Til AU's hovedside

Brukermøte 2004
Hammerfest 3.-4. juni

Grupper  Bibliofil-brukermøtet  fredag 4. juni 2004 - Referater

| Periodika | Fjernlån/innlån | Tilvekst | Skolebibliotek | Utvikling 1 | Utvikling 2 |

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Tilvekst  

Deltagere: Liv Randi Foss, Ålesund , Mari Helga Helgetveit Telemarksbiblioteket, Per Trygve Karstensen, Rana, Ingrid Kyvik. NLB, Hilde Lorentzen, Vadsø, Benedikte Nes, NLB, Merete Skeie, Røyken/Slemmestad, Gro B. Soydan, Asker, Arnhild Tveikra,Trondheim, Kristin I. Vansvik, Hammerfest, Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer

Hovedtema for gruppemøtet:
Hva må til for at Tilvekst skal fungere effektivt og tilfredsstillende?

Erfaringer/problemer fra brukerne i gruppen:
- ligner mye på den gamle terminalbaserte i oppbygning
- men vanskelig å lære, høy terskel for å ta i bruk
- tungvint, krever for mange tastetrykk/operasjoner for å få gjort det man skal

Informasjon fra Biblioteksystemer:
Tilvekst er ikke blitt prioritert siste året. Ny systemutvikler vil få spesielt ansvar for Tilvekst/Katalog. Det henvises til referat fra møte i fagutvalget for Tilvekst 13.05.04.

Den grafiske versjonen av Tilvekst er en videreføring av den tidligere terminalbaserte. Det er noen forskjeller, ikke alle like synlige for bruker.

Forslagskassen: Bibsyst ønsker å utvide funksjonen slik at lånere kan legge inn forslag via MappaMi. Forslagskassen skal også gjøres mer tilgjengelig for alle de interne brukerne av biblioteksystemet. Lages et eget ikon for inngang til forslagskassen i Tksøk og Tkutlån. Skal få på plass nye muligheter knyttet til sletting av forslag og rapporter/utskrifter.

Bestillinger/mottak skal bli lettere tilgjengelig ved hjelp av knapp i Tkkat rett til Bestilling. Må fortsatt veksle mellom skjermbilde for Bestilling og Bestilte eksemplarer.

Når en bestillingspost er søkt opp må eksemplarregisteret være tilgjengelig. Det skal være mulig å gjøre endringer i eksemplarregisteret uten at dette endrer statusen fra "i bestilling".

Hente opp ekstern post for å lage bestillingspost: det er viktig at man velger riktig mal, bestillingsmal, ved innhenting av ekstern post. Hvis ikke vil opplysninger fra ekstern post autoriseres i egen base. Bibsyst vurderer å lage ny knapp "Lag bestillingspost" for å forenkle og hindre feil.

Det ble tydelig i løpet av gruppemøtet at bibliotekene har ulike behov, og derfor stiller ulike krav til modul Tilvekst. Det er to hovedkategorier brukere :
1. Bibliotek med tett forbindelse mellom bestiller ogkatalogisator, gjerne at dette er samme person, ofte mindre bibliotek.
2. Bibliotek der bestiller og katalogisator er forskjellige personer/avdelinger, har ulik kompetanse.

For kategori 1 er det en fordel at en så omfattende foreløpig katalogpost som mulig legges inn som bestillingspost. Dette letter katalogiseringen, mye er allerede gjort ved bestilling. Det er antagelig for denne gruppen av ny versjon av Tilvekst er mest hensiktsmessig i sin nåværende form.

Kategori 2 viser til en del problemer i forbindelse med at bestiller skal legge inn omfattende, "fete", bestillingsposter. Det er ofte en del som må rettes opp av katalogisator, og det er fare for at innholdet i eksterne poster autoriseres ukritisk. Og selv om ikke en bestillingspost autoriseres, vil søk i basen gi treff på emneord som finnes i post hentet fra ekstern base. Denne kategorien bibliotek ønsker seg derfor heller muligheten for enkelt å lage "minimale" bestillingsposter. Bibsyst skal se på saken. 

