Oppsummering fra Bibliofil brukermøte 1988:1

Sted: A/L Biblioteksentralen, Oslo
Tid: 29. februar 1988

Emnegjenfinning i Bibliofil

Det vil ber finnes to mulige løsninger:

Det ser ut til at den mest vanlige framgangsmåten blant bibliotekene, har vært å splitte opp til enkeltemneord. dette gjelder også de som har kjøpt BS' emneregister. En slik praksis fratar biblioteket muligheten til å se hvilke kombinasjoner emneordet er brukt i, med mindre man lister hele søkeresultatet i fullt format. Det har altså ikke vært mulig å utnytte BS emneregister direkte i en Bibliofil-database.

Det er ønskelig å innføre denne muligheten, dvs. at man i visse tilfeller får et ekstra nivå i søkingen. Her vil man få en liste over hvilke sammensetninger emneordet forekommer i, og ut fra denne lista kan man så fortsette søkingen. Innføring av denne muligheten vil komme i tillegg til de løsninger man allerede har. Det er altså ikke snakk om å fjerne muligheten for direkte søk. De som allerede har innført en praksis med enkeltemneord, vil kunne bruke systemet som før.

Det blir følgende muligheter:

 1. Direkte søk på enkeltord (evt. kombinasjoner) gir som resultat f.eks.:
  1 -> finn barn/eo
  <nn> titler med Barn         (eo)
  1:	Tilsammen <nn> treff
  

  For å finne hvilke sammenhenger emneordet barn forekommer i, må man liste seg gjennom hele resultatet. Listing av store resultatsett i fullt format, vil ta uakseptabelt lang tid. For å bøte på dette, innføres et nytt visningsformat: format=2, som er en utvidelse av listeformatet. I tillegg til forfatter, tittel og årstall, vil man også få vist emneorda for hvert treff.

 2. I tillegg vil man få en funksjon for listing av emneord der man viser sammenhengen ordet er brukt i, v.h.a. kommandoen 'list' eller evt. en ny kommando ('list' brukes her som illustrasjon). Resultatet blir f.eks.:
  1 -> list barn/eo
  
  1:01	barn	Barn
  1:02	barn	Barn i arbeidslivet
  1:03	barn	Barn og kultur
  1:04	barn	Barn hos tannlegen
  1:05	barn	Psykotiske barn
  1:06	barn	Barn-India
  1:07	barn	Barn-Utviklingsland
  1:08	barn	Kreft-Barn
  1:09	barn	Matlaging-For barn
  1:10	barn	Seriebøker-For barn og ungdom-Bibliografi
  

  Denne lista vil kunne brukes videre i søk. dvs. man kan referere 'treffnummer' direkte, f.eks.:

  
  1 -> finn 1:02
  
  <nn> titler med Barn i arbeidslivet      (eo)
  1:	Tilsammun <nn> treff
  
  

  eller man kan bruke lista som utgangspunkt for kombinasjoner. Fortsettelsen vil bli som under pkt. 1 Direkte søk.

  Denne muligheten vil selvsagt ikke ha noen mening for bibliotek som har innført en praksis med enkeltemneord, men vil være til hjelp for nye brukere som ønsker å bruke BS sammensatte emneord.

  For at dette skal kunne gjennomføres, må basen defineres slik at tag 650 blir fritekstsøkbar (foreløpig, - ved innføring av nytt MARC-format vil dette gjelde flere "emne-tager"). Definisjonen gjøres i parameterfila til indekseringsprogrammet (index.par), men dette vil man få hjelp til når det blir aktuelt.

  Det må dessuten gjøres noe konvertering av BS-emneorda, dette gjelder bare tag 650. Jeg kommer i det følgende til å henvise til notatet Behandling av BS-emneord i BIBLIOFIL, som var vedlegg til møteinnkallinga. På side 1 finnes en nummerert oversikt over ulike typer BS-emneord.

