Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - HØSTEN 2005

Fagutvalg for Utlån

Fagutvalg for Utlån har bestått av Inger Benningstad Narmo, Ringsaker (leder), Ola Sørlie, Deichman, Bjørn Tore Nyland, Trondheim og Leif Hansen, Porsgrunn.

Høstens store prosjekt ”Felles lånekort” ble lansert 10.oktober. Alle systemleverandørene har vært med på utarbeidelsen av dette, mens Bibliotek-Systemer har fått æren av å drifte det sentrale låneregisteret. Testbibliotekene er godt i gang, mens andre er i startgropen.

På årets brukermøte i Skien var det avsatt en god del tid til gruppearbeid. Utlån og Fjernlån hadde til sammen tre grupper. Her ble det gjennomgått lister over ønsker om videreutvikling og gjenstående mangler i programmene. Disse ble diskutert, samtidig som nye punkter ble registrert.

Vi i fagutvalget forsøker å følge opp disse og å være lydhøre for nye, gode ideer til forbedringer.

Noen større områder innen Fjernlån gjenstår, for eksempel depotbestillinger. Ellers kommer stadig endringer fra Tore Morkemo som gjør Utlån og Fjernlån stadig bedre.

Inger Benningstad Narmo
Leder


Fagutvalg for Katalog- og innkjøp

Fagutvalg for katalog og innkjøp ble omorganisert ved Brukermøtet 2005:

"Brukermøte 2005 bestemte at Katalog- og søkegruppa skulle omorganiseres. Katalog- og innkjøp er nå slått sammen til eget utvalg, mens resten av katalog- og søkegruppa endres til Utvalget for Søk."

Fagutvalget har følgende medlemmer: Inger Moss - leder, Arnhild Tveikra, Anne Børnes, Trine Berntsen, Ragnhild Eggen

Fra Bibliotek-Systemer A.s.: Ola Thori Kogstad og Tom Are Pedersen.

Det har ikke blitt avholdt møter i perioden, men en del ønsker/problemstillinger er meldt pr. e-post.

Inger Moss
Leder


Fagutvalg for Periodika:

Fagutvalget har følgende medlemmer: Trine Berntsen - leder, Margaretha Dahl Halvorsen, Bente Dahl

Fra Bibliotek.systemer A.s.: Odd Arne Jensen

Det har ikke vært møter i perioden, men problemer er meldt til Bibliotek-systemer pr. e-post.

Trine Berntsen Leder


Fagutvalg for statistikk

Medlemmer: Ola Sørlie (leder - Deichmanske bibliotek), Mari Lundevall (Finnmark fylkesbibliotek), Torunn Fredriksen (Larvik bibliotek), Ove Gaathaug (Skien bibliotek) og Roger Niva (BibliotekSystemer)

Utvidelse av Kikkhullet (20.7.2005): Etter en henvendelse til "forum" fra Hallfrid Skimmelig (Steinkjer bibliotek) ble listene i Kikkhullet utvidet fra 20 til 50 titler. Antall utlån vises også som standard. Det er fortsatt et lite forbedringspotensiale i Kikkullet. f.eks.Antall ex, Utlån pr. ex og ledetekster over kolonnene.

Eksempel fra lokal tilkpassning på Deichman:
http://www.deich.folkebibl.no/kikkhull/kikkmestut-v.html

Nye rapporter: (versjon 1.0.48 kom 6.9.2005)
* Ny rapport: Antall utlån før kassering
Viser gjennomsnittlig antall utlån for et gitt CCL-søk før eksemplarene blir kassert/får status tapt.
* Ny rapport: Interesseområder i MappaMi. Viser en enkel oversikt over noen av interesseområdene som lånerne har valgt å ta i bruk.
* "Eksemplarer med spesiell status" kan nå skippe eksemplarer som ligger til avhenting og som har utlånskode satt.
* Mulighet for å presentere på genre og klassifikasjonsnummer i utlånsstatistikken på web.