Andre ønsker/behov meldt på gruppemøtet:
-  Ønske om at leverandører som brukes sjelden kan registreres med f.eks bare en e-postadresse. Disse kan lagres eller slettes i leverandørregisteret etter ønske.
-  Sortering av leverandører. Leverandørkodefelt sorteres alfabetisk. Bibliotek som har lagt inn leverandører med numerisk kode vil ikke få disse sortert i nummerrekkefølge.
-  Ved bestilling av strekkode til nytt eksemplar kommer det  ofte ut strekkoder for alle eksemplarene tilhørende posten. Default-verdien ved oppdatering av katalogpost er å skrive ut etiketter til alle eksemplarene, endre default-verdien?
-  Ønske om at flere datoer blir registrert pr. eksemplar, f.eks bestilt, mottatt, purret... I dag er det bare bestilt-dato som registreres.
-  Ønske om varsel dersom eksemplar påføres, men ikke er mottatt.
-  Ønske om utskriftsmulighet av bestillingspost, (PrintScreen).
- Muligheten til å kunne rette opp feil hvis man har registrert mottatt for mange eksemplarer. Finnes ikke noen angreknapp, antagelig ikke så greit å få til.

Referenter:
Benedikte Nes, NLB og Arnhild Tveikra Trondheim folkebibliotek

toppen


Skolebibliotek

Fredag 4. juni 2004, kl. 10.20 – 12.00

Deltakere:
Heidi Bringsli Asker bibliotek
Anita Bunes Nord-Odal bibliotek
Marit Jensen Skien bibliotek/AU
Bjørg Lein Verdal bibliotek
Elfried Lunde Suldal folkebibliotek (Gruppeleder)
Solveig Moen Steinkjer bibliotek/Nord-Trøndelag fy.bib.
Sigrid Viken Hammerfest bibliotek
Lillian Westli Sør-Odal bibliotek
Lill Bjørvik Bibliotek-Systemer As
Reidar Bjerkseth Bibliotek-Systemer AS

Tema for gruppearbeid

 • Er bibliotekene og skolene fornøyd med hvordan systemet/organisering fungerer i dag?

Stikkord: - Samarbeid med folkebibliotek

- Respons fra Bibliotek-Systemer ved problemer.

- Har dere noen forslag til forbedringer.

Det er problemet med samarbeid flere steder. Problemene oppstår ved at partene snakker forbi hverandre. Kommunikasjon viktig, hvordan gi rett info. Biblioteksystemer vil sende ut permer med InfoBrev og informasjon til skolene om hva som skal til for å ta i bruk systemet -- katalogisering er ikke like viktig for skole som for folkebibliotek

 • bibliotekaren lang utdanning, lærere to dagers kurs
 • skolene vil ta i bruk systemet raskest mulig
 • dugnadsbasen er grei, men krever mye av brukerne. Altfor mange doble og parallelle emneord. Odd Arne fra Biblioteksystemer skal fjerne og rydde opp i basen. Biblioteksystemer håper å kunne "vaske" nye poster etter hvert som de kommer inn.
 • Viktig å ha skolene med i dugnadsbasen. De har mye pedagogisk litteratur som ikke er i bibliotekene. Bedre med feil i en post enn ingen post.
 • Viktig at skolene er i egne baser hvis de katalogisere selv og ikke avdelinger.

