Referat fra Bibliofils brukermøte 1996

Sted: Rica hotell i Sandvika
Tid: 12. november 1996
69 brukere og 5 fra Biblioteksystemer deltok.
Dagsorden.

Referenter: Hilde Ljødal, Grethe Kolberg og Ingrid Lange (1. dag).

Møtet første dag ble ledet av Dagny Eide som ønsket velkommen, orienterte om programmet, og presenterte arbeidsutvalget. 2. dag ble ledet av Ove Gaathaug.

Arbeidsutvalget har bestått av: Dagny Eide, Bergen off. bibliotek, Ove Gaathaug, Skien bibliotek, Agust Magnusson, Aust-Agder fylkesbibliotek og Unni Minsås, Larvik bibliotek.
Varamedlemmer: Frans Larsen, Tromsø og Olav Sognnås, Voss.

Biblioteksystemer orienterer

Torkel Hasle introduserte de programmene som ville bli demonstrert:
Nytt publikumssøk.
Ny statistikkmodul.
WEB-søk/katalog.

Nytt publikumssøk (Wyse-terminaler)

LILL BJØRVIK innledet med å si at det nåværende programmet ikke er godt nok. WEB-søking er opplagt fremtiden og vil bli brukt til publikumssøk, men i lang tid fremover vil mange fortsatt ha terminaler. Derfor er det utviklet et nytt program. Det har vært til testing en tid i Sandefjord og Porsgrunn. Erfaringene derfra er sålangt gode.
Man kan begrense søkene i en helt annen utstrekning enn nå, og veiledningen videre er mer kundevennlige. Man får f.eks spørsmål av typen: Vil du vite hvor boka er plassert, istedet for som nå med b for bestand. Det er automatisk trunkering og en får forslag om tilgrensende termer. Publikum kan selv reservere. Dette kan bestemmes av det enkelte bibliotek.

Ny utlånsstatistikk

TORE MORKEMO håper å få sendt ut den nye versjonen i løpet av dette året. Det blir dobbeltlagring av statistikk fra 1.1.1996. Statistikken kan begrenses på alle søk i basen (CCL). Det er også laget grensesnitt mot WEB. Foreløpig testes dette hos Biblioteksystemer.
Forøvrig viser referenten til eget skriv fra Tore Morkemo sendt til info, og *500-tag'en nr. 3, 1996. Det kom frem endel ønsker som ble oversendt utlånsgruppa.

WEB-søk

OLA T. KOGSTAD orienterte om nytt søkesystem i WEB som er innført i mange bibliotek allerede. Man kan velge Frames, og få forskjellige bilder i i rammer opp på likt. Kart over hvor boken er plassert i biblioteket ble demonstrert. Se *500-tag'en nr. 3, 1996.
Katalogisering i WEB ble også vist. Her åpner det seg helt nye og spennende muligheter.

Nytt siden sist v/Torkel Hasle

WEB-søk er den store revolusjonen de siste 5 år. Av Bibliofil-bibliotek er det hittil bare 15 som har Internett. Biblioteksystemer vil se på NC - Network Computer, som skal være en enkel WEB-søker. Det er for tidlig å si noe mer om det nå.
En sak som pågår mellom Ålesund bibliotek og Biblioteksystemer i forbindelse med WEB ble nevnt. (Senere i møtet ble det lest opp et brev fra biblioteksjefen i Ålesund der man understreket at saken er under behandling og at det var uheldig og galt at den ble omtalt av Biblioteksystemer på møtet.) Det kom til forlik i juni, men saken er ikke avsluttet.

Ansatte

Nye/forbedrede løsninger

Z39.50

Z39.50 (29

Sikkerhet på Internet

Løsninger

Løsninger 2

Hvordan slippe ut

Brannvegg/WEB-server

ISDN

ISDN TELEFON
2 kanaler pr. abb. 1 kanal pr. abb
2x64 kb 1x19.2 kb
8 apparater pr. abb. 1 apparat pr. abb.
Rask oppkobling Sen oppkobling
Meget velegnet for IP Lite velegnet for IP

Tilkobling til nettet

Nytt katalogprogram - grafisk brukergrensesnitt

TORE MORKEMO demonstrerte en prototyp av det nyeste på katalogiseringssektoren. En kan blant annet ha flere bilder oppe på likt, ISBD, MARC-format osv. Kan kopiere poster fra andre baser direkte inn (klippe/lime).

Periodikakontrollen

TORE MORKEMO har laget forslag til kravspesifikasjon, som ble delt ut på møtet. (Kan fåes via mail.) Han ønsket reaksjoner på denne innen utgangen av 1996.

Fagutvalgene presenterer hva som er skjedd siden siste brukermøte

Tilvekst

OLA T. KOGSTAD orienterte om arbeidet som har pågått de to siste år. Programmet har vært til testing i Porsgrunn og NRK-biblioteket siden høsten 1996. Det vil bli installert i Asker og Tønsberg før jul (fortsatt til test).

