenseoppgang til andre fagutvalg, brukertjenesteutvalget som et strategisk og overordnet utvalg, testinnsats og tilbakemeldinger og ikke tilrettelagte testforhold for ny kryddermodul).

Utvalgets møteaktivitet har, med unntak av oppstartsmøtet, vært holdt på Skype. Utvalget har ønsket å bli behandlet på lik linje med andre utvalg, det vil si å få dekket et fysisk møte i året. De andre utvalgene er på årlig besøk til Bibliotek-Systemer og har dermed et bedre utgangspunkt for diskusjon og samarbeid.

Bibliotek-Systemer besluttet at de ikke ønsker å dekke kostnadene knyttet til et slik møte. Bibliotek-Systemers behandling av saken og kommentar på bloggen reiser en del prinsipielle problemstillinger som kommenteres av leder av fagutvalget.

Det er verdt å merke seg dette for utvalget i neste periode, om ikke annet enn som et bidrag til forventningsavklaring.

Bibliotek-Systemers innspill til arbeidsområder for utvalget

I møte den 12. april ble Bibliotek-Systemer oppfordret til å komme med skriftlig innspill til hva de forventer at utvalget skal jobbe med. Det gjengis i sin helhet her. Utvalget må i neste periode ta stilling til dette opp mot vedtatt mandat og tidligere diskusjoner rundt skisser/innspill til nytt websøk.

 Opp igjennom tiden har vi i Bibliotek-Systemer As opplevd at Bibliofil-bibliotekene har godt engasjement og klare meninger om våre nettjenester for publikum. Dette synes vi er positivt, og vi ønsker at fagutvalget for Brukertjenester tar dette et skritt videre og formulerer noen skisser og synspunkter til det fagutvalget mener vil være et optimalt framtidig brukergrensesnitt for Bibliofils nettjenester. Jo mer utførlig dette arbeidet er, jo bedre vil dette sette oss i stand til å bruke dette arbeidet som målesnor i vår videreutvikling av våre nettjenester.

Vi vil bruke dette arbeidet sammen med andre tilbakemeldinger og innhentede synspunkter, når nye versjoner av våre nettjenester skal utvikles.

Anne-Lena Westrum 


FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT VÅR 2011

 

Fagutvalget har i perioden bestått av:
Anne Børnes, Deichmanske bibliotek, leder
Nina Karlsen, Bergen offentlige bibliotek
Kristin Novang Pedersen, Moss bibliotek
Norunn Skretting, Hå bibliotek
Hilde M. Lorentzen, Vadsø bibliotek
Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer

Fagutvalget hadde møte i Larvik 14. april. Referatet fra møtet ligger her:
http://www.arbeidsutvalget.no/katalog/referat14042011.htm

 

Vil spesielt trekke fram punkt 2. Status for nytt katalogkrydder og Bibliofil-ID. Hvordan blir katalogmodulen påvirket? FRBR?
 

Vil også trekke fram punkt 7.Videreutvikling av Innkjøpsmodulen. Alle ideer/forslag til endring ligger/legges i:
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12226

Fagutvalget er også opptatt av ”skjebnen” til 520-notene fra Biblioteksentralen. Mer om det i punkt 9. Eventuelt i referatet.

Nettressurser , punkt 4: Ved å bruke felt 856$qe-bok, vil e-bøker vises med eget ikon i websøket
Nevnes bør også at Bibliotek-Systemer har laget nye koder for forskjellige typer nettressurser. Disse kodene er avklart med Biblioteksentralen.

Utlån av e-bøker, punkt 9. Dette vil det komme mer informasjon om fra Bibliotek-Systemer på brukermøtet.

Ellers kom en ny versjon av Tkkatalog med små endringer i februar:

TkKatalog:

Versjon 1.7.9 (02.02.2011)
-----------------------------------------
* Rettet feil ved automatisk innlegging av klassenummer i 082a ved
henting av autoriteter. Autoritetene ble tilsynelatende lagt inn i
katalogbildet, men ble utelatt ved lagring. Dette skal være rettet.
(Egen parameter må være satt for å få denne funksjonaliteten.)

* Innført kode (tj) for store bokstaver (majuskel/versal) i tag 019$e.

* Lagt inn språket Kvensk (fkv)

Fagutvalget har fått spørsmål knyttet til flytting av geografiske emneord fra 650-651. Det står det litt om under punkt 1 i referatet.

Fagutvalget har fått spørsmål angående plasseringskode:

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=15580


Problem med plasseringskode

Vi har kommet til at vi må finne fram til et kompromiss her. Vi foreslår derfor å stette en maks.
> grense på plasseringsbeskrivelser til f.eks. 20 tegn, men at kun de
> f.eks. 12 første tegnene blir skrevet ut på strekkodeetikettene.
> Er dette en løsning som man kan leve med?

Fagutvalget kunne ikke se problemer med denne løsningen

Anne Børnes
 

 FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT VÅR 2011


Fagutvalget har i perioden bestått av:

Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek, leder
Ragnhild Eggen, Bodø bibliotek
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker bibliotek
Bjørn Risjord, Arendal bibliotek
Olga Linkovitch, Harstad bibliotek
Bjørn Tore Nyland, Trondheim bibliotek
Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer
Lill Bjørvik, Bibliotek-Systemer


Utvalget har hatt ett møte i løpet av perioden:
http://www.arbeidsutvalget.no/utlaan/referat06042011.html

Det har vært en del diskusjon rundt «Maksimalt antall fornyelser».
Bibliotek-Systemer foreslår en løsning hvor det innføres «Absolutt maksimal lånetid» på Lånerkategorier og Dokumenttyper.
Fagutvalget tror dette blir veldig bra.


Velkomstbrev til nye lånere er snart på plass.

Det jobbes også med en ny løsning for Hurtiglån.

Utlånsmodulen kommuniserer nå med søkemodulen.

Andre nyheter i utlånsmodulen:
http://bibliofil.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/tkutl/nytt2011.html


Ola Sørlie
 


FAGUTVALG FOR SØK – RAPPORT VÅR 2011

 

Fagutvalg for søk har i perioden bestått av:

Asgeir Rekkavik, leder (Deichmanske bibliotek)
Reidun Høiland (Farsund bibliotek)
Eirik Gaare (Fylkesbiblioteket i Akershus)
Ole David Østli (Alta bibliotek)
Elisabeth Gran (Asker bibliotek)
Odd Arne Jensen (Bibliotek-systemer AS)
Roger Niva (Bibliotek-systemer AS)

Utvalget har hatt ett møte i perioden, med hovedfokus på nytt websøk.
Referat fra møtet: http://www.arbeidsutvalget.no/sok/referat08042011.html

 

 

Asgeir Rekkavik

 


FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT VÅR 2011

 

 


 

FAGUTVALG FOR PERIODIKA – RAPPORT VÅR 2011


Gruppen består av Carl-August Bodenhagen (leder), Turid Skimmeland, Mona
Hammernes og Odd Arne Jensen fra Biblioteksystemer.
Det har ikke vært noen aktivitet i dette halvåret. Periodika-modulen ser
ut til å fungere bra og det har ikke kommet noen ønsker om endringer.

Oppstår problemer kontaktes Biblioteksystemer.

Carl-August Bodenhagen

 


FAGUTVALG FOR STATISTIKK – RAPPORT VÅR 2011

 

 

 


 

 

Tilbake til oversikt FU-rapporter

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 30.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no