Forslag til forbedringer

 • Lån mellom skoler og fra folkebibliotek. Skal fjernlånsmodulen brukes eller er det mulig å få til på en annen måte.
 • Velge hvilke felter som skal vises/ikke vises i eksemplarpåføring. Fjerne uaktuelle felter for skolene for å rydde opp i bildet. (hyllesign., eksakt lånetid)
 • "AdminLight" (forslag fra i fjor) Hvilke admin-funksjoner kunne skolene få tilgang til uten full root-tilgang. F.eks: Ny bruker – slette bruker – utlåns/purretider – lånekategorier – skoleflytting.
 • Skoleforum "tvangs-innmelding" av alle skolebrukere (ikke elever)
 • Lister over utlån bare privatlån ikke lærebøker
 • Skoleklasser – avvikende lån – få felles for alle.
 • Utskrift lånte bøker – navn ikke bare nr.

Referent:
Elfried Lunde Suldal folkebibliotek 

toppen


Bibliofils videre utvikling – gruppe 1

Gruppen bestod av:
Torunn Fredriksen, Larvik bibliotek
Stine Fjeldsøe, Tromsø bibliotek
Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek
Rigmor Haug, Vestfold fylkesbibliotek
Guri Sivertsen Haugan, Levanger bibliotek
Randi Hausken, Bærum bibliotek
Hugo Høymo, Drammen bibliotek
Geirr Karlsen, Øvre Eiker bibliotek
Gunilla Klevbrink, Lillehammer bibliotek
Roger Niva, Bibliotek-Systemer AS
Gunnar Monsen, Bibliotek-systemer AS

Gruppen valgte å følge utdelt oppsett for diskusjonen.

- Hvordan bør Bibliofil utvikles framover? Bør det satses på å ferdigutvikle modulene med den funksjonalitet som finnes i dag eller bør det satses på stadig nye funksjoner?

- Stikkord: nye moduler, nye funksjoner, brukertilpasning

 • Gruppa var enige om at det er ønskelig med forbedringer av eksisterende moduler, men at vi også ønsker en videre utvikling! Bibliofil blir aldri helt "ferdig", og utvikling er viktig for oss. Samtidig må funksjonaliteten være best mulig. Vi ønsker helt klart å få rettet opp i "rusk i maskineriet".

 • Tromsø ønsket forbedringer av eksisterende moduler, fremfor utvikling av nye moduler.

 • Av de modulene vi mener forbedres, er innkjøp og periodika.

 • Vi ønsker videre at funksjoner i systemet blir mer synlige.

 • I innstillingene er det altfor mye å forholde seg til. Et forbedringspotensiale her. Det kan vel forenkles? Vi ønsker også mulighet for utskrift av innstillinger på enkeltbrukere.

 • Musebruk: Hurtigtaster. Det er for mye musebruk i dag, og det er for tungvindt. Vi ønsker at det skal bli så enkelt som mulig. Mye høyreklikking (og menyer som ligger kun på høyreklikk) gjør at musebruken øker.

Et ønske litt på siden:

Verktøylinje (toolbar) som kan lastes ned av alle som vil. Der kan man ha tilgang til bibliotekdatabaser etc. Gjerne en verktøylinje som hvert bibliotek kan tilby sine brukere (slik som søkemotorene har i dag). Der kan det ligge kjapp tilgang til basen vår, og til nasjonale bibliotektjenester (f.eks bibliotekvakten). Noe for NDB (Norsk Digitalt Bibliotek)?

Roger Niva la frem en liste over prosjekter som ligger på tegnebrettet og/eller er under utvikling. Denne ble diskutert.

 Spørsmål fra Sandefjord om nye funksjoner i MappaMi

Gruppa diskuterte en del omkring de forskjellige tingene Sandefjord foreslår. Her er en kort oppsummering:

Kobling mot bokhandel:
Positivt: Det kan gi en inntjeningsmulighet for biblioteket.
God service for noen, støy for andre.
Negativt: Biblioteket bør være en gratis, ikke-kommersiell tjeneste.

En slik kobling mot bokhandel (nettbokhandel, lokal bokhandel) må evt kunne parameterstyres slik at biblioteket kan velge om det skal ha denne koblinga eller ikke.

Hva med kobling mot forlagssentralens base Mentor? Kunne det være noe? For å vise om boka er i salg eller ikke. Da kobler vi oss ikke direkte mot en selger (bokhandel), men yter en tjeneste for våre brukere.

