Til AU's hovedside

venstrekort.gif (814 bytes)

Referater
Gruppearbeid - Dag 2

 

Innkjøp/Tilvekst | Søk/Samsøk | Utlån | Fjernlån 1 | Fjernlån 2 | MappaMi | Periodika | Selvbetjent

Fjernlån 1

Referent: Lill Bjørvik

Gruppen tok utgangspunkt i statusskjema utsendt av fagutvalgets leder.

INNLÅN

- Bestillinger foretatt via Sambok kommer mangelfullt inn i Innlån.

- Bestilling av tidsskriftartikler
Det ser ut til at det er bare tidsskriftets tittel som kommer inn i Innlån. Artikkeldata må følge med. Det blir svært uoversiktlig når flere artikler bestilles fra samme hefte.
Det må være mulig å endre status til "mottatt" uten å måtte skrive ut epost/brev.

- Bestilling av emne, flere eks av samme tittel
Gruppen har forståelse for at dette ikke er en del av NILL-protokollen, men ønsker at problemstillingen taes opp ved revisjon av protokollen. Inntil videre fungerer det rimelig greit å legge antall inn i meldingsfeltet.

- Treghet
i overgangen fra en status til en annen er desidert det største problemet. Det hadde kanskje hjulpet hvis poster kunne slettes etterhvert. Dette kan ikke parameterstyres lokalt (Fjernlån slettes etter 90 dager). Gruppen ønsker at muligheten for å øke hastigheten prioriteres.

Ett bibliotek hadde erfart at hvis man la inn et ccl-søk på en post man visste var registrert - og deretter skiftet mellom fanekortene, så gikk det mye kjappere. Denne erfaringen må kunne utnyttes.

- Utskrifter
Som det fremgår av fagutvalgets møte den 3. mai http://www.arbeidsutvalget.no/utlaan/Velkommen.html savnes en rekke utskriftsmuligheter. Kommentarfeltet er ikke godt nok markert ved utskrift. Utskrift av Katalogkrydder ønskes.

- Meldinger
Det ønskes en mulighet for lettvint å få gitt melding til låner, f.eks. ved at man kan klikke opp eposten. Meldinger skal følge posten hele veien., dvs de skal også kunne leses fra vanlig Utlån.

- Visning
De nyeste bestillinger skal vises først som standard. Man ønsker enkelt å kunne se hva som er bestilt på en filial, uten at man alltid må se alle bestillinger samlet.

- Formidling av innlån
Fylkesbibliotek og folkebibliotek bruker Innlån forskjellig. De fleste folkebibliotek bestiller alle innlån direkte, men formidlingsbiten ønskes likevel beholdt.

- Oversikt
Gruppen ønsker muligheten til raskt å få oversikt over purrede bøker fra ett bibliotek. Det samme gjelder "Sendt fra eier" fra ett bibliotek.

- Vis utlånte/til avhenting/på hylla
3 statuser i samme oversikt er for mye. Må deles opp.

- Avvist
Ideelt sett burde det være mulig å bruke en avvist post i en ny bestilling (kopiere data). Gruppen ønsker at dette kan legges inn i NILL-protokollen. Inntil denne muligheten foreligger, ville det være en stor hjelp at man kunne skrive ut én post.

- Motta
Angreknapp ønskes for mottak. Spesielt når man har bestilt flere bind av én post er det fort gjort å velge feil post. Ved mottak ønsker man å kunne legge inn eierbibliotekets forfallsdato. Det er enklere (roligere) enn å gjøre det i en utlånssituasjon.

- CCL - shift/enter fungerer ikke.

- Nasjonale lånenumre.
Registrering av institusjoner bør standardiseres. Eksempel som ble nevnt var "høgsk." og "høgskole". Søk på kode fungerer bra. Alle er klar over at det ikke er vår jobb direkte, men vi har vel kanskje en viss påvirkningsmulighet?

- Adresselapper
Utskrift av adresselapper var ikke allment kjent. Se Innstillinger-> Fjernlån/Innlån -> Skriver for adresselapper.

- Henteavdeling.
Standard henteavdeling fungerer ikke (Bærum).

- Reservering
Reservering ønskes inn i NILL. Reservering bør vises i Ekstra info om.

- Hurtigtaster mangler noen steder.

FJERNLÅN

- Innleverte poster blir liggende. De bør slettes automatisk (nå slettes fjernlån etter 90 dager). For historikk kan man bruke exlogg i søkemodulen.

