Bibliofil - det komplette EDB-system

Brukermøte 2004 
 Hammerfest 3. - 4. juni

 

Forslag til endring av Retningslinjer for samarbeid mellom Bibliotek-Systemer As og brukerbibliotekene

3. Fagutvalg


1. Fagutvalgene skal bistå systemleverandøren i utviklingen av Bibliofils ulike moduler.


2. Fagutvalgene skal bestå av medlemmer fra brukerbibliotek og systemleverandør.

De store fagutvalgene, katalog/søk og utlån, skal ha minst fire representanter fra brukerbibliotekene og minst en representant fra systemleverandør. De mindre fagutvalgene skal ha minst tre representanter fra brukerbibliotekene og minst en representant fra systemleverandør.

Medlemmene velges for 2 år av gangen. Utvalgene velger selv sin leder. Navn på leder meldes til AU innen 3 mnd etter brukermøtet.

Ulike typer bibliotek bør være representert.

3. Fagutvalgene kommuniserer jevnlig via e-post. De store fagutvalgene bør i tillegg ha minst et møte pr år. De andre fagutvalgene har møter etter behov. Bibliotek-Systemer AS innkaller til møtene.


4. Fagutvalgene ved leder skal skriftlig informere arbeidsutvalget om sitt arbeid. Dette gjøres to ganger pr år, innen 1.desember og 1. april. Arbeidsutvalget formidler dette videre til brukerbibliotekene via forum.

Brukerbibliotekene melder endringsforslag og synspunkter vedrørende de respektive moduler direkte til fagutvalget.


5. Fagutvalgenes arbeid suppleres av testgrupper ved utvikling eller større endring av moduler. Disse testgruppene opprettes og nedlegges av Bibliotek-Systemer AS ved behov, men tilhørende fagutvalg skal alltid inngå som medlemmer i testgruppene.


6. Brukermøtet har det formelle ansvaret for å opprette/nedlegge et fagutvalg, velge medlemmer og godkjenne mandatet.


7. Møter i fagutvalgene som innkalles av Bibliotek-Systemer AS, dekkes av dem.

Tilbake Meldinger | Retningslinjer | Medlemmer | Referater / Protokoller | Fagutvalg
Sist endret 5. mai.2004 av arbutvalg@bibsyst.no