0’te purring
Negativt: dette vil redusere bibliotekets inntekter
Positivt: bedre sirkulasjon av bøker/medier, brukerne ønsker seg slike påminnelser

Tar vi ansvaret bort fra folk? (Syr vi puter under armene på folk?)

Blir dette en form for forskjellsbehandling av brukerne? De som har/ikke har e-post? Kan det være et puff for brukerne til å ta i bruk e-post? (evt SMS)

Gruppa er usikre på om dette er lurt. Dersom det krever lite jobb for å utvikle dette, så gjør det. Men må være parameterstyrt….

"Den som lånte denne, lånte også…."
Det må foreligge et godt grunnlag for disse dataene, hvis ikke kan det bli noe sært. En felles base for alle bibliotekene kanskje? Og det bør skilles på aldersgrupper (barn/voksen)

Interesseområder – info om utstillinger og arrangementer
Sendt ut som e-post til grupper av lånere.

Vi må passe oss slik at vi ikke blir "spammere" som sender unødvendig mye e-post.

Referenter:
Rigmor Haug (gruppeleder) og Torunn H. Fredriksen

toppen


Referat fra Bibliofils videre utvikling II

Deltakere:

Ola Sørlie Deichmanske bibliotek
Torkel Hasle Bibliotek-Systemer AS
Kari Noodt Finnmark fylkesbibliotek, avd. Vadsø
Arne Kyrkjebø Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Trond Remme Voss bibliotek
Bjørn Tore Nyland Trondheim folkebibliotek
Knut Rykkvin Malvik bibliotek
Kirsti Opstad Sandefjord bibliotek
Henrik Nielsen Bergen offentlige bibliotek
Hanne Sveen Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Kjell Nilsen Nordland fylkesbibliotek (ref.)

Innspill fra Sandefjord folkebibliotek til arbeidsutvalget i forkant av bibliotekmøtet ble diskutert innledningsvis.

Forslag til lignende litteratur i søking

Metoden benytter korrelasjon basert på hva andre har lånt. Foreløpig har det vært innvendinger fra Datatilsynet, men de har nå åpnet opp og ny søknad om tillatelse for å prøve ut er mulig.

Kommentarer fra lesere til poster i basen

Målsettingen er at brukere skal få bedre beslutningsgrunnlag, og dette kan også fungere som en lesetipstjeneste i MappaMi. Enkelte titler kan få for mange kommentarer, og en del kommentarer gir nødvendigvis ikke god nok informasjon, for eksempel "Jeg også!". En redaktørfunksjon må knyttes til for å kvalitetssikre. Dette krever fleksibel visning for at brukerne ikke skal få for mye informasjon. Problemstilling knyttet til hvorvidt kommentarer kun skal lagres i den enkelte base eller sentralt slik som Krydder ble diskutert.

"Terningkast"

Enkel vurdering av lånt materiale ble lansert av Bjørn Tore for å hjelpe til i forbindelse med rangering av treff og basert på tilbakemeldinger fra historikkfunksjonen i MappaMi.

Støtteinformasjon i interessemailer

Ønskelig med tilleggsinformasjon i interessemailer for å øke sirkulasjon av lite utlånte bøker innenfor interesseområdene.

Presentere samlingene på Internett

Nye løsninger for å presentere samlingene på Internett i form av virtuelle utstillinger er ønskelig.

Kobling til bokhandel

Ved søk på litteratur som for eksempel er utlånt er dette en metode for å få til sponsing av biblioteket. Kobling enten til hjemmeside eller direkte til e-handelsløsning.

Booking

Bestilling av tjenester fra biblioteket gjennom MappaMi. Eksempel er bestilling av tid på publikumsmaskiner, rom og utstyr. Torkel skisserte også fjernstyring og –kontroll av Linux-basert publikumsmaskin i denne sammenheng.

