Brukermøte Bibliofil 4.-5. juni 2003 Trondheim

Referenter: 
1. dag
Ingrid Stavran, Porsgrunn bibliotek, 2. dag

Torsdag 5. juni

10.00-12.30 Gruppearbeid/parallelle program

Referater fra gruppearbeidene

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.00 Hva skjer i bibliotekene?

Trondheim folkebiblioteks digitaliseringsprosjekt v/Bjørn Tore Nyland

Trondheim folkebibliotek har to digitaliseringsprosjekter gående: Bildebase og digital boksamling. Nyland orienterte om den delen av den digitale boksamlingen som omfatter ”Adressebog for Trondhjem”.  

Trondheim folkebibliotek har gått til anskaffelse av en digital kopimaskin som brukes som skanner. Denne har vist seg å være rask og teknisk driftssikker. En bok på 200-250 sider skannes inn på ca 30 minutter. Kopimaskinen er koblet direkte til serveren. Filene lagres i pdf-format som tar vare på bokas originale utseende, og krever lite etterarbeid. Bøkene leses i Adobe Acrobat Reader.

Hvis man har mulighet til å ofre et eksemplar av boka, kan den slaktes og legges i arkmateren.  

Innholdet i de enkelte bøkene deles opp i flere filer. De første 14. årgangene som ble skannet inn er ikke søkbare. F.o.m. 1905/06-årgangen er det mulig å søke i fritekst i boka.  
 

”Adressebog for Trondhjem” var et naturlig valg for starten på et digitaliseringsprosjekt av lokalhistorisk litteratur.  Bøkene er en mye brukt kilde for slektsforskere og det har blitt stor slitasje på mange eksemplarer. Når de nå finnes i digitalisert form er de gjort allment tilgjengelig samtidig som de er sikret for ettertiden.  
 

En digital kopimaskin er en stor investering (mellom 100 000 og 200 000 kroner), men et slikt prosjekt som dette ville være umulig å gjennomføre med en type bordskanner. For bibliotek av mindre størrelse enn Trondheim kan det evt. være aktuelt å gå sammen med andre institusjoner om anskaffelse av utstyr.

Lenke til Trondheim folkebiblioteks digitale boksamlinger

 

Lokalhistorisk spørjevev v/Gerd Vik

Sogndal bibliotek er lokalisert i kulturhuset som sto ferdig i 1991. Siden den tid har det skjedd mye spennende i biblioteket. En avdeling av av HSFs bibliotek holder til i samme bygg. Samlingen av lokalhistorisk litteratur er felles og er plassert i folkebiblioteket som også betjener studentene. HSF har et studium i lokalhistorie på deltid. For disse studentene er lørdag undervisningsdag og det er et stort aktivum at folkebiblioteket er åpent da.

Det gamle kommunearkivet og en del private arkiv er også plassert i biblioteket.

Sogndal bibliotek har siden 1997 hatt formalisert samarbeid med grunnskolene.  I praksis driver folkebiblioteket skolebibliotekene både ved grunnskolene og videregående skole som filialer.

Sogndal bibliotek var en av deltakerne i det nasjonale prosjektet ”Skjermkontakt med lokalhistorien” som pågikk i perioden 1999-2002, og ”Spørjeveven” er en videreføring av dette prosjektet. Samarbeidspartnerne er Sogndal bibliotek, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og De Heibergske samlinger – Sogn folkemuseum. Både museet og arkivet benytter nå BIBLIOFIL. De har en stor boksamling og er medlem av SAMKAT.

Gerd Vik og alle andre involverte i prosjektet er svært glade for at nynorsken nå er på plass i BIBLIOFIL!

”Spørjeveven” har direkte inngang fra bibliotekets startside. Brukerne møter et nytt lokalhistorisk fotografi for hver gang man logger seg inn på ”Spørjeveven”.

