Referat fra Bibliofil brukermøte 1995

Sted: Trondheim
Tid: 30.11.-1.12.1995

Biblioteksystemer informerer

Torkel Hasle:
Internett: Fremdeles meget sterk fokusering på Internet. Understreker Internet "teknologiens" gode egenskaper som redskap for innhenting av informasjon og som kommunikasjonsplattform bibliotekene imellom.

Noen utfordringer sett fra Larvik: Integrering av Unix/Windows. Bibliotek som skal ordne sin egen Internet-forbindelse, men ikke får det til. Da er det forskjell på å ha Biblioteksystemer som driftsstøtte, og å ha dem som bestilt bistand for å rette opp feil. Biblioteksystemer kan ikke konkurrere på pris på dette markedet, men på kompetanse. Bibliofils internetløsninger sikrer kundens investeringer for mange år framover.

Nye løsninger og prosjekter det arbeides med:

Lill Bjørvik:
Om WEB-søking med Bibliofil En praktisk demonstrasjon. (jfr. tilsendt kravspesifikasjon om WEB-søk)

Per Magnus Henriksen
ISDN: Muligheter for fjerntilkobling til server ved bruk av ISDN. F.eks. knytte filialer til hovedbibliotekets maskin ved hjelp av dette, som på Træna. Terminalen på filialene vil "fungere" som i et vanlig internt nett.

Torkel Hasle:
Sikkerhet på Internet: Om brannvegger og annet for å forsøke å hindre uønsket tilgang inn i det lokale nettverket. Spesielt nødvendig for biblioteksnettverk som igjen er knytta til større kommunale nettverk.

BS-online bestillinger

Eirik Gaare:
Biblioteksentralen on-line-tjenester:

Selvbetjent utlån og innlevering - en demonstrasjon

Lill Bjørvik:
Framvisning av en video (4 m. 10 sek) fra filmselskapet Biblioteksystemer as (hvor det må være tillatt å fremheve det lykkelige valg av skuespillere i de forskjellige rollene).

"Utlåns-automaten" (som også er "innleveringsautomat") består av en lånekort-leser, en boketikett-leser, avmagnetiserer, monitor og kvitteringsskriver, samt et hull til å putte bøker ,som det er ett eller annet rart med (de er reservert, ikke til utlån m.m.).

Erfaringer fra Kungsbakka/Herning, som har en lignende automat, hevder at publikum greier seg bra, og at kontakten med publikum blir vel så god, som med det tradisjonelle utlånet, fordi en får mer tid til kontakt. Pr. i dag koster stasjonen/automaten ca. kr. 120.000,- inkl.mva.

Periodikakontroll

Lill Bjørvik:
Er Bibliofil et komplett biblioteksystem uten periodikakontroll., neppe. Det må være riktig å sette i gang et arbeid med å utvikle kravspesifikasjoner nå. Brukermøtet har tidligere vedtatt at dette arbeidet bør startes. Til gruppa som skal utarbeide krav-spek. for periodikakontroll velges representanter fra

Disse ble valgt. Dersom biblioteker som ikke er representert på møte ikke kan stille i gruppa får Arbeidsutvalget i oppdrag å supplere gruppa. Kravspesifikasjoner skal foreligge på neste brukermøte.

Dag 2.

Fagutvalgene orienterer

Tilvekstgruppa v/Liv Glasser
Gruppa har hatt 3 møter og satt sammen krav som skal behandles på møte i gruppa i desember -95. Etter dette bør krava sendes ut til alle.

Utlånsgruppa v/Lill Bjørvik
Har hatt ett møte. Gruppa har ønsker om å forbedre statistikkfunksjonene, f.eks på søkesett (sp=eng), på flere lånerkategorier enn i dag. Dette vil komme til å gjelde fra 1.1.96, men generering av denne statistikken vil ikke være ferdig før utpå året engang.

Ønske om statistikk som gjør det lettere (overflødiggjør) bearbeiding for å passe inn i Tilsynets statistikkskjema. Ønske om å få ut statistikk på lånere f.eks. som er mellom 13 og 15 år.

Ønske om telefonfornying av lån, på linje med (av) bestilling i bokklubbene. Utlånsgruppa ser videre på dette.

Problemet med purregebyr, som meldt av Asker i forkant av brukermøte må oversendes Utlånsgruppa, idet det her er snakk om et enten eller og ikke et både og (T.H.).

Kataloggruppa v/Kari Cotton Breivik
Henviser til Mail til info fra 24.nov.1995 (håper ikke alle har sletta den uten å lese). Endringer referert her er gjort klare av Biblioteksystemer, men ikke installert i alle bibliotek ennå. Dette skjer i romjula 1995.

Det foreligger en foreløpig kravspesifikasjon for Publikumssøk basert på WEB-søking. Utsendt. Publikumssøk på asynkron terminal skal pusses opp og gjøres bedre. T.H.: "denne kan være ferdig før påske 1996."

Kursplaner / håndbøker

Biblioteksystemers kursvirksomhet 96 blir omtrent som før. Tillegg: Drift av Internet, Bruk av Internet. Oppdatering av håndbøkene: Revisjon av håndbøkene blir gjort løpende på de filene som ligger på maskinene rundt omkring og som er tilgjengelig fra menyen. En utgave vil bli lagt ut på Internet. Egne kapitler om Internet/drift av Internet kommer. Ny utgave av del 10 (MARC-formatet) kommer i forbindelse med konvertering i ca romjula.

Noen ønsker og ideer i forhold til kursvirksomheten:

Valg.

Kar Cotton Breivik takker av som leder av Arbeidsutvalget. Som ny representant foreslår valgkomiteen Ove Gaathaug, Skien bibliotek. Valget gjelder for to år. Valgt ved akklamasjon.

Nytt medlem i kataloggruppa. Det skal ikke velges noen likevel. Forslag fra Eirik Gaare om å endre struktur på kataloggruppa. Vedtak: Kataloggruppa fortsetter som før fram til neste brukermøte.

Valgkomiteen gjenvelges for ett år. Gjenvalgt ved akkl.

Eventuelt 1

Tilvekstgruppa, som eneste ad hoc gruppe fortsetter å leve fram til neste brukermøte.

Arbeidsutvalget må fram til neste brukermøte lage klarere retningslinjer for valg til arbeidsgruppene og mandat for disse. (og arbeidsutvalget eget mandat).

Når gruppenes forslag til kravspesifikasjoner skal diskuteres på et brukermøte må disse presenteres for deltakerne i god tid før møtet.

Ymse ønsker og forslag:

Eventuelt 2

Det ble ytret ønske om at Biblioteksystemer utarbeider en priskurant for standardutstyr som leveres, eks. skrivere, skannere etc. etc.

Den norske katalogkomiteen ytrer ønske om å utveksle referater med Kataloggruppa.

Neste brukermøte

Sted: Oslo
Tid: mai/juni 1996.
ref.: Ove Gaathaug