Kontakt med lånere

Nye måter som SMS og syntetisk tale pr telefon for å kontakte lånere. Brukeren må i så fall få velge kontaktform for å hindre for eksempel uønskede oppringninger.

Tilrettelegging av websider

Det er ønskelig med websider som støtter opp under norske standarder for universell tilgang med tanke på for eksempel blinde og svaksynte.

Hjelpetekster og –funksjoner

Hjelp for brukere av webtjenester bør bli bedre. Sandefjord har laga en enkel innføring på hjemmesidene, men det er ønskelig å kunne ha andre former for brukerassistanse.

Krydring for andre medietyper

Krydring av andre medietyper enn bøker er ønskelig, for eksempel for video. Det er også ønskelig med ferdig krydring fra forlagene.

Logistikkanalyse

Analyser av materialflyt og arbeidsrutiner i biblioteket for å fange opp uhensiktsmessigheter. Eksempel på dette er at utsending av e-post er for rask i forhold til hvordan de interne rutinene er for behandling av reservert materiale.

Kobling til fjernsystemer

For økonomisystemer som KOMMFAKT er det ønskelig med toveiskommunikasjon mot siden det går mye tid på manuell oppdatering. Eksempel er oppfølging av eksisterende regninger når bøker blir innlevert i ettertid.

Referent
Kjell Nilsen, Nordland fylkesbibliotek

toppen


Innlån/Fjernlån

Som grunnlag for gruppearbeidet ble det brukt ei liste over status og ønsker/mangler som gruppelederen hadde utarbeidet til bruk på fagutvalgsmøtet i Larvik 11.5.04. Lista ble revidert før brukermøtet og nye punkter er ført opp fra gruppearbeidet.

Innlån

NILL-status 
 • Bestille utenom Samsøk uten NILL fra ”Ny bestilling” via: 

  Bibsys-bibliotek OK (etter endring 2.6.04)

 • Bestille utenom Samsøk med NILL via: 

  Sambok OK


Status/ønsker for øvrig:

 • Emnebestillinger: foreløpig ikke mulig, men det ønskelig å kunne bestille for eksempel: 5 bøker på somalisk fra Deichman, Det flerspråklige bibliotek. Mulig løsning: felles med depotbestillinger. 

 • Depotbestillinger: kommer 

 • Kopibestillinger: fungerer for så vidt, men mangler opplysninger på posten. Bare tittel på tidsskriftet foreløpig. Rettes. 

 • Kopibestillinger: praksis hos noen er at vi sletter dem etter mottak. Hva med statistikken da? Blir den talt opp likevel? Ja. Hvis vi låner ut, ønskes mulighet til ikke å ta ut utskrift (da kopi som regel sendes i posten). Dvs.: I boksen ”Utskrift av res.brev” ønskes en generell mulighet for å velge ”Ikke skriv ut res.brev”. 

 • Innlån på eksemplar-nivå: Innlån av flere eks. av samme tittel Praksis varierer: vi sender én bestilling for hvert eks. eller legger inn melding om flere eks. Problem ved innlevering av flere eks. av samme tittel fra samme eierbibliotek : Vi kan ikke skille disse ved innlevering. Systemet kan ikke operere på eks-nivå. 
  Foreløpig løsning: eks.nr. legges inn i meldingsfelt ved bestilling. Meldingsfeltet må vises alle steder – også under ”Utlånte bøker”. Eventuelt bruke depotbestilling når dette kommer. 

 • Purring av enkeltlån: mulighet for dette ønskes 

 • Dato på purring av utlånte innlånsbøker ønskes: For eksempel fra ”liste over lånte bøker”: ”Purret 1. gang 28.05”. Det hadde vært greit om ”Purret låner + dato” hadde vært med i ”Ekstra info” også.

 • Oppstart av innlån: nyeste/siste bestilling ønkes lagt øverst. Pr i dag kommer disse nederst i lista. 