- Ekstra info om ... Når det er mange eksemplarer på en post, vises ikke de siste eksemplarene i bestandsinformasjonen.

- Reservering
Når eksemplar er utlånt på hovedbiblioteket bør man ha en mulighet til a) å velge et annet eksemplar b) reservere globalt.

Reserveringsmeldinger bør inneholde nummer i reserveringskø (selv om det bare er veiledende) som standard.

- Ett bibliotek opplevde ofte kræsj. Vanskelig å gjenskape presist hva som er gjort, men saken undersøkes. Ønsker annen lyd på meldingsbokser enn utlån/innlån-lyd.

- Til behandling
Status må sjekkes en gang i uken for å luke ut hva som ikke skal være i oversikten. Det ser ut til at endring til status "slettet" endrer status tilbake til "til behandling".

KONKLUSJON:

Innlån/fjernlån har gjort hverdagen lettere. Denne delen av utlånsmodulen fungerer stort sett bra, men den hadde blitt enda bedre, mer brukervennlig, hvis momentene over hadde blitt implementert.

Ellers - det er fint å få punkter til diskusjon, men de kan med fordel sendes deltagerne på forhånd. Det er ikke alt det er enkelt å ta over

Utlån

Referent: Solveig Moen, Steinkjer bibliotek

Depot:
Ved deponering av bøker er det et ønske at bøkene skal kunne lånes ut på originalstrekkoden i depotbiblioteket", at deponerte bøker kan behandles som en del av egen samling. Og at det evt. kan legges inn melding når forfallsdato på depoteksemplarene nærmer seg. Biblioteksystemer ser på muligheten til å sende hele posten over ved deponering. Bruk av originalstrekkode skal i hvert fall være mulig Bibliofilbibliotek imellom.

Trondheim bibliotek har diskutert en intern ordning der boka o.l. blir innlemmet ved den avdelingen den blir innlevert.

Ønske om avdelingens navn på strekkoden.

Fjernlånte bøker blir levert direkte til eierbiblioteket. Blir stående igjen i fjernlånsmodulen hos det biblioteket som har fjernlånt boka. Låner får da purring på bok som er levert. Ønske om en melding fra eierbibl. i dette tilfellet. Men de kan ikke se hvilke bøker som kommer direkte fra låner. Problematisk å løse?

Ved innlevering, melding om retur eierbibliotek. Ønske om å få med hvilken avdeling som er eierbibliotek.

Exlogg mangler opplysning om når boka har kommet tilbake til eieravd. Logger bare når den ble innlevert på annen avd.

Låneregisterbildet blir omorganisert. De viktigste og mest brukte feltene vil bli plassert på samme side. Ønske om felt for foresatte. Ønske om automatisk sjekking av adresser i forbindelse med at vi nå registrerer personnr. i Felles låneregister. Felles låneregister har bare et adressefelt. Ønske om muligheter til å legge på midlertidige adresser lokalt. Mulighet til å sende e-post til låner rett fra utlånsbildet.

Purringer:
Problemer med å få tilpasset gebyr . Mange vil ha et bestemt beløp pr. brev. Forslag: Beholde dagens ordning, men i tillegg gi en mulighet til å velge fast beløp pr. brev.

Purring på reserverte bøker (0 kr.). Ikke rett at dette regnes som 1.gangs purring.Biblioteksystemer retter dette til reserveringsvarsel.

Purringer til barn: Litt forvirring rundt dette med regning til foresatte/barn og aldersgrenser i forhold til personvernet.

Bevegelige helligdager: Kalender for avmerking av dager som ikke skal ha forfall kommer til høsten.

Bør være muligheter til utskrift av de fleste skjermbilder i Bibliofil.

Vi prioriterte ikke ønskene men fikk dem opp i dagen.

Til toppen

Innkjøp (Tilvekstmodulen)

Referent: Aud Grimstveit

Dei åtte folkebiblioteka som var representerte i gruppa hadde innbyggjartal frå ca. 9.500 til 104.500. I tillegg var eitt fylkesbibliotek med og ein representant frå Bibliotek-Systemer AS.

Få hadde tatt i bruk budsjettdelen. Det var heller ikkje alle som brukte forslagskassa. Dei konkrete spørsmåla til gruppearbeidet kom fyrst på bordet då vi var i ferd med å avslutte. I referatet er det forsøkt å plassere diskusjonen vi hadde under nokre av spørsmåla.