Endringer:

Katalog

Konverteringen er utført ved flere bibliotek. Det tar lang tid å sende det ut til alle. Konverteringen førte til endel feil. Publikumssøk krasjet noen steder, og koblinger som var utført i autoritetsregisteret ble koblet fra igjen. Det finnes rutiner for å rydde opp i dette.
Fremdrift: Rette opp de bivirkningene som er meldt. Få alle konvertert så snart som mulig. Nye manualer med endringene.

Utlån

TORE MORKEMO orienterte.

Biblioteksystemer som leverandør

OVE GAATHAUG innledet til diskusjon. TORKEL HASLE besvarte spørsmålene.

Brukere:
Svartiden er ofte alt for lang, eller man får ikke svar i det hele tatt.
Ønsker bedre informasjon ved utsendelse av nye programmer.
Har problemer med å forstå de meldinger som blir sendt ut.
Tar for lang tid å få reparert utstyr.
Ønsker en makstid for venting på svar, f.eks 14 dager.
Ønsker tilbakemelding i alle tilfelle, selv om ønskene ikke kan innfries.
Kvalitetssikring ved nye installasjoner

Torkel Hasle: Beklager at det tar lang tid. Håper at dette vil hjelpe:

Det ble forøvrig oppfordret til å bruke fagutvalgene mer når det gjelder ønsker om endringer.

Utvalgenes sammensetning og mandater

Arbeidsutvalget:

Vidar Ringstrøm, Sandefjord Bibliotek
Arild Skalmerås, Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Leif Hansen, Porsgrunn Bibliotek
Ove Gaathaug, Skien Bibliotek

Varamedlemmer:
Frans Larsen, Tromsø
Agust Magnusson, Aust-Agder fylkesbibliotek

Mandat for arbeidsutvalget:

 1. Arbeidsutvalget består av fire personer valgt av brukermøtet. Både fag- og folkebibliotek skal være representert. Det velges to vararepresentanter. Kandidater til arbeidsutvalget plukkes ut av en valgkomite utpekt av brukermøtet. Valgkomiteen består av to personer og en vararepresentant. Utvalget velges for to år av gangen. Utvalget velger selv sin leder. Det bør alltid sitte igjen to fra det gamle AU når det velges nytt, dvs. det er to på valg hvert år.
 2. Utvalgets oppgaver består i å samle inn henvendelser fra brukerne og i samråd med Bibliotesystemer A.S å arrangere brukermøtene. Tidspunkt og sted for neste brukermøte bestemmes av brukermøtet. Utvalget står ansvarlig for den faglige gjennomføringen av møtene, utarbeide saksliste og legge frem forslag til prioritering av ønsker overfor Biblioteksystemer A.S.
 3. Arbeidsutvalget representerer brukerne i generelle sammenhenger overfor Biblioteksystemer A.S.

Fagutvalg for katalog:
Berit Reiersen, Biblioteksentralen
Gunvor Melhus, Deichmanske bibliotek
Kirsti Opstad, Sandefjord bibliotek
Torgeir Bie Olsen, NRK
Hilde Ljødal, Asker bibliotek

Mandat:

 1. Kataloggruppen består av fem personer valgt av brukermøtet.
 2. Kandidater til kataloggruppen plukkes ut av valgkomiteen, når det er behov for utskifting, dvs. når noen av medlemmene i gruppen sier fra seg plassen.
 3. Gruppen velger selv sin leder.
 4. Kataloggruppa fungerer som brukernes talerør overfor Bibliotek-systemer i utviklingen av katalog- og søkemodulen i Bibliofil. Brukerne melder endringsforslag og synspunkter til kataloggruppa.

Fagutvalg for utlån:
Gunnar Dypdahl, Deichmanske bibliotek
Tine Dahl, NRK
Arvid Hoff, Trondheim
Leif Hansen, Porsgrunn

Fagutvalg for tilvekst:
Grethe Kolberg, Asker bibliotek
Liv Glasser, Bergen Off. Bibliotek
Ingrid Stavran, Porsgrunn
Arbeidsutvalget oppnevner en deltager fra et fagbibliotek

Fagutvalg for søk:
Dagny Eide, Bergen Off Bibliotek
Guri Sivertsen Haugan, Levanger bibliotek
Ellen Aabakken, Deichman
Arbeidsutvalget oppnevner en til fra et fagbibliotek.

Valgkomite:
Hans Gjerløw, Sandefjord
Ellen Andersen, Nordre Nordland
Finn Sindre Eliassen, Ålesund

Prioriterte oppgaver:

Periodika - forslag til kravspesifikasjoner er utsendt.
Ny tilvekstmodul - målet er igangsetting før 1.1 1996

Katalog:

 1. Feilretting.
 2. Ny OPAC - linjebasert pubsøk
 3. Videre arbeid med TK-katalog

Utlån:

 1. Statistikk
 2. Boken kommer
 3. Endring av fjernlånsprogrammet
 4. Tastaforfornyelser

Bestandsstatistikken overføres til katalgogruppa.

Internett

Erfaringer og spørsmål ble utvekslet. De bibliotekene som er igang er godt fornøyd så langt. Spesielt ble det pekt på hvor mye nytte en har av Samsøket (Multicast).

Neste Brukermøte:

Det ble stemt over følgende forslag: Harstad, Alta, Bodø og Tromsø.
Valget falt på Harstad.

3. desember 1996. Grethe Kolberg