 •  Status: ”Sendt fra eier”: dato ønskes her også

 •  Utskriftsmulighet ved avvist bestilling ønskes. I slike tilfeller må man begynne på nytt og bestille fra annet bibliotek. En utskrift fra posten i ”Ekstra info-” eller som menyvalg, burde finnes.

  Framtidsønske: idéelt sett skulle man via menyvalget fra den avviste posten ha gått direkte inn i Samsøk/Bibsys (med tittelen/ISBN) og søkt opp denne på nytt.

 •  Dersom forskjellige avdelinger er satt opp med eget lånenummer i Base bibliotek under fanekort "Fjernlån/Innlån" i TkUtlån, så skal de nå under Innlån bare se sine egne bestillinger. Tidligere ble alle innlån-bestillinger på hele biblioteket vist. Dette fungerer foreløpig ikke hos alle. Rettes.

 • CCL-søk og Shift+enter. Rett etter et søk her virker ikke Shift+enter. Virket tidligere. Forsøkes 
  rettet.

 • Kommentarfeltet kan bli veldig langt og vanskelig å ”få tak i”. Automatisk linjeskift eller lignende ønskes. 

 • Nasjonale lånenummer på UB’ene er rettet, men høgskoler mangler. For eksempel finnes innførselen: ”Høgsk. i Hedmark”, mens andre har med hele navnet. Fra Utlån: søk på ubo (små bokstaver) går ikke. UBO fungerer. HHE eller HIL fungerer ikke.

 • Endring av lokalt lånenummer: Ved mottak av innlån hvor låneren hadde fått nytt kort siden boka ble bestilt. Dette nye nummeret hadde ikke funnet veien til Innlån. - Trolig rettet? 

 • Meldingsfelt ønskes med i "Ekstra info-". Ønskes også vist i utlånsstatus. Dvs.: alle meldinger ønskes med i ”Ekstra info-”

 • Sletting fra ”Vis slettede” ønskes. Mulighet for å slette f.eks. hele forrige året eller for tidligere måneder. (tyngre søk jo flere poster). Kommer, men har ikke vært prioritert foreløpig. 

 • ”Ekstra info” Feltet over bestand kortes inn for å gi bedre plass til bestanden. Ved mange eks. i bestand, blir de nederste borte. 

 • Dato på "Sendt fra eier" ønskes. 

 • Ved reservering nr.2 på en innlånt bok, får vi ikke melding om dette. En melding ”OBS. Låner nr.2” eller lignende ønskes. 

 • Katalogkrydder: mulighet for utskrift herfra ønskes. Ville for eksempel vært fin å sende med låner som skal lete etter purret bok. 

 • En slags angreknapp eller mulighet for å endre status tilbake til den forrige hadde vært fint. For eksempel hvis man ved en feil klikker på ”Mottatt innlån” får man nå ikke gått tilbake for å rette opp. 

 • Tregere søk og endring av vis-grupper tar tid: jo flere poster jo lengre tid tar det! Kan det gjøres noe mer i forhold til dette. Til sammenligning tar ikke søk i basen så lang tid. 


Fjernlån

NILL-status :

Fjernlån inn fra:                   

Bibliofil

 

OK

Sambok

 

OK

Bibsys

 

ikke klart

 

Aleph

ikke klart

 

Micromarc

ikke klart

Status/ønsker for øvrig:

 • Utskrift fra Fjernlån "Utskrift markerte" eller mottatte kommer med feil tegnsett, ø,æ og å. 

 • Bestillers kommentar kommer kloss opp i tittelen. For å få bedre oversikt ønskes litt større opphold mellom kommentar og tittel. 

 • Kommentaren om at reservering ønskes - som kommer etter avhaking i MappaMi, ønskes også med på utskriften. 

 • "Vis sendte" Disse har vi så langt ikke gjort noe mer med - de har bare ligget der - og forblir liggende der. Er det mulig å koble innleveringen mot posten i denne gruppa, slik at posten forsvinner ved innlevering? 