Ein del av tida snakka vi om korleis dei einskilte biblioteka brukte modulen. Denne delen av gruppearbeidet var og nyttig og inspirerande i forhold til å ta i bruk fleire av funksjonane.

- Kva fungerer bra, kva fungerer mindre bra i tilvekstmodulen?
Dei som brukte budsjettkontrollen hadde streva ein del for å få denne til å fungere. Det var t.d. ikkje lett å finne kor mykje ein hadde i bestilling. Ved overføringar frå BS on-line får ein opp budsjettsum for kvart dokument, men dette stemte ikkje alltid med prisen på fylgjeseddel/faktura. Eit forsøk på å leggje inn ein fast prosentreduksjon ved kjøp frå ein viss forhandlar hadde heller ikkje lykkast.

Ved kjøp i Biblioteksentralen (BS on-line) treng ein ikkje registrere den einskilte posten i bestillingsmalen. Ved mottak derfrå har ein difor ikkje behov for å velje mal, men må likevel klikke seg gjennom den. Det må kome ein måte å ”hoppe over” dette.

I det heile er det for mange ”klikk” og for mange faner i modulen. Det er lett å rote seg borti katalogiseringsfunksjonane. Men stort sett kan ein i alle fall manøvrere seg fram med hurtigtastar.

Ved bruk av bestillingsmal, er det ynskjeleg å kunne registrere reserveringar utan å gå vegen om Søk.

Rapporten ”Bestilte titler som er reservert” ikkje heilt å stole på? Eitt bibliotek hadde fått ut liste som ikkje stemte. (Sjekk på eige bibliotek etter brukarmøtet viste korrekte titlar).

Forslagskassa er lettare å finne fram til etter at den fekk eige ikon på toppen, men for den som bare ser fanekortet Forslag kan tilgangen lenge verke som eit mysterium. Når ein fyrst står i Forslag, fungerer denne delen stort sett greitt. Ein burde kunne skilje forkasta forslag frå dei andre, slik at dei ikkje framstår som fellesliste på skjermen. (Ein kan alfabetisere kolonnen slik at dei forkasta kjem sist, men om ein ordnar ei av dei andre kolonnene, kjem dei forkasta innimellom likevel). Forkasta forslag burde ein etter kvart kunne fjerne år for år. Vi fekk elles opplyst at forslag via MappaMi vil kome.

- Kven brukar modulen (bibliotekarar eller merkantilt personale) og er programmet eit godt arbeidsreidskap for brukargruppa?
Diskusjonen kring fordelinga av oppgåver omfatta heile gangen frå mediaval/bestilling til mottak/katalogisering/klargjering, med andre ord ikkje bare knytt til bruken av Bibliofil. Nyttig likevel! Stort sett var det bibliotekarar som stod for bestilling, medan merkantilt personale utførte mottaksfunksjonane. Der forslagskassa var i aktiv bruk, hadde alle tilgang til denne og kunne skrive inn forslag. I hovudsak er modulen eit godt arbeidsreidskap når ein har lært å bruke dei ulike funksjonane. Men om ein ikkje brukar programmet så ofte, er det lett å gløyme ”gangen” i det.

- Korleis kan ein vidareutvikle/forbetre modulen?
Det viktigaste er at modulen må bli meir sjølvforklarande. Strukturen må betrast, og ein må forenkle inngangene. Fleire ”hugse”-funksjonar, snarvegknappar og hurtigtastar. Sjå elles kommentarane ovanfor.

- Kan katalogen integrerast betre med katalogmodulen?
At Fagutvalet for Katalog nå vart slått saman med Tilvekst er eit godt utgangspunkt for betre integrering av modulane.

P.S. For eiga rekning, etterpå: Er det mogleg også for andre leverandørar enn Biblioteksentralen å levere med automatisk overføring av data? Dersom eg hadde ein annan hovudleverandør, ville eg prioritert høgt at mine bestillingar kom inn i katalogen på same måten som ved bruk av BS-online.

Til toppen

Søk/Samsøk

Referent: Tine Dahl NRK Biblioteket

Websøket for eksterne brukere:
Brukerveiledningen må forbedres, både tekstlig og pedagogisk.
Publikum får for mange valg. Kan en del av valgene være skjult?
Ansatte bruker CCL søk som vi må kunne som profesjonelle, og mange er ikke så drevne i websøket. Viktig at vi lærer oss websøket både for å forstå brukerne og for å kunne veilede dem videre i søkingen.

