Referat fra Bibliofil brukermøte nr..2 1991

ROYAL GARDEN HOTELL, TRONDHEIM 19.11.91

1. ÅPNING

Grethe Kolberg ønsket velkommen på vegne av Arbeidsutvalget, og takket Trondheim folkebibliotek/Sør-Trøndelag fylkesbibliotek for omvisning og servering i biblioteket mandag kveld.

2. ORIENTERING OM BIBLIOTEKSYSTEMER A/S v/ Torkel Hasle

Nye brukere siden forrige møte i juni:
Farsund bibliotek,
Harstad bibliotek,
Narvik bibliotek/Nordre Nordland fylkesbibliotek,
Rana bibliotek/Søndre Nordland fylkesbibliotek,
Sel bibliotek,
Sveio bibliotek,
Tromøy bibliotek,
Vefsn bibliotek.

I "løypa": Øst-Finnmark fylkesbibliotek, Tromsø bibliotek, Buskerud fylkesbibliotek/Drammen folkebibliotek m.fl.

Mange bibliotek er interessert i BIBLIOFIL, og flere ønsker tilbud på systemet, men det er ofte lite samsvar mellom ønsket om EDB-innføring og de reelle økonomiske mulighetene i kommunen. En prøver derfor å klarlegge rammebetingelsene tidlig, for å hindre mye unødvendig arbeid. Vanskelig balansegang mellom hensynet til eksisterende brukere og satsingen på nye brukere.

EDB-markedet er stramt for tida, med liten el. ingen lagerbeholdning, og varer som bestilles må betales på dagen. Et annet problem er at både hardware og software-produkter ofte ikke fungerer skikkelig, og at programmer ikke fungerer sammen. Det er derfor nødvendig med omfattende kontroll og testing fra Biblioteksystemers side. Produktene har etter hvert blitt så kompliserte at sjansen for problemer er relativt stor. Det er liten hjelp å hente fra leverandøren, på endel produkter fins det ikke ekspertise i det hele tatt. Det er viktig å ta i bruk løsninger og programvare som en vet fungerer.

CD-ROM

For bibliotekene er det Samkatalogen og Nasjonalbibliografien som er de mest aktuelle CD-platene. Biblioteksystemer viste under Bok'91 en løsning med 2 CD-Rom stasjoner i en maskin. For å få til dette trengs et program som heter VP-IX. Dette programmet sørger for at PC-en kan kjøre MS-DOS på en del av maskinen - som så utgjør en PC for seg sjøl. Fra menyen i BIBLIOFIL kan en da søke i de to CD-platene, gjerne fra flere terminaler samtidig. Data kan kopieres ut på en lokal fil og inn i en MARC-brønn: usr/biblo/extern. Herfra kan en hente data til katalogisering. Det er ingen klausul på dataene, bortsett fra at de kun er til eget bruk. Kontakt gjerne Biblioteksystemer for et tilbud på PC, CD-ROM og evt. ETHERNET, som er nødvendig for kommunikasjon med eksisterende maskin.

Å kjøre DOS under UNIX er egentlig en "jukseløsning", det beste hadde vært en egen programvare for UNIX-maskiner. Spørsmål fra Trondheim: Vil det bli gjort forsøk med dette på Altos 5000? Ja, hvis interessen er til stede. Og det var den, etter antall hender å dømme. Hva så hvis en har en PC i dag som en gjerne vil bruke til CD- ROM? En kan kopiere ut data på diskett og legge dem inn i ALTOS- maskinen for bruk i katalogisering.
En annen løsning er den såkalte "PC Anywhere". Da kan en fjernstyre PC'en ved hjelp av en TCP/IP-protokoll, og søke fra en Altos-terminal. Nettverksløsning for dette er ikke testa ennå, men skal gå an, teoretisk sett. Søk fra terminal på denne måten vil fungere som fjernsøk i PC'en.

Arvid Hoff: PROCOM og GALINK har vertsmodem som muligens kan brukes. (Beskrevet i Selmer-Anderssens "Datakommunikasjon") Ca. 10 brukere er interessert i en slik løsning.