 Spørsmålstillere til ”Spørjeveven” kan velge å være anonyme eller ikke. Ca en tredel av spørrerne foretrekker anonymitet. De fleste spørrerne er privatpersoner, ca 70% er menn. Det kommer få spørsmål fra institusjoner. Det er ikke adgang til å stille direkte slektsforskningsspørsmål. Flere fagpersoner tilknyttet vertsinstitusjonene for prosjektet deler på å svare på de innsendte spørsmålene. De fleste spørsmålene blir besvart innen en uke.

Alle spørsmål og svar ligger ute på veven og er søkbare på emneord eller i fritekstsøk.

 For framtida kan det være aktuelt å få med flere museer og bibliotek, og evt. redusere noe på antallet fagpersoner som svarer på spørsmål.

Lenke til Lokalhistorisk spørjevev

 

14.00-14.30 ”Open source” v/Torkel Hasle

 Hasles fornorskede overskrifter på sitt innlegg var:

Opphavsrett til digitale media. – Åpne utvekslingsformater.

I 1996 kom det i FN-regi en traktat om opphavsrett. Fra 2001 finnes en Eeuropean Union Copyright Act (EUCD) som slår fast at det er forbudt å besitte, produsere og distribuere alle verktøy som omgår sperrer, og forbyr omgåelser av sperrer i alle tilfelle uten hensyn til formålets lovlighet.

EUCD skulle vært implementert i alle medlemsland innen utgangen av 2002, men foreløpig er det bare Danmark og Hellas som har kommet så langt. I Norge er forslag til lovgivning nå ute på høring. EUCD tar svært lite hensyn til innarbeidete forbrukerrettigheter, og svært strenge regler kan bidra til å kneble eller sensurere forskning.

Trusted Computing Platform Alliance (TCPA) oppsto etter initiativ fra Intel og Microsoft.

Tilbyr en datamaskinplattform hvor man ikke kan tukle med programmene, og hvor disse programmene kan kommunisere sikkert med leverandøren. Hvor mange har lest og kjenner til innholdet i lisensene til Microsoft? Microsoft kan i praksis utøve sensur på din egen PC.

 Åpne utvekslingsformater er viktige fordi de

 Vedlegg til e-post bør være i åpent format, for eksempel PDF eller html.

14.30-15.00 Arbeidsutvalgets arbeid. Valg.

Leder for AU Randi Hausken presenterte Arbeidsutvalgets årsrapport som var vedlagt de utdelte papirene til Brukermøtet.
Rapporten viser at tilskuddet fra brukerbibliotene ligger på samme nivå som året før.
Brukermøtet, som skal være selvfinansierende, gikk i 2002 med et lite overskudd.

Randi Hausken oppfordret alle til å vise dugnadsånd og være positiv til å ta sin tørn hvis de får spørsmål om å stille til valg.

På fjorårets brukermøte ble det vedtatt at AU skulle vurdere fagutvalgenes rolle. Under gruppearbeidet tidligere i dag tok en av gruppene for seg fagutvalgene. Dokumentasjon og synspunkter overlates nytt AU.

 

Aud Grimstveit fra valgkomiteen presenterte komiteens forslag. Alle foreslåtte ble valgt med akklamasjon.

Arbeidsutvalget består nå av:

Anita Berulfsen, Finnmark fylkesbibliotek, ny. – Leder
Marit Jensen, Skien bibliotek, ikke på valg
Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek, ikke på valg
Ellen Aarbakken, Deichmanske bibliotek, ny

Vara:

Elfried Lunde, Suldal bibliotek, ny
Anja Angelskår Mjelde, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, ny

Valgkomite:

Aud Grimstveit, Tysvær bibliotek, ikke på valg
Ingrid Stavran, Porsgrunn bibliotek, ny

Vara:

Knut Hellum, Horten bibliotek, ny

 

Fagutvalgene:

Kirsti Opstad hadde bedt om avløsning i Katalog/Søk. Nytt medlem er Randi Hausken.