Ikonene må være forklarende i seg selv for at de skal kunne brukes. Det ble påpekt at det bør stå MappaMi på ikonet for at det lettere skal kunne finnes.

Torkel Hasle: Folk leser ikke hjelpetekster, og det er en utfordring å lage kompliserte systemer som folk skal kunne bruke uten opplæring. Forskjellige krav og behov, vanskelig å vite hvilket nivå man skal legge seg på , men viktig at mulighetene er der.En mulig modell kan være: en boks, skrive i den, og så få opp valgene. Systemet gir mulighet i dag for at man kan sette opp for eksempel bare en ”brevsprekk” for søk i fritekst.

Det ble uttrykt ønske om mulighet for å lenke til søk som også plukker på dato, slik at man i websøket kan få en liste over for eksempel de nyeste krimbøkene.

Parameteroppsett:
Et forenklet og mer intuitivt oppsett er ønsket, og i følge TH skal dette sees på. Biblioteksystemer skal sjekke om hvilke parameterstyringer som ikke har vært brukt for evt å kunne fjerne disse uten at det skaper problemer for kjørende systemer.

Det oppleves av mange som komplisert å gå inn og endre og få det til å funke. Spesielt mindre bibliotek har ikke ressurser til å holde på mye, det er ønskelig med gode og funksjonelle standardoppsett. Når feil oppstår er det viktig å kunne reprodusere feilen slik at Biblioteksystemer kan forstå hva som er skjedd. Det ble påpekt at håndbøkene har for få eksempler.

Det er farlig med for mye parametersetting for det som legges ut på nettet, det skaper forvirring når man søker i ulike biblioteks baser og møter websøk som er forskjellig satt opp.

Stavekontroll /trunkering:
En fonetisk ordliste generert fra de søkbare termene i katalogen til forskjell fra nabotermlisten, er på trappene.

Samsøk:
Norzig jobber med z39.50-formatet, dvs norske profiler og standarder av søkeprotokoller. Formålet er å kunne gå inn i det enkelte bibliotek og utføre lånetransaksjoner via søkelenken/katalogpostenpt kanman ikke reservere i andre system enn Bibliofil via de regionale samsøkene. Det er avhengig av om de har en 31.50 esrver på sin maskin for at de skal kunne innlemmes i samsøket. Det bøe fundert på om det er et mønster i i resultatene, enekelte bibliotek får man sjelden eller aldri svar fra, selv om man positivt vet at de har boka man søker etter. Dette kan skyldes oppsett (standardportnr er 210) og/eller brannmurer og at det er lagt inn timeout. Søkemotorer genererer mye trafikk mot spesielt Bibsys-bibliotek, noe som skaper mye rot og belastning på serveren.

Hvordan kan brukerne, dvs bibliotekene rundt om påvirke Norzig? Ingen brukerrepresentanter, heller ikke i Systemleverandørgruppa er det brukerrepresentanter.

Administrering av Regionale samsøk ligger hos Biblioteksystemer, hvorfor kan ikke de enkelte gå inn å endre?

Samsøk fungerer best mellom Bibliofilbibliotek. Det er forskjel på hvordan publikum og bibliotekarer søker. Søkingen bør gjøres mer pedagogisk og smidig, og bestillingsfunksjonene gjøres mulig for publikum å utføre. Ikke ønskelig å overlate hele fjenlånet til publikum, men at de sender søket til sitt bibliotek, som finner boka i et bibliotek det er hensiktsmessig å hente den fra, avhengig av budtjenester, postgang og lignende.

Etter hvert skal systemet kunne finne ut hvor man raskest kan få boka fra.

Til toppen

Fjernlån 2

Referent Inger Benningstad Narmo 

Som grunnlag for gruppearbeidet ble det vist ei liste på overhead over ønsker og mangler innen Fjernlån. Denne lista ble utarbeidet til fagutvalgets møte 3. mai. Underveis i gjennomgangen av punktene ble det notert kommentarer og innspill fra gruppa. Jeg tar med førstnevnte liste i dette referatet for å vise hvilke mangler/ønsker som er notert allerede. Deretter kommer punktene notert i løpet av gruppearbeidet.    