PLEXI - ny editor/tekstbehandler

Det vil i nærmeste framtid bli sendt ut en versjon av editoren PLEXI, som er til fri bruk for de som måtte ønske det. Dette er først og fremst et hjelpeprogram til BIBLIOFIL, men kan brukes til det en ellers måtte ønske.

KURS

Det vil bli holdt et 3-dagers videregående kurs i UNIX/BIBLIOFIL i januar 1992. Kurset vil ta for seg:

LOKALE TILPASNINGER

Bør alltid legges på usr/local for å unngå overskriving.

DOKUMENTASJON

Torgeir Bie Olsen, NRK, etterlyste bedre dokumentasjon til de ulike programmene. SFT ønsket dokumentasjonen lagt inn på maskina istedet for skriftlig materiale. Godt forslag, iflg. Torkel. Dette blir gjort, men en vil fortsette med skriftlig dokumentasjon også. Lars Hansen Juvik ønsket bedre dokumentasjon til søkedelen - for selvstudium. Torkel mente at folk først og fremst burde ta søkekurset som tilbys.

FORVARSEL OM PROGRAMINSTALLASJON

Ragnar Nordlie ønsket forhåndsmelding om innlegging av nye programmer. Dette blir ordnet slik at det sendes en mail med melding først, og så blir evt. nye versjoner lagt inn neste kveld.

X 25 OG ANDRE NYE PRODUKTER

Arvid Hoff savnet informasjon om nye produkter, f.eks. X 25, som ble vist på Bok'91. X 25 sørger for rask oppkopling mot Datapak-nettet. Erstatter vanlig modem, og fjerner problemet med opptatte linjer. X 25 har stor kapasitet, - flere kan søke samtidig både inn og ut.

Det vil bli sendt ut en mail om dette fra Biblioteksystemer, og de vil ellers prøve å bli flinkere til å informere om nye muligheter og produkter.

MELDING AV PROBLEMER /v Øyvind Aspaas

Arbeidsgang ved henvendelser til Biblioteksystemer:
Problem/spørsmål oppstår hos brukeren -> el.post til "problem" -> beskrivende melding m/evt. feilmeldinger etc. -> tilbakemelding fra Bibsyst/svar på henvendelsen. Tidsestimat. Fordeling på avdelingene internt.

4 former for henvendelser:

Ønsker Problemer/spørsmål Panic! Bestillinger
el. post el.post telefon "bestill"
arb.utvalg "problem" "problem"

OPPSLAGSTAVLE

Lars Hansen Juvik ønsket seg fortsatt elektronisk oppslagstavle for brukerne - og andre interesserte. Biblioteksystemer vil ikke prioritere arbeidet med dette. Det har vært stillstand på oppslagstavlefronten.

3. FAGUTVALG KATALOG v/ Sidsel Moum

Autoritetsregistrene - de lenge etterlengtede - er nå kommet i sin første versjon. Flott!! Andre saker som har vært oppe i utvalget: musikalier, periodika, lenking, men en avventer ellers ny revisjon av Marc-formatet. Utvalget har svart på spørsmål fra brukerne, og tatt for seg ønsker om endringer etc.

Forrige brukermøte vedtok at søkeproblemer også skulle tas opp i fagutvalg katalog. Else Marie Bredeland og Liv Vennevik har sluttet, og Torgeir Bie Olsen, NRK, ble foreslått som ny representant.

AUTORITETSREGISTRENE v/ Torkel Hasle

Grunnlag for videreutvikling:

Tidligere har Bibliofil gjennomgått en kontinuerlig utvikling, med de nye autoritetsregistrene er det nå gjort en gjennomgripende endring i katalog/søking.

Målsetting for arbeidet med autoritetskontrollen:

Lagring av autoriteten en gang sparer plass. En "record" pr. post i stedet for en "record" pr. tag. Ca. 25-50% plassreduksjon mulig. Den nye versjonen vil gi raskere visning i søkedelen. Noen programmer blir mindre, men kan likevel håndtere store marcposter. Versjonen er testa på SFTs base. Ca. 1/2 årsverk brukt på uviklinga.