 • Avvikende lånetid ved fjernlån satt før utlån starter. Fungerer, men gir av og til feil dato? 

 • Res. Global og avdelinger: vi får ikke ”tak i” avdelingenes eksemplarer når hovedbibliotekets eks. er ute. Bør vi ha ”res global” tilgjengelig fra meny i Fjernlån med epost-adresser til avdeling – slik som i Tksøk? Vi fakser i dag over utskrift av bestilling. Fungerer, men ikke helt proft. 

 • Reserver til bestiller" her er det et ønske om at det blir sendt en epost til bestillende bibliotek 

Referent: 
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker folkebibliotek

toppen


Periodika

Tema for gruppearbeid:
Erfaringer med bruk av modulen
Hva fungerer bra og hva fungerer for dårlig?
Ønsker til videre utvikling
Har dere noen forslag til forbedringer?

Gruppe: Periodika 

Birkeland, Martha

Finnmark fylkesbibliotek, avd. Vadsø

Fygle, Astrid

Bodø bibliotek

Gustavsen, Randi

Hammerfest bibliotek

Moss, Inger (Gruppeleder)

Bærum bibliotek

Skimmeland, Turid

Haugesund bibliotek

Sætre, Kristin

Stord bibliotek

Jensen, Odd Arne

Bibliotek-Systemer As

Erfaringer i bibliotekene som var representert i gruppa:

Bare ett av bibliotekene har tatt modulen fullstendig i bruk, men uten å registrere retrospektivt. Ett bibliotek bruker modulen, også retrospektivt, men uten å skrive ut strekkodeetiketter.

Ett bibliotek registrerer nå bibliografiske poster og abonnementer, men begynner ikke med heftemottaket før i 2005.

Ett bibliotek har kjøpt modulen, men har ikke fått den til å fungere og har lagt registreringen til side. De skal begynne igjen nå. To bibliotek har ikke tatt modulen i bruk.

Hva fungerer bra og hva fungerer for dårlig?

De som bruker modulen aktivt er fornøyd, men retrospektiv innlegging kan by på problemer, fordi man ikke har fullstendig oversikt over hefteutgivelsene. Man kan evt. bruke gamle kardexer for å se antall nr. pr. år.

Modulen har også blitt brukt til å registrere stortingsmeldinger og off. sakskart

De som bruker alternative strekkoder kan allikevel bruke standard tidsskrift-strekkoder, siden disse er vesensforskjellige fra boketikettene. Periodika-etikettene viser bare løpenr., ikke tittel- eller eksemplarnr.

Strekkodene kan se forvirrende ut når årgang er registrert i modulen (4:2004:2 = årg:år:nr.). De fleste syns årgang skal være med på strekkodene, men ansatte må bli informert om hva som er hva.

Webvisning fungerer ikke som den skal, dette følges opp av Biblioteksystemer.

Kommentarer fra Biblioteksystemer

Bibliotekarene må innstille seg på at dette ikke er en fullstendig katalogisering, men midlertidig registrering. Det kan være nødvendig å få programmet forklart, dvs kursing, for å se hvordan de forskjellige programmene fungerer sammen.

Strekkodene har en helt annen oppbygging enn for bok-etiketter.

Feilregistrerte hefter kan rettes opp ved registrering. av neste hefte.

Modulen ble demonstrert m/ diverse funksjoner i heftemottaket og diverse rapporter.

Det skal finnes en enkel versjon av dokumentasjonen i Biblioteksystemers brukerstøtte. Hvor er den?

For øvrig ligger dokumentasjonen på :

http://www.bibsyst.no/kundeinfo/dokumentasjon/tkperiodika.php

Ønsker:

Bedre informasjon og dokumentasjon.

Biblioteksystemer vurderer å lage video/flash basert annotert dokumentasjon.

Referent:
Inger Moss, Bærum bibliotek

toppen

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 27.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no