Status juni 2005:  Fjernlån/Innlån

Nill-status

 

Bestille med Nill

 

Samsøk OK - Bibliofil
Sambok Ok Bibliofil og Bibsys
Bestille med ID-nr på tittel fungerer Bibsys OK - først som tom post, deretter full post
 
Bestille uten Nill Samsøk Bestille gamlemåten. Deretter kopiere post og lime inn i "Ny bestilling" + lagre post
Sambok

Gjelder Micromrac, Aleph og Tidemann

Micromarc-bibliotek viser nå lenke til marcposten + lenke til websøk (best.skjema uten nill)
Nytt skjema under utprøving (nill)

Bestille i Sambok, deretter kopiere post og lime inn i "Ny bestilling" + lagre post

Bibsys Bestille i Bibsys. deretter kopiere post og lime inn i "Ny bestilling" (se alt med id-nummer)
 • Bestille  uten NILL  fra ”Ny bestilling” gir tom post (uten forf. eller tittel)
 • Lagre post i ”Ny bestilling”. OK, men gir bare forf. + tittel

 

Innlån:   ønsker/mangler 

 • Problem nå :  Treghet   ved skifting mellom vis-grupper
 • Sletting fra ”Vis slettede” ønskes.  Mulighet for å slette f.eks. hele forrige året eller for tidligere måneder. (tyngre søk jo flere poster).                    
 • Oppstart av innlån: nyeste/siste bestilling ønskes lagt øverst som standard. Pr i dag kommer disse nederst i lista.  Må klikke et par ganger før de nyeste kommer opp.

- Rettet 1.juni 2005

 • Meldingsfelt : Alle meldinger,  både de lokale, meldinger fra eierbibliotek og bestillende bibliotek bør følge posten i "Vis info-" hele veien - både i Fjernlån/Innlån og i Utlån. 
 • Emnebestillinger/Depotbestilinger: foreløpig ikke mulig. – Det er ønskelig å kunne bestille for eksempel: 5 bøker på somalisk fra Deichman, Det flerspråklige bibliotek. Mulig løsning: felles med depotbestillinger. 

Depotfunksjonen sees på som et eget prosjekt som også omfatter Det flerspråklige bibliotek på Deichman. 

 • Kopibestillinger: har nå navn på tidsskrift i posten. I ”Ekstra info” også år, volum, nr, sidetall og type ”kopi”. Så langt OK, men artikkelens forfatter og tittel mangler.
 • Kopibestillinger: praksis hos noen er at vi sletter dem etter mottak. Vi må motta/låne ut for å få med statistikk.

Hvis vi låner ut, ønskes mulighet til ikke å ta ut utskrift (da kopi som regel sendes i posten). Dvs.: I boksen ”Utskrift av res.brev” ønskes en generell mulighet for å velge ”Ikke skriv ut res.brev”. 

 • Innlån på eksemplar-nivå/ Innlån av flere eks. av samme tittel

Praksis varierer: vi sender én bestilling for hvert eks. eller legger inn melding om flere eks. Vi kan i ”Ekstra info” se eierbibliotek, men ikke eksemplarnr. 

Problem ved innlevering av flere eks. av samme tittel fra samme eierbibliotek :   

Vi kan ikke skille disse ved innlevering. Systemet kan ikke operere på eks-nivå. Foreløpig løsning: eks.nr. legges inn i meldingsfelt ved bestilling. Meldingsfeltet vises nå i vis-grupper i Innlån, men ikke under ”Utlånte bøker”. Dette må med her også.

Alternativ: Bruke depotbestilling når dette kommer.  

 • Dato på purring av utlånte innlånsbøker ønskes:                                                                                                                          

i ”Liste over lånte bøker” f.eks.: ”Purret 1. gang 29.4.05”. Dette kan gjerne stå i ”Ekstra info-”. – Kjekt å ha når vi får purring via e-post fra eierbibliotek.

 ·        Vis avviste Det er nå mulig  i parameteroppsettet (fra 29.4) å markere at avviste
bestillinger skal vises sammen med de som har status bestilt/kvittering
mottatt. 

I innlån er det nå mulig å få med avviste bestillinger blant de bestilte. Dette gjøres i parameteroppsettet under fanekort Fjernlån/Innlån. Slå denne på så vil de avviste blandes med de bestilte, med rød farge i statuskolonna. 

·         Utskriftsmulighet ved avvist bestilling ønskes. I slike tilfeller må man begynne på nytt og bestille fra annet bibliotek.       