Forbedringer:

COMMON COMMAND LANGUAGE (CCL) - ny ISO-standard

I forbindelse med den nye versjonen av CCL bør en få til et møte med de andre systemleverandørene for en standard oversettelse til norsk.

KONVERTERING AV KATALOGDATA I FORB. MED AUTORITETSREGISTRENE

Alle eksisterende katalogdata blir regnet som autoriserte, Strekforbindelser i emneord omgjøres til $x, $0 osv. Dersom gamle autoritetsregistre ønskes tatt med, må en gi beskjed om det på forhånd.

Konverteringsarbeidet er forholdsvis enkelt og tar ikke så lang tid. Det vil bli foretatt en skrittvis konvertering, med noen få bibliotek av gangen. Gamle programmer/data blir tatt vare på til en er sikker på at alt er OK. All autorisering skjer på samme måte enten det gjelder emneord, personer el. annet.

Alle autoritetsfelter blir lagret i marc-format. Dersom en søker på en henvisning, vil en få opp den korrekte navneformen. Dersom det navnet/emneordet en skriver ennå ikke er autorisert, vil dette skje med det samme i indekseringsprogrammet. Innholdet i en katalogpost autoriseres automatisk. Dette ønsket ikke Deichman. Det bør være mulig å unngå at en katalogpost blir autorisert. Dette blir ordnet.

Dersom en nå oppdager feil i autoritetsregistrene, kan dette rettes i katalogdelen, en trenger ikke gå ut av menyen og velge ajourhold autoritetsregister. Det vil komme en rutine for bla'ing i autoritetsregisteret ved at en angir en nøkkel inn i dette. Slik kan ta ut liste el. deler av ei liste på skjerm, på skriver el. til fil. Det blir også mulig å ta ut f.eks. ei korrekturliste over nye emneord.

Gal navneform vil peke til riktig navneform, flere navneformer vil peke til den ene riktige. Vedlikehold av autoritetsregisteret vil kunne velges fra menyen. I autoritetsregisteret vil også henvisningene vises, dette vil medføre mye enklere håndtering av henvisningsapparatet. Testdata vil bli sendt ut til medlemmene av katalogiseringsutvalget for utprøving.

Spørsmål fra Gunvor Melhus: Vil det bli autorisering av *230 og *240? Ja, dette blir ordna. Dokumentasjon vil bli sendt ut før konvertering så en ser hva endringene innebærer før de blir gjort. Katalogposter som ikke ønskes autorisert kan holdes utenom, likedan emneord.

Det kan foretas autoritetskontroll på subautoritet også, f.eks. på $t. Spørsmål fra Lars Hansen Juvik om bruk av *24510 kontra *24513, dvs. bruk av sorteringsindikator. Deichmann har droppa bruk av sorteringsindikator.

4. FAGUTVALG UTLÅN v/ Ragnar Nordlie

Kravspesifikasjoner til utlånsdelen er blitt levert for lengst, og arbeidet med dette skal gjøres nå. Ønsker m.m. angående utlån kan fortsatt sendes til fagutvalget, slik at de kan vurderes ved en evt. ny versjon.

Statistikk
Det ble vist til det utsendte referatet fra møtet om statistikk. Tilbakemeldinger er kommet, og vil, sammen med evt. reaksjoner fra dette møtet, danne grunnlag for den nye statistikk-delen.

Mål for statistikkdelen: Skal oppfylle kravene fra Bibliotektilsynet og Riksbibliotektjenesten. I tillegg skal det kunne tas ut ad-hoch-statistikk med basis i søkemulighetene som fins i søkedelen. Det er viktig å få ut statistikk pr. avdeling, likedan statistikk for fjernlån. Endel elementer i marc-formatet må benyttes, f.eks. *019$b dokumenttype, *008 felt 22 brukernivå j/a Statistikk på Deweynummer: Det skal bli mulig å ta ut statistikk pr. tiergruppe, (110, 120 osv.) Det er ønskelig med utlånsstatistikk fordelt på språk kombinert med avdeling.

Tilvekststatistikken bør sørge for at retrospektive katalogdata ikke telles. Statistikk på lånerkategori må vente, likedan statistikk over de mest utlånte og mest reserverte bøkene. Ønske om statistikk over fjernsøk og forbrukt søketid. Ønske om avdelingsvis tilvekststatistikk. Dette ordnes.