  (2) Bruk av 'og' i sammensatte emneord kolliderer med CCL, og bør derfor erstattes med et annet tegn, f.eks. '/' (skråstrek).
  (4)+(8) Preposisjoner og konjunksjoner (i, på, hos, for) ligger i stoppordlista og er dermed ikke søkbare. ('og' ligger også i stoppordlista, så problemet ovenfor (2) er kanskje overdrevet?).
  (5)+(6)
  (10)+(11)
  Adjektiv og ord med genitiv-s blir søkbare, f.eks. psykotiske, verdens. Her må man huske å trunkere.
  (6) Emneord i invertert form, f.eks.: Barnebokforfattere, finske blir av søkeprogrammet oppfattet som personnavn. Komma i tag 650 må konverteres til et annet tegn, f.eks. punktum. Personnavn som emneord ligger i tag 600, så det skulle ikke være fare for kollisjoner her.
  (7)+(8) Bindestrek vil foreløpig bli behandlet som orddelingstegn i tag 650. Dette vil medføre at Sør-Trøndelag blir oppfattet som to enkeltord, på samme måte som Barn-India, men dette vil ikke skape så store problemer som det motsatte (dvs. at , - Barn-India oppfattes som ett ord).
  (12) Det ble diskutert hvorvidt man bør bruke kolon som intervallangivelse mellom årstall, i stedet for bindestrek. Hvis dette brukes i CCL, bør det jo diskuteres om ikke BS-emneorda bør endres.

  Noen av disse problemene vil løse seg selv ved innføring av nytt MARC-format der man vil få mulighet til å bruke 4 forskjellige delfelt for forskjellige typer av underinndelinger:

  og alle delfeltene vil være repeterbare. Ettersom det nye formatet ikke foreligger ennå, har heller ikke BS tatt stilling til hvilke felt/delfelt man skal ta i bruk. Uansett vil en del av punktene over være foreløpige løsninger som oppheves etterhvert som man får rydda opp i dette.

I publikumssøkedelen kan man lage hjelpebilder til veiledning ved søk som gir uakseptabelt mange treff. Det vil også være mulig å la publikum få adgang til 'list-funksjonen' (pkt. 2), dvs. at brukeren får velge mellom resultatliste direkte eller å gå veien om en liste over emneord i sammenheng.

Et mulig problem vil være ajourhold av emneregisteret i de tilfellene der BS ikke katalogiserer boka. Her vil forhåpentligvis det pågående TRIBIB-prosjektet gi brukbare retningslinjer.

Torkel Hasle vil sette i gang med å gjøre de endringer som trengs, og regner med å være ferdig til påske!

Torkel Hasle refererte til det arbeidet som var gjort tidligere m.h.t. systematisk søking i Bibliofil, og ønsket å vite om dette var en tanke som skulle forkastes, eller om det var interessant nok til arbeide videre med. Interessen for denne type søking er stor, spesielt hos bibliotek som er vant til systematisk katalog fra før og det var enighet om at man tenker videre på saka og evt. lar den bli gjenstand for et møte senere. Til hjelp for å komme i gang med tenkinga sender vi med to notater: Eirik Gaare: Systematisk søking i kjederegister, og Gunvor Melhus: Tenke-øvelser om emnegjenfinning i on-line systemer.

Bibliofil- brukermøter

Det var allmenn enighet blant møtedeltakerne om at man bør ha jevnlige brukermøter der man tar opp bibliotekfaglige saker.

Etterhvert som systemet blir installert hos flere brukere - som kan ha ulike synspunkter på videreutvikling vil Torkel Hasle bli mer tilbakeholden m.h.t. endringer. Ikke minst derfor er det viktig at brukerne møtes for å diskutere og prioritere ønsker om endringer og evt. nye krav til systemet.

Biblioteksentralen kan arrangere disse møtene, og ellers fungere som "Postkasse" for meningsutvekslinger og ideer. Det må holdes minst 2 brukermøter pr. år, med mulighet for flere hvis det viser seg i være ønskelig. Dette vil avhenge av hvor aktive brukerne er, - vi regner med at "postkassa" blir brukt og at dere vil sørge for påfyll til sakslista.

Det blir arrangert et nytt møte etter sommerferien, - tid og sted avgjøres senere.

0slo 1/3 - 88
Ellen Norwich


Asker bibliotek
Hordaland fylkesbibliotek
Horten bibliotek
Larvik bibliotek
Porsgrunn bibliotek
Radøy folkeboksamling
Trondheim bibliotek
Torkel Hasle
Deltakerne fra BS