3 ulike alt. til løsning. Den siste er mest aktuell:

En utskrift fra posten i ”Ekstra info-” eller som menyvalg, burde finnes. Denne utskriften må inneholde hele posten med utg., ISBN osv. for sikker verifisering. En tredje utskriftmulighet er å få en knapp nederst for utskrift mottatte/markerte 

 

Framtidsønske:  idéelt sett skulle man via menyvalget fra den avviste posten ha gått direkte inn i Samsøk/Bibsys eller andre  med tittelen/ISBN og søkt opp denne på nytt.

Ideelt sett burde den nye bestillingen blitt lagret over den gamle.


Den ”nye” posten burde ha med et notefelt med saksgangen i
"Ekstra info-" f.eks. "Boka er avvist fra x bibliotek, dato, år". (På sammen måte som ”Annen tittel bestilt”)
  

 • CCL-søk og Shift+enter

Rett etter et søk virker ikke Shift+enter. Shift+enter for å åpne menyboks virker ellers. Virket tidligere.

(Vi bruker veldig mye CCL-søk for raskest mulig å få treff)     

      - Usikkert om blir løst.   

 • Nasjonale lånenummer på UB’ene er rettet, men høgskoler mangler. For eksempel finnes innførselen: ”Høgsk. i Hedmark”, mens andre har med hele navnet. Man må vite at høgskolen i Hedmark skrives med ”Høgsk.”
 • Til avhenting:  "Ekstra info-”  ønskes hengt på i valgboksen  – under ”Lån ut til låner”.

Ved utlån av innlånte bøker ønskes muligheten til å se hvor boka er fra.  Hvis det er mange like titler (flere eks. til gruppe eller klasse), kan man ikke se hvilke bibliotek boka kommer fra – og ikke hvilke bok man låner ut.   

 • Henteavdeling på reserveringsbrev for innlånt materiale. Vi har satt standard
  henteavdeling i parameterinnstillingene på den enkelte bruker, men denne
  blir ikke tatt hensyn til verken i lista over reserverte bøker i TkUtlån
  eller på brev som sendes låner. (Bærum)
 • Dato på "Sendt fra eier" ønskes. – Når låner spør og når boka lar vente på seg.
 • Spesielt ved ”Motta innlån” En slags angreknapp eller knapp med ”Ikke motta/Tilbakestill status” for å endre status tilbake til den forrige hadde vært fint.   - Hvis man ved en feil klikker på ”Mottatt innlån” får man nå ikke gått tilbake for å rette opp. Resultat: mye rot! (mulig løsning ved bruk av ”slette siste status”)
 • Ved mottak av innlån bør man kunne legge inn eierbibliotekets forfallsdato. Gjelder spesielt ved innlån fra Bibsys-bibliotek med andre datoer enn det som er standard lånetid.  - Kan være greit å gjøre dette ved mottak i stedet for når låner står og venter.
 • Ved reservering nr. 2 på en innlånt tittel, får vi ikke melding om dette. En melding ”OBS. Låner nr. 2” eller lignende ønskes.  – Mulig?
 • Katalogkrydder: mulighet for utskrift herfra ønskes. Ville for eksempel vært fin å sende med låner som skal lete etter purret bok.

·         Hurtigtaster mangler noen steder. For eksempel ved ”Nullstill” i Innlån og ”Søk i alle”.

 

Fjernlån:    Ønsker/mangler                               

 • Ekstra info” Feltet over bestand kortes inn for å gi bedre plass til bestanden.  Ved mange eks. i bestand, blir de nederste borte. 

         Rettet 1.6.05 

 • "Vis sendte" Disse har vi så langt ikke gjort noe mer med - de har bare ligget der - og forblir liggende der. Er det mulig å koble innleveringen mot posten i denne gruppa, slik at posten forsvinner ved innlevering?  - Automatisk opprydding!                   
 • Res. Global og avdelinger: vi får ikke ”tak i” avdelingenes eksemplarer når hovedbibliotekets eks. er ute. Bør vi ha ”res global” tilgjengelig fra meny i Fjernlån med epost-adresser til avdeling  – slik som i Tksøk? Vi fakser i dag over utskrift av bestilling. Fungerer, men ikke helt maksimalt.
 • Reserver til bestiller" Her er det et ønske om at det blir sendt en e-post til bestillende bibliotek – automatisk? (ønske fra annet bibl.) Dette kan gjøres allerede med ”Behandle fjernlån” ved å legge inn melding i parameterstyringen for utlån under Fjernlån/Standardkommentar ved behandling av fjernlån

- bør dette legges inn som standard?