Når det gjelder arbeidet med utlånsdelen og statistikkdelen, skal utlån være ferdig ca. 1.2.92, statistikkdelen ca. 15.12.91. Det vil bli mulig å lagre/akkumulere statistikkdata fra år til år.

5. FAGUTVALG MUSIKK v/ Siren Steen

Referansegruppen for musikkk har utarbeidet to katalogiseringsskjema for musikktrykk og lydopptak. På møtet ble en del av tag'ene gjennomgått. Problemområder som ble nevnt: Visningsformat av standardtitler, både i pubsøk og vår søkedel, er for dårlig. Det må være mulig å kunne søke på oppstillingsnummer, evt. ta ut numerisk ordnete lister. Forbedret klipp/lim-funksjon med muligheter til f.eks. å klippe ut endel av et notefelt og flytte til *740.

Det ble lagt fram forslag om å opprette en base av egenproduserte bibliografiske poster. Flere måter å løse dette på ble skissert. Hovedideen er at folkebibliotek med egne musikkavdelinger avleverer data som alle Bibliofilbibliotekene kan benytte.

Biblioteksystemer vil i første omgang implementere katalogiseringsskjemaene. Når det gjelder opprettelse av en egen base for musikk, som skissert, er dette mulig. Katalogposter kan formidles/ distribueres f.eks. via et mailsystem. Postene kan adresseres til et program som sørger for at de blir til eksternposter for hver enkelt bruker. En må forhindre at de samme postene blir sendt flere ganger.

Eirik Gaare, Biblioteksentralen: Gjenbruksbaser må ha en viss "konsistens". Det kan tenkes at BS kan administrere import/eksport av slike musikkdata.

6. ANDRE SAKER

 1. Boken kommer
  Det er ikke gjort noe med dette siden sist. Ikke prioritert
 2. Prioriterte arbeidsoppgaver
  Det gir seg sjøl - kfr. resten av referatet. Arvid Hoff ønsket at søkedelen blir revidert etter at alle de prioriterte oppgavene er gjort. Lars Hansen Juvik ønsket en enklere søkedel. Biblioteksystemer må fullføre det arbeidet som er i gjenge før de går løs på noe nytt.
 3. Ønsker fra Lars Hansen Juvik:
 4. Brukermøtene i 1992 - forslag:
  Sommermøte på Peter Wessel, høst/vintermøte i Mo i Rana
 5. Valg av nytt arbeidsutvalg. Forslag til nytt mandat.

  Forslag fra nåværende arbeidsutvalg:

  1. 1. Kristin Havstad, Fredrikstad folkebibliotek
  2. 2. Frank Nordby, Rendalen bibliotek
  3. 3. Kari C. Breivik, Statens forurensningstilsyn
  4. 4. Ellen Sejersted, Agder ditriktshøgskole

  Alle ble valgt ved akklamasjon.

  Forslag til mandat for arbeidsutvalget:

  1. Arbeidsutvalget består av fire personer valgt av brukermøtet (høst). Sammensetningen skal være to fra fag- og to fra folkebibliotekene. Utvalget velges for tå år av gangen. Utvalget velger selv sin leder.
  2. Utvalgets oppgaver består i å samle inn henvendelser fra brukerne og i samråd med Biblioteksystemer A/S å arrangere to årlige brukermøter. Utvalget står for den faglige gjennomføringen av møtene, utarbeider saksliste og legger fram forslag til prioritering av ønsker overfor Biblioteksystemer A/S.
  3. Arbeidsutvalget representerer brukerne i generelle sammenhenger overfor Biblioteksystemer A/S.

  Forslaget til mandat ble vedtatt med to tillegg:
  Til punkt 1: Det bør alltid sitte igjen to fra det gamle arbeidsutvalget når det velges nytt, dvs. det er to på valg hvert år.
  Det nye arbeidsutvalget finner sjøl ut hvilke to som skal være på valg om ett år.

Referenter: Astrid Aase, Leif Hansen
Porsgrunn bibliotek