To forslag til videreutvikling

1) Hold-av-bestillinger fordelt på avdelinger (fra Deichman 9.9.2005)
Forslaget ligger på is - forklaring fra Roger Niva:
"Når reserveringen slår til vet vi ikke lenger at det er en hold av, siden den ser
ut som en helt vanlig reservering. For å få dette til måtte vi ha lagt på et ekstra felt i reserveringsregisteret, men det er ikke bare, bare per i dag. Vi får ha dette i tankene når vi eventuelt vurderer en utvidelse av registeret"

2) Visning av grafer i den webbaserte bestandstatistikken (fra Deichman 16.11.2005)
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=1813

Ola Sørlie
Leder


Fagutvalg for skolebibliotek

"Fagutvalg for skolebibliotek" har følgende medlemmer: Anders Haukaas (leder), Hanne Kortner, Tor Harald Hafsrød og Else Haugen.

Fagutvalget har ikke hatt møte siden 16. mars.

Fagutvalgets medlemmer har vært engasjert i testing av Klasseadministrasjon". I forbindelse med ny inndeling av elevene på mange skoler har Roger Niva laga en ny måte å administrere elevene på. Også klasseopprykk blir annerledes. Det virker som opplegget nå fungerer bra.

Ellers merker vi at det blitt noe aktivitet på postlista skoleforum@bibsyst.no. Det er viktig at dette blir et organ som tar opp aktuelle problemer for skolebibliotekarene.

På møtet 16. mars hadde vi en del ønsker, bl.a. når det gjelder Elevutlån og Skolejobber i Tk-utlån. Mange av disse ønskene er ennå ikke innfridd.

En milepæl er nådd: Skole nr. 500 (Virik skole i Sandefjord) har tatt i bruk Bibliofil.


Anders Haukaas
Leder


Fagutvalg søking

På brukermøtet ble følgende vedtak gjort:
"Brukermøte vedtok at Katalog- og søkegruppa skulle splittes: katalogdelen slås sammen med Utvalget for innkjøp, og «resten» skulle utgjøre Fagutvalget for søking."

Det ble også satt ned et eget utvalg som skulle arbeide med videreutviklingen av regionale samsøk. Alle som er med i Fagutvalg søking er også med i dette utvalget.

Fagutvalget består nå av:
Randi Hausken, Bærum bibl.
Henrik K. Nielsen, Bergen off.
Ellen Aabakken, Deichmann
Eirik Gaare, fylkesbibl. i Akershus
Liv Vennevik, Trondheim folkebibl.

Vi har ikke hatt noen møter dette halvåret. All kommunikasjon har foregått via e-post.

Den viktigste jobben vi har gjort er å teste ut ny funksjonalitet og nye versjoner av websøket og TK Søking før det sendes ut til alle bibliotek. I websøket gjelder dette f.eks. funksjoner som "Tips en venn", stavekontroll/interaktiv søkehjelp, visning av hjelpetekster. Saker som henvisninger i websøket har gått til to fagutvalg, søk og katalog, og her er det fagutvalg for katalog som har gjort den største jobben.

Vi er helt i starten av prosessen med å gi tilbakemeldinger på forslag til ny grunndesign på webtjenestene.


Testgruppe for Samsøk:
Fra Bibliotek-Systemers side var alt klart til oppstart i slutten av juni. Flere hadde meldt seg som testere. Det tok lang tid før vi kom i gang. Noe avklaring, testing og diskusjon om alternative løsninger fant sted i september og oktober, men etter det har det vært lite aktivitet. Flere av oss har følt behov for et møte. Kommunikasjon kun via e-post fungerte ikke tilfredsstillende i dette tilfellet. Det er bare å beklage at arbeidet i denne testgruppa ikke er blitt prioritert den siste tiden. Noe av årsaken er også at problemstillingene rundt lånerinitiert innlån ikke er avklart. Dette har nær sammenheng med utformingen av regionale samsøk. Systemleverandørgruppa arbeider med denne problemstillingen, og vi er i stor grad avhengige av konklusjoner den kommer fram til.

I begynnelsen av desember sendte Bibliotek-Systemer ut to tidlige forslag til ny grunndesign på webtjenestene, inkl. Samsøk, til fagutvalg søking. Dette må også testgruppa arbeide videre med framover. Arbeidet i testgruppa må prioriteres i neste halvår.

Randi Hausken
Leder for fagutvalg søking

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 06.12.05 av arbutvalg@bibsyst.no