 • Mulighet for å bruke kvitteringsskriver fra Fjernlån (forslag fra Finnmark fylkesbibl)

 

Punkter fra gruppearbeidet i Fjernlånsgruppe 2 

Fjernlån 

 • Søkeboks i Fjernlån ønskes (tilsvarende den i Innlån). Gjenfinning av post vil bli raskere hvis man kan slippe å gå om vis-boksene.
 • Oppsett av standardkommentarer i boksen ”Behandle fjernlån”

Det ble diskutert om biblioteket selv kan bestemme hvilket valg som skal stå øverst – Det mest brukte valget bør stå øverst.

Til orientering: Valgene her kan allerede flyttes på/endres etter ønske. Husk å merke av riktig knapp for send/melding eller avvist. 

 • Dialogboksen ”Avvikende lånetid”. Knappen ”Alle lån” fungerer bare for vanlig utlån - ikke for fjernlån.

- Rettet 1.6.05 

 • ”Vis sendte”. I stedet for eventuell mulighet for å slette automatisk alle som etter hvert blir tilbakelevert, ønskes mulighet for å slette etter ei viss tid. Noen bibliotek trenger å sjekke ”Vis sendte” av og til.

Innlån

 • Vis avviste. Bestillingen (posten) forsvinner fra låners status både i MappaMi og i Utlån når en bestilling blir avvist. Dette ser rart ut for både låner og for oss hvis vi bare sjekker i Utlån.

Posten bør henge med her også og først slettes når den slettes fra Innlån.  

 • Ønsker mulighet til å låne ut innlånt bok som allerede er blir returnert (returnert i basen, men ikke sendt fysisk).

Mulig løsning: Tilbakestill status (jamfør samme problemstilling i ”Motta innlån” og mulighet for tilbakestill status hvis man har mottatt feil bok). Å endre låner er allerede mulig.  

 • Vis avviste. Ønske om å kunne bruke posten igjen hvis boka blir funnet og kommer likevel.  Kan det være mulighet for tilbakestill-knapp for status her også?
 • Vis avviste. Mulighet for å slette flere poster om gangen (bør ikke gjelde vis-grupper hvor post er under behandling) 
 • ”Ny bestilling”. Ønsker mulighet til å rette skrivefeil i lagret bestilling. Har man først lagret en feil, må man dra med seg denne hele veien. Posten kan bli umulig å søke opp. Løsning med knapp ”Endre tekst”?
 • ”Nullstill søk” nullstiller alle unntatt ”Vis bestilte”. Denne gruppa er alltid med. Flere som ønsker dette? 

MappaMi/Websøket 

 • Ønsker eget felt for signatur på saksbehandler i NILL-skjemaet. For eksempel rett under feltene:

Bestilt til (Lånenr.)*              

Bestilt for annet bibliotek (biblioteknummer)*

Dette feltet må følge med posten hele veien i Innlån. 

 • Enkel utskriftsmulighet ønskes fra bare reserverte eller bare  markerte

For eksempel med en knapp ”Skriv ut reserveringer” eller ”Skriv ut markerte”  

 • Hvis man sletter reservering i MappaMi (som låner med nasjonalt lånernummer), slettes ikke bestilling i fjernlånsmodulen hos eierbiblioteket. Fylkesbibliotekene sitter derfor ofte igjen med bestillinger som egentlig ikke skal sendes.

Sletting i MappaMi bør derfor slette i Fjernlån i eierbiblioteket. Alternativt eller hvis dette ikke lar seg gjøre, må det komme en melding i MappaMi om at reserveringer må slettes i egen Innlånsmodul med meldingen ”Slett bestilling med melding til eierbibliotek”.

 • Bestilling fra NILL-skjema i MappaMi. Her mangler ofte beskjed om reservering selv om reservering ønskes. Noen fylkesbibliotek praktiserer å sende boka uansett.

En mulig løsning er å legge inn sperre på å sende hvis man har haket av for ”reservering ønskes /ønskes ikke”. Da må vi eventuelt få en boks til her: en for hvert valg. Dette blir på samme måte som sperringen som allerede fungerer hvis lånenummer er glemt. 

Samlemappa

 • Samme bibliotek kommer opp flere ganger. Er dette en feil?
 • Tips: Bruk Ctrl +F (Søk i siden) for raskt å finne riktig tittel.
 • Ønsker mulighet for å hake av ”Vis bare bibliotek med utlån til oss selv”. Slik det er nå blir lista veldig lang og uoversiktlig.

Til toppen

 MappaMi

Referent: Trond Remme


Konklusjonen til gruppa var betre hjelpetekstar og videosnutt i høve til pålogging - sjå pkt. 4. bør prioriterast.

1. Gjennomgang av erfaringar frå mappa Mi. Dei fleste hadde positive erfaringar, men utfordringa er å få påloggingsinformasjon intuitiv nok til at lånarane er sjølvhjelpne. Lånernummeret er for langt.

2. Norsk-engelsk versjon
Engelsk versjon har forkortinga DIY - som tyder Do It Yourself - kanskje dette ikkje er innarbeidd?

3. Interessemail
Desse kan verta kluss i om ein endrer status i basen (t.d. då bøker fekk eigen kode, eller Dewey vert endra). Då kan det vera at lånarar mistar sitt ferdig definerte interesseområde.

4. Innloggingssida
Skil på hjelp på system og hjelp til innhald. 2 linjer om kva Mappami er. Hjelp til innlogging - videosnutt - vil me ha.

5. Kikkhullet
Me vil reservera direkte via Kikkhullet

6. Generering av passord
Passorda er generelt vanskelige og rutinar for å definere desse sjølv er ikkje intuitive nok. Kanskje ein gløymd passord funksjon kan integrerast i systemet?

7. Mappami-born
Aldersgrense for bruk av Mappami - nokre hadde 15 år, andre 12 år. Problem i høve til ikkje innlevert materiale og evt. innkassoog foreldre/foresatte som ikkje var klar over meldingane frå biblioteket. Nokre sende ut siste purring som vanleg post

Til toppen

Periodika

Referent: Kristin I. Vansvik

Jevnt over i gruppa har modulen vært i bruk i et par år nå, og bruken er litt forskjellig. En såpass stor og komplisert modul krever kursing. Viss alle løsninger vi har pr. i dag skal være med må den være såpass stor som den nå er. Det er mye jobb å ta den i bruk, og ingen i gruppa har hittil tatt i bruk alle funksjonene som finnes.

Det er vesentlig med et godt heftemottak - et ”husholdningssystem” for heftemottak som fungerer bra. Det beregner forventet mottaksdato basert på forrige heftes ankomst. Et av bibliotekene registrerer alle abonnementer sentralt på hovedbiblioteket, slik at filialene bare bruker heftemottaket. Dette fungerer bra.

Å legge inn elektroniske lenker er snart på veg. Det er mye å diskutere angående dette. Et forslag fra gruppa er at det ideelle er å sette det på heftenivå. Tidsskriftets url ligger i posten, dvs at det er knyttet opp til abonnementet i fanekort abonnement. Brukernavn og passord er knyttet til abonnementet, slik at ikke alle filialer (for bibliotek med flere filialer) kan bruke det ene abonnementet som er betalt for. Dette har med redelighet å gjøre. Det hadde vært fint med innlogging via MappaMi, men da må abonnementspriser endres. En del elektroniske tidsskrift gir ikke så lett tilgang til folkebibliotek siden de er åpne for alle, men privatpersoner har full mulighet til tilgang.

Adgangsbegrensning ble diskutert og gruppa var enig i at det ikke er var en god idé, siden det er lurt for alle å kunne sjekke under de forskjellige fanene.

Av skrivere til etiketter anbefales Datamax. Lønner seg til å skrive ut én og én ved generering av etiketter. Da kan man raskt få en erstatningsetikett, uten å måtte få den ene på et helt A4-ark.

I dag får man ikke opp bestillingsdato på nye tidsskrift. Det er ønskelig å få lagt inn retrospektiv dato.

Når det gjelder visning i søk så er det interessant å få vist hvilken avdeling som har hva, uten å måtte gå inn på hver avdeling. Dvs. få en samlet oversikt. Her ønskes det forbedring.

Katalogisering av periodika gjøres best i katalog, siden periodikamodulen er mer begrenset her enn katalogmodulen, for eksempel når det gjelder noter. Men, det er da viktig å få med seg de taggene som er å finne i periodika, slik at disse også blir synlige ved visning.

Til toppen

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 08.06.05 av arbutvalg@bibsyst.no